ĐỀ KIỂM TRA ĐS CHƯƠNG 3 MỚI

1 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

I. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) Câu 1: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn số? A. x + 0y = –3 B. 2x + 3y = 0 C. 0x + 0y = 3 D. 0x – 2y = –7 Câu 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn số: A. Có vô số nghiệm. B. Luôn luôn có một nghiệm. C. Luôn luôn có hai nghiệm D. A, B, C đều sai Câu 3: Với m = 2 thì hệ phương trình 11 5 3 1 x my x y m + = ì ï ï í ï - = + ï î có nghiệm: A. (3; 3) B. (3; 4) C. (4; 3) D. (4; 4) Câu 4 : Nghiệm của hệ phương trình 3 5 1 2 4 x y x y + = ì ï ï í ï + = - ï î là: A. (2; 3) B. (3; 2) C. (−3; 2) D. (2; −3) Câu 5 : Cho hệ phương trình 5 2 2 ax y a b x by + = +   + =  . Giá trị của a và b để hệ phương trình có nghiệm (x = 3; y = −2) là: A. a = b = 10 B. a = 6, b = 5 C. a = 6, b = 2 D. a = 2, b = 6 Câu 6 : Giá trị của m để hệ phương trình 8 2 1 x my m mx y ì - = ï ï í ï - = ï î có nghiệm là: A. 4m ¹ B. 4m -¹ C. m 4±¹ D. với mọi m Câu 7 : Hệ phương trình 2 2 3 2 9 x y m x y ì - + = ï ï í ï - = ï î tương đương với hệ phương trình 2 3 2 9 x y x y - = ì ï ï í ï - = ï î khi: A. 4m = - B. m = 2 C. m = 1 D. m = 3 Câu 8 : Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào có một nghiệm duy nhất? A. 0 0 2 5 3 x x y =   − =  B. 2 3 4 2 6 x y x y − = −   − = −  C. 3 2 6 2 3 1 x y x y − =   − = −  D. 2 0 2 4 1 x y x y − =   − =  II. TỰ LUẬN. (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Giải hệ phương trình: 4 7 2 3 1 x y x y − + =   − =  Bài 2: (4 điểm) Hai người làm chung một công việc thì trong 20 ngày sẽ hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm 6 ngày và người thứ hai làm 12 ngày thì hoàn thành được 40% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu lâu để hoàn thành công việc? . 11 5 3 1 x my x y m + = ì ï ï í ï - = + ï î có nghiệm: A. (3; 3) B. (3; 4) C. (4; 3) D. (4; 4) Câu 4 : Nghiệm của hệ phương trình 3 5 1 2 4 x y x y + = ì ï ï í ï + = - ï î là: A. (2; 3) B. (3; . = 3 B. 2x + 3y = 0 C. 0x + 0y = 3 D. 0x – 2y = –7 Câu 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn số: A. Có vô số nghiệm. B. Luôn luôn có một nghiệm. C. Luôn luôn có hai nghiệm D. A, B, C đều sai Câu 3: . sau, hệ phương trình nào có một nghiệm duy nhất? A. 0 0 2 5 3 x x y =   − =  B. 2 3 4 2 6 x y x y − = −   − = −  C. 3 2 6 2 3 1 x y x y − =   − = −  D. 2 0 2 4 1 x y x y − =   −
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA ĐS CHƯƠNG 3 MỚI, ĐỀ KIỂM TRA ĐS CHƯƠNG 3 MỚI, ĐỀ KIỂM TRA ĐS CHƯƠNG 3 MỚI