TT DE+HDC HSG SINH 9

49 223 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

1 SỞ GD&ðT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008 - 2009 M«n thi: SINH HỌC - BẢNG A Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao ñề) Câu 1 (3,5 ñiểm). 1) Hãy so sánh quá trình tự nhân ñôi của ADN với quá trình tổng hợp ARN. 2) Vì sao mARN ñược xem là bản sao của gen cấu trúc? Câu 2 (3,5 ñiểm). 1) Nêu những ñiểm khác nhau cơ bản giữa ñột biến nhiễm sắc thể và ñột biến gen. 2) Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST, thì số NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu? a. Thể không nhiễm b. Thể một nhiễm c. Thể ba nhiễm d. Thể ba nhiễm kép e. Tứ bội g. Thể một nhiễm kép Câu 3 (2,0 ñiểm). 1) Sự di truyền nhóm máu A; B; AB và O ở người do 3 gen sau chi phối: I A ; I B ; I O . Hãy viết các kiểu gen quy ñịnh sự di truyền các nhóm máu trên. 2) Người ta nói: Bệnh ðao là bệnh có thể xảy ra ở cả nam và nữ, còn bệnh mù màu và bệnh máu khó ñông là bệnh ít biểu hiện ở nữ, thường biểu hiện ở nam. Vì sao? Câu 4 (2,5 ñiểm). Hãy nêu tóm tắt các bước tiến hành ñể tạo ra chủng vi khuẩn E.coli sản xuất hoocmôn Insulin dùng làm thuốc chữa bệnh ñái tháo ñường ở người. Tại sao muốn sản xuất một lượng lớn hoocmôn Insulin ở người, người ta lại chuyển gen mã hoá hoocmôn Insulin ở người vào tế bào vi khuẩn ñường ruột (E.coli)? Câu 5 (2,5 ñiểm). 1) Giới hạn sinh thái là gì? ðược xác ñịnh và phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hình thành trong quá trình nào? 2) Vì sao nói giới hạn sinh thái ảnh hưởng ñến vùng phân bố của sinh vật? Câu 6 ( 3,0 ñiểm). Ở một loài thực vật: Khi lai hai cây thuần chủng với nhau thu ñược F 1 100% quả bầu dục, ngọt. Cho F 1 tiếp tục giao phấn với nhau, ở F 2 giả thiết thu ñược tỉ lệ sau ñây: 6 quả bầu dục, ngọt : 3 quả tròn, ngọt : 3 quả dài , ngọt : 2 quả bầu dục, chua : 1 quả tròn, chua : 1 quả dài, chua. Hãy biện luận và viết sơ ñồ lai từ P ñến F 2 . ( Biết mỗi gen quy ñịnh một tính trạng). Câu 7 (3,0 ñiểm). Ở một loài sinh vật, trong quá trình phát sinh giao tử có khả năng tạo ra 1048576 số loại giao tử (khi không xảy ra sự trao ñổi chéo và không xảy ra ñột biến ở các cặp NST). Nếu các tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1 của loài sinh vật này có số lượng bằng nhau cùng tiến hành giảm phân ñã tạo ra các tinh trùng và các trứng chứa tất cả 1600 NST. Các tinh trùng và trứng tham gia thụ tinh tạo ra 12 hợp tử. Hãy xác ñịnh: 1) Bộ NST 2n của loài. 2) Hiệu suất thụ tinh của trứng và của tinh trùng. ð Ề THI CHÍNH THỨC 2 3) Số NST mà môi trường cung cấp cho mỗi tế bào mầm sinh dục ñực và mầm sinh dục cái ñể tạo ra số tinh trùng và số trứng trên. Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2007 - 2008 ðỀ CHÍNH THỨC Môn : SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (2.5 ñiểm) Trình bày khái niệm về cung phản xạ và vòng phản xạ. Nêu các ñiểm khác nhau giữa cung phản xạ và vòng phản xạ. Câu 2: (3 ñiểm) Nêu những ñiểm khác nhau giữa ñộng mạch với tĩnh mạch về cấu tạo và chức năng; Mao mạch là gì? Nêu chức năng của mao mạch và giải thích các ñặc ñiểm cấu tạo phù hợp với chức năng của mao mạch (ở người). Câu 3: (1.5 ñiểm) Nêu cơ chế và giải thích sự trao ñổi khí ở phổi và ở tế bào. Câu 4: (1.5 