tebao nhan thuc

23 214 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

KiÓm tra bµi cò: Nh¾c l¹i cÊu tróc cña tÕ bµo nh©n s¬? Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC Tế bào chất Vùng nhân A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC TH CỰ A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC Tại sao gọi là tế bào nhân thực? nhân Mµng nh©n Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC Nhân Lưới nội chất Lục lạp Bộ máy gôngi Thành Xenlulozơ Không bào Tế bào chất Ty thể Màng sinh chất Trung thể Lizôxôm TẾ BÀO THỰC VẬT TẾ BÀO ĐỘNG VẬT Bộ máy gôngi Lizôxôm So s¸nh tÕ bµo thùc vËt vµ tÕ bµo ®éng vËt? Bào quan Động vật Thực vật 1. Màng sinh chất * * 2.Ti thể * * 3. Nhân * * 4. Lưới nội chất * * 5. Tế bào chất * * 6. Vi ống * * 7. Lizôxôm * * 8. Trung thể * 9. Lục lạp * 10. Thành xenlulozơ * 11. Bộ máy Gôngi * * 12. Không bào * * B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO Bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC 1. Cấu trúc nhân nhân Vị trí và hình dạng của nhân TB? B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO 1. Cấu trúc a. Màng nhân Màng nhân Màng ngoài Màng trong Nhân Lỗ nhân Lưới nội chất B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO 1. Cấu trúc a. Màng nhân Lưới nội chất Lỗ nhân Màng ngoài ADN protein histon. S i ợ n h i ễ m s ắ c b. Chất nhiễm sắc B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO 1. Cấu trúc a. Màng nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: tebao nhan thuc, tebao nhan thuc, tebao nhan thuc