GIÁO ÁN TUẦN 22,23,24

13 140 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

     !"#$%$&!'!"#$%    ! "##$%& '(#)*+, /(#01#2)*##$%3*,# #$%45/"667+89-:*-;.<#=>- ;;+&?@#AB/C/D/EF !"#$"%&  G+" <H*-*"I++""*& 'IJ++""*& '(%)$"%*&+,  B&4(-*K G+" <!=L(-*M*N& C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#:(-  & * Hoạt động 2O#$%& G+" <-P#"&   Q<#  R#  I    S  #/ "6& T>"5-& HM*+5-& G@)*, T@.& * Hoạt động 3HU-(#&& HU-M#5<+0:*VW ";G,& 4X6W;"Y G,)*-Z"U(@*"+ 6Y V-0<+"#$%& * Hoạt động 4O#$%6& G+" <"I+5- >" *& * Hoạt động 5V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& 'I>& 'I>"1& 'IS*#,#/, "6& T"5-& T61%+5-/,"6W @& 'IR@& V@.W*@-0R& H@>"$<#R#:*+" <& 'I+5-<& V@.!=L5-S^& _9'+6?CCF ()(*+,-./0#12  3`!+'"*+-a*=# Gb0-9c+. 16$01# 34)5 #67!89$#:*;<=>66   4(-*!# "M01#I*#& 3@C/D/d/E& ]!16 <;^/801;^ G@"+5 e-0L8& !"#$"%&  G+" <3@c& 'Ibf!& '(%)$"%*&+,  B&4(-*K G+" <!=L(-*M*N& C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2';.1PI- !& G+" <Lg<@ 'I- "^$ G+" <>"1& * Hoạt động 3V^-/M* * Hoạt động 4V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& 'I-& 78 34)5? $@$68A   GI ]!;L*& 3h#*%M*L L*/,L *L*& 3801;^01-"6*i:*5& !"#$&9:  G+" <d5-5-0ch#>8 jh#>8& 'I3@c/ f!& '(%)$"%*&+,  B&4(-*K G+" <!=L(-& (B(*+,-./0#12  C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2]hI6L D=Ckl _R5D9 #9'ACR5 -^$9 #9Y mG.%#L*C& Gbi 6*;U n& l  9  #9  *    *  R  e *#&_R5-^$9 #9Y oH*  p  %  L  8      L *?I+#**e*F& blCkD&[^#1^#*& oGHL*D l9*-^$R&T(-R5 D9 #9Y blDkC o_Sh#*%M*L L *& _R5D9CR5l9 D=Ckl l9**Re*#&_ R5D9lDkC mH,L*!L;q lCkD D=CkllDkC& * Hoạt động 3Hp& G+" <;.1PI-R ;,B/Ce+Uq+ *#_%/ f/@"/r * Hoạt động4V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& l9 #9& D=Ckl ]6 D9 l9*CR-R5D9 'I->";.1P :*+" <& $"$CDE-F !"#$%$&!'!"#$%   ]>  8=+01#s_089-89t&HU$ "6 =#955:* ! O-+!C/D*"X !"#$&9:  G+" <3@5-& 'Ibf!& (D(*+,-./0#12  '(%)$"%*&+,  B&4(-*K C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2';.1PI & G+" <-P# & ]MM""<+$u5 <; "*Y ';.1PI @"M 5 ';.1PIL " f& G+" <h#*I+/>"1/#S I& T6"II"+& V^-M*G+" <#^-v/j 5!=Lc(& * Hoạt động 3';.,Mw1P- !& 3BHU-+R#e/1 "XY G+" <"I- " f& ]!=L-:*I& 3CTg "S5-/1 *$Y& G+" <"I+5-< -*& G+" <a@.!=LS @& * Hoạt động 4V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& C/DI6& H<<:*+$u; "*& 'I#$% @"& 'IU@L " f& J"+& 'I- " f& 'I<M*& 'I+5-<-*& G3HBB I6JK6LM6NOPQPR*$9FB   GI(# 3-0IS#$<#R#/gxxIp 3;.R#;2)*:* %I71cM$<#R#/gxxIp& 3I71c$<#R#gxa"+U#Sy/; Xe$& !"$"%&  G+" <z#@"#!5-/W1a"\I- *& ((*+,-./0#12  'Ibf!& ;(%")$"%*&+,  B&4(-*K 'I<@@#AV-w!-*68UY G+" <!=L/(-& C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1'Ip<% G+" <<#$<#R# ]M>-"y5$<#R#g xxIpR;{&'$( 6-0 ;c(& G+" <#! * Hoạt động 2T5 *& Gb<#U#S"I++""* G+" <#!& * Hoạt động 3H\& G+" <|\/#!  G+" <#!