ñiểm) Phản xạ là gì? Nêu khái niệm và ví dụ về phản xạ không ñiều kiện và phản xạ có ñiều kiện. Câu 5: (2.75 ñiểm) Có thể sử dụng phép lai phân tích về 2 cặp tính trạng ñể kiểm tra kiểu gen của một cơ thể nào ñó là thuần chủng hay không thuần chủng không? Cho ví dụ và lập sơ ñồ lai minh họa. Câu 6: (2.5 ñiểm) Trình bày nguyên nhân và cơ chế tạo ra thể ña bội (có sơ ñồ minh họa). Câu 7: (2.5 ñiểm) Thế nào là nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương ñồng? Phân biệt sự khác nhau giữa nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương ñồng. Câu 8: (3.75 ñiểm) Ở cà chua; A: quả ñỏ, a: quả vàng; B: lá chẻ, b: lá nguyên. Hai cặp tính trạng về màu quả và về dạng lá di truyền ñộc lập với nhau. Người ta thực hiện các phép lai sau : + Phép lai 1: P: Quả ñỏ lá chẻ X quả vàng lá nguyên; F1: 100% ñỏ chẻ. + Phép lai 2: P: Quả ñỏ lá nguyên X quả vàng lá chẻ F1: 120 ñỏ chẻ : 118 ñỏ nguyên : 122 vàng chẻ : 120 vàng nguyên. + Phép lai 3: P: Quả ñỏ chẻ X quả vàng chẻ F1: 360 ñỏ chẻ : 120 ñỏ nguyên. Giải thích kết quả và lập sơ ñồ cho mỗi phép lai. Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2007-2008 ðỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC Câu 1: (2.5ñ) 0.5 - Cung phản xạ: là con ñường dẫn truyền của xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương TK ñến cơ quan phản ứng. 0.5 - Vòng phản xạ: là tập hợp các cung phản xạ nối tiếp nhau nhằm ñể chính xác hóa phản ứng của cơ thể trước một kích thích nào ñó. Khác nhau: 3 Cung phản xạ Vòng phản xạ 0.25 - Chi phối 1 phản ứng 0.25 - Chi phối nhiều phản ứng 0.25 - Mang nhiều tính bản năng 0.25 - Có thể có sự tham gia của ý thức 0.25 - Thời gian ngắn 0.25 - Thời gian kéo dài Câu 2: (3ñ) Khác nhau giữa ñộng mạch và tĩnh mạch: ðộng mạch Tĩnh mạch Cấu 0.25 - Thành dày hơn TMạch 0.25 - Thành mỏng hơn tạo 0.25 - Có các sợi ñàn hồi 0.25 - Không có sợi ñàn hồi 0.25 - Không có van riêng 0.25 - Có thể có van ở TMạch chân Chức năng 0.25 - Chuyển máu từ tim ñến các cơ quan 0.25 - Chuyển máu từ các cơ quan về tim 0.25 - Mao mạch là những mạch rất nhỏ nối liền hệ ñộng mạch với hệ tĩnh mạch. 0.25 - Chức năng: là nơi xảy ra trao ñổi chất và khí với các tế bào. 0.25 - Thành mao mạch rất mỏng giúp thuận lợi cho khuếch tán các chất và khí giữa máu và tế bào. 0.25 - ðường kính mao mạch rất nhỏ làm máu di chuyển chậm thuận lợi cho việc trao ñổi hết các chất và khí. Câu 3: (1.5ñ) 0.25 - Các khí trao ñổi ở phổi và ở tế bào ñều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng ñộ cao ñến nơi có nồng ñộ thấp. 0.25 - Màng phế nang của phổi, màng tế bào và thành mao mạch rất mỏng, tạo thuận lợi cho khuếch tán khí. ở phổi: 0.25 - Khí ô xi: trong phế nang cao hơn trong mao mạch nên ô xi khuếch tán từ phế nang vào máu. 0.25 - Khí CO2: trong mao mạch cao hơn trong phế nang nên CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang. ở tế bào: 0.25 - Khí Ô xi: trong mao mạch cao hơn trong tế bào nên ô xi khuếch tán từ máu vào tế bào. 0.25 - Khí CO2: trong tế bào cao hơn trong mao mạch nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu. Câu 4: (1.5ñ) 0.5 - Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh, / nhằm trả lời những kích thích của môi trường. 