GIAO AN HINH 8

148 236 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Giáo án: Hình học 8 Tuần 1 Ngày soạn:15/8/2010 Chơng I: Tứ giác Tiết 1: Tứ giác i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . + Kỹ năng: HS tính đợc số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ đợc tứ giác khi biết số đo 4 cạnh & 1 đờng chéo. + Thái độ: Rèn t duy suy luận ra đợc 4 góc ngoài của tứ giác là 360 0 ii-ph ơng tiện thực hiện : - GV: com pa, thớc, 2 tranh vẽ hình 1 ( sgk ) Hình 5 (sgk) bảng phụ - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm iii- Tiến trình bài dạy A)Ôn định tổ chức: B) Kiểm tra bài cũ:- GV: kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh và nhắc nhở dụng cụ học tập cần thiết: thớc kẻ, ê ke, com pa, thớc đo góc, C) Bài mới : HĐ của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa - GV: treo tranh (bảng phụ) - HS: Quan sát hình & trả lời - Các HS khác nhận xét -GV: Trong các hình trên mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD & DA. Hình nào có 2 đoạn thẳng cùng nằm trên một ĐT - Ta có H1 là tứ giác, hình 2 không phải là tứ giác. Vậy tứ giác là gì ? - GV: Chốt lại & ghi định nghĩa - GV: giải thích : 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó đoạn đầu của đoạn thẳng thứ nhất trùng với điểm cuối của đoạn thẳng thứ 4. + 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có bất cứ 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên 1 đờng thẳng. + Cách đọc tên tứ giác phải đọc hoặc viết theo thứ tự các đoạn thẳng nh: ABCD, BCDA, ADBC +Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh của tứ giác. + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh của tứ giác. * Hoạt động 2: Định nghĩa tứ giác lồi -GV: Hãy lấy mép thớc kẻ lần lợt đặt trùng lên mỗi cạch của tứ giác ở H1 rồi quan sát - H1(a) luôn có hiện tợng gì xảy ra ? 1) Định nghĩa a) D B A C c) D C B A - Hình 2 có 2 đoạn thẳng BC & CD cùng nằm trên 1 đờng thẳng. * Định nghĩa: Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 1 b) C D B A d) D C B A Giáo án: Hình học 8 - H1(b) (c) có hiện tợng gì xảy ra ? - GV: Bất cứ đơng thẳng nào chứa 1 cạnh của hình H1(a) cũng không phân chia tứ giác thành 2 phần nằm ở 2 nửa mặt phẳng có bờ là đờng thẳng đó gọi là tứ giác lồi. - Vậy tứ giác lồi là tứ giác nh thế nào ? + Trờng hợp H1(b) & H1 (c) không phải là tứ giác lồi * Hoạt động 3: Nêu các khái niệm cạnh kề đối, góc kề, đối điểm trong , ngoài. GV: Vẽ H3 và giải thích khái niệm: GV: Không cần tính số mỗi góc hãy tính tổng 4 góc A+ B + C + D = ? (độ) - Gv: ( gợi ý hỏi) + Tổng 3 góc của 1 là bao nhiêu độ? + Muốn tính tổng A + B + C + D =? (độ) ( mà không cần đo từng góc ) ta làm ntn? + Gv chốt lại cách làm: - Chia tứ giác thành 2 có cạnh là đờng chéo - Tổng 4 góc tứ giác = tổng các góc của 2 ABC & ADC Tổng các góc của tứ giác bằng 360 0 - GV: Vẽ hình & ghi bảng một đờng thẳng. * Tên tứ giác phải đợc đọc hoặc viết theo thứ tự của các đỉnh. *Định nghĩa tứ giác lồi * Định nghĩa: (sgk) * Chú ý: Khi nói đến 1 tứ giác mà không giải thích gì thêm ta hiểu đó là tứ giác lồi + Hai đỉnh thuộc cùng một cạnh gọi là hai đỉnh kề nhau + hai đỉnh không kề nhau