Triết học Hy-La

30 393 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Trường Đại học sư phạm Tp HCM Phòng KHCN – SĐH  Tiểu luận Triết học. Người hướng dẫn : Ts. Nguyễn Ngọc Khá Ts. Nguyễn Chương Nhiếp Người thực hiện : ĐỒN LUYẾN Học viên Cao học , Khoá 15 Chuyên ngành Lòch sử Việt Nam Tp.HCM - 2004 1 Mục lục I. Mở đầu Trang 3 II. Nội dung Trang 4 A. Lý luận : 1.Hoàn cành lòch sử,đòa lý,kinh tế xã hội Trang 4 2.Đặc điểm: Trang 6 3.Nội dung Trang 7 a. Trường phái Mi lê Trang 7 b. Trường phái Py tha go Trang 10 c. Trường phái Ê lê Trang 11 d. Trường phái Hêraclit Trang 14 e. Lơ xip và Đêmơcrit Trang 14 g. Xô crat và Pla ton: Trang 17 h. Arixtôt: Trang 22 4. Ý nghóa : Trang 27 B. Thực tiễn vận dụng Trang 27 III. Kết luận Trang 28 IV. Tài liệu tham khảo : Trang 30  I. MỞ ĐẦU : 2 • Lý do chọn đề tài: Triết học Hy lạp và La mã đã tồn tại cách chúng ta hơn hai nghìn năm . Từ đó đến nay, sự phát triển của xã hội cũng như nhận thức của con người đã trãi qua những bước nhãy vọt dài và đạt được những thành tựu khổng lồ, vượt rất xa thời kỳ mà chúng ta nghiên cứu. Nhưng lòch sử không đồng nghóa với khái niệm quá khứ “vónh viễn lùi vào dó vãng”. Nghiên cứu triết học cổ Hy lạp và La mã không chỉ giúp chúng ta nắm được những điều kiện xã hội và văn hoá các quốc gia cổ đại này – một trong những cái nôi của văn minh nhân loại – mà còn hiểu được cội nguồn của tư tưởng và văn hóa phưong Tây tiếp theo đó . Mặc dù dưới dạng sơ khai , nhưng triết học Hy lạp và La mã cổ đại đã chứa đựng những mầm mống của mọi dạng thế giới quan sau nầy . Nhiều vấn đề do các nhà triết học thời kỳ này đặt ra cho đến nay vẫn còn nhiều ý nghóa chẳng hạn, những vấn đề mà các Apôria của Dênon đặt ra cách đây hơn hai nghìn năm vẫn còn làm đau đầu nhiều nhà toán học và triết học hiện nay .Nghiên cứu triết học Hy lạp và La mã cổ đại chúng ta hiểu được cội nguồn lòch sử và bản chất của nhiều vấn đề hiện đại. Chính vì vậy , hiện nay nhiều nước trên thế giới vẫn xuất hiện các công trình nghiên cứu những di sản quý báu của triết học cổ Hy – la . Những di sản ấy có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát triển tư tưởng và văn hoá phương Tây nói riêng và nhân loại nói chung . Có thể nói “Không có cái cơ sở của nền văn minh Hy lạp và đế chế La mã thì không có châu u hiện đại . Chúng ta không bao giờ quên rằng tiền đề của toàn bộ sự phát triển kinh tế , chính trò và trí tuệ của chúng ta là một trạng thái trong đó chế độ nô lệ cũng hoàn toàn cần thiết giống như nó được tất cả mọi người thừa nhận ”. • Giới thiệu nội dung đề tài: Nội dung đề tài nghiên cứu những tư tưởng triết học cổ đại Hy – La , những tư tưởng thế giới quan , nhận thức luận của triết học sơ khai . Tiêu biểu cho các trường phái mang tư tưởng duy tâm chủ quan , duy tâm khách quan , các trường phái duy vật chất phác mộc mạc thô sơ , các yếu tố biện chứng tự phát cũng xuất hiện trong thời kỳ này. • Ý nghóa lý luận và thực tiễn của đề tài: Nắm được hoàn cảnh ra đời , đặc điểm nội