Viết đơn vị đo khối lượng

14 420 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

1. Vi t s th p ph©n thÝch h p vµo ch ch m.ế ố ậ ợ ỗ ấ 1. Vi t s th p ph©n thÝch h p vµo ch ch m.ế ố ậ ợ ỗ ấ 27 dm = m 457cm = m 27 dm = m 457cm = m 457 m = km 457 m = km 305 m = km 305 m = km 2,7 2,7 0,457 0,457 4,57 4,57 0,305 0,305 Thø b¶y ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø b¶y ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân Lớn hơn kg kg Bé hơn kg tấn tạ yến kg hg dag g 1tấn = 10 tạ 1tạ = 10 yến = tấn 1yến = 10 kg = tạ 1kg = 10 hg = yến 1hg = 10 dag = kg 1dag = 10 g = hg 1g = dag 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân - Em hãy nêu các đơn vị đo khối l ợng từ lớn đến bé? - Em hãy nêu các đơn vị đo khối l ợng từ lớn đến bé? - Hai đơn vị đo khối l ợng liền kề có mối quan hệ với nhau nh thế nào? - Hai đơn vị đo khối l ợng liền kề có mối quan hệ với nhau nh thế nào? 1 tấn = kg 1 tấn = kg 1 kg = tấn 1 kg = tấn 1 kg = ta 1 kg = ta 1 ta= kg 1 ta= kg 1000 1000 100 100 1000 1 100 1 - tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g Mi n v o Mi n v o khối l ợng khối l ợng gp 10 gp 10 lần lần n v bộ lin sau n v bộ lin sau và và bng bng đơn vị liền tr ớc đơn vị liền tr ớc nó nó . . 10 1 Cách làm: 5 tấn 132 kg = 5 tấn = 5,132 tấn. - Viết số đo khối l ợng d ới dạng hỗn số (hoặc phân số thập phân). - Viết hỗn số (hoặc phân số thập phân) d ới dạng số thập phân. 1000 132 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân 1. 1. Ví dụ Ví dụ : : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 5 tấn 132 kg = tấn. 5 tấn 132 kg = 5,132 tấn. b) 3 tấn 14kg = tấn b) 3 tấn 14kg = tấn c) 12 tấn 6 kg = tấn c) 12 tấn 6 kg = tấn d) 500kg = tấn d) 500kg = tấn Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân 3,014 3,014 2. 2. Luyện tập Luyện tập : : Bài 1 Bài 1 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 4,562 4,562 0,5 0,5 12,006 12,006 a) a) 4 tấn 562kg = tấn 4 tấn 562kg = tấn Bài 2 Bài 2: Viết các số đo sau d ới dạng số thập phân Viết các số đo sau d ới dạng số thập phân a) Có đơn vị đo là kg. a) Có đơn vị đo là kg. 2kg 50g; 45kg 23g; 10kg 3g; 500g. 2kg 50g; 45kg 23g; 10kg 3g; 500g. 2kg 50 g = kg 2,05 45kg 23g = 45,023kg 45kg 23g = 45,023kg 10kg 3g = 10,003 kg 10kg 3g = 10,003 kg Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân 500g = 0.5 kg 500g = 0.5 kg Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân Bài 3 Bài 3 : Trong v ờn thú có 6 con s tử. Trung bình mỗi ngày : Trong v ờn thú có 6 con s tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để một con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số s tử đó trong 6 ngày ? nuôi số s tử đó trong 6 ngày ? Bài 3 Bài 3 : : Tóm tắt Tóm tắt : : 1 conQ: mỗi ngàyQ: 9 kg. 1 conQ: mỗi ngàyQ: 9 kg. Bài giải Bài giải Q: Q: Số thịt cần để nuôi 6 con s tử trong một ngày làQ: Số thịt cần để nuôi 6 con s tử trong một ngày làQ: 9 x 6 = 54 ( kg) 9 x 6 = 54 ( kg) Số thịt cần để nuôi 6 con s tử trong 30 ngày làQ: Số thịt cần để nuôi 6 con s tử trong 30 ngày làQ: 54 x 30 = 1620 (kg) 54 x 30 = 1620 (kg) Đổi : 1620kg = 1,62 tấn. Đổi : 1620kg = 1,62 tấn. Đáp số Đáp số : 1,62 tấn : 1,62 tấn Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 6 conQ: 30 ngàyQ: ? tấn. 6 conQ: 30 ngàyQ: ? tấn. Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân Bài giải Bài giải Q: Q: Số thịt cần để nuôi 1 con s tử trong 30 ngày là: Số thịt cần để nuôi 1 con s tử trong 30 ngày là: 9 x 30 = 270( kg) 9 x 30 = 270( kg) Số thịt cần để nuôi 6 con s tử trong 30 ngày là: Số thịt cần để nuôi 6 con s tử trong 30 ngày là: 270 x 6 = 1620 (kg) 270 x 6 = 1620 (kg) Đổi : 1620kg = 1,62 tấn. Đổi : 1620kg = 1,62 tấn. Đáp số Đáp số : 1,62 tấn : 1,62 tấn Bài 3 Bài 3 : : Tóm tắt Tóm tắt : : 1 conQ: mỗi ngàyQ: 9 kg. 1 conQ: mỗi ngàyQ: 9 kg. 6 conQ: 30 ngàyQ: ? tấn. 6 conQ: 30 ngàyQ: ? tấn. A) 3 tÊn 27 kg 0,15 t¹ A) 3 tÊn 27 kg 0,15 t¹ 500 kg 2,05 t¹ 500 kg 2,05 t¹ 2 t¹ 5 kg 3,027 tÊn 2 t¹ 5 kg 3,027 tÊn 15 kg 0,5 tÊn 15 kg 0,5 tÊn B) 25 kg 70dag 0,5 kg B) 25 kg 70dag 0,5 kg 3 yÕn 9 kg 3 yÕn 9 kg 25,7 kg 25,7 kg 500g 3,9 yÕn 500g 3,9 yÕn Nèi c¸c sè ®o b»ng nhau: Nèi c¸c sè ®o b»ng nhau:  [...]...Thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010 Toán Viết các số đo khối lợng dới dạng số thập phân Em hãy nêu cách viết Hôm nay chúng ợng các đơn vị đo khối lta d học bài gì? ới dạng số thập phân -Viết các đơn vị đo khối lợng dới dạng hỗn số (hoặc phân số thập phân) -Viết hỗn số (hoặc phân số) dới dạng số thập phân Về nhà ôn lại bài và làm bài tập 2b chuẩn bị bài: Viết các số đo diện tích dới dạng số thập phân . 2010 Toán Toán Viết các số đo khối l ợng d ới dạng số thập phân - Em hãy nêu các đơn vị đo khối l ợng từ lớn đến bé? - Em hãy nêu các đơn vị đo khối l ợng từ lớn đến bé? - Hai đơn vị đo khối l. gì? học bài gì? -Viết các đơn vị đo khối l ợng d ới dạng hỗn số (hoặc -Viết các đơn vị đo khối l ợng d ới dạng hỗn số (hoặc phân số thập phân). phân số thập phân). -Viết hỗn số (hoặc phân. tấn 4 tấn 562kg = tấn Bài 2 Bài 2: Viết các số đo sau d ới dạng số thập phân Viết các số đo sau d ới dạng số thập phân a) Có đơn vị đo là kg. a) Có đơn vị đo là kg. 2kg 50g; 45kg 23g; 10kg 3g;
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết đơn vị đo khối lượng, Viết đơn vị đo khối lượng, Viết đơn vị đo khối lượng