gọi là hai đỉnh đối nhau + Hai cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh gọi là hai cạnh kề nhau + Hai cạnh không kề nhau gọi là hai cạnh đối nhau - Điểm nằm trong M, P điểm nằm ngoài N, Q 2/ Tổng các góc của một tứ giác ( HD4) 2 1 2 1 D B C A A 1 + B + C 1 = 180 0 A 2 + D + C 2 = 180 0 (A 1 +A 2 )+B +(C 1 +C 2 ) +D = 360 0 Hay A + B + C + D = 360 0 * Định lý: SGK D- Củng cố - GV: cho HS làm bài tập trang 66. Hãy tính các góc còn lại E- H ớng dẫn HS học tập ở nhà - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi & tứ giác không phải là tứ giác lồi ? - Làm các bài tập : 2, 3, 4 (sgk) * Chú ý : T/c các đờng phân giác của tam giác cân * HD bài 4: Dùng com pa & thớc thẳng chia khoảng cách vẽ tam giác có 1 cạnh là đ- ờng chéo trớc rồi vẽ 2 cạch còn lại GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 2 Giáo án: Hình học 8 Tuần 2 Ngày soạn:20/8/2010 Tiết 2 Hình thang i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang , hình thang vuông các khái niệm : cạnh bên, đáy , đờng cao của hình thang + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang vuông, tính đợc các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc. + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo ii- ph ơng tiện thực hiện : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm iii- Tiến trình bài dạy A) Ôn định tổ chức: B) Kiểm tra bài cũ:- GV: (dùng bảng phụ ) * HS1: Thế nào là tứ giác lồi ? Phát biểu ĐL về tổng 4 góc của 1 tứ giác ? * HS 2: Góc ngoài của tứ giác là góc nh thế nào? Tính các góc ngoài của tứ giác sau: 1 1 1 120 75 90 B D C A C Bài mới: HĐ của Thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( Giới thiệu hình thang) - GV: Tứ giác có tính chất chung là + Tổng 4 góc trong là 360 0 + Tổng 4 góc ngoài là 360 0 Ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về tứ giác. - GV: đa ra hình ảnh cái thang & hỏi + Hình trên mô tả cái gì ? + Mỗi bậc của thang là một tứ giác, các tứ giác đó có đặc điểm gì ? & giống nhau ở điểm nào ? - GV: Chốt lại + Các tứ giác đó đều có 2 cạnh đối // Ta gọi đó là hình thang ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay. * Hoạt động 2: Định nghĩa hình thang - GV: Em hãy nêu định nghĩa thế nào là hình 1) Định nghĩa Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 3 Giáo án: Hình học 8 thang - GV: Tứ giác ở hình 13 có phải là hình thang không ? vì sao ? - GV: nêu cách vẽ hình thang ABCD + B1: Vẽ AB // CD + B2: Vẽ cạnh AD & BC & đơng cao AH - GV: giới thiệu cạnh. đáy, đờng cao * Hoạt động 3: Bài tập áp dụng - GV: dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu - Qua đó em thy hình thang có tính chất gì ? * Hoạt động 4: ( Bài tập áp dụng) GV: đa ra bài tập HS làm việc theo nhóm nhỏ Cho hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD biết: AD // BC. CMR: AD = BC; AB = CD ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AD// BC KL AB=CD: AD= BCD Bài toán 2: A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AB = CD KL AD// BC; AD = BC D C - GV: qua bài 1 & bài 2 em có nhận xét gì ? * Hoạt động 5: Hình thang vuông H Cạnh bên Cạnh đáy Cạnh bên Cạnh đáy D C B A * Hình thang ABCD : + Hai cạnh đối // là 2 đáy + AB đáy nhỏ; CD đáy lớn + Hai cạnh bên AD & BC + Đờng cao AH ?1 (H.a)A= C = 60 0 AD// BC Hình thang - (H.b)Tứ giác EFGH có: H = 75 0 H 1 = 105 0 (Kề bù) H 1 = C= 105 0 GF// EH Hình thang - (H.c) Tứ giác IMKN có: N = 120 0 K = 115 0 IN không song song với MK đó không phải là hình thang * Nhận xét: + Trong hình thang 2 góc kề một cạnh bù nhau (có tổng = 180 0 ) + Trong tứ giác nếu 2 góc kề một cạnh nào đó bù nhau Hình thang. * Bài toán 1 ?2 - Hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD theo (gt) AB // CD (đn)(1) mà AD // BC (gt) (2) Từ (1) & (2) AD = BC; AB = CD ( 2 cắp đoạn thẳng // chắn bởi đơng thẳng //.) * Bài toán 2: (cách 2) ABC = ADC (g.c.g) * Nhận xét 2: (sgk)/70. 2) Hình thang vuông Là hình thang có một góc vuông. GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 4 I N M K H G F E D B C A 120 115 75 75 105 60 60 c) b) a) D C B A Giáo án: Hình học 8 D B C A D.Củng cố :- GV: đa bài tập 7 ( Bằng bảng phụ) . Tìm x, y ở hình 21 E. H ớng dẫn HS học tập ở nhà : - Học bài. Làm các bài tập 6,8,9 - Trả lời các câu hỏi sau:+ Khi nào một tứ giác đợc gọi là hình thang. + Khi nào một tứ giác đợc gọi là hình thang vuông. Tuần 3 Ngày soạn: 25/8/2010 Tiết 3 Hình thang cân I- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các đ/n, các t/c, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân + Kỹ năng:- Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân II-ph ơng tiện thực hiện : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm Iii- Tiến trình bài dạy A- Ôn định tổ chức: B- Kiểm tra bài cũ:- HS1: GV dùng bảng phụ Cho biết ABCD là hình thang có đáy là AB, & CD. Tính x, y của các góc D, B - HS2: Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái niệm cạnh đáy, cạnh bên, đờng cao của hình thang - HS3: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta phải chứng minh nh thế nào? C- Bài mới Hđ của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Định nghĩa Yêu cầu HS làm ?1 ? Nêu định nghĩa hình thang cân. ?2 GV: dùng bảng phụ a) Tìm các hình thang cân ? b) Tính các góc còn lại của mỗi HTC đó c) Có NX gì về 2 góc đối của HTC? 1) Định nghĩa Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau Tứ giác ABCD Tứ giác ABCD là H. thang cân AB // CD ( Đáy AB; CD) C = D hoặc A = B ?2 GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 5 y x 120 60 B D C A Giáo án: Hình học 8 b) a) 80 80 110 100 80 80 H G F E D C B A ( Hình (b) không phải vì F + H 180 0 * Nhận xét: Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. *Hoạt động2: Hình thành T/c, Định lý1 Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. Còn 2 cạnh bên liệu có bằng nhau không? - Hãy giải thích vì sao AD = BC ? ABCD là hình thang cân GT ( AB // DC) KL AD = BC - Các nhóm CM: 2 2 1 1 O D B C A + AD // BC ? khi đó hình thang ABCD có dạng nh thế nào ? * Hoạt động 3: Giới thiệu địmh lí 2 - GV: Với hình vẽ sau 2 đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? - GV: Em có dự đoán gì về 2 đờng chéo AC & BD ? GT ABCD là hình thang cân ( AB // CD) KL AC = BD GV: Muốn chứng minh AC = BD ta phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ? * Hoạt