quyen 3 tuµn 17

207 266 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

 Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - Tn 17 Thø 2 ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2009 Hoc vÇn Bài 69 : ¨t - ©t I.Yªu cÇu cÇn ®¹t; - Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: ă, ât, rửa mặt, đấu vật. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật. II.®å dïng day- hoc : - -Tranh minh hoạ từ khoá: rửa mặt, đấu vật, câu D và minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. III.Hoat ®«ng day -hoc: Hoạt Động của GV Hoạt Động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: ăt, ât – Ghi bảng 2.Hoạt động 2 :Dạy vần: a.Dạy vần: ăt - Nhận diện vần:Vần ăt được tạo bởi nh÷ng ©m nµo?: ( ă và t) - GV đọc mẫu - Phát âm vần: - Đọc tiếng khoá : mặt H? Cã vÇn ¾t råi mn cã tiÕng mỈt ta thªm ©m g× vµ dÊu g×? - Đọc tiếng khoá ; Rưa mỈt - Đọc lại sơ đồ: ăt- mặt- rửa mặt b.Dạy vần ât: ( Qui trình tương tự) ât - vật- đấu vật *So s¸nh vÇn»t vµ ©t gièng nhau vµ kh¸c nhau nh thÕ nµo? - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng * Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: - ©m ă và t ®øng sau - Phát âm ( 2 em - đồng thanh) - Phân tích : ăt - Đánh vần đọc trơn ( c n- đth) -Ta thªm ©m m vµ dÊu nỈng - Phân tích và ghép b¶ng cài: mặt - Đánh vần và đọc trơn tiếng ( cá nhân - đồng thanh) - Đọc ( cá nhân - đồng thanh) - Gièng nhau : ®Ịu cã ©m t ®øng sau - Kh¸c nhau ©m aw vµ © ®øng tríc - Đọc ( cnh - đ th) - Đọc( cá nhân - đồng thanh) Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  1  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - đôi mắt mật ong bắt tay thật thà *T×m tiÕng ngoµi bµi chøa vÇn míi * Hướng dẫn viết bảng con : + Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối) + Chỉnh sửa chữ sai 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động 2. Hoạt động 2: Bài mới: a.Luyện đọc: -Đọc lại bài tiết 1 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng: “ Cái mỏ tí hon C¸i ch©n bÐ xÝu Ta yêu chú lắm “ c.Đọc SGK: - GV ®äc mÉu vµ híng dÉn ®äc bµi - NhËn xÐt cho ®iĨm e.Luyện nói: + Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung “Ngày chủ nhật”. + Cách tiến hành : - Yªu cÇu HS quan s¸t tranh H?:- Ngày chủ nhật, bố mẹ cho em đi chơi ở đâu? -Em thấy gì trong công viên? d.Luyện viết:( 8 phút) + Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối) 4. Củng cố dặn dò: - Tìm và đọc tiếng có vần vừa học - Đọc trơn từ ứng dụng:(c nhân - đ t) - HS thi t×m tiÕn,tõ theo nhãm -Theo dõi qui trình - Viết b.con: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật - C¶ líp h¸t - Đọc (c nhân – đthanh) ( H»ng,Du¬ng,Quang,Phỵng) - Nhận xét tranh. - T×m tiÕng ngoµi bµi chøa vÇn míi,®¸nh vÇn ®äc tr¬n: M¾t - Đọc (cánhân – đồng thanh) - HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em (HiÕu,H¶i,NhËt,¸nh,Th- ¬ng,Sang,T©n,T) - C¶ líp quan sát tranh