0.25 - Phản xạ không ñiều kiện: là loại phản xạ lập tức xảy ra khi có kích thích mà không cần 1 ñiều kiện nào khác. 0.25 - VD: chân co giật ngay khi dẫm phải gai nhọn. (HS có thể cho VD khác). 0.25 - Phản xạ có ñiều kiện là loại phản xạ chỉ ñược hình thành khi kích thích tác ñộng phải ñi kèm theo 1 ñiều kiện nào ñó. 0.25 - VD: ñể gây phản xạ có ñiều kiện tiết nước bọt với kích thích ánh ñèn ở chó thì kèm theo kích thích ánh ñèn phải cho chó ăn. (HS có thể cho VD khác). Câu 5: (2.75ñ) 0.25 - Có thể sử dụng phép lai phân tích về 2 cặp tính trạng ñể kiểm tra kiểu gen của 1 cơ thể nào ñó là TC hay không TC. 0.25 - VD: ở ñậu Hà Lan; A: hạt vàng; a: hạt xanh; B: hạt trơn; b: hạt nhăn. 4 0.5 - Cho ñậu vàng trơn lai với ñậu xanh nhăn (lặn) mà con lai chỉ cho 1 kiểu hình chứng tỏ cây mang lai TChủng. 0.5 - Ngược lại nếu con lai xuất hiện từ 2 kiểu hình trở lên chứng tỏ cây mang lai không TChủng. Sơ ñồ minh hoạ: - Nếu cây vàng trơn TC: AABB 0.25 - P: AABB x aabb GP: AB ab F1: AaBb ( 100% vàng trơn ) - Nếu cây vàng trơn không TC: AABb, AaBB, AaBb 0.25 - P: AABb x aabb GP: AB, Ab ab F1: AaBb và A abb( vàng trơn và vàng nhăn ) 0.25 - P: AaBB x aabb GP: AB, aB ab F1: AaBb và aaBb( vàng trơn và xanh trơn ) 0.25 - P: AaBb x aabb GP: AB,Ab aB,ab ab F1: AaBb , A abb , aaBb , aabb( vàng trơn, vàng nhăn, xanh trơn, xanh nhăn ) Câu 6: (2.5ñ) 0.25 - Nguyên nhân: do các tác nhân lý, hoá hoặc rối loạn quá trình trao ñổi chất. 0.5 - Cơ chế : Do tác nhân ñột biến dẫn ñến không hình thành thoi vô sắc trong phân bào / làm cho toàn bộ NST không phân ly ñược trong quá trình phân bào. 0.25 - Trong nguyên phân: Thoi vô sắc không hình thành dẫn ñến tạo ra tế bào con 4n từ tế bào mẹ 2n. 0.25 - Tế bào mẹ 2n nguyên phân ña bội hoá Tế bào con 4n. 0.25 - Trong giảm phân: không hình thành thoi vô sắc tạo ra giao tử ñột biến lưỡng bội 2n. Trong thụ tinh: 0.25 - Giao tử ñột biến 2n kết hợp với giao tử bình thường n tạo hợp tử 3n. 0.25 - Giao tử ñực và cái ñều bị ñột biến (2n) kết hợp tạo hợp tử 4n. 0.25 - Sơ ñồ: P: 2n x 2n 0.25 - Sơ ñồ: P: 2n x 2n ñ b ñ b ñ b GF1: n 2n GF1: 2n 2n F1: 3n F1: 4n Câu 7: (2.5ñ) 0.5 - NST kép: gồm 2 Crômatit giống hệt nhau và dính nhau ở tâm ñộng, / hoặc có nguồn gốc từ bố hoặc có nguồn gốc từ mẹ. 0.5 - Cặp NST tương ñồng: gồm 2 NST giống nhau về hình dạng và kích thước, / 1 chiếc có nguồn gốc từ bố, 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Sự khác nhau: NST kép Cặp NST tương ñồng 0.25 - Chỉ là 1 NST gồm 2 crômatit dính nhau ở tâm ñộng 0.25 - Gồm 2 NST ñồng dạng 0.25 - Chỉ 1 nguồn gốc: hoặc từ bố hoặc từ mẹ 0.25 - Có 2 nguồn gôc: 1 từ bố, 1 từ mẹ 0.25 - 2 crômatit hoạt ñộng như 1 thể thống nhất 0.25 - 2 NST của cặp tương ñồng hoạt ñộng ñộc lập nhau Câu 8: (3.75ñ) 5 Xột phộp lai 1: P: ủ ch (A-B-) x vng nguyờn (aabb). F1: 100% ủ ch. 0.25 - Cõy P: vng nguyờn (aabb) ch cho 1 loi giao t ab. 0.5 - F1: 100% ủ ch (A-B-) thỡ cõy P: ủ ch phi ch to 1 loi giao t AB; suy ra kiu gen l AABB. 0.25 - S ủ lai ủỳng. Xột phộp lai 2 : 0.25 - P: ủ nguyờn (A-bb) x vng ch (aaB-) 0.5 - F1 xut hin vng nguyờn (aabb) chng t c 2 cõy P ủu phi cho giao t ab. 0.25 - Vy cõy P: ủ nguyờn (A-bb) phi l Aabb. Cõy P: vng ch (aaB-) phi l aaBb. 0.25 - S ủ lai ủỳng. Xột phộp lai 3 : P: ủ ch x vng ch; F1: 3 ủ ch : 1 ủ nguyờn. Phõn tớch tng tớnh trng ta cú: V mu qu : P: ủ x vng; F1 