dung của triết học cổ đại Hy – La giúp chúng ta biết được cội nguồn lòch sử và bản chất của nhiều vấn đề hiện đại , biết được quá trình phát sinh và phát triển của các học thuyết triết học , tạo điều kiện cho chúng ta hiểu rỏ hơn học thuyết Mác – Lênin 3 II. NỘI DUNG: A. Lý luận: 1/. Hoàn cảnh lòch sử, đòa lý, kinh tế , xã hội : -Hoàn cảnh lòch sử và đòa lý : Hy lạp cổû đại là một vùng đất rộng lớn bao gồm : miền Nam bán đảo Ban căng thuộc châu u , nhiều hòn đảo ở biển giê và cả miền ven biển của bàn đảo Tiểu Á . Điều kiện đòa lý thuận lợi cho nên từ rất sớm các ngành nông nghiệp , thủ công nghiệp , thương nghiệp cổ đại Hy lạp đã phát triển . Từ thế kỷ XV đến thế kỷ IX TrCN chế độ cộng sản nguyên thuỷ ở Hy lạp cổ đại tan rã và hình thành chế độ chiếm hữu nôlệ . Thời kỳ này đã xãy ra sự biến động lớn về kinh tế và thiết chế xã hội . Điều đó được phản ánh trong hai tập thơ nỗi tiếng là Ilíat và đixê, do nhà thơ mù Hôme sáng tác . Vào thế kỷ V TrCN đã xãy ra cuộc chiến tranh Hy lạp – Ba tư , kết thúc bằng chiến thắng của Hy lạp . Chiến thắng nầy đã mở ra thời kỳ phát triển hưng thònh về kinh tế chính trò của Hy lạp cổ đại . Một liên minh gồm 300 quốc gia thành bang Hy lạp được thành lập . Trong đó Aten và Spác là hai thành bang hùng mạnh nhất . Thành bang Aten nằm ở vùng đồng bằng Attích , thuộc Trung bộ Hy lạp , có điều kiện đòa lý thuận lợi nên đã trở thành một trung tâm kinh tế , văn hoá của Hy lạp cổ đại và là cái nôi của triết học châu u . Tương ứng với sự phát triển kinh tế văn hoá là thiết chế chủ nô dân chủ Aten . Thành bang Spác năm ở vùng bình nguyên Iacôni , đất đai rất thích hợp với sự phát triển nông nghiệp , là dinh luỹ của bọn chủ nô quý tộc cha truyền con nối . Để thực hiện sự cai trò theo truyền thống , Spác đã xây dựng một thiết chế nhà nước quân chủ , thực hiện sự áp bức rất tàn khốc đối với nô lệ . Do sự tranh giành quyền bá chủ toàn Hy lạp , nên các thành bang Aten và Spác đã tiến hành cuộc chiến tranh tàn khốc Pôtôpône kéo dài hàng chục năm , và cuối cùng dẫn tới sự that bại nặng nề của Aten . Cuộc chiến tranh nầy đã làm đất nước Hy lạp suy yếu về kinh tế , chính trò và quân sự . Trong điều kiện đó , vua Phi líp của nước Ma xê đoan ở phía Bắc Hy lạp có lực lượng vũ trang hùng mạnh , đã đem quân xâm chiếm toàn bộ 4 bán đảo Hy lạp . m mưu bá chủ của vua Phi líp đã được người con của ông ta là Alếch xăng đrơ kế tục . Lên ngôi kế vò cha từ năm 20 tuổi Alếch xăng đrơ , với tài thao lược quân sự đã đánh chiếm nhiều nước , tiến tới phía bắc n độ , trong vòng 10 năm đã thiết lập nên một đế chế rộng lớn nhất thời cổ đại , trong đó có đất Hy lạp . Đến thế kỷ II TrCN , Hy lạp bò La mã chinh phục , nhưng văn hoá Hy lạp cổ đại đã có thời kỳ phát triển rực rỡ , cho nên tuy đế quốc La mã chinh phục được Hy lạp , nhưng lại bò Hy lạp chinh phục về văn hoá Quá trình lòch sử đó gắn liền với sự hình thành và phát triển kinh tế - xã hội và tư tưởng triết học của Hy lạp cổ đại . -Hoàn cảnh Kinh tế – Xã hội: Triết học Hy lạp cổ đại phát triển vào thế kỷ VI TrCN . Cơ sở kinh tế của nền triết học đó là quyền sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất của người nô lệ . Nếu như trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ , cuộc sống của mọi người “hoà tan ”vào cuộc sống cộng đồng , thì giờ đây , khi xuất hiện chế độ tư hữu về của cải , buộc mỗi người ý thức về bản thân mình , cần có một quan điển sống phù hợp với hoàn cảnh mới . Nhu cầu đó đòi hỏi sự ra đời của triết học . Xô crát đã nhận thấy điều đó khi ông coi triết học là sự ý thức của con người về chính bản thân mình . Xã hội phân chia thành giai cấp , có sự phân công giữa lao động trí óc và lao động chân tay , dẫn tới sự hình thành một bộ phận các nhà trí thức chuyên nghiên cứu triết học – khoa học , làm phá vỡ ý thức hệ thần thoại và tôn giáo nguyên thuỷ . Nhưng nhu cầu thực tiễn của nền sản xuất thủ công nghiệp , nông nghiệp , thương nghiệp và hàng hải ở Hy lạp cổ đại quyết đònh sự phát sinh và phát triển của những tri thức về khoa thiên văn , khí tượng , toán học và vật lý học . Những tri thức nầy tuy là hình thái sơ khai nhưng đều được trình bày trong hệ thống triết học – tự nhiên của các nhà triết học cổ đại . Khoa học lúc đó chưa phân ngành , các nhà triết học , đồng thời là các nhà toán học , vật lý học , thiên văn học … Như vậy triết học Hy lạp cổ đại , ngay từ khi ra đời đã gắn với nhu cầu thực tiễn và gắn với khoa học . 2/ Đặc điểm : 5 -Triết học Hy lạp cổ đại có thế giới quan là thế giới quan của chủ nô thống trò xã hội Hy lâp và La mã lúc bấy giờ . Như vậy ngay từ đầu đã mang tính chấy giai cấp sâu sắc . Bất chấp mọi bất công và tệ nạn xã hội thời đó ,triết học cổ Hy – La là một cộng cụ lý luận nhằm duy trì trật tự xã hội theo kiểu chiếm hữu nộ lệ , bảo vệ sự thống trò của giai cấp chủ nô . Vì thế dẽ hiểu tại sao phần lớn các nhà triết học thời kỳ này đều coi nô lệ không phải là con người mà chỉ là công cụ biết nói . -Tính bao trùm trong triết học Hy – La là phép biện chứng tự phát ngây thơ . Mặc dù ngay thời kỳ này sự phân chia khuynh hướng triết học đã khá rỏ rệt nhưng nhìn chung nó mang tính duy vật tự phát . Ngay khi mới ra đời , nó đã tìm cách giải thích thế giới như một chỉnh thể thống nhât trong đó các sự vật vận động và biến đổi không ngừng . Hêcralit đã nhận ra một chân lý nổi tiếng : Trong cùng một thời điểm sự vật đồng thời vừa là nó lại vừa là cái khác . Vì vậy “không thể tắm hai lần trong một dòng sông ”đã trở thành luận điểm bất hủ của ông. -Đề cao vai trò trí tuệ , vai trò của tư duy lý tính thể hiện trình độ tư duy trừu tượng hết sức cao - Coi con người là trọng tâm nghiên cứu của triết học , . Mặc dù giữa các nhà triết học vẫn còn nhiều bất đồng về vấn đề này nhưng nhìn chung họ đều khẳng đònh con người là tinh hoa cao quý nhất của tạo hoá . Tư tưởng nầy được thể hiện qua luận điểm nổi tiếng của Pytago “Con người là thước đo tất thảy mọi vật” Triết học Xôcrat đánh dấu một bước ngoặc trong sự phát triển