Bai 4 Su Dung Ham De Tinh Toan

8 225 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Ví dụ : Tính trung bình cộng của 3, 10, 2. 1. Hàm trong chương trình bảng tính 1. Hàm trong chương trình bảng tính Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. =(3+10+2)/3=(A1+A2+A3)/3=Average (A1,A2,A3)=Average (3,10,2) Khi nhập hàm vào một ô tính , giống như với công thức , dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc phải nhập , sau đó đến tên hàm theo đúng cú pháp 2. 2. Cách sử dụng hàm Cách sử dụng hàm 1. Chọn ô cần nhập hàm 2. Gõ dấu = = 3. Nhập hàm theo đúng cú pháp AVERAGE(3,10,2) 4. Nhấn Enter 5 a. Hàm Tính Tổng: SUM a. Hàm Tính Tổng: SUM Cú Pháp VD1: Tính tổng 3 số 15 , 24 , 45 Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ? Chú ý : Hàm Sum còn cho phép sử dụng địa chỉ các khối trong công thức . Điều này làm đơn giản việc liệt kê các giá trị tính toán 3. 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính : = = SUM SUM (Số 1 , Số 2 , … , Số n) (Số 1 , Số 2 , … , Số n) = SUM(15,24,45) = 15 + 24 + 45  Kết quả = 84 VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13 Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8 = SUM(A1,B1,C1,D1) = 17 + 13 + 6 + 8  Kết quả = 44 = SUM(A1,B1,10) = 17 + 13 + 10  Kết quả = 40 = SUM(A1:D1) = 17 + 13 + 6 + 8  Kết quả = 44 b. Hàm tính trung bình cộng ( Bình quân b. Hàm tính trung bình cộng ( Bình quân ) : AVERAGE ) : AVERAGE Cú Pháp VD1: Tính trung bình 3 số 15 , 24 , 45 Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ? 3. 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính : = = AVERAGE AVERAGE (Số 1 , Số 2 , … , Số n) (Số 1 , Số 2 , … , Số n) = AVERAGE(15,24,45) = (15+24+45)/3  Kết quả = 28 VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13 Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8 = AVERAGE(A1,B1,C1,D1) = (17+13+6+8)/4  Kết quả = 11 = AVERAGE(A1,B1,6 ) = (17+13+6)/3  Kết quả = 12 = AVERAGE(A1:D1) = (17+13+6+8)/4  Kết quả = 11 c. Hàm tìm số lớn nhất : MAX c. Hàm tìm số lớn nhất : MAX Cú Pháp VD1: Tìm số lớn nhất trong 3 số : 15 , 24 , 45 Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ? 3. 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính : = = MAX MAX (Số 1 , Số 2 , … , Số n) (Số 1 , Số 2 , … , Số n) = MAX(15,24,45)  Kết quả = 45 VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13 Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8 = MAX(A1,B1,C1,D1)  Kết quả = 17 = MAX(A1,B1,6,8 )  Kết quả = 17 = MAX(A1:D1)  Kết quả = 17 d. Hàm tìm số nhỏ nhất : MIN d. Hàm tìm số nhỏ nhất : MIN Cú Pháp VD1: Tìm số nhỏ nhất trong 3 số : 15 , 24 , 45 Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ? 3. 3. Một số hàm trong chương trình bảng tính : = = MIN MIN (Số 1 , Số 2 , … , Số n) (Số 1 , Số 2 , … , Số n) = MIN(15,24,45)  Kết quả = 15 VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13 Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8 = MIN(A1,B1,C1,D1)  Kết quả = 6 = MIN(A1,B1,6,8 )  Kết quả = 6 = MIN(A1:D1)  Kết quả = 6 1 0 9 . : = = SUM SUM (Số 1 , Số 2 , … , Số n) (Số 1 , Số 2 , … , Số n) = SUM(15, 24, 45) = 15 + 24 + 45  Kết quả = 84 VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13 Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8 = SUM(A1,B1,C1,D1). SUM(A1,B1,C1,D1) = 17 + 13 + 6 + 8  Kết quả = 44 = SUM(A1,B1,10) = 17 + 13 + 10  Kết quả = 40 = SUM(A1:D1) = 17 + 13 + 6 + 8  Kết quả = 44 b. Hàm tính trung bình cộng ( Bình quân b pháp AVERAGE(3,10,2) 4. Nhấn Enter 5 a. Hàm Tính Tổng: SUM a. Hàm Tính Tổng: SUM Cú Pháp VD1: Tính tổng 3 số 15 , 24 , 45 Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ? Chú ý : Hàm Sum còn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 Su Dung Ham De Tinh Toan, Bai 4 Su Dung Ham De Tinh Toan, Bai 4 Su Dung Ham De Tinh Toan