động 4: Giới thiệu các phơng pháp nhận biết hình thang cân. 110 N c) 70 70 S T Q P M d) K I a) Hình a,c,d là hình thang cân b) Hình (a): C = 100 0 Hình (c) : H = 70 0 Hình (d) : S = 90 0 c)Tổng 2 góc đối của HTC là 180 0 2) Tính chất * Định lí 1: Trong hình thang cân 2 cạnh bên bằng nhau. Chứng minh: AD cắt BC ở O ( Giả sử AB < DC) ABCD là hình thang cân nên C = D A 1 = D 1 ta có C= D nên ODC cân A 1 = D 1 OD = OC(1) nên A 2 = B 2 OAB cân (2 góc ở đáy bằng nhau) OA = OB (2) Từ (1) &(2) OD - OA = OC - OB Vậy AD = BC b) AD // BC khi đó AD = BC * Chú ý: SGK * Định lí 2: Trong hình thang cân 2 đờng chéo bằng nhau. Chứng minh: ADC & BCD có: + CD cạnh chung + ADC = BCD ( Đ/ N hình thang cân ) + AD = BC ( cạnh của hình thang cân) ADC = BCD ( c.g.c) AC = BD 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 6 Giáo án: Hình học 8 - GV: Muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân ta có mấy cách ? là những cách nào ? + Đờng thẳng m // CD+ Vẽ điểm A; B m : ABCD là hình thang có AC = BD Giải+ Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B ( có cùng bán kính) ?3 B D C A m + Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B * Định lí 3: SGK + Dấu hiệu nhận biết : SGK D) Củng cố:GV: Dùng bảng phụ HS trả lời a) Trong hình vẽ có những cặp đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? b) Có những góc nào bằng nhau ? Vì sao ? c) Có những tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ? E) H ớng dẫn HS học tập ở nhà Tuần 4 Ngày soạn: 4/9/2010 Tiết 04 Luyện tập I- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân . + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hiệu đã học. Biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trớc. Rèn luyện cách phân tích xác định phơng hớng chứng minh. + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận. II- ph ơng tiện thực hiện : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm Iii- Tiến trình bài dạy A- Ôn định tổ chức: B- Kiểm tra bài cũ: - HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ? - HS2: Muốn CM 1 hình thang nào đố là hình thang cân thì ta phải CM thêm ĐK nào ? - HS3: Muốn CM 1 tứ giác nào đố là hình thang cân thì ta phải CM nh thế nào ? C- Bài mới : hđ của thầy và trò Nội dung GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi (gt) (kl) - HS lên bảng trình bày Hình thang ABCD cân (AB//CD) GT AB < CD; AE DC; BF DC KL DE = CF GV: Hớng dẫn theo phơng pháp đi lên: - DE = CF AED = BFC Chữa bài 12/74 (sgk) A B D E F C GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 7 Giáo án: Hình học 8 BC = AD ; D = C; E = F (gt) - Ngoài ra AED = BFC theo tr- ờng hợp nào ? vì sao ? - GV: Nhận xét cách làm của HS GT ABC cân tại A; D AD E AE sao cho AD = AE; A = 90 0 a) BDEC là hình thang cân KL b) Tính các góc của hình thang. HS lên bảng chữa bài b) A = 50 0 (gt) B = C = 0 0 180 50 2 = 65 0 D 2 = E 2 = 180 0 - 65 0 = 115 0 GV: Cho HS làm việc theo nhóm -GV: Muốn chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân đáy nhỏ bằng cạnh bên ( DE = BE) thì phải chứng minh nh thế nào ? - Chứng minh : DE // BC (1) B ED cân (2) - HS trình bày bảng Kẻ AH DC ; BF