4 DE KIEM TRA DAI 7 CHUONG 3 CO MA TRAN - DAP AN

11 421 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Trường: THCS Lương Thế Vinh Lớp: ……. Họ và Tên: ……………………… Thứ…………ngày……… tháng 02 năm 2011 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN: ĐẠI 7 Điểm Lời phê ĐỀ 1: I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất: Cho bài toán: Điểm kiểm tra toán 15 phút của một tổ được bạn tổ trưởng ghi lại như sau: Tên An Chung Duy Hà Hiếu Hùng Liên Linh Lộc Việt Điểm 4 7 8 10 7 5 9 8 6 8 Câu 1: Số các giá trò của dấu hiệu là: A. 7 B. 10 C. 6 D. 9 Câu 2: Số các giá trò khác nhau của dấu hiệu là: A. 7 B. 10 C. 6 D. 9 Câu 3: Mốt của dấu hiệu là: A. 7 B. 10 C. 8 D. 9 Câu 4: Điểm trung bình của tổ là: A. 7 B. 5 C. 7,2 D. 6,2 II/ TỰ LUẬN (8 điểm) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau: 10 5 9 5 7 8 14 8 9 8 9 9 10 7 9 9 8 10 9 14 9 7 10 5 8 4 5 8 8 10 1) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trò? Số các giá trò khác nhau? 2) Lập bảng “Tần số” 3) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu. 4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 5) Nhận xét BÀI LÀM Trường: THCS Lương Thế Vinh Lớp: ……. Thứ…………ngày……… tháng 02 năm 2011 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ và Tên: ……………………… MƠN: ĐẠI 7 Điểm Lời phê ĐỀ 2: I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất: Cho bài toán : Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của 50 học sinh được cho trong bảng sau : Câu 1: Số các giá trò khác nhau của dấu hiệu là : A. 50 B. 10 C. 12 D. 32 Câu 2: Mốt của dấu hiệu là : A. 7 B. 8 C. 9 D. 7; 8; 9 Câu 3: Số trung bình cộng của dấu hiệu là: A. 7,7 B. 7,8 C. 8,0 D. 7,9 Câu 4: Tần số học sinh làm bài trong 3 phút là: A. 1 B. 4 C. 11 D. 5 II/ TỰ LUẬN (8 điểm) Số cân nặng của 30 học sinh (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 36 28 30 32 31 32 36 32 28 30 30 32 31 32 31 45 31 28 31 32 30 28 36 31 45 36 32 32 30 36 1) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trò? Số các giá trò khác nhau? 2) Lập bảng “Tần số” 3) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu. 4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 5) Nhận xét BÀI LÀM Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tần số (n) 1 3 4 7 8 8 8 6 3 2 N=50 Trường: THCS Lương Thế Vinh Lớp: ……. Họ và Tên: ……………………… Thứ…………ngày……… tháng 02 năm 2011 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ĐẠI 7 Điểm Lời phê ĐỀ 3: I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất: Cho bài toán: Một giáo viên văn thống kê các từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 theo các số liệu sau: Câu 1: Dấu hiệu cần điều tra ở đây là: A. Điểm của bài thi môn văn B. Thống kê điểm thi từ 0 đến 9 C. Các từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 D. Cả 3 câu trên đều sai Câu 2: Số các giá trò khác nhau của dấu hiệu là: A. 9 B. 10 C. 40 D. 29 Câu 3: Tỉ lệ số bài có 3 từ viết sai là: A. 15% B. 12,5% C. 10% D. 20% Câu 4: Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là: A. 38 B. 40 C. 42 D. Một kết quả khác II/ TỰ LUẬN (8 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau: 1) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trò? Số các giá trò khác nhau? 2) Lập bảng “Tần số” 3) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu. 4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 5) Nhận xét BÀI LÀM Số từ dùng sai của một bài (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số bài có từ sai (n) 10 4 1 5 4 3 2 0 4 7 8 7 10 6 6 7 5 7 6 7 8 9 6 10 5 6 7 8 9 9 6 9 9 9 7 5 8 5 7 8 Trường: THCS Lương Thế Vinh Lớp: ……. Họ và Tên: ……………………… Thứ…………ngày……… tháng 02 năm 2011 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ĐẠI 7 Điểm Lời phê ĐỀ 4: I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất: Cho bài toán : Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau: Câu 1: Số các giá trò của dấu hiệu phải tìm là A. 10 B. 7 C. 20 D. Một kết quả khác Câu 2: Tần số của học sinh có điểm 10 là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 3: Mốt của dấu hiệu là: A. 6 B. 7 C. 5 D. Một kết quả khác Câu 4: Số trung bình cộng là: A. 7,55 B. 8,25 C. 7,82 D. 7,65 II/ TỰ LUẬN (8 điểm) Người ta thống kê cở áo xơ mi của một lớp học sinh lớp 7 như sau: 1) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trò? Số các giá trò khác nhau? 2) Lập bảng “Tần số” 3) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu. 4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 5) Nhận xét BÀI LÀM 8 9 7 10 5 7 8 7 9 8 6 7 9 6 4 10 7 9 7 8 34 35 36 35 36 35 38 36 36 35 34 36 35 36 35 38 36 35 36 36 35 36 36 36 35 35 36 38 34 35 MA TRAÄN ÑEÀ P N NOI DUNG CHNH Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1. Thu thập các số liệu thống kê 2 1,0 1 1,0 3 2,0 2. Bảng tần số và nhận xét 1 2,5 1 2,5 3. Biểu đồ 1 3,0 1 3,0 3.Số TBC, mốt 2 1,0 1 1,5 3 2,5 Tổng 4 2,0 1 1,0 1 2,5 2 4,5 8 10 I/ TRẮC NGHIỆM (Đề 1 + 2) (2 điểm) C©u 1 2 3 4 §Ị 1 B A C C §Ị 2 B D A A §iĨm 0,5 0,5 0,5 0,5 II/ Tù ln (8 điểm) Néi dung chÊm §iĨm Đề 1 Đề 2 1) 2) 3) 4) 5) - Nêu được dấu hiệu - Số các giá trò là 30 - Số các giá trò các nhau là 7 Lập đúng bảng “Tần số” Tính được X = 251 8,3(6) 8,4 30 = ≈ Tìm được M 0 = 9 Vẽ được biểu đồ Nêu được một số nhận xét - Nêu được dấu hiệu - Số các giá trò là 30 - Số các giá trò các nhau là 6 Lập đúng bảng “Tần số” Tính được X = 974 32,4(6) 32,5 30 = ≈ Tìm được M 0 = 32 Vẽ được biểu đồ Nêu được một số nhận xét 0,5 0,25 0,25 2,0 1,0 0,5 3,0 0,5 ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM (Đề 3 + 4) (2 điểm) Giá trò (x) Tần số (n) 4 1 5 4 7 3 8 7 9 8 10 5 14 2 N = 30 Giá trò (x) Tần số (n) 28 4 30 5 31 6 32 8 36 5 45 2 N = 30 [...]... 3 §Ị 4 §iĨm 1 C C 0,5 2 B D 0,5 3 B B 0,5 4 B A 0,5 II/ Tù ln (8 điểm) Néi dung chÊm 1) 2) 3) 4) 5) Đề 3 - Nêu được dấu hiệu - Số các giá trò là 30 - Số các giá trò các nhau là 6 Lập đúng bảng “Tần số” Giá trò (x) 5 6 7 8 9 10 Đề 4 - Nêu được dấu hiệu - Số các giá trò là 30 - Số các giá trò các nhau là 4 Lập đúng bảng “Tần số” Tần số (n) 4 6 7 5 6 2 N = 30 219 = 7, 3 Tính được X = 30 Tìm được M0 = 7. .. bảng “Tần số” Tần số (n) 4 6 7 5 6 2 N = 30 219 = 7, 3 Tính được X = 30 Tìm được M0 = 7 Tần số (n) 3 11 13 3 N = 30 1069 = 35 , 6 (3) ≈ 35 , 6 Tính được X = 30 Tìm được M0 = 36 Vẽ được biểu đồ Nêu được một số nhận xét Nêu được một số nhận xét §iĨm 0,5 0,25 0,25 2,0 Giá trò (x) 34 35 36 38 Vẽ được biểu đồ 1,0 0,5 3, 0 0,5 . hiệu. 4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 5) Nhận xét BÀI LÀM 8 9 7 10 5 7 8 7 9 8 6 7 9 6 4 10 7 9 7 8 34 35 36 35 36 35 38 36 36 35 34 36 35 36 35 38 36 35 36 36 35 36 36 36 . điểm) Số cân nặng của 30 học sinh (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 36 28 30 32 31 32 36 32 28 30 30 32 31 32 31 45 31 28 31 32 30 28 36 31 45 36 32 32 30 36 1) Dấu hiệu ở đây. 4 7 3 8 7 9 8 10 5 14 2 N = 30 Giá trò (x) Tần số (n) 28 4 30 5 31 6 32 8 36 5 45 2 N = 30 C©u 1 2 3 4 §Ị 3 C B B B §Ị 4 C D B A §iĨm 0,5 0,5 0,5 0,5 II/ Tù ln (8 điểm) Néi dung chÊm §iĨm Đề 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 DE KIEM TRA DAI 7 CHUONG 3 CO MA TRAN - DAP AN, 4 DE KIEM TRA DAI 7 CHUONG 3 CO MA TRAN - DAP AN, 4 DE KIEM TRA DAI 7 CHUONG 3 CO MA TRAN - DAP AN

Từ khóa liên quan