100% ủ (A-) 0.5 - Do cõy P:vng (aa) ch cho 1 loi giao t a, vỡ vy cõy P: ch phi ch to 1 loai giao t A chng t kiu gen l AA. V dng lỏ : 0.5 - P: ch x ch; F1: 3 ch : 1 nguyờn. F1 cú t l ca ủnh lut phõn tớnh suy ra P: b v m ủu d hp t, kiu gen l Bb. 0.25 - T hp c 2 tớnh trng: Cõy P: ủ ch cú kiu gen l: AABb Cõy P: vng ch cú kiu gen l: aaBb 0.25 - S ủ lai ủỳng. UBND TNH BC NINH S GIO DC V O TO Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2008 2009 Môn thi: Sinh học: Lớp 9 - THCS Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 07 tháng 4 năm 2009 Câu 1 : (3 điểm) Cho hai cá thể lai với nhau thu đợc F 1 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 3:1. Qui luật di truyền nào đ chi phối phép lai? Với mỗi qui luật di truyền cho một ví dụ bằng một sơ đồ lai (cho biết gen qui định tính trạng nằm trên NST thờng). Câu 2 : (2,5 điểm) rui gim cú b NST 2n bng 8, mt t bo ca loi ủang phõn bo, ngi ta quan sỏt thy cú 4 NST kộp xp hng trờn mt phng xớch ủo ca thoi vụ sc. a/ Em hóy cho bit t bo ủang k no ca quỏ trỡnh phõn bo? gii thớch? b/ Nu t bo ca loi trờn thc hin quỏ trỡnh nguyờn phõn, hóy xỏc ủnh: s tõm ủng, s cromatit, s NST ủn k gia v k sau ca quỏ trỡnh phõn bo? Cõu 3 : (2,5 ủim) a/ Ti sao trong cu trỳc dõn s, t l nam/n xp x 1:1? Núi rng, ngi m quyt ủnh gii tớnh ca con l ủỳng hay sai? Ti sao? b/ Mt bn hc sinh núi rng: b m truyn cho con ca mỡnh cỏc tớnh trng ủó ủc hỡnh thnh sn. Bng kin thc ủó hc, hóy cho bit ý kin trờn ca bn hc sinh cú ủỳng khụng? Gii thớch? Cõu 4 : (1,5 ủim) Khi lai hai cõy lng bi cú kiu gen AA v aa, ngi ta thu ủc mt s cõy lai tam bi cú kiu gen AAa. Hóy gii thớch c ch hỡnh thnh v ủc ủim ca cỏc cõy lai tam bi ủú Cõu 5 : (1,5 ủim) CHNH THC 6 Khi nghiên cứu sự di truyền bệnh Hunter ở một dòng họ, người ta thu ñược kết quả sau: Bé trai 4 tụổi mắc chứng bệnh di truyền (bệnh Hunter), có mặt biến dạng, lùn và ngu ñần. Cả cha mẹ, người chị 10 tuổi và anh trai 8 tuổi của bé ñều không bị bệnh này. Bà mẹ này có người em trai chết lúc 15 tuổi cũng có các triệu chứng bệnh như bé trai 4 tuổi nói trên; ñồng thời bà cũng có một người cháu (con trai của chị gái bà) có các triệu chứng tương tự, trong khi chị gái bà và chồng bà ta bình thường. Hãy viết sơ ñồ phả hệ của dòng họ trên. Câu 6 : (2 ñiểm) ða số sinh vật sống trong phạm vi nhiệt ñộ là bao nhiêu? Thế nào là ñộng vật biến nhiệt, thế nào là ñộng vật ñẳng nhiệt? Trong các loài sau ñây, loài nào là ñộng vật biến nhiệt: thằn lằn, gà gô trắng, nhím, sâu hại táo, ruồi nhà, kì nhông. Câu 7 : (2 ñiểm) Phân biệt ñột biến và thường biến? Câu 8 : (2 ñiểm) Mối quan hệ giữa giống, kỹ thuật sản xuất và năng suất? Câu 9 : (3 ñiểm) Một cá thể F 1 lai với 3 cơ thể khác: - Với cá thể thứ nhất ñược thế hệ lai, trong ñó có 6,25% kiểu hình cây thấp, hạt dài - Với cá thể thứ hai ñược thế hệ lai, trong ñó có 12,5% kiểu hình cây thấp, hạt dài. - Với cá thể thứ ba ñược thế hệ lai, trong ñó có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài. Cho biết mỗi gen nằm trên một NST qui ñịnh một tính trạng và ñối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn. Hãy biện luận và viết sơ ñồ lai của ba trường hợp nêu trên? ===============Hết================== ðề thi có 01 trang HƯỚNG DẪN CHẤM THI KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN THI: SINH HỌC LỚP 9 – THCS (Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu 1 3,0 ñiểm * TH1: Lai một cặp tính trạng - Chịu sự chi phối của ñịnh luật phân tính của Mendel - Sơ ñồ lai * TH2: Lai 2 cặp tính trạng - Chịu sự chi phối của ñịnh luật Phân li ñộc lập của Mendel Sơ ñồ lai - Chịu sự chi phối của qui luật di truyền liên kết Sơ ñồ lai 0,5ñ 0,5ñ 0.5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 7 Câu 2 2,5 ñiểm a/ - Tế bào ñang ở kỳ giữa của lần phân bào 2 của giảm phân. - Vì: số lượng NST kép trong tế bào lúc này ñã giảm ñi một nửa so với tế bào mẹ và các NST kép ñang tập trung trên mặt phẳng xích ñạo của thoi vô sắc. b/ Chỉ tiêu Kỳ giữa Kỳ sau Số tâm ñộng 8 16 Số cromatit 16 0 Số NST ñơn 0 16 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ Câu 3 2,5 ñiểm a/ - Cơ chế xác ñịnh giới tính ở người: Nam: XX, Nữ: XY Sơ ñồ lai: >Trên qui mô lớn, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1 (Học sinh có thể giải thích bằng lời vẫn cho ñiểm tối ña) - Nói người mẹ quyết ñịnh giới tính của con là sai, vì giao tử mang NST Y ñể tạo hợp tử XY (phát triển thành con trai) ñược hình thành từ người bố. b/ - Nói bố mẹ truyền cho con tính trạng ñã hình thành sẵn là sai. - Vì: Bố mẹ chỉ truyền cho con kiểu gen qui ñịnh khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. Kiểu gen tương tác với môi trường ñể hình thành kiểu hình (tính trạng). 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ Câu 4 1,5 ñiểm - Cơ chế hình thành cây lai tam bội: do sự không phân ly của cặp NST mang alen A trong quá trình giảm phân nên hình thành loại giao tử không bình thường mang cả hai alen A, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường mang alen a hình thành hợp tử AAa (tam bội). - ðặc ñiểm của cây tam bội: Bộ NST 3n, cơ quan dinh dưỡng to, khả năng chống chịu tốt, thường bất thụ 1,0ñ 0,5ñ Câu 5 1,5 ñiểm P: F 1 : 0,75 ñ 0,75 ñ Bé trai 4 tuổi Người cháu Ngư ời mẹ 8 Câu 6 2,0 ñiểm - ða số các loài sinh vật sống trong phạm vi nhiệt ñộ 0 – 50 o C - ðộng vật biến nhiệt là ñộng vật có thân nhiệt thay ñổi theo nhiệt ñộ của môi trường. - ðộng vật ñẳng nhiệt là ñộng vật có nhiệt ñộ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt ñộ môi trường. - Các loài ñộng vật biến nhiệt: thằn lằn, sâu hại táo, ruồi nhà, kỳ nhông. 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ Câu 7 2,0 ñiểm ðột biến Thường biến - Là những biến ñổi ñột ngột trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp ñộ phân tử (gen, ADN) hay cấp ñộ tế bào (NST). - Do tác nhân gây ñột biến ở môi trường ngoài (Tác nhân vật lí, hoá học) hay tác nhân môi trường trong (các rối loạn trong quá trình sinh lí, sinh hoá của tế bào). - Di truyền ñược. - Phần lớn gây hại cho sinh vật - Xảy ra riêng lẻ, không ñịnh hướng - Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá và chọn giống > có ý nghĩa trực tiếp cho Chọn lọc tự nhiên. - Là những biến ñổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen dưới tác ñộng của ñiều kiện sống. -Xảy ra do tác ñộng trực tiếp của môi trường ngoài như ñất ñai, khí hậu, thức ăn… - Không di truyền ñược. - Giúp sinh vật thích nghi thụ ñộng trước sự biến ñổi của ñiều kiện môi trường. - Xảy ra ñồng loạt, theo một hướng xác ñịnh. - Không di truyền ñược nên không phải là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. Thường biến có ý nghĩa gián tiếp cho Chọn lọc tự nhiên. 