DC ( E,F DC) => ADE vuông tại E BCF vuông tại F AD = BC ( cạnh bên của hình thang cân) ADE= BCF AED = BFC 2.Chữa bài 15/75 (sgk) E B C D A 1 1 a) ABC cân tại A (gt) B = C (1)AD = AE (gt) ADE cân tại A D 1 = E 1 ABC cân & ADE cân D 1 = à 0 180 2 A ; B = à 0 180 2 A D 1 = B(vị trí đồng vị) DE // BC Hay BDEC là hình thang (2) Từ (1) & (2) BDEC là hình thang cân 3. Chữa bài 16/ 75 ABC cân tại A, BD & CE GT Là các đờng phân giác KL a) BEDC là hình thang cân b) DE = BE = DC Chứng minh a) ABC cân tại A ta có: AB = AC ; B = C BD & CE là các đờng phân giác nên có: B 1 = B 2 = à 2 B (2); C 1 = C 2 = à 2 C (3) Từ (1) (2) &(3) B 1 = C 1 BDC & CBE có B = C; B 1 = C 1 ; BC chung BDC = CBE (g.c.g) BE = DC mà AE = AB - BE AD = AB DC=>AE = AD Vậy AED cân tại A E 1 = D 1 GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 8 Giáo án: Hình học 8 Ta có B = E 1 ED// BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau) Vậy BEDC là hình thang có đáy BC &ED Mà B = C BEDC là hình thang cân. b) Từ D 2 = B 1 ; B 1 = B 2 (gt) D 2 = B 2 BED cân tại E ED = BE = DC. D- Củng cố: Gv nhắc lại phơng pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân. - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang. E- H ớng dẫn HS học tập ở nhà - Làm các bài tập 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem lại bài đã chữa - Tập vẽ hình thang cân 1 cách nhanh nhất * BTNC: B5/93 (KTCB& Tuần 5 Ngày soạn: 8/9/2010 Tiết 5+6 đờng trung bình của tam giác, Của hình thang I. Mục tiêu : - Kiến thức: H/s nắm vững đ/n đờng trung bình của tam giác, của hình thang, nội dung các định lý. - Kỹ năng: H/s biết vẽ đờng trung bình của tam giác, của hình thang, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đờng thẳng song song. - Thái độ: H/s thấy đợc ứng dụng của ĐTB vào thực tế yêu thích môn học. II. ph ơng tiện thực hiện GV: Bảng phụ - HS: Ôn lại phần tam giác ở lớp 7. III. Tiến trình bài dạy A.ổ n định tổ chức : B. Kiểm tra bài cũ Các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai? hãy giải thích rõ hoặc chứng minh ? 1- Hình thang có hai góc kề hai đáy bằng nhau là một hình thang cân? 2- Tứ giác có hai đờng chéo bằng nhau là hình thang cân ? 3- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và hai đờng chéo bằng nhau là HT cân. 4- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bằng nhau là hình thang cân. 5- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và có hai góc đối bù nhau là hình thang cân. C- Bài mới: hđ của thầy - trò Nội dung * Hoạt động 1: Qua định lý hình thành đ/n đ- ờng trung bình của tam giác. - GV: cho HS thực hiện bài tập ?1 + Vẽ ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB + Qua D vẽ đờng thẳng // BC đờng thẳng này I. Đ ờng trung bình của tam giác Định lý 1 : (sgk) GT ABC có: AD = DB DE // BC KL AE = EC GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 9 Giáo án: Hình học 8 cắt AC ở E + Bằng quan sát nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên canh AC. - GV: Nói & ghi GT, KL của đ/lí - HS: ghi gt & kl của đ/lí + Để có thể khẳng định đợc E là điểm nh thế nào trên cạnh AC ta chứng minh đ/ lí nh sau: - GV: Làm thế nào để chứng