và trả lời - HS tr¶ lêi c©u hái - Dµnh cho HS kh¸ giái - Viết vở tập viết Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  2  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - - Đọc SGK - Tìm tiếng có vần vừa học - Nhận xét tiết học o0o To¸n TiÕt 65 : LUYỆN TẬP CHUNG I.Yªu cÇu cÇn ®¹t; - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. - Viết được các số theo thứ tự quy đònh. - Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. - Lµm c¸c bµi 1 ( cét 3,4),2,3 II. ®å dïng d¹y - häc: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 1, bảng phụ ghi BT 1, 2,3,4. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc; Hoạt Động của GV Hoạt Động của HS 1. Khởi động: - Ổn đònh tổ chức (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) H? H«m tríc ta học bài gì? (Luyện tập chung) - Yªu cÇu HSlµm bµi vµo b¶ng con - Làm bài tập 3/89: (Tính) - GV Nhận xét, ghi điểm. - Nhận xét KTBC: 3. Bài mới: .Hoạt động 1: Giới thiệu bài trực tiếp -GV ghi b¶ng ®Çu bµi: Lun tËp chung .Hoạt động 2: : (12 phút). Hướng dẫn HS làm các bài tập *Bài tập1/: Yªu cÇu HS làm phiếu học tập (cột 3, 4) - GV treo bảng phụ ghi bài tập 1. - Hướng dẫn HS tự nêu nhiệm vụ bài tập: 1HS trả lời. 2 HS làm bảng lớp - cả lớp làm bảng con : (Đội a: làm 3bài đầu; Đội b: làm 3 bài cuối). - 1 hs đọc yêu cầu“ Điền số thích hợp vào chỗ chấm” Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  3  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - - GV có thể nêu câu hỏi gợi ý, chẳng hạn như: “ 2 bằng 1 cộng mấy?” *Bài 2/90: HS làm vở Toán : -Yêu cầu HS tự làm rồi chữa bài: a. 2, 5, 7, 8, 9. b. 9, 8, 7, 5, 2. GV chấm điểm và nhận xét . Bài tập 3/90: HS ghép b¶ng cài. a.Híng dÉn HS nhìn vào tranh vẽ để tự nêu bài toán. - Chẳng hạn :” Có 4 bông hoa có thêm 3 bông hoa nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?” Hỏi lại HS :Có tất cả mấy bông hoa? b.Dựa vào tóm tắt nêu bài toán và giải đúng phép tính ứng với bài toán. (Tương tự như phần a.) - GV hỏi :Còn lại mấy lá cờ? - Đội nào có nhiều bạn nêu bài toán đúng và giải phép tính đúng đội đó thắng. 4. Củng cố, dặn dò: (3 phút) - Chuẩn bò bài sau - Nhận xét tiết học - 4 HS lên bảng làm , cả lớp làm phiếu học tập, rồi đổi phiếu để chữa bài, đọc kết quả vừa làm được . -1HS đọc yêu cầu bài 2: ”Viết các số 7, 5, 2, 9, 8 :Theo thứ tự từ bé đến lớn ; Theo thứ tự từ lớn đến bé”. - C¶ líp lµm bµi vµo vë -Dµnh cho HS kh¸ giái 1HS nêu yêu cầu bài tập3”Viết phép tính thích hợp”. - HS nhìn hình vẽ nêu nhiều bài toán khác nhau rồi ghép phép tính ứng với bài toán. a. 4 + 3 = 7 “ Có tất cả 7 bông hoa”. b. 7 – 2 = “ Còn lại 5 lá cờ”. 2 hs lªn b¶ng lµm bµi - C¶ líp lµm bµi o0o Lun to¸n Lun tËp chung 1 .yªu cÇu cÇn ®¹ t : - Gióp HS cđng cè vỊ thø tù cđa c¸c sè trong d·y sè tõ 0 ®Õn 10 - BiÕt so s¸nh , viÕt c¸c sè trong ph¹m vi 10 . - Xem tranh , tù nªu bµi to¸n råi gi¶i vµ viÕt phÐp tÝnh gi¶i to¸n vµ xÕp c¸c h×nh theo thø tù x¸c ®Þnh . II. §å dïng d¹y- häc : 1. GV : Bé ®å dïng d¹y to¸n 1 . 