đề ktra số học 6 (t68)

2 164 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Họ và tên : KIỂM TRA MỘT TIẾT Lớp : 6 MÔN : Số học 6 Ngày kiểm tra Ngày trả bài Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ A A. Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: Số ước của -8 là A. 2 B. 4 C. 8 D. 9 Câu 2: Cho a = 2 , b = -3. Giá trị của ab 2 bằng : A. 12 B. 18 C. -12 D. -18 Câu 3: Chọn câu sai trong các phát biểu sau: A. Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dương B. Tổng hai số nguyên âm là số nguyên âm C. Hai số đối nhau có tổng bằng 0 D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm Câu 4: Giá trị của 5.3− bằng A. 15 B. -15 C. >0 D. < 0 B. Tự luận (8 điểm) Câu 1: Thực hiện phép tính : (2điểm ) a) (- 25).8.(-4).125.(-7) = b) (-125).73 + 27.(-125) = Câu 2: Tìm x ∈ Z , biết : (2điểm ) a) x + 10 = -14 b) 5x - 12 = 48 Câu 3: Liệt kê và tính tổng các số nguyên x biết -5 ≤ x < 3 (2điểm ) Câu 4: (2điểm ) a) Tìm tất cả các ước của 8 b) Tìm 5 bội của -11 biết rằng các bội đó lớn hơn -50 và nhỏ hơn 50 . A. Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dương B. Tổng hai số nguyên âm là số nguyên âm C. Hai số đối nhau có tổng bằng 0 D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm Câu. TIẾT Lớp : 6 MÔN : Số học 6 Ngày kiểm tra Ngày trả bài Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ A A. Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: Số ước của. 2: Tìm x ∈ Z , biết : (2điểm ) a) x + 10 = -14 b) 5x - 12 = 48 Câu 3: Liệt kê và tính tổng các số nguyên x biết -5 ≤ x < 3 (2điểm ) Câu 4: (2điểm ) a) Tìm tất cả các ước của 8 b) Tìm 5 bội
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ktra số học 6 (t68), đề ktra số học 6 (t68), đề ktra số học 6 (t68)