tư tưởng của triết học Hy – La cổ đại , từ chổ nó chủ yếu bàn về vấn đề căn nguyên , bản chất của thế giới và sự nhận thức chúng tới việc coi triết học là tự ý thức của con người về chính bản thân mình . Từ đây những vấn đề thiết thực của cuộc sống con người trở thành một trong những đề tài chính của triết học . - Gắn liền với thành tựu khoa học tự nhiên . Do nhu cầu của nền sản xuất thủ công , nông nghiệp , thương nghiệp và hàng hải những kiến thức thiên văn học , khí tượng , vật lý , toán học đã phát triển khá mạnh . Như vậy triết học cổ Hy – La ra đời và phát triết gắn liền với nhu cầu thực tiễn và khoa học . -Bò ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo và thần học . Quá trình hình thành và phát triển của triết học Hy – La cổ đại gắn liền với cuộc đấu tranh giữa tri thức khoa học và mê tín . Các nhà triết học duy vật bảo vê những 6 quan điểm khoa học tự nhiên , các nhà triết học duy tâm căm thù chủ nghóa vô thần , bảo vệ mê tín -Có sự đan xen về mặt tư tưởng giữa phương Đông và phương Tây. Vào thời kỳ khoa học phát sinh và phát triển ở Hy lạp , thì phương Đông đã tích luỹ đáng kể những kiến thức về thiên văn học , hình học , đại số , y học …phần lớn các nhà triết học của Hy lạp đã tới Ai cập , Babilon để nghiên cứu học tập. Nhìn chung , triết học Hy – La cổ đại mang tính chất duy vật tự phát và biện chứng sơ khai . Đời sống chính trò của Hy lạp bấy giờ sôi động , những quan hệ thương mại với nhiều nươc khác nhau trên Đòa trung hải , sự tiếp xúc với điều kiện sinh hoạt và những tri thức muôn vẻ của nhân dân các nước ấy , sự quan sát các hiện tượng tự nhiên một cách trực tiếp như một khối duy nhất và long mong muốn giải thích chúng một cách khoa học đã góp phần quy đònh và làm phát triển thế giới quan duy vật và biện chứng sơ khai của Hy lạp cổ đại. 3/. Nội dung: a Trường phái Milê: Đại diện tiêu biểu cho trường phái Mi lê là Ta- lét, Anaxamanđrơ và Anaximen +Talét(625-547 TrCN ) Talet xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có , ông có điều kiện đi du lòch ờ nhiều nước như Ai cập , Babilon , quen biết nhiều nhà triết học phương Đông , qua đó tiếp thu được nhiều kiến thức mới mẻ và công lao của ông là nâng tri thức đó lên trình độ khoa học . Từ một số phương pháp đo đạc ruộng đất sau mỗi trận lụt do sông Nil gây ra ở Ai cập , Talét đã làm cho hình học trở thành môn khoa học . Trong đó đònh lý Talét trong toán học đến nay nay vẫn còn nguyên giá trò . Từ những kinh nghiệm chiêm tinh , phỏng đoán thiên văn học Babilon , ông đã giải thích đúng hiện tượng nhật thực , khám phá ra lòch một năm có 12 tháng và có 365 ngày . ng cho rằng trái đất như một các đóa khổng lồ trôi trên nước và có 5 vùng . Hiện tượng động đất được ông giải thích là sự đụng chạm giữa trái đất và sóng biển trong bão tố . Đó là cách giải thích ngây thơ chưa có cơ sở khoa học , nhưng ở thời bấy giờ , nó có ý nghóa về thế giới quan duy vật . Talét hiểu biết rộng và tinh thông nhiều nghề : ng là người đầu tiên của