2. HS : Bé TH to¸n 1 . Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  4 Giáo án lớp 1 Theo chuẩn KTKN - III. Các Hoạt động dạy- học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : - GV gọi HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 3. Bài mới : Gv Giớí thiệu bài và ghi đầu bài a. Hoạt động 1 : Hớng dẫn HS lần lợt làm các bài tập * Cho HS thực hiện trên bảng con 3 + 2 2 + 3 5 - 2 6 - 2 b. Hoạt động 2 : Thực hành * GV cho HS thực hiện bài tập 1 , 2, 3, (91) - SGK - GV cho HS nêu yêu cầu bài toán - GV cho HS làm bài vào SGK - GV nhận xét - sửa sai *Bài 4: Cho HS nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp - GV nhận xét chữa bài * Bài 5 : Cho HS quan sát hình SGK Lấy bộ thực hành toán xếp theo mẫu . - Cho HS nhận xét bài của nhau . 4. Các HĐ nối tiếp : a. Trò chơi : HS lên bảng thi đọc tiếp sức bảng cộng , trừ trong PV 10. b. GV nhận xét giờ. c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài - HS hát 1 bài - Đọc bảng cộng,trừ trong phạm vi 10 - Nhận xét - HS đọc đầu bài - Thực hiện bảng con : 3 + 2 = 2 + 3 5 - 2 < 6 - 2 - Nêu yêu cầu bài toán - Thực hiện làm vào SGK . - nêu kết quả - nhận xét a. Có 5 con vịt .Thêm 4 con bơi đến .Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt ? - viết phép tính thích hợp : 5 + 4 = 9 b. Có 7 con thỏ trong chuồng . 2 con ra ngoài .Hỏi còn lại mấy con ? - nêu kết quả : 7 - 2 = 5 -HS thực hành ghép hình . o0o Thứ 3 ngày 14 tháng 12 năm 2010 Nguyễn Thị Hồng Trờng tiểu học Nghĩa Hòa 5 Giáo án lớp 1 Theo chuẩn KTKN - Hoc vần: Bài 70: ễT, T I-Yêu cầu cần đạt - c c: ụt, t, ct c, cỏi ct; t v cõu ng dng. Vit c: ụt, t, ct c, cỏi ct. Luyn núi 2-4 cõu theo ch : Nhng ngi bn tt. - Rốn c v vit ỳng cho hs. Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch trờn. - HS yêu thích học Tiếng Việt. II-đồ dùng dạy - học: GV: Tranh minh ho: ct c, cỏi ct v ch : Nhng ngi bn tt HS : SGK, Bng ci , b ch hc vn, bng con, Tp 1, bỳt chỡ III.Các hoat động day- hoc : Hot ng GV Hot ng HS 1.Kiểm tra bài cũ : - Vit bng con. - c cõu ng dng -GV nhn xột , ghi im . 2.Bi mi: -GV gii thiu tranh rỳt ra vn ụt, ghi bng. -Gi 1 HS phõn tớch vn ụt. -Hớng dẫn ỏnh vn vn ụt. H?Cú ụt, mun cú ting ct ta lm th no? -Ci ting ct. -GV nhn xột v ghi bng ting : ct. -Gi phõn tớch ting ct. -GV hng dn ỏnh vn ting ct. -Dựng tranh gii thiu t ct c. H? Tranh vẽ gì? -Gi c s trờn bng. ụt -ct -ct c . Vn 2 : vn t (dy tng t ) -ỏnh vn ,phõn tớch : t - vt cỏi vt . c li 2 ct vn. So sỏnh 2 vn : ụt ,t H?Vần ôt và vần ợt giống nhau và khác nhau nh thế nào? -Gi hc sinh c ton bng. c t ng dng. N1 : bt tay; N2 : tht th. N3: tt ốn - 2 hs c Hc sinh nhc li. - ụt cú 2 õm : ụ trc ,t sau . - ụ t ụt. CN , nhúm. -Thờm õm c ng trc vn ụt v thanh nng di õm ụ. -1 HS lên bảng ghép tiếng cột cả lp ghép bảng cài cá nhân . - trong