giao án dạy chuyên đề nhóm

15 290 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Kiểm tra bài cũ Hãy phát biểu tính chất cơ bản của phân số ? Điền số thích hợp vào ô trống : = 42 28 : 2 : 2 14 21 mb ma b a . . = với m ∈ Z và m ≠ 0 nb na b a : : = với n ∈ ƯC(a, b) Tiết 72 Bài 1. Cách rút gọn phân số : Ví dụ 1: xét phân số 42 28 = 42 28 : 2 : 2 21 14 : 7 : 7 = ? 3 2 = Ví dụ 2 : Rút gọn phân số 8 4− 8 4− 4:8 4:)4(− = 2 1 − = 4 là ước chung của – 4 và 8 Vậy để rút gọn phân số ta làm gì ? * Qui tắc :  Muốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung ( khác 1 và -1 ) của chúng ?1 Rút gọn các phân số sau : ; 10 5 ) − a ; 33 18 )b ; 57 19 )c ; 12 36 ) − − d Giải 10 5 ) − a 5:10 5:5 − = 2 1 − = 33 18 )b 3:33 3:18 = 11 6 = 57 19 )c 19:57 19:19 = 3 1 = 12 36 ) − − d )12(:12 )12(:36 −− −− = 1 3 = 3 = 2. Thế nào là phân số tối giản ? Các phân số không rút gọn được nữa vì tử và mẫu không có ước chung khác 1 và – 1. Các phân số này gọi là phân số tối giản 25 16 , 7 4 , 3 2 − Vậy thế nào là phân số tối giản ?  Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và - 1 ?2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số tối giản . 63 14 , 16 9 , 12 4 , 4 1 , 6 3 −− Các phân số tối giản là các phân số : . 16 9 , 4 1 − * Nhận xét : = 42 28 : 14 : 14 3 2 14 là ƯCLN(28 , 42) Phân số tối giản Vậy để rút gọn một phân số thành phân số tối giản ta làm cách nào ?  Muốn rút gọn một phân số thành phân số tối giản ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng. Ví dụ : 3 2 14:42 14:28 42 28 == * Chú ý : • Phân số là tối giản nếu a và b là hai số nguyên tố cùng nhau b a • Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến phân số tối giản
- Xem thêm -

Xem thêm: giao án dạy chuyên đề nhóm, giao án dạy chuyên đề nhóm, giao án dạy chuyên đề nhóm