Hylạp chế tạo được đồng hồ chạy bằng thuỷ lực , 7 ông còn là nhà thiết kế tượng đài , nhà thờ , xây dựng cầu cống , chế tạo vũ khí . Thành tựu nổi bật của Ta lét là quan niệm triết học duy vật . Ôâng cho rằng nước là yếu tố đầu tiên , là bản nguyên của mọi vật trong thế giới . Mọi vật đều sinh ra từ nước và khi phân huỷ lại biến thành nước .Theo Ta lét , vật chất ( nước ) tồn tại vónh viễn , còn mọi vật do nó sinh ra thì biến đổi không ngừng , sinh ra và chết đi . Toàn bộ thế giới là một chỉnh thể thống nhất , trong đó mọi vật biến đổi không ngừng mà nước là nền tảng . Những quan niệm triết học duy vật của ông giải thích giới tự nhiên tuy còn mộc mạc thô sơ , nhưng có ý nghóa vô thần , chống lại thế giới quan tôn giáo đương thời và chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng tự phát . Ta lét xứng đáng được người đời sau gọi ông là “nhà triết học đầu tiên””nhà toán học đầu tiên””nhà thiên văn học đầu tiên”. Song , nhà khoa học đầu tiên nầy cũng chưa thoát khỏi ảnh hưởng của quan niệm thần thoại và tôn giáo nguyên thuỷ khi ông cho rằng , thế giới đầy rẫy những vò thần và khi không giải thích được hiện tượng từ tính của nam châm , ông khẳng đònh nó có linh hồn. +Amaximanđrơ ( 610 –546 TrCN ): Anaximăngđrơ là nhà triết học duy vật , bạn của Ta lét . ông là người sáng tạo ra đồng hồ mặt trời , vẽ bản đồ đòa lý về bề mặt trái đầt về biển Hy lạp , làm ra quả đòa cầu giúp cho ông việc xác đònh phương hướng trong các cuộc hành trình. ng là người theo thuyết đòa tâm , coi quả đất là trung tâm của vũ trụ . Sự vận động xoay tròn của quả đất là nguyên nhân sinh ra nóng lạnh Anaximanđrơ là người Hy lạp đầu tiên nghiên cứu vấn đề phát sinh và phát triển của các loài động vật . Theo ông , động vật phát sinh ở dưới nước , sau nhiều năm biến hoá và sau nhiều biến động của thiên nhiên , một số giống loài dần thích nghi với đời sống trên cạn , phát triển trở nên phong phú và hoàn thiện dần . Con người hình thành từ sự biến hoá của cá . Phỏng đoán nầy còn chưa có căn cứ khoa học , song tính chất biện chứng về sự phát triển của các giống loài động vật được ông đề cập đến , đã bác bỏ quan niệm mục đích luận Khác với Ta lét khi giải quyết vấn đề bản thể luận triết học , ông cho rằng , cơ sở của sự hình thành vạn vật trong vũ trụ là từ một dạng vật chất đơn nhất , vô đònh , vô hạn và tồn tại vónh viễn – Đó là Apâyrôn. Các tác 8 giả thời cổ đại đã có những giải thích khác nhau về Apâyrôn : Đó là cái mang tính vật chất , là hỗn hợp các yếu tố như đất , nước , lữa , không khí ,là các trung gian giữa lữa và không khí , là cái không xác đònh . Theo Anximanđrơ , Apâyrôn không chỉ là nguồn gốc sinh ra vạn vật mà đồng thời là cơ sở vận động của vạn vật , nhờ Apâyrôn nãy ra những mặt đối lập nhau như : nóng- lạnh , khô – ướt , sinh ra – chết đi … Như vậy ông đã bác bỏ quan niệm về sự đồng nhất tuyệt đối , không có khác biệt của sự vật . Anaximanđrơ cũng là người đầu tiên nêu ra và giải quyết quan hệ giữa cái toàn thể và cái