ting ct õm c trc ,vn ụt sau -CN 1 em.C ụt cụt nng ct. - HS trả lời ( cột cờ) CN , nhúm. CN 4 em, ( Hiếu,Hải,Phợng,Tuệ)c trn 4 em, nhúm. CN 2 em Ging nhau : Kt thỳc bng t. Khỏc nhau : t bt u bng . - CN ,t ,lp . Nguyễn Thị Hồng Trờng tiểu học Nghĩa Hòa 6 Giáo án lớp 1 Theo chuẩn KTKN - Cn st , qu t, xay bt, ngt ma. Tìm ring mang vn mi hc trong cỏc t: Cn st , xay bt, qu t, ngt ma. Giảng từ: - Cn st: Nhng lỳc b st nhit c th t ngt tng lờn . -Ngt ma: Khi ang ma to, ma dy ht m ang tnh dn . -Gi ỏnh vn ting v c trn t ú. Luyện viết bảng con : Hớng dẫn vit bng con : t, cỏi vt. - GV vit mu ,nờu quy trỡnh . - GV nhn xột v sa sai. 3.Cng c tit 1: -Gi c ton bng NX tit 1. Tit 2 Luyn c bng lp : -c vn, ting, t ln xn - GV nhận xét sửa sai Luyn cõu : Giới thiệu tranh ra câu ứng dụng ghi bng: Hi cõy bao nhiờu tui. Cõy khụng nh thỏng nm. Cõy ch dang tay lỏ. Che trũn mt búng rõm. Gi hc sinh c. GV nhn xột v sa sai. Luyện đọc SGK -GV đọc mẫu hớng dẫn cách đọc -GV nhận xét ghi điểm Luyn núi : Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ trong SGK Ch : Ngi bn tt GV treo tanh gi ý bng h thng cõu hi, + Trang v gỡ? + Cỏc bn trong tranh ang lm gỡ? -HS tìm tiếng mang vần mới : sốt,bột,ớt,ngớt -HS ỏnh vn, c trn t, CN , t ,lp St, bt, t, ngt. -i din 2 nhúm -Cả lp vit - Đọc cá nhân- tập thể CN 6 ->8 em, lp ng thanh HS tỡm ting mang vn mi hc :mt . -CN ,t ,lp . Các tổ thi nhau luyện đọc - HS đọc bài cá nhân 6 đến 8 em (Chi,Thơng,Quyến,Tân,Tuệ,Hải,Sang ) -HS quan sát và nêu nội dung tranh -Và nêu chủ đề luyện nói -Hc sinh núi da theo gi ý ca GV. -Hc sinh khỏc nhn xột. - cỏc bn -hc bi Nguyễn Thị Hồng Trờng tiểu học Nghĩa Hòa 7  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - + Con nghĩ họ có phải là mhững người bạn tốt khơng? + Con có nhiều bạn tốt khơng? + Hãy giới thiệu tên người bạn con thích nhất? + Vì sao con thích bạn đó nhất? + Người bạn tốt phải như thế nào? + Con có muốn trở thành bạn tốt của mọi người khơng? + Con có thích có nhiều bạn tốt khơng? Giáo dục : cần kết bạn ,tìm những người bạn tốt . Luyện viết vở TV -GV thu vở 5 em để chấm.Nhận xét 4.Củng cố: Gọi đọc bài. 5.Nhận xét, dặn dò: -Học bài, xem bài ở nhà, .CB : et , êt - phải - nhiều . - hs giới thiệu . - sẳn sàng giúp đỡ mình mọi lúc ,mọi nơi . - rất thích . HS đọc nối tiếp theo tổ . Tồn lớp CN 1 em  To¸n TiÕt 66 Lun tËp chung . I.Y£U CÇU CÇN §¹T : - Hs biết cấu tạo số trong phạm vi 10 -Thực hiện được cộng ,trừ ,so sánh các số trong phạm vi 10 ,viết được phép tính thích hợp với hình vẽ ,nhận dạng hình tam giác .( BT5 dành cho hs K -G ) - Hs thận trọng khi làm tốn . II.§å dïng day -hoc:- Bảng phụ, SGK, tranh vẽ gi Bộ đồ dùng toán 1. III.C¸c hoat §¤ng day- hoc : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KiĨm tra bµi cò : Gọi 2 học sinh lên bảng thực hiện các phép tính. -Lớp làm bảng con. -Nhận xét , ghi điểm . 2.Bài mới : Giới thiệu trực tiếp, 3.Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài: Viết theo thứ tự bé đến lớn: 1, 9, 6, 4, 7 Viết theo thứ tự lớn đến bé: 5, 9, 6, 4, 7 -Học sinh nêu: Luyện tập chung. Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  8  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - -Sau khi ta nối các chấm theo thứ tự ta được 2 hình gì? Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Dạng toán này ta thực hiện như thế nào? a) 10 9 6 4 9 - - + + - 5 6 3 2 5 5 3 3 2 4 b) 4 + 5-7 = 6-4+8 = 10-9+6 = 9-4-3= 1+2+6 = 3+2+4 = 8-2+4 = 8-4+3= 3-2+9 = 7-5+3 = 3+5-6 = 2+5-4 = - Chấm bài tổ 3 ,nhận xét Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm. GV phát phiếu học tập cho học sinh làm bài 2 và 3 vào phiếu 0 1 , 3 + 2 2 + 3 , 5 - 2 6 - 2 10 9 , 7 - 4 2 + 2 , 7 + 2 6 + 2 Bài 4: -GV treo tranh mô hình bài toán lên bảng, Gọi lớp làm phép tính ở bảng con. -Gọi nêu phép tính, cô ghi bảng. -Cho học sinh đọc lại bài giải. Bài 5 : Xếp hình theo mẫu : Dành cho hs Kh¸,giái 4.Củng cố: -Đọc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10. 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương, dặn học sinh học bài, xem bài mới.luyện tập chung -Nối các chấm theo thứ tự -Học sinh lần lượt nối các dâu chấm theo thứ tự trên bảng từ GV đã chuẩn bò sẵn. -Hai hình chữ nhật và hình ô tô. - Tính . a)Viết các số thẳng cột với nhau. b)Thực hiện phép tính từ trái sang phải. - hs thực hiện ở vở . - Điền >,<,= Thực hiện phép tính trước rồi dùng dấu để so sánh. Học sinh làm phiếu học tập. - HS trình bày ,nhận xét . Học sinh nhìn mô hình đăït đề toán. Học sinh nêu và trình bày bài giải. Giải: Câu a) 5 + 4 = 9 (con vòt) Câu b) 7 - 2 = 5 (con) - hs K- G làm gv kiểm tra nhận xét . Một vài em đọc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 - hs thực hiện ở nhà  ®¹o ®øc: Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  9  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - TiÕt 17 : TrËt tù trong trêng häc (tiết 2). I.Yªu cÇu cÇn ®¹t; -Hs nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp . - Nêu được lợi ích của giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp - Thực hiện được giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp . - Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện II-®å dïng day- hoc : .GV: - Tranh BT 3, BT4. - Phần thưởng cho cuộc thi xếp hàng vào lớp. .HS : -Vở BT Đạo đức 1. III-Hoat ®éng day-hoc: Hoạt động GV Hoạt động học sinh 1.KiĨm tra bµi cò: -Trật tự trong giờ học có tác dụng gì ? -GV nhận xét ,.tun dương 2.Bài mới : Giới thiệu bài - GV giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi Hoạt động 1 : -Quan sát tranh bài tập 3 và thảo luận: -Các bạn trong tranh ngồi học như thế nào? -Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp. GV kết luận: -Học sinh cần trật tự khi nghe giảng, khơng đùa nghịch, nói chuyện riêng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu. Hoạt