0,5 ñ 0,5ñ 0,25 ñ 0,25 ñ 0,25 ñ 0,25 ñ Câu 8 2,0 ñiểm - Giống: Là kiểu gen qui ñịnh giới hạn năng suất. - Kỹ thuật sản xuất: Qui ñịnh năng suất cụ thể của giống trong giới hạn của mức phản ứng do kiểu gen qui ñịnh. - Năng suất (tập hợp một số tính trạng số lượng): Là kết quả tác ñộng của cả giống và kĩ thuật. Có giống tốt nếu không nuôi trồng ñúng kĩ thuật sẽ không phát huy ñược năng suất của giống. Muốn vượt giới hạn năng suất thì phải thay giống cũ bằng giống mới. Kỹ thuật sản xuất sẽ qui ñịnh năng suất cụ thể trong giới hạn năng suất do giống qui ñịnh. * Trong chỉ ñạo nông nghiệp tuỳ ñiều kiện cụ thể của từng nơi, từng giai ñoạn mà người ta chú trọng ñến yếu tố giống hay yếu tố kỹ thuật. 0,25 ñ 0,25 ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ Câu 9 3,0 ñiểm Theo ñiều kiện ñề bài, các phép lai ñều chịu sự chi phối của ñịnh luật phân ly ñộc lập. 0,25 9 * Xét phép lai 1: - Biện luận: Thế hệ lai có 6,25% thấp, dài, chiếm tỉ lệ 1/16 → thế hệ lai có 16 kiểu tổ hợp bằng 4x4 → Mỗi bên cho 4 loại giao tử → F 1 và cá thể thứ nhất dị hợp tử 2 cặp gen → thế lệ lai có sự phân tính về kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 với kiểu hình mang 2 tính trạng lặn có tỉ lệ bằng 1/16. Mà ñề bài cho biết thấp, dài bằng 1/16 → Thấp, dài là 2 tính trạng lặn so với cao, tròn. Qui ước: A- Cao B- Tròn a – Thấp b – Dài → kiểu gen của F 1 và cá thể 1: AaBb (Cao, tròn) - Sơ ñồ lai: AaBb x AaBb * Xét phép lai 2: - Biện luận: Thế hệ lai có 12,5% thấp, dài chiếm tỉ lệ 1/8 → F 2 thu ñược 8 kiểu tổ hợp = 4x2. Vì F 1 cho 4 loại giao tử → cá thể hai cho 2 loại giao tử → Cá thể 2 phải dị hợp tử một cặp gen. F 2 xuất hiện thấp dài aabb → F 1 và cá thể 2 ñều cho ñược giao tử ab. Vậy kiểu gen của cá thể hai là: Aabb hoặc aaBb. - Sơ ñồ lai: AaBb x Aabb AaBb x aaBb * Xét phép lai 3: - Biện luận: Thế hệ lai có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài → F 2 thu ñược 4 kiểu tổ hợp = 4x1. Vì F 1 cho 4 loại giao tử → cá thể thứ 3 cho 1 loại giao tử → ñồng hợp tử về cả hai cặp gen. F 2 xuất hiện thấp dài aabb → F 1 và cá thể 3 ñều cho ñược giao tử ab. Vậy kiểu gen của cá thể thứ 3 là: aabb - Sơ ñồ lai: AaBb x aabb 0,5ñ 0,25 0,25 ñ 0,5ñ 0,25 ñ 0,25 ñ 0,5ñ 0,25 ñ 10 S GIO DC - O TO THI BèNH CHNH THC THI CHN HC SINH GII LP 9 THCS Nm hc 2007-2008 Mụn thi: SINH HC Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian giao đề) ( thi gm cú 02 trang) PHN I: (5 ủim) TRC NGHIM Hc sinh chn ý tr li ủỳng nht, ủin theo mu sau vo t giy thi: Cõu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 í trả lời Câu 1: Điều kiện cần cho sự thụ tinh là: a) Trứng và tinh trùng phải tới đợc cổ tử cung. b) Trứng gặp tinh trùng và tinh trùng lọt đợc vào trứng để tạo thành hợp tử. c) Trứng gặp tinh trùng ở tử cung và hoà lẫn vào nhau. d) Cả a và b. Câu 2: Điểm độc đáo nhất trong phơng pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là: a) Cặp tính trạng đem lai phải tơng phản. b) Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai. c) Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai. d) Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu đợc trong thí nghiệm. Câu 