bộ phận . Theo ông , cái bộ phận luôn luôn biến đổi , còn cái toàn thể thì bất biến , ông cho rằng , tổng thể vật chất thì không thể chuyển thành một tổng thể vật chất nào khác nó , còn các dạng vật chất cụ thể thì thường xuyên biến đổi , chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Như vậy nếu so với Ta lét , Anaximanđrơ có một bước tiến xa hơn trong sự khái quát trừu tượng về phạm trù vật chất . ở Ta lét , vật chất đầu tiên là nước mang ít tính trừu tượng hơn so với Anaximanđrơ là Apâyrôn – một chất vô đònh hình mà người ta không thể trực quan thấy được . Lần đầu tiên trong lòch sử triết học Hy lạp cổ đại vật chất không bò đồng nhất với một vật thể cụ thể . Đó là một bước tiến mới về trình độ tư duy trừu tượng của người Hy lạp Cổ đại . +Anaximen ( 585 – 525 TrCN ) Anaximen là học trò và là người kế tục sự nghiệp của Anaximanđrơ . Đứng trên quan điểm duy vật chất phác , ông nghiên cứu thiên văn học và triết học . Đồng quan điểm với thầy mình về thuyết đòa tâm,Anaximen cho rằng , mặt trời , mặt trăng , và các tinh tú đều từ trái đất mà ra , do trái đất quay nhanh mà bắn ra . Điều này cho đến nay đã bò bác bỏ , nhưng ở thời bấy giờ có giá trò lớn trong việc đấu tranh chống những quan niệm duy tâm , tôn giáo về vũ trụ , về cuộc sống xã hội . ông cũng có những tiên đoán : trái đất có hình thù như cái trống , tự xoay quanh mình nó . Mưa đá là kết quả đóng thành băng của những tia nước trên cao , và khi băng đó bò không khí làm tan ra thì tạo thành tuyết . Theo ông , không khí là nguồn gốc,là bản chất của mọi vật và là bản nguyên của thế giới vì nó giữ vai trò quan trọng trong đời sống tự nhiên và con người : ngay cả các vò thần thánh cũng đều sinh ra từ không khí . ng 9 cho rằng , hơi thở chính là không khí , người ta không thể sống nếu như không thở , tâm hồn con người rung động theo hơi thở mạnh , yếu . Không khí là cái vô đònh hình , mà bản thân Apâyrôn cũng chỉ là một tính chất của không khí . Không khí sinh ra mọi vật bằng hai cách loãng ra và cô đặc lại . Không khí loãng ra thì trở thành lữa , đặc lại thì trở thành gió , thành mây , đặc nữa thì trở thành nước , đặc hơn nữa thì trở thành đất , đá . Tóm lại : trường phái triết học Milê là trường phái triết học duy vật . Cái mà họ quan tâm và gắng công là tìm ra một bản nguyên vật chất để giải thích thế giới như một chỉnh thể thống nhất của các sự vật muôn màu muôn vẻ . Mặc dầu mộc mạc , ngây thơ , song các tư tưởng của họ đã đặt nền móng cho sự phát triển của duy vật trong triết học về sau. b. Trường phái Py-ta- go (547 471 TrCN ) Do Py- ta - go sáng lập , đây là trường phái triết học duy tâm , trường phái nầy gắn liền triết học của họ với tôn giáo và ra sức bảo vệ thần học . Phái Py ta go đã có những cống hiến giá trò về toán học và khoa học tự nhiên như xây dựng đònh lý về tổng các gốc của một tam giác , đònh lý Py ta go . Về âm nhạc phái nầy đã giải thích độ cao âm thanh của một sợi dây chấn động là phụ thuộc vào độ dài của dây ấy . Về lý