Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m3 ngày.đêm tại xã Bình Lợi huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh

139 742 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:04

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG &CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG CÔNG SUẤT 750M 3 / NGÀY ĐÊM TẠI XÃ BÌNH LI HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ NGÀNH : 108 GVHD : TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH : LÊ THỊ ÁNH TUYẾT MSSV : 08B1080080 TP.HCM, THÁNG 7/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC KTCN TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN : LÊ THỊ ÁNH TUYẾT MSSV: 08B1080080 NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LỚP : 08HMT1 1. Đầu đề đồ án: “Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750m 3 /ngày đêm tại xã Bình Lợi huyện Bình Chánh TP.HCM. ” 2. Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung và số liệu ban đầu): Tổng quan về xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM. Lưu lượng, thành phần, tính chất nước ngầm. Đề xuất quy trình xử lý, tính toán các công trình đơn vò. Tính chi phí đầu tư hệ thống và chi phí xử lý 1m 3 nước cấp. Quản lý vận hành hệ thống, sự cố, biện pháp khắc phục. 3. Ngày giao đồ án : 19/04/2010 4. Ngày hoàn thành đồ án : 19/07/2010 5. Họ và tên người hướng dẫn : TS. Đặng Viết Hùng Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua trưởng khoa. Ngày____tháng____năm 2010 TRƯỞNG KHOA NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA Người duyệt: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ đồ án: LỜI CẢM ƠN Trong suốt gần 2 năm học tập tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh em đã được quý thầy cô khoa Môi Trường trang bò một nền tảng kiến thức quý báu. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã hết lòng giảng dạy, truyền đạt những kiến thức hữu ích trong suốt quá trình học tập cũng như động viên góp ý giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy hướng dẫn TS.Đặng Viết Hùng đã tận tình hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Cuối cùng xin gởi lời tri ân đến cha mẹ, anh em trong gia đình cùng tất cả bạn bè trong lớp, trong khoa, những người đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi học tập cũng như trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ : 1 1.2 TÍNH CẤP THIẾT: 4 1.3 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: 4 1.4 NỘI DUNG ĐỒ ÁN: 4 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN KHU VỰC THIẾT KẾ 6 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 6 2.1.1. Vò trí đòa lý: 6 2.1.2. Đòa hình: 6 2.1.3. Đặc điểm khí hậu: 6 2.1.4. Mạng lưới thủy văn: 9 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI: 9 2.2.1. Dân số: 9 2.2.2. Kinh tế: 9 2.2.3. Cơ sở hạ tầng: 10 2.3. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC NGHIÊN CỨU: 11 2.3.1. Đòa chất công trình: 11 2.3.2 Đòa chất thủy văn: 11 2.4. HIỆN TRẠNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG KHU VỰC: 15 CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 16 3.1 LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC: 16 3.2 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC: 16 3.3 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: 17 3.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT: 17 3.4.1 Cấu tạo nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu: 17 3.4.2. Đònh nghóa về sự ô nhiễm nước dưới đất: 19 3.4.3. Các chất ô nhiễm có trong nước: 20 3.5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ: 28 3.5.1 Công nghệ khử sắt bằng làm thoáng: 28 3.5.2 Công nghệ khử sắt bằng hóa chất: 31 3.5.3 Công nghệ làm thoáng kết hợp với sử dụng chất oxy hóa mạnh: 31 3.6 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRONG THỰC TẾ: 32 3.6.