động 2: -Tơ màu tranh bài tập 4: u cầu Học sinh tơ màu vào quần áo các bạn trật tự trong giờ học. +Vì sao tơ màu vào áo quần các bạn đó? +Chúng ta cần học tập các bạn đó khơng? Vì sao? -GV nhận xét chung. GV kết luận: chúng ta nên học tập các bạn giữ trật tự trong giờ học. Hoạt động 3: Học sinh làm bài tập 5. +Việc làm của 2 bạn đó đúng hay sai? Vì sao? +Mất trật tự trong lớp sẽ có hại gì? -4 học sinh trả lời.nắm được bài ,hiểu bài nhanh ,biết nhiều hay -Vài HS nhắc lại.trật tự trong trường học - Hoạt động nhóm đơi -Học sinh mỗi nhóm quan sát tranh, thảo luận và trình bày trước lớp. -Học sinh nhóm khác nhận xét. -Học sinh lắng nghe. -Học sinh thực hành tơ màu và nêu lý do tại sao tơ màu vào áo quần các bạn đó. -Học sinh lắng nghe. - sai , vì giằng nhau 1 quyển sách Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa  10 [...]... vào số lớn nhất : 3 , 9 , 7 , 10 , 5 b, Khoanh vào số bé nhất : 6 , 8 , 2 , 4 , 1 Bài 2: Số ? (2 điểm) 7 + … = 10 …… + 3 > 6 9 - … = 8 10 = 6 + … Bài 3: Tính ( 5 điểm ) Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa --18  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN a (3 ) 9 2 10 8 9 + + + 5 4 1 3 7 2 0 …… …… …… …… …… …… b (2đ) 4 + 0 + 2 = … 10 – 9 – 0 = … 7 – 0 + 3 = … 5 + 3 – 4 = … Bài 4:... Nhận xét, ghi điểm -Nhận xét KTBC: 2 Bài mới: 3 Hoạt động 2: Giới thiệu bài trực tiếp Hoạt đông của HS (Luyện tập chung) 1HS trả lời (1 HS nêu yêu cầu) - 3 HS làm bảng lớp – - cả lớp làm bảng con : - (Đội a: làm cột 2; - Đội b: làm cột 3) Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa -- 13  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN (1phút) 2 Hoạt động 3: (12 phút) Hướng dẫn HS làm các bài tập... nhận dạng hình tam giác - Bài tập 1, 2(dòng 1), 3, 4 II.®å dung day- hoc: - GV: Phóng to tranh SGK, bảng phụ ghi BT 1, 2 ,3, 4 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con III.Hoat ®éng day - hoc: Hoạt đông của GV 1 Hoạt động 1: 1 Khởi động: Ổn đònh tổ chức (1phút) Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) - Bài cũ học bài gì? - Làm bài tập 1/91: (Tính 0…1 ; 3+ 2…2 +3 ; 5-2… 6–2 10 … 9 ; 7-4… 2+2 ; 7+2…6+2 -GV... tính rồi đổi vở chữa bài, đọc kết quả tính, chẳng hạn: 8 -5-2 = 1 đọc là: “Tám trừ năm trừ hai bằng một” -1HS đọc yêu cầu bài 2:” Điền số” - 3HS làm bài trên bảng rồi chữa bài Đọc kết quả vừa làm được : 8 = 3 + 5 ; 9 = 10 - 1 ; 7 = 0 + 7 -1HS nêu yêu cầu bài tập 3: ” Trong các số 6, 8, 4, 2,10; Số nào lớn nhất Số nào bé nhất’” - “Số 10 lớn nhất , số 2 bé nhất” 4 Hoạt động 4:: Trò chơi.