đầu tư trực tiếp nước ngoài và các giải pháp đầu tư

46 551 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:31

Phần mở đầu Việt Nam đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trong những năm qua,Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm, giải quyết tốt vấn đề lương thực, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu..Tuy nhiên, Việt Nam cũng còn đang phải đối phó với những thách thức to lớn trong quá trình phát triển. Cũng như các nước đang phát triển khác, Việt Nam thiếu vốn, thị trường , công nghệ và những kinh nghiệm trong quản lý để xây dựng và phát triển kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( Foreign Direct Investment – FDI ) là một hình thức của đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của các nước đang phát triển. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đi kèm với nó là sự chuyển giao về vốn, công nghệ, thị trường và các kinh nghiệm trong quản lý đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển, đồng thời góp phần tạo việc làm cho người lao động. Với việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, trong hơn 10 năm qua Việt Nam đã thu hút được lượng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 36 tỷ USD. Đây là nguồn lực quý báu để xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần vào tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu.Nước ta đã và đang tiến hành từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.Bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương về các mặt thương mại, đầu tư và trao đổi trên nhiều lĩnh vực khác theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá , từng bước đảm bảo thực hiện quyền tự do hợp tác kinh doanh với nước ngoài đối với mọi doanh nghiệp , nước ta tham gia đầy đủ hơn vào cơ chế đa phương nhằm thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài cho phát triển, thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế thị trường. Vì thế, trong bối cảnh tự do hoá thương mại và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam phát triển.Để có thể tận dụng được các cơ hội, chúng ta phải chủ động hội nhập, xây dựng chiến lược cơ cấu thích ứng vào nền kinh tế thế giới để nền kinh tế nước ta gắn kết ngày càng mạnh hơn,dần trở thành một thực thể hữu cơ của kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Phần mở đầu Việt Nam đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc. Trong những năm qua,Việt Nam đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế: tốc độ tăng trởng kinh tế cao trong nhiều năm, giải quyết tốt vấn đề lơng thực, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu Tuy nhiên, Việt Nam cũng còn đang phải đối phó với những thách thức to lớn trong quá trình phát triển. Cũng nh các n- ớc đang phát triển khác, Việt Nam thiếu vốn, thị trờng , công nghệ và những kinh nghiệm trong quản lý để xây dựng và phát triển kinh tế. Đầu t trực tiếp nớc ngoài ( Foreign Direct Investment FDI ) là một hình thức của đầu t nớc ngoài đóng vai trò quan trọng đối với tăng trởng và phát triển kinh tế của các nớc đang phát triển. Đầu t trực tiếp nớc ngoài và đi kèm với nó là sự chuyển giao về vốn, công nghệ, thị trờng và các kinh nghiệm trong quản lý đáp ứng nhu cầu của các nớc đang phát triển, đồng thời góp phần tạo việc làm cho ngời lao động. Với việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu t nớc ngoài, trong hơn 10 năm qua Việt Nam đã thu hút đợc lợng vốn đầu t đăng ký đạt hơn 36 tỷ USD. Đây là nguồn lực quý báu để xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam. Đầu t trực tiếp nớc ngoài đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần vào tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu.Nớc ta đã và đang tiến hành từng bớc hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.Bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phơng về các mặt thơng mại, đầu t và trao đổi trên nhiều lĩnh vực khác theo hớng đa dạng hoá, đa phơng hoá , từng bớc đảm bảo thực hiện quyền tự do hợp tác kinh doanh với nớc ngoài đối với mọi doanh nghiệp , nớc ta tham gia đầy đủ hơn vào cơ chế đa phơng nhằm thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài cho phát triển, thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế thị trờng. Vì thế, trong bối cảnh tự do hoá thơng mại và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam phát triển.Để có thể tận dụng đợc các cơ hội, chúng ta phải chủ động hội nhập, xây dựng chiến lợc cơ cấu thích ứng vào nền kinh tế thế giới để nền kinh tế nớc ta gắn kết ngày càng mạnh hơn,dần trở thành một thực thể hữu cơ của kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. 1 Chơng 1 Lý luận xuất khẩu t bản 1.1 Bản chất của xuất khẩu t bản : Xuất khẩu t bản là xuất khẩu giá trị ra nớc ngoài ( đầu t t bản ra nớc ngoài) nhằm mục đích bóc lột giá trị thặng d và các nguồn lợi khác ở các nớc nhập khẩu t bản. Lênin khẳng định rằng , xuất khẩu t bản khác về nguyên tắc với xuất khẩu hàng hóa và là quá trình ăn bám bình phơng. Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, xuất khẩu t bản trở thành phổ biến vì: Một là , trong một số ít nớc phát triển đã tích luỹ đợc một khối lợng lớn t bản kếch xù và một bộ phận đã trở thành t bản thừa do không tìm đợc nơi đầu t có tỷ suất lợi nhuận cao ở trong nớc. Hai là, khả năng xuất khẩu t bản xuất hiện do nhiều nớc lạc hậu về kinh tế bị lôi cuốn vào sự giao lu kinh tế thế giới, nhng lại rất thiếu t bản. Các nớc đó giá ruộng đất lại tơng đối hạ , tiền lơng thấp , nguyên liệu rẻ, nên tỷ suất lợi nhuận cao. Ba là, chủ nghĩa t bản càng phát triển thì mâu thuẫn kinh tế xã hội càng gay gắt. Xuất khẩu t bản trở thành biện pháp làm giảm mức gay gắt đó. 1.2 Các hình thức và hậu quả của xuất khẩu t bản : Xuất khẩu t bản tồn tại dới nhiều hình thức, nếu xét cách thức đầu t thì có đầu t trực tiếp và đầu t gián tiếp Đầu t trực tiếp là hình thức xuất khẩu t bản để xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại những xí nghiệp đang hoạt động ở nớc nhận đầu t, biến nó thành một chi nhánh của công ty mẹ. Các xí nghiệp mới đợc hình thành thờng tồn tại dới dạng hỗn hợp song phơng, nhng cũng có những xí nghiệp mà toàn bộ số vốn là của một công ty nớc ngoài Đầu t gián tiếp là hình thức xuất khẩu t bản dới dạng cho vay thu lãi. Thông qua các ngân hàng t nhân hoặc các trung tâm tín dụng quốc tế và quốc gia, t nhân hoặc các nhà t bản cho các nớc khác vay vốn theo nhiều hạn định khác nhau để đầu t vào các đề án phát triển kinh tế. Ngày nay, hình thức này 2 còn đợc thực hiện bằng việc mua trái khoán hay cổ phiếu của các công ty ở n- ớc nhập khẩu t bản. Nếu xét theo chủ sở hữu, có xuất khẩu t bản nhà nớc và xuất khẩu t bản t nhân Xuất khẩu t bản nhà nớc là hình thức xuất khẩu t bản mà nhà nớc t sản lấy t bản từ ngân quỹ của mình đầu t vào nớc nhập khẩu t bản, hoặc viện trợ hoàn lại hay không hoàn lại để thực hiện những mục tiêu về kinh tế, chính trị và quân sự. Về kinh tế, xuất khẩu t bản nhà nớc thờng hớng vào các ngành thuộc kết cấu hạ tầng để tạo môi trờng thuận lợi cho đầu t t bản t nhân. Về chính trị, viện trợ của nhà nớc t sản nhằm cứu vãn chế độ chính trị thân cận đang bị lung lay hoặc tạo ra mối liên hệ phụ thuộc lâu dài. Về quân sự , viện trợ của nhà nớc t sản nhằm lôi kéo các nớc phụ thuộc vào các khối quân sự hoặc buộc các nớc nhận viện trợ phải đa quân tham chiến chống nớc