3: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng: a) Phân li đồng đều về mỗi giao tử. b) Cùng phân li về mỗi giao tử. c) Hoà lẫn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử. d) Lấn át nhau khi phân li về mỗi giao tử. Câu 4: Ngành công nghệ tế bào có những ứng dụng gì? a) Nhân giống nhanh chóng cây trồng hay nhân bản vô tính đối với một số động vật. b) Bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. c) Tạo cây trồng sạch bệnh và tạo giống mới. d) Cả a, b, c đều đúng. Câu 5: Cơ chế phát sinh thể dị bội là do sự phân ly không bình thờng của một cặp NST trong giảm phân, tạo nên: a) Giao tử có 3 NST hoặc không có NST nào của cặp tơng đồng. b) Giao tử có 2 NST hoặc không có NST nào của cặp tơng đồng. c) Hai giao tử đều có 1 NST của cặp tơng đồng. d) Hai giao tử đều không có NST nào của cặp tơng đồng. Câu 6: Chọn câu sai trong các câu sau đây: a) Thờng biến phát sinh trong đời sống cá thể dới ảnh hởng trực tiếp của môi trờng ngoài. b) Thờng biến không di truyền đợc nên sẽ mất đi khi điều kiện ngoại cảnh gây ra nó không còn nữa. c) Thờng biến biểu hiện đồng loạt theo một hớng xác định, tơng ứng với điều kiện ngoại cảnh. d) Thờng biến là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống. Câu 7: Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở kiểu gen nào sau đây? a) aabbcc b) Aabbcc c)AaBbcc d) AaBbCc Câu 8: Chọn lọc cá thể đợc áp dụng một lần cho những đối tợng nào? a) Cây nhân giống vô tính. b) Cây tự thụ phấn. c) Cây giao phấn. d) Cây nhân giống vô tính và cây tự thụ phấn. Câu 9: Phép lai nào dới đây sẽ cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất: a) AABB x AaBb b) AABb x Aabb c) AABB x AABb d) Aabb x aaBb Câu 10: Trờng hợp nào sau đây hiện tợng thoái hoá giống sẽ xảy ra? a) Cà chua tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ. [...]... T O H N I CHNH TH C Kè THI H C SINH GI I THNH PH Nm h c 2008-20 09 -L P9 Mụn : Sinh h c Ngy thi: 27 - 3 - 20 09 Th i gian lm bi: 150 phỳt ( thi g m 02 trang) Cõu 1 (3,0 ủi m) a) K tờn, phõn bi t b ng hỡnh v ba d ng thỏp tu i bi u di n thnh ph n nhúm tu i v nờu ý ngha vi c v bi u ủ thỏp tu i c a qu n th sinh v t b) Nờu cỏc m i quan h sinh thỏi cú th cú gi a sinh v t v i sinh v t trong qu n th v qu n xó... ủi cu n, F1 thu ủ c 400 cõy hoa xanh ủi ng ; 399 cõy hoa ủ ủi cu n Hóy bi n lu n, xỏc ủ nh ki u gen t P ủ n F1 2 Cho giao ph n ủ u hoa xanh, ủi ng v i nhau, F1 thu ủ c 300 cõy hoa xanh, ủi cu n; 599 cõy hoa xanh, ủi ng ; 299 cõy hoa ủ , ủi ng Hóy bi n lu n, xỏc ủ nh ki u gen t P ủ n F1 - H t - 20 S GD&T HềA BèNH K THI CH N H C SINH GI I L P 9 THCS NM H C: 2007- 2008 I Ph n tr c nghi m (4,0... C ng sinh 2 H i sinh * So sỏnh 2 hỡnh th c quan h - Gi ng nhau: + u l hỡnh th c quan h sinh v t khỏc loi + Cỏc sinh v t h tr v i nhau trong quỏ trỡnh s ng - Khỏc nhau: + Quan h c ng sinh: 2 loi cựng s ng v i nhau v cựng cú l i + Quan h h i sinh: 2 loi cựng s ng v i nhau, 1 bờn cú l i v bờn cũn l i khụng cú l i cng khụng b h i a) * Tờn c a d ng hỡnh thỏp: D ng n ủ nh * ý ngha sinh h c: - T l sinh. .. h t - - -H t Giỏm th khụng gi i thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh : S bỏo danh : 26 S GIO D C- O T O BèNH NH CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 9 THCS KHO NGY : 18- - 