#35$<# R#gxa"*"e $p9" 9; +& * Hoạt động 4V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& 'I<%@ V@.!=L& 'I6#!& 'I@"#! T61%<5 * V+5-+|I#& 'Ip% & 'I6#!& _9_#!?CCF 3bn*8&H*8;1g- Gb0-9c+. 16$01# < ('=>? ):; @  GI ]}]eU@ph#*&_0R*// B~C& 3p*-05-W !*Re*#& !"#$"%&  G+" < 'I3@c/ f!& '(%)$"%*&+,  B&4(-*K ((*+,-./0#12  G+" <I<@*& G+" <!=L(-& C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2G.%#?-0R*F& B C & 'Ih#*I+U #9  & 'U #9;**R e*#"55-0R;9 -#&  ];    y  9  -#  "  B C U #9& b B C T_0R*&  B C \-0M*& * Hoạt động 4:Hp G+" <;.1PI-+ !,B/D>"Uq f/# !r * Hoạt động 4V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& •#*I+ !=L& 'I>"1 'I& 'I->"$<#R#:*+" <& A=?B3C DEFG   ]> 8=+8@/U$"6 =#95 !& &O-+!C/D* H"#$&9:  G+" <3@5- 'Ibf!& '(%)$"%*&+,  B&4(-*K G+" <!=L(-& ((*+,-./0#12  C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2';.1PI & G+" <-P# & V5!#L" ;99Y ';.1PI @"M 5 ';.1PIL " f& G+" <h#*I+/>"1/#S I& T6"II"+& V^-M*G+" <#^-v/j 5!=Lc(& * Hoạt động 3';.1P-!& 3B3!$<#R#*-UY G+" <"I+5- -*& ]!=L-:*I& 3CHU-M1R#e Y G+" <"I " f& G+" <a@.!=LS @& * Hoạt động 4V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& C/DI6& 4951"9;+#@  #*"+# #& 'I#$% @"& 'IU@L " f& J"+& T61%I+5-<- *& V@.!=LS@& O- " f!& #7$PNSBB  !"#$%$&!'!"#$%A   53X<";"6:*##$%& 4(6;,"6:*#$%& >5@!#>6(#$%!=L ++ (:*6& !"#$"%& G+" <3@c I€28:*,"6& 'I '(%)$"%*&+,  B&4(-*K (?(*+,-./0#12  C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2';.1PI( #$%& TX<","6:*#$%& TBVW<#6" TCH89:*W TDH89:*, TdGX6*#& ';.1PI(,"6& G+" <2"I(& 4(#$%;..& 'I+Ag6"0# #$%& 4("0##$%& G+" <"DI<(->- B"6& V"  I5  * 1p 6 # #$%& G+" <!=L|I#& * Hoạt động 3V:S[X1\& '%S01#& ]!=L& 'I>& 'I1p* "<:*+"6( 6##$%& 'I("5-& 'I+5-S*#(;. .& 'I(>"D"6& T5 *("0##$%& V@.a!=LU-5-(*$ ^& _0 I("0# #$%& $7T 6$UM*$V3WG$#X$Y* $868N$Z*$%*W[8**8* !\$&6$CN%   Hp%;*0e *?**$• g8*;.F/* *$;*#5?I**/<*"•;.F 3;.R#p%;>" 6i•/**$S9 1* *& 3;.R#+ *-*;S:0& !"#$&9:  G+" <J;/\/& 'I•#R+"& '(%)$"%*&+,  B&4f0 C&3  (](*+,-./0#12   /012-34  /012516 * Hoạt động 1zR-fR#& V"I*=/|0 1#/$<#R#& '-0IS0+@A H\@$9& * Hoạt động 2zR@& `q;**I*#/**$< *"•;. Gb6 `q*0e *?* ;.• g8*;.F T;>" 6(• H\@$9& G+" <.%#\ ;. 1P+& V"I>"|& * Hoạt động 3zR& V"I!-0 0+@ A& '%S& * Hoạt động 4V:S[X1\& ]!=L& 'I*=& H!-0 0+f0& 'I#$(0U(+ (-IS& H!>";.1P:*+" <& 'I\>"|& V+|I<=>-|"& 'I!B 0+@A& bg96(1c& IEFJK)=? )LG$J$M;;=C?   J*#I5( ]<#;-0ISg%8 "60IIS:*;1 If& !"#$&9:  G+" <z#!/ 'Ibf!& '(%)$"%*&+,  B&4(-*K G+" <!=L(-& C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2 ]5 g #0ISx* ; G+" <|q" I*- 'I>& 'I(6Mg#h#*I+;& (^(*+,-./0#12  h#*+I@=#^*$#9+fR #\& * Hoạt động3:Q<#R#II;#R *@/++"5 g#0IS :*M;1fx*;& * Hoạt động 4: Vẽ tranh Khuyến khích học sinh có trí tưởng tượng * Hoạt động 5V:S[X1\& '%S01#& ]!