Don xin nang luong

4 909 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

CĩNG HOAè XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷnh phuùc N XIN NNG LặNG Kờnh gổới: - Laợnh õaỷo Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo - Họỹi õọửng xeùt nỏng lổồng Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo Tọi tón laỡ: Trỏửn Thở Thaớo Sinh ngaỡy: 27/7/1978 Nghóử nghióỷp: Giaùo vión ồn vở cọng taùc: Trổồỡng tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo Hóỷ õaỡo taỷo: THSP 9 + 3 Maợ ngaỷch : 15114 Hóỷ sọỳ lổồng hióỷn taỷi: Bỏỷc 6. Hóỷ sọỳ: 2,86 Ngaỡy nỏng lổồng gỏửn nhỏỳt: 01/ 3/ 2007 Lyù do: Hióỷn nay tọi õaợ õóỳn kyỡ haỷn nỏng lổồng ( 6 thaùng õỏửu nm 2009). Xeùt thỏỳy trong thồỡi gian qua baớn thỏn tọi luọn hoaỡn thaỡnh tọỳt moỹi nhióỷm vuỷ õổồỹc giao vaỡ khọng vi phaỷm kyớ luỏỷt. Vỏỷy tọi vióỳt õồn naỡy kờnh trỗnh lón laợnh õaỷo nhaỡ trổồỡng vaỡ họỹi õọửng xeùt nỏng lổồng Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo xeùt nỏng lổồng cho tọi lón bỏỷc 7 hóỷ sọỳ 3,06 Tọi xin chỏn thaỡnh caớm ồn. Lao Baớo , ngaỡy 17 thaùng 12 nm 2008 Kờnh õồn: Trỏửn Thở Thaớo CĩNG HOAè XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷnh phuùc N XIN NNG LặNG Kờnh gổới: - Laợnh õaỷo Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo - Họỹi õọửng xeùt nỏng lổồng Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo Tọi tón laỡ: Nguyóựn Thở Thaớo Sinh ngaỡy: 08/5/1974 Nghóử nghióỷp: Giaùo vión ồn vở cọng taùc: Trổồỡng tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo Hóỷ õaỡo taỷo: THSP 12 + 2 Maợ ngaỷch : 15114 Hóỷ sọỳ lổồng hióỷn taỷi: Bỏỷc 6. Hóỷ sọỳ: 2,86 Ngaỡy nỏng lổồng gỏửn nhỏỳt: 01/ 3/ 2007 Lyù do: Hióỷn nay tọi õaợ õóỳn kyỡ haỷn nỏng lổồng ( 6 thaùng õỏửu nm 2009). Xeùt thỏỳy trong thồỡi gian qua baớn thỏn tọi luọn hoaỡn thaỡnh tọỳt moỹi nhióỷm vuỷ õổồỹc giao vaỡ khọng vi phaỷm kyớ luỏỷt. Vỏỷy tọi vióỳt õồn naỡy kờnh trỗnh lón laợnh õaỷo nhaỡ trổồỡng vaỡ họỹi õọửng xeùt nỏng lổồng Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo xeùt nỏng lổồng cho tọi lón bỏỷc 7 hóỷ sọỳ 3,06 Tọi xin chỏn thaỡnh caớm ồn. Lao Baớo , ngaỡy 17 thaùng 12 nm 2008 Kờnh õồn: Nguyóựn Thở Thaớo CĩNG HOAè XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷnh phuùc N XIN NNG LặNG Kờnh gổới: - Laợnh õaỷo Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo - Họỹi õọửng xeùt nỏng lổồng Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo Tọi tón laỡ: Ló Thở Caớnh Sinh ngaỡy: 07/10/1963 Nghóử nghióỷp: Giaùo vión ồn vở cọng taùc: Trổồỡng tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo Hóỷ õaỡo taỷo: THSP 10 + 2 Maợ ngaỷch : 15114 Hóỷ sọỳ lổồng hióỷn taỷi: Bỏỷc 9. Hóỷ sọỳ: 3,46 Ngaỡy nỏng lổồng gỏửn nhỏỳt: 01/ 01/ 2007 Lyù do: Hióỷn nay tọi õaợ õóỳn kyỡ haỷn nỏng lổồng ( 6 thaùng õỏửu nm 2009). Xeùt thỏỳy trong thồỡi gian qua baớn thỏn tọi luọn hoaỡn thaỡnh tọỳt moỹi nhióỷm vuỷ õổồỹc giao vaỡ khọng vi phaỷm kyớ luỏỷt. Vỏỷy tọi vióỳt õồn naỡy kờnh trỗnh lón laợnh õaỷo nhaỡ trổồỡng vaỡ họỹi õọửng xeùt nỏng lổồng Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo xeùt nỏng lổồng cho tọi lón bỏỷc 10 hóỷ sọỳ 3,66 Tọi xin chỏn thaỡnh caớm ồn. Lao Baớo , ngaỡy 17 thaùng 12 nm 2008 Kờnh õồn: Ló Thở Caớnh . sọỳ 3,06 Tọi xin chỏn thaỡnh caớm ồn. Lao Baớo , ngaỡy 17 thaùng 12 nm 2008 Kờnh õồn: Trỏửn Thở Thaớo CĩNG HOAè XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷnh phuùc N XIN NNG LặNG Kờnh. sọỳ 3,06 Tọi xin chỏn thaỡnh caớm ồn. Lao Baớo , ngaỡy 17 thaùng 12 nm 2008 Kờnh õồn: Nguyóựn Thở Thaớo CĩNG HOAè XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷnh phuùc N XIN NNG LặNG Kờnh. CĩNG HOAè XAẻ HĩI CHU NGHẫA VIT NAM ọỹc lỏỷp - Tổỷ do - Haỷnh phuùc N XIN NNG LặNG Kờnh gổới: - Laợnh õaỷo Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo - Họỹi õọửng xeùt nỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: Don xin nang luong, Don xin nang luong, Don xin nang luong