03 20 09 -Mụn thi : SINH H C Th i gian : 150 phỳt ( khụng k th i gian phỏt ủ ) Ngy thi: 18/03/20 09 Cõu 1: ( 1,0 ủi m) c ủi m c u t o no c a t bo c phự h p v i ch c nng... GIO D C V O T O _ thi chớnh th c thi cú 02 trang THI H C SINH GI I THNH PH KHểA NGY: 19/ 03/20 09 Mụn thi: Sinh h c Th i gian: 150 phỳt (khụng k th i gian phỏt ủ ) L P9 Cõu 1: (2 ủi m) a/ Nh ủõu th c v t cú kh nng ủi u hũa l ng khớ ụxi v cacbụnic trong khụng khớ ? i u ny cú ý ngha gỡ? b/ Em hóy cho bi t ý ngha v tỏc d ng c a cõy phỏt sinh gi i ủ ng v t Cõu 2: (3 ủi m) a/ Cỏc v n ủ ng viờn th thao... thõn th p l c, thõn cao l c, thõn th p 89 31 33 10 0 42 0 13 21 20 22 22 mu vng, thõn cao 2 h t mu vng, thõn th p x h t mu vng, thõn th p 3 h t mu xanh l c, thõn cao x h t mu vng, thõn th p Hóy xỏc ủ nh ki u gen c a cỏc cõy b m c a cỏc t h p lai trờn.(h c sinh khụng c n vi t s ủ lai) -H T THI H C SINH GI I C P HUY N NM H C 2008-20 09 Mụn thi : Sinh v t L p9 Th i gian lm bi : 150 phỳt Cõu I :... t t c cỏc h t ủ u vng ho c ủ u xanh l bao nhiờu? T l cỏc qu cú c h t vng v h t xanh l bao nhiờu? H T - 17 S GIO D C - O T O THANH HểA K THI CH N H C SINH GI I T NH NM H C 2008 - 20 09 CHNH TH C Mụn thi: Sinh h c l p 9 THCS Ngy thi: 28/03/20 09 Th i gian lm bi: 150 phỳt Cõu 1: (2,5 ủi m) a/ M t chu kỡ t bo g m nh ng pha (kỡ) ch y u no? Tớnh ch t ủ c trng c a b nhi m s c th ủ c bi u hi n pha (kỡ)... c? Vỡ sao Cõu 9: (3,0 ủi m) ủ y H Lan, cho giao ph n gi a cõy h t vng thu n ch ng v i cõy h t xanh ủ c F1 ủ u cú h t vng, sau ủú ti p t c cho cõy F1 t th ph n qua nhi u th h Xỏc ủ nh t l ki u hỡnh v mu s c h t cõy F2 Bi t r ng mu s c h t do 1 gen quy ủ nh v tớnh tr ng l tr i hon ton H T - 19 S GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I L P 9 T NH NINH BèNH NM H C 2007 - 2008 Mụn: Sinh h c Th i... Cõu 4:(4 ủi m) B ng ki n th c ủó h c hóy gi i thớch m t s nguyờn nhõn c b n lm phỏt sinh cỏc b nh t t di truy n ng i Cõu 5:( 4 ủi m) Qua s sinh s n c a cỏc l p ủ ng v t cú xng s ng, hóy cho th y s ti n húa t th p ủ n cao, t ủn gi n ủ n hon thi n d n K THI CH N H C SINH GI I C P HUY N NM H C 2007-2008 MễN THI: SINH H C 9 Th i gian lm bi: 120 phỳt RA: PH N I: TR C NGHI M Hóy ch n ủỏp ỏn ủỳng cho cỏc... phõn loi trờn cú th cho bao nhiờu lo i giao t ? Cú th kớ hi u cỏc lo i giao t ủú S t h p cú th l bao nhiờu sau th tinh / PHềNG GD - T HUY N ANH SN K THI CH N H C SINH GI I C P HUY N VềNG 3 NM H C 2008-20 09 MễN THI: SINH H C 9 Th i gian lm bi: 90 phỳt RA: A: TR C NGHI M Hóy ch n cõu tr l i ủỳng trong cỏc cõu sau 1 Hi n t ng ủ t bi n s l ng nhi m s c th gõy h i ch ng ao l: A Th tam b i B Th d b i 2n+1+1 . Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2008 20 09 Môn thi: Sinh học: Lớp 9 - THCS Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 07 tháng 4 năm 20 09 Câu 1 : (3 điểm). ðÀO TẠO THANH HÓA ðỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2008 - 20 09 Môn thi: Sinh học lớp 9 THCS Ngày thi: 28/03/20 09 Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (2,5 ñiểm). . 1 SỞ GD&ðT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008 - 20 09 M«n thi: SINH HỌC - BẢNG A Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao
- Xem thêm -

Xem thêm: TT DE+HDC HSG SINH 9, TT DE+HDC HSG SINH 9, TT DE+HDC HSG SINH 9