luận nghệ thuật tạo hình phái nầy đã có những đóng góp giá trò về quy đònh tỷ lệ số lượng đúng đắn giữa các bộ phận của những toà nhà, những công trình kiến trúc . Phái nầy cũng đã nêu lên tư tưởng về tính quy luật của các hiện tượng tự nhiên bằng lý thuyết về “sự nhòp nhàng của các cầu thế ”, mà theo Lê nin , phái Py tha go đã phỏng đoán về sự giống nhau giữa thế giới vó mô và thế giới vi mô . Về mặt triết học , phái Py tha go đặc biệt quan tâm tới vấn đề bản chất và khởi nguyên của thế giới . Nếu như trường phái Milê coi cơ sở của thế giới là những nguyên thể vật chất nước , lữa , không khí , thì phái Py tha go coi bản chất và nguyên khởi của mọi sự vật là những “con số ”. Mọi các trên thế giới đều chỉ là hiện thân của các con số và con số có trước mọi vật. Py tha go cho rằng : Số 1 ( đơn vò ) sinh ra điểm , số 2 sinh ra đường , số 3 tạo ra diện tích , số 4 tạo ra thể tích . Trong khi luận giải về những con số , phái Py tha go đã thần thánh hoá chúng . Họ coi số 4 là số kỳ lạ , có tính chất thần thánh , con số 10 là số hoàn thiện nhất , là cơ sở tính toán mọi vật . Đơn vò là nguồn gốc phát sinh 10 [...]... “ triết học thứ nhất ”tức là siêu hình học Đây cũng là tên tác phẩm triết học quan trọng nhất của ông Theo cách hiểu của Arixtốt , siêu hình học là một khoa học ít nhiều mang tính chất thần thánh vì đối tượng nghiên cứu của nó là “những cái 24 thần thánh ”trong đó có Thượng đế Vì lý do đó , đôi khi ông gọi triết học là thần học Nhưng Thượng đế chỉ là một trong những đối tượng nghiên cứu của triết. .. nhất của triết học Hy – La cổ đại là thuyết nguyên tử đã đặt cơ sở cho sự phát triển của khoa học tự nhiên ; Phép biện chứng chất phác và Logic học hình thức của Xôcrat • Ý nghóa việc vận dụng : Triết học cổ Hy – La có những ảnh hưởng rất quan trọng , rộng lớn từ xưa , trãi qua các giai đoạn lòch sử tiếp theo Cho tới ngày nay , ảnh hưởng của Triết học cổ Hy – La trong học thuật và tư tưởng triết học hiện... khoa học Logic học ra đời , Chính Arixtôt là người đã đưa ra những quy luật , những khái niệm , phạm trù , phán đoán , chứng minh ….Mặc dù còn hạn chế nhưng các nội dung cơ bản của khoa học Logic học hình thức đã đặt nền móng cho Môn khoa học Logic sau nầy 29 III KẾT LUẬN: • Nội dung vận dụng: Nét nổi bật của triết học Hy – La cổ đại là đã đặt ra hầu hết các vấn đề triết học căn bản mà sau nầy các học. .. cứu triết học cổ đại Hy- La , C.Mác và Ph ngghen đã khẳng đònh : Triết học cổ Hy – La là “tiền đề của toàn bộ sự phát triển kinh tế , chính trò và trí tuệ của chúng ta”  30 IV TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Giáo trình triết học Mác- Lênin – Giáo trình dùng trong các trường Đại học và Cao đẵng - Bộï Giáo dục và Đào tạo – Nhà xuất bản chính trò Quốc gia 2 Triết học : Giáo trình cho Nghiên cứu sinh và Học. .. quát sự phát triển lòch sử tư tưởng triết học của nhân loại , nắm được những kinh nghiệm của sự nhận thức khoa học, sự hình thành và phát triển của những phương pháp nhận thức