slide bài giảng hệ thần kinh

27 1,443 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:47

Gồm: Hệ thần kinh trung ương: trục não tuỷ (não, tuỷ sống) Hệ thần kinh ngoại biên : hạch tk, dây tk, đầu tận cùng tk ngoại biên.Về chức năng: Hệ tk não tuỷ, hệ tk tự động. Hệ thần kinh trung ương1. Cấu tạo chung+ Chất xám: thân N, sợi tk không myelin (s.trần), 1 số tb tk đêm: tb đệm sao nguyên sinh, tb ít nhánh, vi bào đệm.+ Chất trắng: chủ yếu sợi tk myelin, 1 số tb tk đêm: tb đệm sao dạng sợi, tb ít nhánh, vi bào đệm. Sự phân bố chất xám và chất trắng khác nhau:+ Ở tủy sống: chất xám ở trung tâm, c.trắng bọc phía ngoài + Ở não và tiểu não: chất xám phía ngoài (vỏ xám: vỏ não, vỏ T.não ), c.trắng nằm trong. HỆ THẦN KINH Gồm: - Hệ thần kinh trung ương: trục não tuỷ (não, tuỷ sống) - Hệ thần kinh ngoại biên : hạch tk, dây tk, đầu tận cùng tk ngoại biên. Về chức năng: Hệ tk não tuỷ, hệ tk tự động. I. Hệ thần kinh trung ương 1. Cấu tạo chung + Chất xám: thân N, sợi tk không myelin (s.trần), 1 số tb tk đêm: tb đệm sao nguyên sinh, tb ít nhánh, vi bào đệm. + Chất trắng: chủ yếu sợi tk myelin, 1 số tb tk đêm: tb đệm sao dạng sợi, tb ít nhánh, vi bào đệm. - Sự phân bố chất xám và chất trắng khác nhau: + Ở tủy sống: chất xám ở trung tâm, c.trắng bọc phía ngoài + Ở não và tiểu não: chất xám phía ngoài (vỏ xám: vỏ não, vỏ T.não ), c.trắng nằm trong. 2. Vỏ não - Nhiều nếp nhăn sâu, s=2200- 2300cm 2 , dày: 1,5-4cm, cấu trúc thay đổi tuỳ từng vùng. 10 tỷ N, thân neuron gồm 6 lớp : 1. Lớp phân tử: ít thân N, các sợi tk chạy // với bề mặt, mô tk đệm tạo thành 1 lớp sợi sát với màng mềm. 2. Lớp hạt ngoài: thân N nhỏ h.cầu, h.tam giác 3. Lớp tháp ngoài: N h.tháp, k.thước nhỏ. 4. Lớp hạt trong: N h.cầu, h.tam giác, nhỏ. 5. Lớp tháp trong: N h.tháp, k.thước lớn, sợi trục vào chất trắng tạo bó tháp. 6. Lớp tb đa dạng: nhiều tb khác nhau Sơ đồ vỏ đại não - Chất trắng gồm các sợi tk myelin, 3 loại sợi: + Sợi liên hiệp + Sợi mép + Sợi chiếu ( cảm giác, vận động) 3. Vỏ tiểu não - S= 950-1500cm 2 - Chia thành thuỳ, tiểu thuỳ (lá tiểu não) - Cấu tạo : 3 lớp Hçnh 2: Laï tiãøu naîo * Vỏ tiểu não: 3 lớp: từ ngoài vào trong: . Lớp phân tử: ít N, nhiều sợi tk, tb đệm. . Lớp tb purkinje: N đa diện, lớn, xếp thành 1 hàng. . Lớp hạt: nhiều N, nhỏ, h.cầu. - Chất trắng: gồm các sợi tk myelin: sợi trục tb purkinje ra khỏi tiểu não và sợi trục của N tầng khác đến TN. Tb purkinje vỏ tiểu não 4. Tủy sống: chất xám ở trung tâm, chất trắng bao quanh c.xám. Chất xám h.chữ H (X) gồm 2 sừng trước (s.vận động) chứa N v. động (N đa cực), 2 sừng sau (s.cảm giác) chứa N trung gian. Vi thể Cấu tạo vi thể chất xám tuỷ sống: lưới neuron, t.bào tk đệm và các nhánh [...]