kiểm tra 45 phút chương 4

8 251 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 10 LẦN I – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 45 phút I. Phần 1- Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào đáp án chọn) Câu 1: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô bảo toàn? A. Ôtô tăng tốc. B. Ôtô giảm tốc. C. Ôtô chuyển động tròn đều. D. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. Câu 2: Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì: A. Thế năng của vật tăng gấp đôi. B. Động lượng của vật tăng gấp đôi. C. Động năng vật tăng gấp đôi. D. Gia tốc của vật giảm 2 lần. Câu 3: Khi vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất, vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Sức cản không khí là nhỏ, không đáng kể. Trong quá trình MN: A. Thế năng của vật giảm dần. B. Cơ năng của vật giảm dần. C. Động năng của vật giảm dần. D. Động lượng của vật tăng dần. Câu 4: Trong trường hợp nào sau đây, công của lực bằng không? A. Lực hợp với phương chuyển động một góc nhỏ hơn 90 o B. Lực vuông góc với phương chuyển động. C. Lực hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn 90 o D. Lực cùng phương với phương chuyển động. Câu 5: Quả bóng bay bị bóp lại, cơ năng của quả bóng thuộc dạng nào? A. Thế năng đàn hồi. B. Thế năng trọng trường. C. Động năng. D. Một dạng năng lượng khác. Câu 6: Cho một lò xo có độ cứng 150 N/m đặt nằm ngang ở trạng thái ban đầu không biến dạng. Tác dụng một lực F làm lò xo dãn 2 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo khi đó là: A. 0,03 J. B. 0,03 N. C. 0,3 J. D. 0,3 N. Câu 7: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định lý biến thiên động năng? A. 2 1 W mv d 2 = B. 2 2 2 1 1 1 A mv mv 2 2 = − C. W mgz t = D. 2 1 A mgz mgz= − Câu 8: Phương án nào là phương án đúng và tổng quát nhất? Cơ năng của hệ (vật và Trái đất) bảo toàn khi: A. Không có lực cản, lực ma sát. B. Vật chuyển động theo phương ngang. C. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực hay lực đàn hồi. D. Vận tốc của vật không đổi. Câu 9: Giả sử chọn nóc nhà cao 5m làm mốc tính thế năng, chiều dương hướng lên trên. Thế năng của một vật nặng 3 kg ở đáy một giếng sâu 8m tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 là: A. – 90 J B. – 150 J C. – 390 J D. – 270 J Câu 10: Một xe nặng 1,5 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng này của xe có trị số nào sau đây? A. 540 KJ B. 54 KJ C. 300 KJ D. 75 KJ II. Phần 2- Tự luận Câu 11: Một xe chở cát có khối lượng 40 kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 2 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay ngang với vận tốc 8 m/s đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe. Biết rằng vật bay cùng chiều chuyển động của xe. Câu 12: Một xe trượt khối lượng 80 kg, trượt không vận tốc đầu từ trên đỉnh dốc cao 40m xuống. Sau khi tới chân dốc, xe có vận tốc 15 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . a, Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc và chân dốc. Cơ năng của vật có bảo toàn không? Vì sao? ĐIỂM Mã đề 101 b, Tới chân dốc xe tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang. Tính lực ma sát tác dụng lên xe trên đoạn đường nằm ngang, nếu biết xe đó dừng lại sau khi đã đi được 80m. Bài làm TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 10 LẦN I – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 45 phút I. Phần 1- Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào đáp án chọn) Câu 1: Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ nhất với: A. Công suất B. Thế năng C. Quãng đường đi được. D. Động năng. Câu 2: Khi vận tốc của vật giảm hai lần thì: A. Gia tốc của vật giảm 2 lần. B. Thế năng của vật giảm 2 lần. C. Động năng giảm 2 lần. D. Động lượng giảm 2 lần. Câu 3: Biểu thức nào sau đây là biểu thức cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực? A. 2 1 W mv mgz 2 = − B. 2 1 W mv mgz 2 = + C. ( ) 2 2 1 1 W mv mgz+ k l 2 2 = + ∆ D. 2 1 W mv 2 = Câu 4: Câu nào sau đây là đúng khi nói về công suất? A. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. B. Công suất được tính bằng công thức: P A.t= C. Đơn vị của công suất là W trong đó 1W = 1J.s D. Đơn vị thực hành của công suất là kW.h Câu 5: Quả bóng bay bị bóp lại, cơ năng của quả bóng thuộc dạng nào? A. Thế năng trọng trường B. Động năng C. Thế năng đàn hồi D. Một dạng năng lượng khác Câu 6: Đại luợng nào sau đây không phải là đại luợng véc tơ: A. Lực hấp dẫn B. Xung của lực C. Động luợng D. Công cơ học Câu 7: Cho một lò xo có độ cứng 200 N/m đặt nằm ngang ở trạng thái ban đầu không biến dạng. Tác dụng một lực F làm lò xo dãn 2 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo khi đó là: A. 0,04 N. B. 0,04 J. C. 0,4 J. D. 0,4 N. Câu 8: Giả sử chọn nóc nhà cao 4m làm mốc tính thế năng, chiều dương hướng lên trên. Thế năng của một vật nặng 3 kg ở đáy một giếng sâu 8m tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 là: A. – 30 J B. – 270 J C. + 360 J D. – 360 J Câu 9: Một xe nặng 1,5 tấn đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng này của xe có trị số nào sau đây? A. 1800 J. B. 1800 KJ. C. 300 KJ. D. 3000 J. Câu 10: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô bảo toàn? A. Ôtô tăng tốc. B. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. C. Ôtô chuyển động tròn đều. D. Ôtô giảm tốc. II. Phần 2- Tự luận Câu 11: Một tên lửa có khối lượng tổng cộng M = 10 tấn đang bay với vận tốc V = 200 m/s đối với Trái đất thì phụt ra sau (tức thời) khối lượng khí là m = 2 tấn với vận tốc 300 m/s đối với Trái đất. Tìm vận tốc tức thời của tên lửa sau khi phụt khí với giả thiết toàn bộ khối lượng khí được phụt ra cùng một lúc. Câu 12: Một xe trượt khối lượng 40 kg, trượt không vận tốc đầu từ trên đỉnh dốc cao 30m xuống. Sau khi tới chân dốc, xe có vận tốc 20 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . a, Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc và chân dốc. Cơ năng của vật có bảo toàn không? Vì sao? b, Tới chân dốc xe tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang. Tính lực ma sát tác dụng lên xe trên đoạn đường nằm ngang, nếu biết xe đó dừng lại sau khi đã đi được 100m. ĐIỂM Mã đề 102 Bài làm TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 10 LẦN I – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 45 phút Lớp: I. Phần 1- Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào đáp án chọn) Câu 1: Phương án nào là phương án đúng và tổng quát nhất? Cơ năng của hệ (vật và Trái đất) bảo toàn khi: A. Không có lực cản, lực ma sát. B. Vật chuyển động theo phương ngang. C. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực hay lực đàn hồi. D. Vận tốc của vật không đổi. Câu 2: Khi vận tốc của vật tăng gấp ba thì: A. Thế năng của vật tăng gấp ba. B. Động năng của vật tăng gấp ba. C. Động lượng của vật tăng gấp ba. D. Gia tốc của vật tăng gấp ba. Câu 3: Khi vật nhỏ được thả từ một điểm M phía trên mặt đất, vật rơi xuống điểm N thì dừng. Sức cản không khí là nhỏ, không đáng kể. Trong quá trình MN: A. Thế năng của vật giảm dần. B. Động năng của vật giảm dần. C. Cơ năng của vật giảm dần. D. Động lượng của vật tăng dần. Câu 4: Cho một lò xo có độ cứng 150 N/m đặt nằm ngang ở trạng thái ban đầu không biến dạng. Tác dụng một lực F làm lò xo dãn 2 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo khi đó là: A. 0,3 J. B. 0,3 N. C. 0,03 J. D. 0,03 N. Câu 5: Quả bóng bay bị bóp lại, cơ năng của quả bóng thuộc dạng nào? A. Thế năng trọng trường. B. Thế năng đàn hồi. C. Động năng. D. Một dạng năng lượng khác. Câu 6: Câu nào sau đây là không đúng khi nói về công suất? A. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. B. Công suất được tính bằng công thức: P A t ∆ = ∆ C. Đơn vị của công suất là W trong đó 1W = 1J/s D. Đơn vị thực hành của công suất là kW.h Câu 7: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định lý biến thiên động năng? A. 2 2 2 1 1 1 A mv mv 2 2 = − B. 2 1 W mv d 2 = C. W mgz t = D. 2 1 A mgz mgz= − Câu 8: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô bảo toàn? A. Ôtô giảm tốc. B. Ôtô tăng tốc. C. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. D. Ôtô chuyển động tròn đều. Câu 9: Giả sử chọn nóc nhà cao 6m làm mốc tính thế năng, chiều dương hướng lên trên. Thế năng của một vật nặng 3 kg ở đáy một giếng sâu 8m tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 là: A. – 90 J B. – 240 J C. – 180 J D. – 420 J Câu 10: Một xe nặng 1,2 tấn đang chuyển động với vận tốc 54 km/h. Động năng này của xe có trị số nào sau đây? A. 135 KJ B. 13,5 KJ C. 135 J D. 13,5 J II. Phần 2- Tự luận Câu 11: Một xe chở cát có khối lượng 38 kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay ngang với vận tốc 7 m/s đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe. Biết rằng vật bay đến ngược chiều chuyển động của xe. Câu 12: Một xe trượt khối lượng 80 kg, trượt không vận tốc đầu từ trên đỉnh dốc cao 40m xuống. Sau khi tới chân dốc, xe có vận tốc 15 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . ĐIỂM Mã đề 103 a, Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc và chân dốc. Cơ năng của vật có bảo toàn không? Vì sao? b, Tới chân dốc xe tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang. Tính lực ma sát tác dụng lên xe trên đoạn đường nằm ngang, nếu biết xe đó dừng lại sau khi đã đi được 80m. Bài làm TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 10 LẦN I – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 45 phút Lớp: I. Phần 1- Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào đáp án chọn) Câu 1: Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ nhất với: A. Công suất. B. Động năng. C. Quãng đường đi được. D. Thế năng. Câu 2: Đơn vị của động lượng là gì? A. kg.m.s 2 . B. kg.m.s. C. kg.m/s. D. kg/m.s. Câu 3: Biểu thức nào sau đây là biểu thức cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực? A. 2 1 W mv mgz 2 = − B. 2 1 W mv mgz 2 = + C. ( ) 2 2 1 1 W mv mgz+ k l 2 2 = + ∆ D. 2 1 W mv 2 = Câu 4: Động năng của một vật sẽ thay đổi ra sao nếu khối lượng không đổi, vận tốc tăng gấp đôi? A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng 4 lần. D. Giảm 4 lần. Câu 5: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô bảo toàn? A. Ôtô tăng tốc. B. Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. C. Ôtô chuyển động tròn đều. D. Ôtô giảm tốc. Câu 6: Đại luợng nào sau đây không phải là đại luợng véc tơ: A. Lực hấp dẫn B. Xung của lực C. Động luợng. D. Công cơ học Câu 7: Khi một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu xác định. Đại lượng nào không đổi trong khi quả bóng chuyển động? A. Thế năng. B. Động lượng. C. Động năng. D. Gia tốc. Câu 8: Cho một lò xo có độ cứng 200 N/m đặt nằm ngang ở trạng thái ban đầu không biến dạng. Tác dụng một lực F làm lò xo dãn 3 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo khi đó là: A. 0,09 N. B. 0,09 J. C. 0,9 J. D. 0,9 N. Câu 9: Một xe nặng 2,0 tấn đang chuyển động với vận tốc 54 km/h. Động năng này của xe có trị số nào sau đây? A. 22,5 kJ. B. 108 kJ. C. 225 kJ. D. 10,8 kJ. Câu 10: Giả sử chọn nóc nhà cao 4m làm mốc tính thế năng, chiều dương hướng lên trên. Thế năng của một vật nặng 5 kg ở đáy một giếng sâu 8m tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 là: A. – 600 J B. – 200 J C. – 400 J D. – 500 J II. Phần 2- Tự luận Câu 11: Một tên lửa có khối lượng tổng cộng M = 10 tấn đang bay với vận tốc V = 200 m/s đối với Trái đất thì phụt ra sau (tức thời) khối lượng khí là m = 2 tấn với vận tốc 300 m/s đối với Trái đất. Tìm vận tốc tức thời của tên lửa sau khi phụt khí với giả thiết toàn bộ khối lượng khí được phụt ra cùng một lúc. Câu 12: Một xe trượt khối lượng 40 kg, trượt không vận tốc đầu từ trên đỉnh dốc cao 30m xuống. Sau khi tới chân dốc, xe có vận tốc 20 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . a, Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc và chân dốc. Cơ năng của vật có bảo toàn không? Vì sao? b, Tới chân dốc xe tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang. Tính lực ma sát tác dụng lên xe trên đoạn đường nằm ngang, nếu biết xe đó dừng lại sau khi đã đi được 100m. ĐIỂM Mã đề 104 Bài làm . TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 10 LẦN I – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 45 phút I. Phần 1- Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào đáp án. TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 10 LẦN I – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 45 phút I. Phần 1- Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào đáp án. làm lò xo dãn 2 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo khi đó là: A. 0, 04 N. B. 0, 04 J. C. 0 ,4 J. D. 0 ,4 N. Câu 8: Giả sử chọn nóc nhà cao 4m làm mốc tính thế năng, chiều dương hướng lên trên. Thế năng
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 45 phút chương 4, kiểm tra 45 phút chương 4, kiểm tra 45 phút chương 4