khoa học , góp phần xây dựng phương pháp tư duy đúng đắn Nét nổi bật của triềt học Hy – La cổ đại là đã đặt ra hầu hết các vấn đề căn bản của triết học mà sau này các học thuyết triết học sẽ từng bước giải quyết theo nội dung... rệt Trường phái triết học Ê lê xuất hiện đã đánh dấu một dạng thế giới quan mới được hình thành , nó chú ý tới những vấn đề triết học theo nghóa hẹp của danh từ này +Xê nô phan ( 570 –478 TrCN ) Xê nô phan là nhà thơ kiêm triết gia , sinh ở Iônia, nhưng khi lớn lên ông đã đi nhiều và sống ở nhiều thành phố của Hy lạp ng là người sáng lập ra trường phái triết học Ê lê Quan điểm triết học của ông không... bản chính trò Quốc gia 2 Triết học : Giáo trình cho Nghiên cứu sinh và Học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học – Nhà xuất bản Chính trò Quốc gia 3 Triết học Hy- Lạp giản yếu- Hào Nguyên Nguyễn Hoá- Nhà xuất bàn Thanh niên 4 Lòch sử triết học – GS,TS Nguyễn Hữu Vui – Nhà xuất bản Chính trò Quốc gia 5 Triết học Phương Tây – Hoàng Xuân Việt 6 Gíao trình chủ nghĩa duy vật biện chứng ( hệ cử... những trường phái triết học mang tính duy tâm khách quan , bao chứa những yếu tố tư duy khoa học , pha trộn với ảo tưởng tôn giáo thần bí c Trường phái Ê-lê : Trường phái Ê lê là một trường phái triết học ra đời trong cuộc đấu tranh gay gắt giữa phe chủ nô quý tộc chuyên chế và phe dân chủ chủ nô Những quan điểm triết học của phái nầy phải trãi qua một quá trình tiến hoá nhất đònh Trong học thuyết của... tồn tại đồng nhất với nhau , chúng là một Học thuyết về tồn tại của Pác mênit đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển tư tưởng triết học Hy lạp cổ đại Điều đó thể hiện ở chỗ , ông không coi khởi nguyên của thế giới là một sự vật cụ thể như các triết học thời đó quan niệm mà là tồn tại một khái niệm triết học mang tính khái quát cao Nhưng hạn chế trong học thuyết về tồn tại của ông là ở chỗ,... ng là người đầu tiên hiểu rằng triết học không là gì khác hơn là sự nhận thức của con người về chính bản thân mình Luận điểm nổi tiếng “Con người , hãy nhận thức chính mình ” trở thành câu nói cửa miệng trong các buổi tranh luận triết học của ông Tư tưởng của Xôcrát thực sự là một bước tiến mới trong sự phát triển của triết học Hy – La cổ đại Trước ông , các nhà triết học chủ yếu bàn đến những vấn . , các nhà triết học , đồng thời là các nhà toán học , vật lý học , thiên văn học … Như vậy triết học Hy lạp cổ đại , ngay từ khi ra đời đã gắn với nhu cầu thực tiễn và gắn với khoa học . 2/ Đặc. khí tượng , toán học và vật lý học . Những tri thức nầy tuy là hình thái sơ khai nhưng đều được trình bày trong hệ thống triết học – tự nhiên của các nhà triết học cổ đại . Khoa học lúc đó chưa. tế - xã hội và tư tưởng triết học của Hy lạp cổ đại . -Hoàn cảnh Kinh tế – Xã hội: Triết học Hy lạp cổ đại phát triển vào thế kỷ VI TrCN . Cơ sở kinh tế của nền triết học đó là quyền sở hữu của
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết học Hy-La, Triết học Hy-La, Triết học Hy-La