khác, cho nớc xuất khẩu lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình hoặc đơn thuần để bán vũ khí. Xuất khẩu t bản t nhân là hình thức xuất khẩu t bản do t bản t nhân thực hiện . Ngày nay, hình thức này chủ yếu do các công ty xuyên quốc gia tiến hành thông qua hoạt động đầu t kinh doanh. Hình thức xuất khẩu t bản t nhân có đặc điểm là thờng đợc đầu t vào các ngành kinh tế có vòng quay t bản ngắn và thu đợc lợi nhuận độc quyền cao. Xuất khẩu t bản t nhân là hình thức chủ yếu của xuất khẩu t bản, có xu hớng tăng nhanh , chiếm tỷ lệ cao trong tổng t bản xuất khẩu . Nếu những năm 70 của thế kỷ XX, xuất khẩu t bản t nhân đạt trên 50% thì đến những năm 80 của thế kỷ này nó đã đạt tỷ lệ 70% trong tổng t bản xuất khẩu. Nếu xét về cách thức hoạt động , có các chi nhánh của các công ty xuyên quốc gia , hoạt động tài chính tín dụng của các ngân hàng hay các trung tâm tín dụng và chuyển giao công nghệ, trong đó, hoạt động dới hình thức chuyển giao công nghệ là biện pháp chủ yếu mà các nớc xuất khẩu t bản th- ờng sử dụng để khống chế nền kinh tế của các nớc nhập khẩu t bản. Xuất khẩu 3 t bản về thực chất là hình thức mở rộng quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa trên phạm vi quốc tế, là sự bành trờng thế lực của t bản tài chính nhằm bóc lột nhân dân lao động thế giới, làm cho các nớc nhập khẩu t bản bị bóc lột gía trị thặng d, cơ cấu kinh tế què quặt, lệ thuộc vào nền kinh tế nớc t bản chủ nghĩa. Từ đó làm cho mâu thuẫn kinh tế xã hội gia tăng. 1.3 Những biểu hiện mới của xuất khẩu t bản trong giai đoạn phát triển hiện nay của chủ nghĩa t bản Ngày nay , trong điều kiện lịch sử mới, xuất khẩu t bản đã có sự biến đổi lớn . Thứ nhất là hớng xuất khẩu t bản đã có sự thay đổi cơ bản. Trớc kia, luồng t bản xuất khẩu chủ yếu từ các nớc t bản phát triển sang các nớc kém phát triển ( chiếm tỷ trọng trên 70% ). Nhng những thập kỷ gần đây đại bộ phận dòng đầu t lại chảy qua lại giữa các nớc t bản phát triển với nhau. Tỷ trọng xuất khẩu t bản giữa ba trung tâm t bản chủ nghĩa tăng nhanh, đặc biệt dòng đầu t chảy mạnh theo hớng từ Nhật Bản vào Mỹ và Tây Âu, cũng nh từ Tây Âu chảy sang Mỹ làm cho luồng xuất khẩu t bản vào các nớc đang phát triển giảm mạnh, thậm chí chỉ còn 16,8%(1996) và hiện nay khoảng 30%. Trớc tình hình đó, nhiều nhà lý luận t sản cho rằng, xuất khẩu t bản không còn là thủ đoạn và phơng tiện mà các nớc giàu dùng để bóc lột các nớc nghèo. Theo họ, xuất khẩu t bản đã trút bỏ bản chất cũ của nó và trở thành hình thức hợp tác cùng có lợi trong mối quan hệ quốc tế.Sự hợp tác này diễn ra chủ yếu giữa các nớc t bản phát triển với nhau. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nh đã biết , cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra những biến đổi nhảy vọt trong sự phát triển của lực lợng sản xuất. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều ngành công nghiệp mới ra đời và phát triển thành các ngành mũi nhọn nh : ngành công nghệ sinh học, ngành chế tạo vật liệu mới, ngành bán dẫn và vi điện tử, ngành vũ trụ và đại dơng Những ngành này có thiết bị và quy trình công nghệ hiện đại, tiêu tốn ít nguyên , nhiên vật liệu. Trong nền kinh tế giữa các nớc t bản phát triển đã diễn ra sự biến đổi cơ cấu các ngành 4 sản xuất mũi nhọn có hàm lợng khoa học kỹ thuật cao. Sự xuất hiện những ngành nghề mới đã tạo ra nhu cầu đầu t hấp dẫn vì trong thời gian đầu nó tạo ra lợi nhuận siêu ngạch rất cao. Việc tiếp nhận kỹ thuật mới chỉ diễn ra ở các nớc t bản phát triển vì các nớc đang phát triển có hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu , không phù hợp, tình chính trị kém ổn định, sức mua kém, tỷ suất lợi nhuận của t bản đầu t không còn cao nh