minh đợc AE = AC - GV: Từ đ/lí 1 ta có D là trung điểm của AB E là trung điểm của AC Ta nói DE là đờng trung bình của ABC. HS có thể chứng minh theo cách khác GV: Em hãy phát biểu đ/n đờng trung bình của tam giác ? * Hoạt động 2: Hình thành đ/ lí 2 - GV: Qua cách chứng minh đ/ lí 1 em có dự đoán kết quả nh thế nào khi so sánh độ lớn của 2 đoạn thẳng DE & BC ? ( GV gợi ý: đoạn DF = BC ? vì sao vậy DE = 1 2 DF) - GV: DE là đờng trung bình của ABC thì DE // BC & DE = 1 2 BC. - GV: Bằng kiểm nghiệm thực tế hãy dùng thớc đo góc đo số đo của góc ADE & số đo của B. Dùng thớc thẳng chia khoảng cách đo độ dài DE & đoạn BC rồi nhận xét - GV: Ta sẽ làm rõ điều này bằng chứng minh toán học. - GV: Cách 1 nh (sgk) Cách 2 sử dụng định lí 1 để chứng minh A D 1 E 1 B 1 C F + Qua E kẻ đờng thẳng // AB cắt BC ở F Hình thang DEFB có 2 cạnh bên // ( DB // EF) nên DB = EF DB = AB (gt) AD = EF (1) A 1 = E 1 ( vì EF // AB ) (2) D 1 = F 1 = B (3).Từ (1),(2) &(3) ADE = EFC (gcg) AE= EC E là trung điểm của AC. + Kéo dài DE + Kẻ CF // BD cắt DE tại F 1 F E D C B A * Định nghĩa: Đờng trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác. * Định lý 2: (sgk) GT ABC: AD = DB AE = EC KL DE // BC, DE = 1 2 BC Chứng minh a) DE // BC - Qua trung điểm D của AB vẽ đờng thẳng a // BC cắt AC tại A' - Theo đlý 1 : Ta có E' là trung điểm của AC (gt), E cũng là trung điểm của AC vậy E trùng với E' DE DE' DE // BC GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 10 [...]... hàng + CM bất đẳng thức+ CM các đờng thẳng // E Hớng dẫn HS học tập ở nhà: - Xem lại bài giải.- Làm bài tập 28 Ôn các bài toán dựng hình ở lớp 6 và 7 - Đọc trớc bài dựng hình trang 81 , 82 SGK 8 - Giờ sau mang thớc và compa Tuần 7 Ngày soạn: 18/ 9/2010 Tiết 8 dựng hình bằng thớc Và compa - dựng hình thang I Mục tiêu : - Kiến thức: HS hiểu đợc khái niệm " Bài toán dựng hình" đó là bài toán vẽ hình chỉ sử dụng... bài 27 /80 : ABCD: AE = ED, BF = FC GT AK = KC KL a) So sánh EK&CD; KF&AB b) EF AB+ CD 2 C Gọi K là giao điểm của EF & BD Vì F là trung điểm của BC FK'//CD nên K' là trung điểm của BD (đlí 1) K & K' đều là trung điểm của BD K K' vậy K EF hay E,F,K thẳng hàng Đờng TB của hình thang đi qua trung điểm của đ/chéo hình thang 3 Chữa bài 26 /80 A 8cm B x C D 16cm E G F H y - CD là đờng TB của hình thang ABFE(AB//CD//EF)... +Gv: Đa tranh vẽ hình thang cân - Hình thang có trục đối xứng không? Là hình thang nào? và trục đối xứng là đờng nào? Một hình H có thể có 1 trục đối xứng, có thể không có trục đối xứng, có thể có nhiều trục đối xứng A B - Làm các BT 35, 36, 38 SGK - Đọc phần có thể em cha biết GV: Nguyễn Văn Tân Trờng THS C Trung Lý 22 Giáo án: Hình học 8 C D * Đờng thẳng đi qua trung điểm 2 đáy của hình thang cân... hình thang? So sánh 2 T/c - HS3: Phát biểu định nghĩa đờng TB của tam giác, của hình thang? So sánh 2 đ/n C.Bài mới: HĐ của thầy và trò *HĐ1: Kim tra bi c *HĐ2: Luyện tập Chữa bài 22 /80 A D I E B M C Nội dung 1 Chữa bài 22 /80 MB = MC ( gt) EM//DC (1) BE = ED (gt) ED = DA (gt) (2) Từ (1) & (2) IA = IM ( đpcm) 2 Chữa bài 25 /80 : A B GV: Nguyễn Văn Tân Trờng THS C Trung Lý 13 Giáo án: Hình học 8 E K... thang