... xâm nhập sâu vào mô tkinh Giữa máu và mô tk có 1 hàng rào phân cách: hàng rào máu- não: + Lớp tb nội mô + Màng đáy dày + Tế bào ngoại mạc + Các nhánh tb thần kinh đệm sao Chức năng: bảo vệ mô tk, duy trì tính hằng định của dịch gian mô tk Đám rối màng mạch II Hệ thần kinh ngoại biên Gồm: + Dây tk + Hạch thần kinh + Đầu tận cùng thần kinh và các cơ quan cảm giác đặc biệt 1 Dây thần kinh ngoại biên - Các... tk: bao ngoại tk - Xen giữa các sợi tk: mô nội tk: sợi lưới myelin Sơ đồ cấu tạo của dây t .kinh Vi thể  Cấu tạo vi thể của dây thần kinh ( cắt ngang) 2 Hạch thần kinh - H trứng, bọc ngoài bởi bao liên kết -2 loại: + Hạch tk não tủy: thân neuron hướng tâm, neuron giả 1 cực, bao quanh thân neuron là 1 lớp tb thần kinh đệm: tb vệ tinh và các sợi tk Thân neuron: ngoại vi, sợi tk: trung tâm + Hạch tk thực... l.kết với màng cứng và 1 hệ thống bè xơ nối với màng nuôi: bè nhện Khoảng trống giữa các bè nhện: khoang dưới nhện, chứa đầy dịch não tủy Bề mặt được phủ b.mô lát đơn 5.3 Màng nuôi: (màng mềm): màng l.kết mỏng chứa nhiều mạch máu, bọc mặt ngoài não, tủy sống Mặt ngoài phủ b.mô lát đơn Mạch máu Sơ đồ các lớp màng não 6 Dịch não tủy - Chứa trong các não thất, ống nội tủy, khoang nhện - Trong suốt, tỷ trọng... xen giữa 3 Các đầu tận cùng thần kinh - Theo chức năng: 2 loại: + Đầu tận cùng tk cảm giác: đầu tận cùng sợi nhánh: 2 loại: * Có bao liên kết bọc ngoài:, không có (đầu trần) + Đầu tận cùng tk vận động: Đầu tận cùng sợi trục Tiểu thể pacific Tiểu thể meissner Tiểu thể Ruffini Đầu tận cùng trần Thoi tk cơ Tiểu thể Krause Cơ quan golgi ở dây chằng Bản vận động cơ vân III Hệ thần kinh từ chủ - Điều khiển... golgi ở dây chằng Bản vận động cơ vân III Hệ thần kinh từ chủ - Điều khiển hoạt động các tuyến ngoại tiết, cơ trơn, cơ tim, các tạng phủ, hệ tuần hoàn - 2 hệ: Giao cảm và phó giao cảm - Đều có các trung tâm ở hệTKTƯ: - Hạch tk: cấu tạo giống hạch tủy sống - Sợi thần kinh không myelin : đi theo các đường khác nhau nhưng đều có 2 đoạn neuron: neuron trước hạch và neuron sau hạch Các giai đoạn tạo bao... - 3 lớp: từ ngoài vào trong: m cứng, m nhện, m nuôi 5.1 Màng cứng: ngoài cùng, mô l.kết đặc, tiếp giáp với màng xương - Ở tủy sống: màng cứng tách rời màng xương c.sống 1 khoảng hẹp: khoang ngoài màng cứng: chứa mô l.kết thưa, mô mỡ, tmạch thành mỏng - Màng cứng tách màng nhện 1 khoảng hẹp: khoảng dưới màng cứng Mặt trong được phủ bởi b.mô lát đơn 5.2 Màng nhện: giữa, mô l.kết ít mạch máu, gồm 2 phần: . HỆ THẦN KINH Gồm: - Hệ thần kinh trung ương: trục não tuỷ (não, tuỷ sống) - Hệ thần kinh ngoại biên : hạch tk, dây tk, đầu tận cùng tk ngoại biên. Về chức năng: Hệ tk não tuỷ, hệ tk. tk. Đám rối màng mạch II. Hệ thần kinh ngoại biên Gồm: + Dây tk + Hạch thần kinh + Đầu tận cùng thần kinh và các cơ quan cảm giác đặc biệt. 1. Dây thần kinh ngoại biên - Các sợi tk. tk: mô nội tk: sợi lưới. myelin Sơ đồ cấu tạo của dây t .kinh Vi thể  Cấu tạo vi thể của dây thần kinh ( cắt ngang) 2. Hạch thần kinh - H. trứng, bọc ngoài bởi bao liên kết. -2 loại: +
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng hệ thần kinh, slide bài giảng hệ thần kinh, slide bài giảng hệ thần kinh