trớc ( còn với nớc đang phát triển nh- ng đã trở thành Nics thì tỷ trọng của luồng t bản xuất khẩu vẫn lớn: chiếm 80% tổng t bản xuất khẩu của các nớc đang phát triển). Mặt khác thời gian này, xu hớng liên kết các nền kinh tế ở các trung tâm t bản chủ nghĩa phát triển rất mạnh. Hệ qủa của hoạt động này bao giờ cũng hình thành các khối kinh tế với những đaọ luật bảo hộ rất khắt khe. Để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trờng, các công ty xuyên quốc gia đã biến các doanh nghiệp chi nhánh của mình thành một bộ phận cấu thành của khối kinh tế mới nhằm tránh đòn thuế quan nặng của các đạo luật bảo hộ. Nhật và Tây Âu đã tích cực đầu t vào thị trờng Mỹ bằng cách đó. Sự biến động về địa bàn và tỷ trọng đầu t của các nớc t bản phát triển không làm cho bản chất của xuất khẩu t bản thay đổi , mà chỉ làm cho hình thức và xu hớng của xuất khẩu t bản thêm phong phú và phức tạp hơn. Sự xuất hiện các ngành mới có hàm lợng khoa học- công nghệ cao ở các nớc t bản phát triển bao giờ cũng dẫn đến cấu tạo hữu cơ của t bản tăng cao và điều đó tất yếu dẫn đến tỷ suất lợi nhuận có xu hớng giảm xuống. Hiện tợng thừa t bản tơng đối, hệ quả của sự phát triển đó là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị quy trình công nghệ mới đã dẫn đến sự loại bỏ các thiết bị và công nghệ lạc hậu ra khỏi quá trình sản xuất trực tiếp ( do bị hao mòn hữu hình và vô hình ). Đối với nền kinh tế thế giới đang phát triển, những t liệu sản xuất này rất có ích và vẫn là kỹ thuật mới mẻ. Nhằm mục đích thu lợi nhuận độc quyền cao, các tập đoàn t bản độc quyền đa các thiết bị đó sang các nớc đang phát triển dới hình thức chuyển giao công nghệ. Rõ ràng, khi chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại thì xuất khẩu t bản từ các nớc t bản phát triển sang các nớc đang phát triển là điều không tránh khỏi. Xét trong 5 một giai đoạn phát triển nhất định , có thể diễn ra sự thay đổi tỷ trọng t bản đầu t vào khu vực nào đó của thế giới, nhng phân tích một thời kỳ dài hơn của quy mô thế giới cho thấy: xuất khẩu t bản vẫn là vũ khí chủ yếu mà t bản độc quyền sử dụng để bành trớng ra nớc ngoài. Tình trạng nợ nần của các nớc đang phát triển ở châu á, Phi , Mỹ Latinh là thực tế chứng minh cho kết luận trên. Thứ hai là chủ thể xuất khẩu t bản có sự thay đổi lớn , trong đó vai trò các công ty xuyên quốc gia trong xuất khẩu t bản ngày càng to lớn, đặc biệt là trong FDI . Mặt khác, đã xuất hiện nhiều chủ thể xuất khẩu t bản từ các nớc đang phát triển mà nổi bật là các Nics châu á. Thứ ba là hình thức xuất khẩu t bản rất đa dạng, sự đan quyện giữa xuất khẩu t bản và xuất khẩu hàng hoá tăng lên. Chẳng hạn, trong đầu t trực tiếp xuất hiện những hình thức mới nh BOT,BT sự kết hợp giữa xuất khẩu t bản với các hợp đồng buôn bán hàng hoá, dịch vụ, chất xám không ngừng tăng lên. Thứ t là sự áp đặt mang tính thực dân trong xuất khẩu t bản đã đợc gỡ bỏ dần và nguyên tắc cùng có lợi đợc đề cao. Ngày nay , xuất khẩu t bản luôn thể hiện kết quả hai mặt. Một mặt, nó làm cho các quan hệ t bản chủ nghĩa đợc phát triển và mở rộng ra trên địa bàn quốc tế, góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình phân công lao động và quốc tế hoá đời sống kinh tế của nhiều nớc; là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng tác động từ bên ngoài vào làm cho quá trình công nghiệp hoá và tái công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các nớc nhập khẩu t bản phát triển nhanh chóng . Song mặt khác, xuất khẩu t bản vẫn để lại cho các quốc gia nhập khẩu t bản, nhất là với các nớc đang phát triển những hậu quả nặng nề nh: nền kinh tế phát triển mất cân đối và lệ thuộc, nợ nần chồng chất do bị bóc lột quá nặng