cân ABCD đáy à CD=3cm, đờng chéo AC=4cm, D =80 0 + GV trình bày lại (nói nhanh) 2) Chữa bài 31 /83 * Cách dựng - Dựng ADC biết: AC=4cm, AD= 2cm, DC= 4cm - Dựng tia Ax//DC - Dựng điểm B trên Ax, AB=2cm - Kẻ đoạn thẳng BC * CM Theo cách dựng ACD có: - AC=DC=4cm, AD=2cm - Theo cách dựng tia Ax: AB//CD - Theo cách dựng điểm B có: AB=2cm Vậy hình thang ABCD thoả mãn các yêu cầu đề ra 3) Bài 33 /83 ... cầu đề ra 3) Bài 33 /83 y A B z 4 D 4 80 0 C 3 x * Phân tích: ã Dựng đợc xDy =80 0 Dx,Dy xác định đợc - Đỉnh C Dx ( D,3cm) - Đỉnh A Dy (C , 4cm) - ABCD là hình thang cân nên AC=BD=4cm - Đỉnh B Az ( D, 4cm) *Cách dựng (GV ghi bảng) ã - Dựng xDy =80 0 - Dựng điểm C trên tia Dx, DC=3cm GV: Nguyễn Văn Tân Trờng THS C Trung Lý *CM ã à - Theo cách dựng có xDy =80 0, D =80 0 - Theo cách dựng đỉnh C có DC=3cm... cách dựng điểm B ta có: DB=4cm =4C +Tứ giác ABCD có AB//DC nên là hình thang đáy AB&DC 19 Giáo án: Hình học 8 + Theo cách dựng có AC=DB nên hình thang ABCD là hình thang cân thoả mãn đề bài - Dựng điểm A trên tia Dy, CA=4cm - Dựng tia Az//DC - Dựng điểm B trên tia Az sao cho DB=4cm Kẻ CB đợc hình thang ABCD d củng cố à - Dựng hình thang ABCD biết D =900, đáy CD=3cm Cạnh bên AD=2cm Cạnh bên BC=3cm - GV:... 2 cạnh bên của hình thang F là trung điểm cạnh thứ 2 BC * Định lí 4: SGK/ 78 Ta nói đoạn EF là đờng TB của hình thang A B - Em hãy nêu đ/n 1 cách tổng quát về đờng TB của hình thang 1 F E - GV: Qua phần CM trên thấy đợc EI & IF còn là 2 đờng TB của tam giác nào? D C K nó có t/c gì ? Hay EF =? Hình thang ABCD (AB//CD) GV: Nguyễn Văn Tân Trờng THS C Trung Lý 11 Giáo án: Hình học 8 DC AB ; IF//= 2 2 AB... Phát biểu định nghĩa hình thang, hình thang cân, hình thang vuông ? - Nêu các tính chất của hình thang, hình thang cân? C- Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS * HĐ1: Hình thành định nghĩa - GV: Đa hình vẽ + Các cạnh đối của tứ giác có gì đặc biệt? Ngời ta gọi tứ giác này là hình bình hành + Vậy theo em hình bình hành là hình ntn? GV: vậy định nghĩa hình thang & định nghĩa HBH khác nhau... tập Hoạt động của HS 1) Chữa bài 30 /83 ã * Cách dựng- Dựng góc vuông xBy - Dựng điểm C trên tia By, BC = 2cm - HS1 lên bảng chữa GV: Nguyễn Văn Tân Trờng THS C Trung Lý 18 Giáo án: Hình học 8 - HS nhận xét Dựng hình thang ABCD (AB//CD) biết AD=BC=2cm, AC=DC=4cm - HS2 đứng trình bày tại chỗ A 2 B x 2 4 D 4 - Dựng điểm A trên tia Bx cách C ,1 khoảng AC = 4 cm ( A là giao của đờng tròn tâm (C,4cm) với . bài giải Làm bài tập 28. Ôn các bài toán dựng hình ở lớp 6 và 7. - Đọc trớc bài dựng hình trang 81 , 82 SGK 8. - Giờ sau mang thớc và compa. Tuần 7 Ngày soạn: 18/ 9/2010 Tiết 8 dựng hình bằng thớc Và. ABCD là H. thang cân AB // CD ( Đáy AB; CD) C = D hoặc A = B ?2 GV: Nguyễn Văn Tân Tr ờng THS C Trung Lý 5 y x 120 60 B D C A Giáo án: Hình học 8 b) a) 80 80 110 100 80 80 H G F E D C B A (. hàng. Đờng TB của hình thang đi qua trung điểm của đ/chéo hình thang. 3. Chữa bài 26 /80 16cm 8cm x y H G F E B D C A - CD là đờng TB của hình thang ABFE(AB//CD//EF) 8 16 12 2 2 AB EF CD cm +
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN HINH 8, GIAO AN HINH 8, GIAO AN HINH 8