DE ON TAP HANG TUAN 11

1 200 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

ĐỀ ÔN TẬP HÀNG TUẦN LỚP 12 TN2 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN- Giáo dục trung học phổ thông 1) Cho hàm số 2 2 4 x y x + = − có đồ thị (C) a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b. Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm 1 5 ; 2 4 M   =  ÷   và có hệ số góc m. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho M là trung điểm của đoạn AB 2) a. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 3 2 2 1 2 1x x x x x+ + = + + + b. Giải phương trình ( ) 2 2 sin3 .sin cos6 . 1 2sin 1 cos10x x x x x   + − = +   3) Tính tích phân 1 3 2 0 1 1 x I dx x + = + ∫ 3 2 0 sin sin 1 cos x x J dx x π − = + ∫ 4) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mp(ABC) là điểm D đối xứng với điểm A qua trung điểm I của BC. H là hình chiếu vuông góc của điểm I lên cạnh SA. Tính theo a thể tích khối chóp H.ABC biết 6 2 a SD = 5) Cho 3 số dương thay đổi , ,x y z . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 2 3 3 3 yz zx xy P x yz y xz z xy = + + + + + 6) Trong mặt phẳng (Oxy) cho điểm ( ) 1;5A = − và hai đường thẳng ( ) 1 : 6 0d x y− + = ( ) 2 :5 12 0d x y+ − = . Viết phương trình đường tròn (T) tiếp xúc với đường thẳng (d 1 ) tại điểm A và có tâm nằm trên đường thẳng (d 2 ). 7) Trong không gian (Oxyz) cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 (đvdt) nằm trong mặt phẳng ( ) : 6 3 2 8 0P x y z− + + = . Tính thể tích khối chóp S.ABC biết ( ) 4; 8;10S = − 8) Tìm số tự nhiên n thoả mãn 0 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 256 n n n n n n n C C C C C − + + + + + + + + + + = 9) Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 2 3 log 2 3 log 2 2 0x x x x− + − − + + = 10) Một hộp đựng 15 bóng đèn, trong đó có 7 bóng xanh và 8 bóng đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng (không kể thứ tự ra khỏi hộp). Tính xác suất để trong 4 bóng lấy ra có ít nhất 1 bóng đỏ. Giáo viên Bùi Văn Nhạn Đề 11 . đèn, trong đó có 7 bóng xanh và 8 bóng đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng (không kể thứ tự ra khỏi hộp). Tính xác suất để trong 4 bóng lấy ra có ít nhất 1 bóng đỏ. Giáo viên Bùi Văn Nhạn Đề 11 . (d 1 ) tại điểm A và có tâm nằm trên đường thẳng (d 2 ). 7) Trong không gian (Oxyz) cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 (đvdt) nằm trong mặt phẳng ( ) : 6 3 2 8 0P x y z− + + = . Tính thể tích. ĐỀ ÔN TẬP HÀNG TUẦN LỚP 12 TN2 NĂM HỌC 2010-2 011 Môn: TOÁN- Giáo dục trung học phổ thông 1) Cho hàm số 2 2 4 x y x + = − có đồ thị (C) a. Khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON TAP HANG TUAN 11, DE ON TAP HANG TUAN 11, DE ON TAP HANG TUAN 11