( 8 phút) Làm bài... phÐp tÝnh dduungs cho 0,25 ®iĨm PhÇn b ; (cho 2 ®iĨm) Mçi phÐp tÝnh ®óng cho 0,5 ®iĨm Bµi 2 ; 2 ®iĨm §iỊn ®óng mét sè ch 0,25 ®iĨm Bµi 3: 1 ®iĨm khoanh ®óng sè 10 vµ sè 3 ,®óng mçi sè cho 0,5 ®iĨm Bµi 4: 2 ®iĨmViÕt ®ỵc phÐp tÝnh 8 + 2 = 10 cho 1 ®iĨm Bµi 5 : 1 ®iĨm ViÕt sè 3 vµo chç chÊm cho 1 ®iĨm  - Lun viÕt Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa --19  Gi¸o ¸n... c¸c con chữ được viết cao 3 dòng kẽ là: t Các con ? T×m c¸c con ch÷ cã ®é cao 5 « li ? chữ kéo xuống tất cả 5 dòng kẽ là: y ? T×m c¸c con ch÷ cã ®é cao 3 « li ? còn lại các nguyên âm viết cao 2 dòng ? T×m c¸c con ch÷ cã ®é cao 2 « li kẽ -Khoảng cách giữa các chữ bằng 1 -HS viết bảng con vòng tròn khép kín -GV nhận xét và sửa sai cho học sinh -GV theo dõi giúp các em yếu 3. Thực hành : -Học sinh viết... em cßn lóng tóng c Ho¹t ®éng3 : Thùc hµnh : Bµi tËp 1 , 2 (95) - cho HS nªu yªu cÇu bµi to¸n - cho HS thùc hµnh vµo SGK - nªu yªu cÇu - nhËn xÐt - nªu kÕt qu¶ - thùc hiƯn ®äc tªn c¸c ®iĨm Bµi tËp 3: Cho HS nªu yªu cÇu råi vÏ ®o¹n th¼ng - nèi c¸c ®iĨm ®Ĩ t¹o thµnh ®o¹n th¼ng 4 C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp : - §ỉi vë ch÷a bµi cho nhau a GV gäi HS ®øng t¹i chç ®äc tªn c¸c ®iĨm 3 ®o¹n th¼ng b GV nhËn xÐt giê... hành vẽ đoạn thẳng B C Ngun ThÞ Hång – Trêng tiĨu häc NghÜa Hßa - -33  Gi¸o ¸n líp 1 – Theo chn KTKN - - Chữa bài, nhận xét * Bài 2 (SGK/94, 95): Dùng thước thẳng và bút để nối thành các đoạn thẳng theo u cầu của bài và đọc tên từng đoạn thẳng - u cầu HS làm bài - Chữa bài, nhận xét * Bài 3 (SGK/95): Gọi HS nêu u cầu - GV u cầu HS quan sát hình vẽ trên bảng và nêu số đoạn... Khi chuẩn bị chào cờ, một số bạn còn đội mũ, em sẽ nói gì ? + N3,4 : Bạn Lan ốm nhẹ đã xin mẹ cho ở nhà Em nói gì với bạn ? - HS nghe GV nêu tình huống và + N5, 6 : Khi xếp hàng xong, các bạn chen đóng vai nhau vào lớp + N7,8 :Trong giờ học,một số bạn hay nói chuyện riêng - u cầu các nhóm lên trình bày - Nhận xét, tun dương 3 Hoạt động 3: Trò chơi Đ-S - Các nhóm lên đóng vai - GV nêu các tình huống... dÉn HS lµm bµi tËp : * GVcho HS thùc trªn b¶ng cµi : 10 -3 = … 10 -5 = … 10 - 6 = … 8+2=… Bµi 2 *Khoanh trßn vµo sè : - Lín nhÊt : 6 , 8 , 2 , 9 , 4 - BÐ nhÊt : 5 , 2 , 9 , 1 , 8 - thùc hiƯn vµo thanh cµi - nªu kÕt qu¶ : 7 , 5 , 4 , 10 - lµm bµi vµo vë - §ỉi vë ch÷a bµi cho nhau – nhËn xÐt - Nªu kÕt qu¶ : sè lín nhÊt (9) Sè bÐ nhÊt : ( 1) Bµi 3 *GV nªu tãm t¾t bµi to¸n : - Nªu tãm t¾t bµi to¸n a Cã . 4 9 - - + + - 5 6 3 2 5 5 3 3 2 4 b) 4 + 5-7 = 6-4+8 = 10-9+6 = 9-4 -3= 1+2+6 = 3+ 2+4 = 8-2+4 = 8-4 +3= 3- 2+9 = 7-5 +3 = 3+ 5-6 = 2+5-4 = - Chấm bài tổ 3 ,nhận xét Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của. Hòa 18 Giáo án lớp 1 Theo chuẩn KTKN - a. (3 ) 5 9 2 10 8 9 4 1 3 7 2 0 . . . . b. (2) 4 + 0 + 2 = 10 9 0 = 7 0 + 3 = 5 + 3 4 = Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp (1) Cú: 9 bụng. trừ trong phạm vi 10 3. Bài mới : Gv Giớí thiệu bài và ghi đầu bài a. Hoạt động 1 : Hớng dẫn HS lần lợt làm các bài tập * Cho HS thực hiện trên bảng con 3 + 2 2 + 3 5 - 2 6 - 2 b. Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: quyen 3 tuµn 17, quyen 3 tuµn 17, quyen 3 tuµn 17, I. §å dïng d¹y - häc :, I. yªu cÇu cÇn ®¹t :

Mục lục

Xem thêm