số đo goc

14 273 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

 Gv: Trường: GIÁO ÁN GIÁO ÁN H×nh häc H×nh häc 6 6 Tiết 18 Tiết 18  & ABC…. Định lí… KiÓm tra bµi cò Đáp án Góc là hình gồm hai tia chung gốc Gãc lµ g×? vÏ 1 gãc vµ ®Æt tªn gãc. ChØ râ ®Ønh vµ c¹nh cña gãc? Nêu mt s hnh nh thc t ca gc? O x y xOy cã ®Ønh lµ O 2 c¹nh cña gãc lµ Ox, Oy 1. Đo góc Hãy đọc thông tin trong SGK và cho biết để đo góc ng ời ta dùng dụng cụ gì? a, Dụng cụ đo Th ớc đo góc. b,Cấu tạo của th ớc đo góc Hãy quan sát hình 9. trong SGK và cho biết th ớc đo góc có cấu tạo nh thế nào? Tit 18: Số đo góc c, C¸ch ®o gãc xOy H·y quan s¸t c¸ch ®o gãc sau ®©y vµ nªu c¸ch tiÕn hµnh Tit 18: Sè ®o gãc 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 0 O y x O 2 c, C¸ch ®o gãc xOy O y x 70 o Tit 18: Sè ®o gãc ? Hãy đọc s đo các gc sau: • U t v I m 70 0 n 165 0 Tit 18: Sè ®o gãc H×nh 1 H×nh 2 H×nh 4 x 180 0 H×nh 3 n A O y x c b I 180 0 105 0 Qua kết quả đo góc ở các hình 1,2,3,4 có thể rút ra đ ợc những nhận xét gì? ?1. Hãy dùng th ớc đo góc để đo độ mở của cái kéo, của com pa Nhn xột: -Mi gc c mt s o -S o ca gc bt l -S o ca mi gc khụng vt quỏ 180 0 180 0 Tit 18: Số đo góc 1. Đo góc a, Dụng cụ đo b,Cấu tạo của th ớc đo góc c, Cách đo góc xOy O y x 70 o ?1 ?1 ?1 ?1 Đo độ mở của cái kéo (h.11), của compa (h.12). 61 o ? Hình 12 ? 54 o Hình 11 Tit 18: Sè ®o gãc Nhận xét: -Mỗi gc c mt s đo -S đo ca gc bẹt là -S đo ca mỗi gc không vượt quá 180 0 180 0 1. §o gãc a, Dông cô ®o b,CÊu t¹o cña th íc ®o gãc c, C¸ch ®o gãc xOy O y x 70 o ? Hãy đọc s đo các gc sau: • U t v I m 70 0 n 165 0 Tit 17: Sè ®o gãc H×nh 1 H×nh 2 H×nh 4 x 180 0 H×nh 3 n A O y x c b I 180 0 105 0 Chú ý: a) Trên thước đo gc người ta ghi các s từ 0 đn 180 ở hai vòng cung theo hai chiều ngược nhau để việc đo gc được thuận tiện. (hnh 13) 105 0 105 0 Vạch s 105 b) Đơn vị đo gc là đ, nhỏ hơn đ là phút kí hiệu là ' và giây kí hiệu là " 1 0 = 60' ; 1’ = 60" Tit 17: Sè ®o gãc [...]...Tiết 18: Sè ®o gãc 1 Đo góc: a, Dông cô ®o b,CÊu t¹o cña thíc ®o gãc c, C¸ch ®o gãc xOy y Nhận xét: O -Mỗi góc có một số đo D y a 130o 70 o x -Số đo của góc bẹt là 1800 -Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800 Chú ý:(sgk) 2 So sánh hai góc xOy = 130o aIb = 60o cDp = 60o aIb = cDp xOy > aIb Hay aIb < xOy 60o x O c 60 o I b p Tiết 18: 3 Góc vuông Góc nhọn Góc tù 1 Đo góc: a, Dông cô ®o b,CÊu... tù 1 Đo góc: a, Dông cô ®o b,CÊu t¹o cña thíc ®o gãc c, C¸ch ®o gãc xOy y Nhận xét: O -Mỗi góc có một số đo - Góc vuông là góc có số đo bằng 90o(1v) - Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn - Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù 70o x -Số đo của góc bẹt là 1800 -Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800 Chú ý:(sgk) 2 So sánh hai góc xOy = 130o aIb = 60o cDp = 60o aIb =... Góc vuông Góc nhọn Hình 1 Hình 2 Góc tù Hình 3 Góc bẹt Hình 4 Tiết 18: y 1 Đo góc: Bài tập: c, C¸ch ®o gãc xOy a) ¦ớc lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, 70o O x Nhận xét: -Mỗi góc có một số đo 2 So sánh hai góc aIb = 60o aIb = cDp Hay xOy > aIb tù, bẹt? x cDp = 60o v u 40 -Số đo của góc bẹt là 1800 -Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800 Chú ý:(sgk) xOy = 130o Sè ®o gãc 100o o y... quá 1800 Chú ý:(sgk) xOy = 130o Sè ®o gãc 100o o y A Góc nhọn m n C 50o o t 90 k D Góc vuông Góc nhọn B Góc tù a 180o ∙ E Góc bẹt b) Dùng thước đo góc tìm số đo của mỗi góc aIb < xOy 3 Góc vuông Góc nhọn Góc tù - Góc vuông là góc có số đo bằng 90o - Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn - Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù Bài tập về nhà: -Bài 12; 13; 15; 16; 17 . Đo góc Hãy đọc thông tin trong SGK và cho biết để đo góc ng ời ta dùng dụng cụ gì? a, Dụng cụ đo Th ớc đo góc. b,Cấu tạo của th ớc đo góc Hãy quan sát hình 9. trong SGK và cho biết th ớc đo. đo góc để đo độ mở của cái kéo, của com pa Nhn xột: -Mi gc c mt s o -S o ca gc bt l -S o ca mi gc khụng vt quỏ 180 0 180 0 Tit 18: Số đo góc 1. Đo góc a, Dụng cụ đo b,Cấu tạo của th ớc đo. góc c, Cách đo góc xOy O y x 70 o ?1 ?1 ?1 ?1 Đo độ mở của cái kéo (h.11), của compa (h.12). 61 o ? Hình 12 ? 54 o Hình 11 Tit 18: Sè ®o gãc Nhận xét: -Mỗi gc c mt s đo -S đo ca gc
- Xem thêm -

Xem thêm: số đo goc, số đo goc, số đo goc