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm tại xã Hưng Long – huyện Bình Chánh công suất 800m3/ngày đêm: 32 3.6.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm sắt cao (40 – 60 mg/l) tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè: 33 3.6.3. Sơ đồ công nghệ nhà máy xử lý nước ngầm Hóc Môn công suất 65.000m3/ngày đêm: 34 Xút Clo 34 3.6.4 Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm tại phường Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức công suất 400m3/ngày đêm: 35 3.7. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHUNG: 35 3.7.1. Làm thoáng khử sắt: 35 3.7.3 Bể lọc: 37 3.7.4 Bể chứa nước sạch: 37 3.7.5 Trạm bơm cấp II: 38 3.8 CÔNG NGHỆ ĐƯC ĐỀ XUẤT: 38 3.8.1 Lựa chọn các công trình xử lý: 38 3.8.2 Công nghệ được đề xuất: 40 4.1 THIẾT KẾ GIẾNG KHOAN: 42 4.1.1 Cơ sở tính toán cho hệ thống cấp nước tập trung 42 4.1.2 Kết quả tính toán cho hệ thống cấp nước tập trung: 43 4.1.3 Tính toán công suất thiết kế giếng: 45 4.1.4 Thiết kế công trình khai thác nước dưới đất: 45 4.1.5 Chọn bơm chìm: 47 4.2 THIẾT KẾ GIÀN MƯA: 48 4.2.1 Xác đònh kích thước giàn mưa: 48 4.2.2 Sàn tung nước: 49 4.2.3 Hệ thống phân phối nước : 49 4.2.4 Hệ thống thu, thoát khí và ngăn nước: 54 4.2.5 Sàn và ống thu nước: 54 4.2.6 Hệ thống xả cặn và ống dẫn nước sạch cọ rửa giàn mưa: 54 4.2.7 Xác hàm lượng CO2, O2 và pH sau khi làm thoáng bằng giàn mưa: 54 4.2.7.1 Hàm lượng CO2 sau làm thoáng bằng giàn mưa: 54 4.2.7.2 Hàm lượng O2 sau làm thoáng bằng giàn mưa: 55 4.2.7.3 Xác đònh pH sau quá trình làm thoáng bằng giàn mưa: 55 4.3. THIẾT KẾ BỂ LẮNG ĐỨNG: 56 4.3.1. Hàm lượng cặn trong nước khi đưa vào bể lắng đứng: 57 4.3.2. Xác đònh kích thước bể lắng: 57 4.3.3 Máng thu nước: 62 4.3.4 Ống dẫn nước vào bể lắng: 65 4.4 THIẾT KẾ NGĂN CHỨA TRUNG GIAN: 65 4.4.1 Thể tích ngăn chứa trung gian: 65 4.4.2 Kích thước của bể chứa trung gian: 65 4.5 THIẾT KẾ BỒN LỌC ÁP LỰC: 66 4.5.1 Xác đònh kích thước bồn lọc áp lực: 67 4.5.2 Rửa lọc: 70 4.5.3 Hệ thống thu nước và phân phối nước: 74 4.5.4 Hệ thống phân phối nước: 75 4.5.5 Hệ thống sàn chụp lọc: 76 4.5.6 Tính bơm: 77 4.5.7. Tính cơ khí: 86 4.5.8 Tính chân đỡ: 90 4.6 TÍNH TOÁN KHỬ TRÙNG: 93 4.6.2 Liều lượng Clo cần thiết trong một ngày: 94 4.7 THIẾT KẾ BỂ CHỨA: 94 4.7.1 Dung tích điều hòa của bể chứa: 95 4.7.2 Dung tích dự trữ cho chữa cháy: 96 4.7.3 Dung tích dự trữ dùng cho trạm xử lý: 96 4.7.4 Một số bộ phận của bể chứa: 98 4.8 BỂ CHỨA CẶN 99 4.9 BỐ TRÍ MẶT BẰNG: 101 CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH XỬ LÝ 102 5.1 DỰ TOÁN PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ: 102 5.2 SUẤT ĐẦU TƯ CHO 1M3 NƯỚC CẤP: 104 5.3 CHI PHÍ XỬ LÝ 1M3 NƯỚC CẤP: 104 5.3.1 Chi phí nhân sự: 104 5.3.2 Chi phí điện năng: 104 5.3.3 Chi phí hóa chất: 106 5.3.4 Khấu hao tài sản cố đònh: 106 5.3.5 Chi phí quản lý + vận hành: 106 5.3.6 Giá thành sản phẩm: 106 5.4 PHÂN TÍCH LI ÍCH KINH TẾ: 107 CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ & VẬN HÀNH HỆ THỐNG 108 6.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH: 108 6.2 TRÌNH TỰ VẬN HÀNH: 109 6.3.1 Trạm bơm giếng: 112 6.3.2 Giàn mưa: 115 6.3.3 Bể lắng đứng: 115 6.3.4 Bồn lọc áp lực: 116 6.3.5 Bể chứa nước sạch: 118 6.3.6 Trạm bơm cấp 2: 119 6.3.7 Một số lưu ý khi vận hành bơm: 120 6.4 KIỂM SOÁT THÔNG SỐ VẬN HÀNH: 121 6.5 SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: 121 CHƯƠNG VII: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 127 7.1 NHẬN XÉT VỀ MẶT CÔNG NGHỆ: 127 7.1.2 Khuyết điểm: 127 7.2 NHẬN XÉT VỀ MẶT KINH TẾ: 127 7.3 KẾT LUẬN VỀ TÍNH KHẢ THI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG THỰC TẾ: 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 2.1 – Biểu đồ nhiệt độ các tháng từ 2004-2006 tại trạm Tân Sơn Hòa. Hình 2.2 – Biểu đồ lượng mưa các tháng từ 2004-2006 tại trạm Tân Sơn Hòa. Hình 3.1 – Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Hình 3.2 – Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Hình 3.3 – Sơ đồ công nghệ nhà máy xử lý nước ngầm Hóc Môn. Hình 3.4 – Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm tại xã Phước Kiểng huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 3.1 – Kết quả phân tích chất lượng nước nguồn. Bảng 4.1 – Hằng số phân ly bậc 1 của axit cacbonic. Bảng 4.2 – Giá trò K 2 t thực nghiệm. Bảng 4.3 – Đặc trưng của lớp vật liệu lọc. Bảng 4.4 – Lựa chọn lớp sỏi đỡ. Bảng 4.5 – Độ nở tương đối của vật liệu lọc và cường độ rửa lọc. Bảng 4.6 – Độ đặc của cặn. Bảng 4.7 – Thể tích cặn chiếm chỗ trong lỗ rỗng hạt vật liệu lọc. Bảng 4.8 – Đặc tính vật liệu lọc. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng BYT : Bộ y tế TÓM TẮT ĐỒ ÁN Đồ án có tiêu đề: “Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m 3 /ngày – đêm tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh” được trình bày thành 7 chương với nội dung như sau: 1. Tổng quan điều kiện tự nhiên,kinh tế xã hội tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM. 2. Dựa vào các số liệu được từ nguồn nước, ta đề xuất công nghệ xử lý. 3. Tính toán chi tiết từng công trình, thiết bò, hóa chất đã được đề xuất. 4. Tính toán giá thành công trình. 5. Đề ra biện pháp xử lý, vận hành và cách khắc phục các sự cố thường gặp. 6. Khả năng ứng dụng quy trình này vào thực tế. Kết quả: một quy trình cung cấp nước sạch đơn giản có thể ứng dụng trong thực tế để cung cấp nước cho các khu dân cư với công suất nhỏ. [...]... phải đảm bảo 90% dân số thành phố phải được sử dụng nước sạch Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết là cần có nguồn nước sạch cho nhân dân sử dụng, đề tài: Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m 3/ngày đêm tại xã Bình Lợi – huyện Bình Chánh” nhằm đáp ứng nhu cầu trên 1.3 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m 3/ngày đêm tại xã Bình Lợi – huyện Bình Chánh 1.4 NỘI DUNG ĐỒ... tại chỗ với công suất 200.00 0m3/ ngày…, tỷ lệ dân số được cấp nước khoảng 70% Tổng công suất cấp nước toàn thành phố hiện nay là hơn 1,2 triệu m 3/ngày Hiện nay thành phố đang hoàn thiện nhà máy nước BOO Thủ Đức với công suất 300.00 0m3/ ngày đêm ( đã cấp nước khoảng 130.000 m3/ ngày đêm ) Thất thoát nước hiện nay đang là vấn đề nan giải đối với ngành cấp nước thành phố Tỉ lệ thất thoát nước sạch của thành. .. liệu phục vụ cho việc thiết kế  Xác đònh nhu cầu dùng nước  Phân tích số liệu để tính toán thiết kế  Đề xuất công nghệ xử lý  Tính toán các công trình đơn vò  Thiết kế mạng lưới cấp nước GVHD: TS ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT – MSSV: 08B1080080 4 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế trạm cấp nước tập trung cơng suất 75 0m3/ ngày đêm tại xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh  Khai toán giá thành  Đề xuất các... chuyển nước vào thành phố hòa vào mạng lưới phân phối Nhà máy nước ngầm Hóc Môn cung cấp nước sạch cho phía tây của thành phố với công suất 65.00 0m3/ ngày đêm Ngoài ra còn có nhà máy nước Bình An công suất 850.000 m3/ ngày đêm, nhà máy nước Tân Hiệp công suất 100.000m 3/ngày đêm, các trạm bơm giếng cũ công suất 40.000m 3/ngày, các trạm giếng tư hoặc trạm bơm giếng của các xí nghiệp đang khai thác nguồn nước. .. pháp quản lý và vận hành trạm cấp nước  Thực hiện bản vẽ: -Mặt bằng trạm xử lý nước -Mặt cắt dọc các công trình theo cao trình mực nước -Chi tiết các công trình đơn vò GVHD: TS ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT – MSSV: 08B1080080 5 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế trạm cấp nước tập trung cơng suất 75 0m3/ ngày đêm tại xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh Chương II: TỔNG QUAN KHU VỰC THIẾT KẾ 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN... xe tải với giá thành rất cao Vì vậy, việc cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh đang là vấn đề cần phải quan tâm hiện nay, nhất là khi thành phố đang phát triển nhanh chóng GVHD: TS ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT – MSSV: 08B1080080 3 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế trạm cấp nước tập trung cơng suất 75 0m3/ ngày đêm tại xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh 1.2 TÍNH CẤP THIẾT: Nước là một nhu cầu thiết yếu cho... trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD VN 5575 – 1991: Kết cấu thép 3.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT: 3.4.1 Cấu tạo nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu: - Nước dưới đất có thể được chia thành các loại sau: GVHD: TS ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT – MSSV: 08B1080080 17 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế trạm cấp nước tập trung cơng suất 75 0m3/ ngày đêm tại xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh + Nước trong đới thông... dụng nước giếng : 60,7% số hộ - Sử dụng nước mưa : 3,08% số hộ - Sử dụng nguồn nước khác : 3,69% số hộ GVHD: TS ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT – MSSV: 08B1080080 15 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế trạm cấp nước tập trung cơng suất 75 0m3/ ngày đêm tại xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh Chương III: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 3.1 LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC: Nước là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống Không có nước, ... tốt nghiệp Thiết kế trạm cấp nước tập trung cơng suất 75 0m3/ ngày đêm tại xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh cứu chi tiết hơn Đặc biệt đối với vùng khai thác các tầng chứa nước bên trên, thì nước trong tầng Pliocen dưới là nguồn bổ sung trữ lượng rất quan trọng khi cần mở rộng khai thác quy mô lớn 2.4 HIỆN TRẠNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG KHU VỰC: Chương trình sử dụng nước sạch nông thôn ở Thành phố được... lý: Xã Bình Lợi thuộc huyện Bình Chánh nằm về phía Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 19.08 km2 chiếm 7.54% diện tích toàn huyện Ranh giới của xã như sau: - Phía Đông: giáp xã Lê Minh Xuân – Huyện Bình Chánh - Phía Tây: giáp xã Đức Hòa, huyện Bến Lức – tỉnh Long An - Phía Nam: giáp xã Tân Bửu, huyện Bến Lức – tỉnh Long An - Phía Bắc: giáp xã Phạm Văn Hai – Huyện Bình . TẮT ĐỒ ÁN Đồ án có tiêu đề: Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m 3 /ngày – đêm tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được trình bày thành 7 chương với nội dung. án: Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750m 3 /ngày đêm tại xã Bình Lợi huyện Bình Chánh TP.HCM. ” 2. Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung và số liệu ban đầu): Tổng quan về xã Bình Lợi, huyện Bình. m 3 /ngày đêm tại xã Bình Lợi – huyện Bình Chánh” nhằm đáp ứng nhu cầu trên. 1.3 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m 3 /ngày đêm tại xã Bình Lợi – huyện Bình Chánh. 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m3 ngày.đêm tại xã Bình Lợi huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh, Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m3 ngày.đêm tại xã Bình Lợi huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh, Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 750 m3 ngày.đêm tại xã Bình Lợi huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh

Từ khóa liên quan