nề. Song điều này tuỳ thuộc một phần rất lớn vào vai trò quản lý của nhà nớc ở các nớc nhập khẩu t bản. Lợi dụng mặt tích cực của xuất khẩu t bản , nhiều n- ớc đã mở rộng việc tiếp nhận đầu t để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá ở nứơc mình. Vấn đề đặt ra là phải biết vận dụng mềm dẻo,linh hoạt , nguyên 6 tắc cùng có lợi, lựa chọn phơng án thiết thực, để khai thác nguồn lực quốc tế có hiệu quả. 7 Chơng 2 Đầu t trực tiếp nớc ngoài Xu hớng quan trọng đối với các nớc đang phát triển 2.1 Đầu t trực tiếp n ớc ngoài 2.1.1 Đặc điểm đầu t trực tiếp n ớc ngoài Đầu t trực tiếp nớc ngoài ( Foreign Direct Investment FDI ) là hình thức đầu t nớc ngoài. Sự ra đời và phát triển của nó là kết quả tất yếu của quá trình quốc tế và phân công lao động quốc tế . Trên thực tế có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về đầu t nớc ngoài.Theo hiệp hội luật quốc tế (1966) Đầu t nớc ngoài là sự di chuyển vốn từ nớc của ngời đầu t sang nớc của ngời sử dụng nhng không phải để mua hàng tiêu dùng của nớc này mà dùng để chi phí cho các hoạt động có tính chất kinh tế xã hội . Theo luật Đầu t nớc ngoài Việt Nam ban hành năm 1987 và đợc bổ sung hoàn thiện sau ba lần sửa đổi Đầu t nớc ngoài là việc các tổ chức và cá nhân nớc ngoài trực tiếp đa vào Việt Nam vốn bằng tiền nớc ngoài hoặc bất kỳ tài sản nào đợc chính phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh hay xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài Qua xem xét các định nghĩa về đầu t nớc ngoài có thể rút ra một số đặc trng cơ bản của đầu t nớc ngoài nh sau: Một là , sự di chuyển vốn từ nớc này sang nớc khác . Hai là , vốn đợc huy động vào các mục đích thực hiện các hoạt động kinh tế và kinh doanh. Mặc dù có nhiều khác biệt về quan niệm nhng nhìn chung FDI đợc xem xét nh một hoạt động kinh doanh, ở đó có các yếu tố di chuyển vốn quốc tế và kèm theo nó bao gồm các yếu tố khác . Các yếu tố đó không chỉ bao gồm sự khác biệt về quốc tịch của các đối tác tham gia vào quá trình kinh doanh,sự 8 khác biệt văn hoá , luật pháp mà còn là sự chuyển giao công nghệ , thị trờng tiêu thụ Theo luật Đầu t nớc ngoài của Việt Nam, FDI có thể đợc hiểu nh là việc các tổ chức, các cá nhân trực tiếp nớc ngoài đa vào Việt Nam vốn bằng tiền hay bất cứ tài sản nào đợc chính phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác với bên Việt Nam hoặc tự mình tổ chức các hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam .Dới góc độ kinh tế có thể hiểu FDI là hình thức di chuyển vốn quốc tế trong đó ngời sở hữu đồng thời là ngời trực tiếp tham gia quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn đầu t.Về thực chất, FDI là sự đầu t của các công ty ( cá nhân) nhằm xây dựng các cơ sở, chi nhánh ở nớc ngoài và làm chủ toàn bộ hay từng phần cơ sở đó. Đầu t trực tiếp nớc ngoài có các đặc điểm sau: Thứ nhất , các chủ đầu t phải đóng góp một khối lợng vốn tối thiểu theo quy định của từng quốc gia. Luật Đầu t nớc ngoài của Việt Nam quy định chủ đầu t nớc ngoài phải đóng góp tối thiểu 30% vốn pháp định của dự án. Thứ hai , sự phân chia quyền quản lý các doanh nghiệp phụ thuộc vào mức độ đóng góp vốn. Nếu đóng góp 10% vốn thì doanh nghiệp hoàn toàn do chủ đầu t nớc ngoài điều hành và quản lý. Thứ ba , lợi nhuận của các chủ đầu t phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh và đợc phân chia theo tỷ lệ góp vốn sau khi nộp thuế và trả lợi tức cổ phần. Thứ t , FDI đợc thực hiện thông qua việc xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại toàn bộ hoặc từng phần doanh nghiệp đang hoạt động hoặc sát nhập các doanh nghiệp với nhau. Thứ năm , FDI không chỉ gắn liền với di chuyển vốn mà còn gắn liền với chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm quản lý và tạo ra thị trờng mới cho cả phía đầu t và phía nhận đầu t. Thứ sáu , FDI hiện nay gắn liền với các hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia. 9 Đầu t trực tiếp nớc ngoài có thể đợc phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau: Nếu căn cứ tính chất pháp lý của đầu t nớc ngoài trực tiếp có thể chia đầu t trực tiếp nớc ngoài thành các loại hợp đồng và hợp tác kinh doanh , doanh nghiệp liên doanh,doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài. Ngoài ra còn có thêm hình thức đầu t khác đó là hợp đồng xây dựng kinh doanh- chuyển giao (BOT). Trong các hình thức trên thì doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn là hình thức pháp nhân mới và luật Việt Nam gọi chung là xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Nếu căn cứ vào tính chất đầu t có thể chia FDI thành hai loại đầu t tập trung trong khu chế xuất và đầu t phân tán. Mỗi loại đầu t trên đều có ảnh h- ởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nghiệp ở từng quốc gia. Nếu căn cứ vào quá trình tái sản xuất có thể chia đầu t trực tiếp nớc ngoài thành đầu t vào nghiên cứu và triển khai, đầu t vào cung ứng nguyên liệu, đầu t vào sản xuất, đầu t vào tiêu thụ sản phẩm Nếu căn cứ vào lĩnh vực đầu t có thể chia FDI thành các loại nh đầu t công nghiệp, nông nghiệp , dịch vụ Theo luật Đầu t nớc ngoài của Việt Nam, các hình thức đầu t nớc ngoài vào Việt Nam bao gồm 3 hình thức nh sau: Hợp đồng hợp tác kinh doanh Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài . Hàng đổi hàng Phơng thức đầu t thu hút nớc ngoài quan trọng đối với các nớc đang phát triển. Hàng đổi hàng là phơng thức đầu t mà giá trị của trang thiết bị cung cấp đ- ợc hoàn trả bằng chính sản phẩm mà các trang thiết bị đó làm ra. Phơng thức này liên quan tới hai hợp đồng quan hệ mật thiết với nhau và cân bằng nhau về mặt giá trị.Trong một hợp đồng, nhà cung cấp đồng ý xây dựng nhà máy hoặc cung cấp các công nghệ của nhà máy cho phía đối tác. Trong hợp đồng 10 [...]... môi trờng đầu t của Việt Nam Nh vậy chúng ta cần biết tận dụng và phát huy những lợi thế Việt Nam vẫn sẽ là một thị trờng hấp dẫn và có nhiều cơ hội đầu t 17 Chơng 3 Đầu t trực tiếp nớc ngoài và những giải pháp nhằm thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam 3.1 Đầu t trực tiếp nớc ngoài với tăng trởng, phát triển kinh tế Việt Nam 3.1.1 FDI Nguồn vốn đầu t phát triển quan trọng Thu hút và sử dụng... nhà đầu t nớc ngoài khi đầu t vào Việt Nam 3.2.3 Hạn chế trong công tác quản lý hoạt động đầu t nớc ngoài Theo nguyên tắc, nhà đầu t khi đầu t vào bất kỳ quốc gia nào đều mong muốn đợc đảm bảo an toàn về vốn và thu đợc lợi nhuận cao Do vậy, chính sách đảm bảo và khuyến khích đầu t trực tiếp nớc ngoài của nớc sở tại mạnh mẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu t nớc ngoài Mặt khác, thông qua các biện pháp. .. về đầu t nớc ngoài , Vụ Quản lý Dự án, Bộ KH&ĐT Một trong vai trò quan trọng của hoạt động đầu t nớc ngoài trực tiếp đặc biệt đối với các nớc đang phát triển là chuyển giao công nghệ và thiết bị cho nớc nhận đầu t Các nhà đầu t nớc ngoài thờng góp vốn bằng bí quyết, công nghệ của mình hoặc của nớc mình và sử dụng trong các doanh nghiệp có đầu t trực tiếp nớc ngoài Dòng FDI đến Việt Nam từ nhiều nớc và. .. năm 1997 và của Hàn Quốc lần lợt là 4,7 tỷ USD và 3,6 tỷ USD Cuộc khủng hoảng này cũng làm giảm rõ rệt nguồn cung cấp FDI từ hai quốc gia cung cấp FDI lớn của châu á là Nhật Bản ,Hàn Quốc và một số nớc Nics khác 2.2 Kinh nghiệm của một số n ớc trong thu hút và sử dụng đầu t trực tiếp nớc ngoài vào phát triển tăng trởng kinh tế 2.2.1 Đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Trung