Lịch sử 6 bài 21 KHII

13 371 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? H i: Đầu thế kỷ VI, nhà ỏ Lương siết chặt ách đô hộ đối với nước ta như thế nào ? TL: -Chia nhỏ các khu vực hành chính (6 châu) -Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu. -Chia nhỏ (6 châu) các quận huyện để dễ cai trò. Hỏi 2: Tại sao nhà Lương lại chia nhỏ các khu vực hành chính ? - Phân biệt đối xử rất gay gắt: người Việt không được giữ chức vụ quan trọng. Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? TL: -Dễ cai trò và thu thuế. H i 3: Em có suy nghó gì về ỏ thái độ của nhà Lương đối với nhân dân ta ? H i 3: Em có suy nghó gì ỏ về thái độ của nhà Lương đối với nhân dân ta ? TL: Thực hiện sự phân biệt đối xử trắng trợn  Không cho người Việt giữ chức vụ quan trọng. . Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? - Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra nhiều thứ thuế hết sức vô lý và tàn bạo. Hỏi 4: Chính sách bóc lột của nhà Lương như thế nào ? TL: Thu thuế rất vô lý và tàn bạo: + Cây dâu cao 40 cm. + Bán vợ đợ con. -Tiến hành bóc lột dã man, tàn bạo, các quan lại từ lớn đến bé đều ra sức vơ vét cả cải của nhân dân ta. Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? • H i 5: Em có nhận xét gì về ỏ chính sách cai trò của nhà Lương đối v i Châu Giao ? ớ TL: -Cai trò rất tàn bạo, làm mất lòng dân. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghóa. Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghóa Lý Bí. a. Nguyên nhân: - Do chính sách cai trò tàn bạo của nhà Lương. 2. Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập. Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Hỏi 1: Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghóa ? Hỏi 2: Lực lượng của Lý Bí rộng lớn như thế nào ? TL: -Khắp cả nước, được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Hỏi 3: Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng mạnh mẽ cuộc khởi nghóa ? • TL: Vì oán hận quân Lương, mong muốn giành lại độc lập cho Tổ quốc. Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 2. Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập. Hỏi 4: Nêu diễn biến cuộc khởi nghóa ? Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 2. Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập. b.Diễn biến: -Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghóa được hào kiệt các nơi hưởng ứng. -Trong vòng ba tháng, nghóa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện  Thứ sử Tiêu Tư chạy về Trung Quốc. -Tháng 4 năm 542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần kéo quân sang đàn áp  bò thất bại. Khỏi 5: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghóa ? Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 2. Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập. TL: -Dũng cảm, kiên cường, cuộc khởi nghóa diễn ra trong thời gian ngắn đã thành công. Khỏi 6: Cuộc khởi nghóa Lý Bí có nét đặc sắc gì ? TL: Đoàn kết được quân dân đấu tranh vì độc lập dân tộc. Hỏi 7: Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghóa ? Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 2. Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập. TL: Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước, chọn nơi đóng đô, thành lập triều đình. [...].. .Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 60 2) 1 Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 2 Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập Hỏi 8: Việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước, xây dựng kinh đô đã chứng tỏ điều . Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 60 2) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 2. Khởi nghóa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập. Hỏi 4: Nêu diễn biến cuộc khởi nghóa ? Bài. biệt đối xử rất gay gắt: người Việt không được giữ chức vụ quan trọng. Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 60 2) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? TL: -Dễ cai trò và. biệt đối xử trắng trợn  Không cho người Việt giữ chức vụ quan trọng. . Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 60 2) 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? - Tiến hành bóc lột
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 6 bài 21 KHII, Lịch sử 6 bài 21 KHII, Lịch sử 6 bài 21 KHII