=L 'II;#R- @8 'I n& 6NO ('=? PQ9:   H#0@*C& 3@"+5-0L*& 3p*-05-\ !e*#& !"#$&9:  G+" <3@c 'Ibf!& '(%0$"%*&+,  B&4(-*K 'I<@*C/ G+" <!=L(-& C&3   /012-34  /012516 * Hoạt động 1G.%#/R# & * Hoạt động 2';.1P-!& 3BV"I--% G+" <!=LI7*I*& 3C';.1PI-& 3D*';.1PIg5-  @&  'I>& jCkdB‚CkE BlCkjddkB  'I<#6+p%L 8& ]g#I6& C=lkBCC=jkBl BCCklBlCkj 3@ JS+-| BjCkƒ?+F T+ISƒ+& ()5(*+,-./0#12 [...]... của + Hướng dẫn học sinh viết bảng con giáo viên - Hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn + Giáo viên theo dõi uốn nắn, giúp đỡ - Tự sửa lỗi học sinh chậm theo kịp các bạn - Chấm chữa: Giáo viên thu 7, 8 bài chấm rồi nhận xét cụ thể * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò - Học sinh về viết phần còn lại - Nhận xét giờ học Sinh hoạt lớp - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 22 - 12 - Giáo viên: Trần Thị Kiều... tình huống hỏi - Cả lớp cùng nhận xét - Học sinh làm theo yêu cầu của giáo viện - Từng cặp lên thực hành Bài 2 :Yêu cầu học sinh đọc đề bài thực - Học sinh làm bài vào vở hiên theo hình thức hỏi đáp - Sắp xếp thứ tự b-d-a-c Bài 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm - Một số học sinh đọc bài của mình bài vào vở - Cả lớp cùng nhận xét - Giáo viên nhắc các em bài yêu cầu các em viết lại những gì em vừa nói... TẬP: - Giáo viên: Bộ chữ mẫu trong bộ chữ - Học sinh: Vở tập viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU: 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu - Học sinh lắng nghe bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết - Hướng dẫn học sinh viết Chữ hoa: H - Học sinh quan sát mẫu + Cho học sinh quan sát chữ mẫu - Học sinh theo dõi + Giáo viên... xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lý II ĐỒDÙNG HỌC TẬP: - Giáo viên: Tranh minh họa bài tập 1 - Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU: 1 Kiểm tra bài cũ: 2 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Giáo viên nhắc học sinh chú ý yêu - Học sinh quan sát tranh cầu... số học sinh đọc bài của mình bài vào vở - Cả lớp cùng nhận xét - Giáo viên nhắc các em bài yêu cầu các em viết lại những gì em vừa nói ở bài tập 2 vào vở - Cần viết rõ ràng, dùng từ đặt câu cho đúng - Giáo viên thu bài để chấm và chữa bài * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Nhận xét giờ học - 11 - Giáo viên: Trần Thị Kiều Diễm Trường tiểu học Nguyễn Du TẬP VIẾT (22): CHỮ... Dặn dò - Học sinh về viết phần còn lại - Nhận xét giờ học Sinh hoạt lớp - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 22 - 12 - Giáo viên: Trần Thị Kiều Diễm Trường tiểu học Nguyễn Du - Thực hiện kế hoạch tuần 23 - 13 - Giáo viên: Trần Thị Kiều Diễm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TUẦN 22,23,24, GIÁO ÁN TUẦN 22,23,24, GIÁO ÁN TUẦN 22,23,24