Quốc Đầu t trực tiếp nớc ngoài ở... toán, t vấn và thông tin 2.2.2 Đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Thái Lan Đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Thái Lan đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế ở nớc này Cuối thập kỷ 80, Thái Lan đã thu hút khoảng 30 tỷ USD vốn đầu t nớc ngoài Vào đầu những năm 90, nền kinh tế Thái Lan luôn 15 giữ ở mức tăng trởng 8%/ năm Tuy nhiên vừa qua nớc này đã lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng mà các nguyên... và hấp dẫn hơn các nhà đầu t Những cố gắng của chính phủ các nớc nhằm thu hút các nhà đầu t nớc ngoài đặc biệt là các dự án vào cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi theo hình thức BOO hay BOT đang tăng nhanh Việc thực hiện t nhân hoá và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc cũng là môt phơng thức quan trọng để thu hút các nhà đầu t nớc ngoài Trong xu hớng này các nớc Châu Mỹ Latinh dẫn đầu các nớc đang phát... biện pháp và các chính sách của Việt Nam trong thu hút đầu t nớc ngoài 3.3 Một số giải pháp thu vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam Phát triển kinh tế vẫn luôn là một yêu cầu khẩn thiết mang tính toàn cầu Toàn cầu hoá nối làm nổi bật tầm quan trọng đang tăng lên của nền kinh tế quốc tế đối với các nớc đang phát triển Các luồng tài chính , thông tin, kỹ năng, công nghệ, hàng hoá và dịch vụ giữa các. .. đã đợc đa vào các nớc châu Mỹ Latinh bởi hình thức mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nớc Khối lợng này chiếm 16% tổng FDI đầu t vào quốc gia này Các nớc Đông Âu cũng đã thu hút khối lợng đầu t lớn vào lĩnh vực này khoảng 5,2 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến 1992 tơng ứng với 43% trong tổng khối lợng đầu t vào khu vực Đầu t trực tiếp nớc ngoài của toàn thế giới đạt 450 tỷ USD vào năm 1995... quán giữa các chính sách của chính phủ với các chính sách và các quy định của các ngành ,các quy định của chính quyền địa phơng là điều làm cho các nhà đầu t nớc ngoài lo ngại Nhiều nghị định và văn bản pháp luật đợc ban hành một cách bất ngờ, gây sốc cho các doanh nghiệp nh việc hạn chế nhập khẩu linh kiện xe máy của chính phủ Việt Nam hay nh chính sách hai giá gây phiền hà cho ngời nứơc ngoài Các thủ... FDI đến các nớc đang phát triển thực tế giảm 4%/ năm), đầu t vào các nớc đang phát triển đã khôi phục mạnh mẽ Trong những năm cuối thập kỷ 80, FDI tăng 17% một năm và tiếp tục trong những năm 90.Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc và Đầu t thế giới năm 1994, tổng đầu t FDI vào các nớc đang phát triển đạt số kỷ lục là 70 tỷ USD năm 1993, tăng 125% trong ba năm đầu của thập kỷ này Ngợc lại FDI vào các nớc . nh: nền kinh tế phát triển mất cân đối và lệ thu c, nợ nần chồng chất do bị bóc lột quá nặng nề. Song điều này tu thu c một phần rất lớn vào vai trò quản lý của nhà nớc ở các nớc nhập khẩu. cấu kinh tế què quặt, lệ thu c vào nền kinh tế nớc t bản chủ nghĩa. Từ đó làm cho mâu thu n kinh tế xã hội gia tăng. 1.3 Những biểu hiện mới của xuất khẩu t bản trong giai đoạn phát triển hiện. xuất khẩu t bản dới dạng cho vay thu lãi. Thông qua các ngân hàng t nhân hoặc các trung tâm tín dụng quốc tế và quốc gia, t nhân hoặc các nhà t bản cho các nớc khác vay vốn theo nhiều hạn định
- Xem thêm -

Xem thêm: đầu tư trực tiếp nước ngoài và các giải pháp đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các giải pháp đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các giải pháp đầu tư, Tình hình dòng vốn FDI trên thế giới và trong khu vực hiện nay, Cơ cấu vốn FDI thực hiện phân theo ngành kinh tế, Thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