DE ON TAP HANG TUAN 13

1 158 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

ĐỀ ÔN TẬP HÀNG TUẦN LỚP 12 TN2 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN- Giáo dục trung học phổ thông 1) Cho hàm số 2 2 1 x y x − = + có đồ thị (C). Tìm m để đường thẳng (d) 2y x m= + cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho 5AB = . 2) a. Giải hệ phương trình: 2 5 3 x y x y y x y  + + − =   + =   b. Giải phương trình: 2sin 2 4sin 1 0. 6 x x π   − + + =  ÷   3) Tính tích phân sau 6 2 2 1 4 1 dx I x x = + + + ∫ 1 2 2 0 2 1 x J dx x = + ∫ 4) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi ; hai đường chéo AC = 2 3a , BD = 2a và cắt nhau tại O; hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) bằng 3 4 a , tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 5) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh ( ) 4;5A = − , một đường chéo có phương trình 7 8 0x y− + = . Viết phương trình các cạnh của hình vuông ABCD. 6) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ( ) ( ) 3;5; 5 , 5; 3;7A B= − − = − và mặt phẳng (P): x + y + z - 6 = 0. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho MA 2 + MB 2 đạt giá trị nhỏ nhất 7) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn ab + bc + ca = 3. Chứng minh rằng: 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 a b c b c a + + ≥ + + + . 8) Cho phương trình: 2 log( 10 ) 2log(2 1)x x m x+ + = + (với m là tham số) (2). Tìm m để phương trình (2) có hai nghiệm thực phân biệt. Giáo viên Bùi Văn Nhạn Đề 13 . a. 5) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh ( ) 4;5A = − , một đường chéo có phương trình 7 8 0x y− + = . Viết phương trình các cạnh của hình vuông ABCD. 6) Trong không. tham số) (2). Tìm m để phương trình (2) có hai nghiệm thực phân biệt. Giáo viên Bùi Văn Nhạn Đề 13
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON TAP HANG TUAN 13, DE ON TAP HANG TUAN 13, DE ON TAP HANG TUAN 13