giáo án lớp 1 tuần 24

21 314 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN TUẦN 24: Thứ Hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 Tiếng Việt: Bài 100: N , UN I. u cầu cần đạt: - §äc ®ỵc: u©n, uyªn, mïa xu©n, bãng chun ; tõ vµ c©u øng dơng. - ViÕt ®ỵc: u©n, uyªn, mïa xu©n, bãng chun. - Lun nãi tõ 2 – 4 theo chđ ®Ị: Em thÝch ®äc trun. II. Đồ dùng: -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III. Các hoạt động dạy - học : 1.Bài cũ: Hỏi bài trước. - Đọc sách kết hợp bảng con. - Viết bảng con. - GV nhận xét chung. 2.Bài mới: - GV giới thiệu vần uân. - Gọi 1 HS phân tích vần uân. - GV nhận xét. - HD đánh vần vần uân. ?- Có uân, muốn có tiếng xuân ta làm thế nào? - Cài tiếng xuân. - GV nhận xét và ghi bảng tiếng xuân. - Gọi phân tích tiếng xuân. - GV hướng dẫn đánh vần tiếng xuân - Dùng tranh giới thiệu từ “mùa xuân”. ?- Trong từ có tiếng nào mang vần mới học. - Gọi đánh vần tiếng xuân., đọc trơn từ mùa xuân. - Gọi đọc sơ đồ trên bảng. * Vần 2 : vần uyên (dạy tương tự ) - So sánh 2 vần - Đọc lại 2 cột vần. - Gọi học sinh đọc toàn bảng. * Đọc và hiểu nghóa từ ứng dụng. - GV đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghóa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng. Huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. - Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và - Học sinh nêu tên bài trước. - HS cá nhân 6 -> 8 em - HS viết bảng con. - HS phân tích, cá nhân 1 em - u – â – n – uân . - CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. - Thêm âm x đứng trước vần uân. - Toàn lớp. - CN 1 em. - Xờ – uân – xuân. - CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. - Tiếng xuân. - CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. - CN 2 em - Giống nhau : kết thúc bằng n. - Khác nhau : uyên bắt đầu bằng uyê. - 3 em - 1 em – ĐT - HS quan sát và giải nghóa từ cùng GV. - HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em. 1 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN đọc trơn các từ trên. - Đọc sơ đồ 2. - Gọi đọc toàn bảng. 3. Củng cố tiết 1: - Hỏi vần mới học. - Đọc bài. + Tìm tiếng mang vần mới học. - Nhận xét tiết 1. Tiết 2 - Luyện đọc bảng lớp : - Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn * Luyện đọc câu và đoạn ứng dụng: GT tranh rút câu, đoạn ghi bảng: - GV đọc mẫu, cho HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV. - GV nhận xét và sửa sai. * Luyện nói: Chủ đề: Em thích đọc truyện. - GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp HS nói tốt theo chủ đề “Em thích đọc truyện”. ?- Em đã xem những cuốn truyện gì? ?- Trong số các truyện đã xem, em thích nhất truyện nào? Vì sao? - GV giáo dục TTTcảm. - Đọc SGK. - GV đọc mẫu 1 lần. - GV nhận xét cho điểm. * Hướng dẫn viết bảng con: uân, mùa xuân, uyên, bóng chuyền. - GV nhận xét và sửa sai. * Luyện viết vở TV. - GV thu vở một số em để chấm điểm. Nhận xét cách viết. 4. Củng cố : Gọi đọc bài. 5. Dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà - CN 2 em. - CN 2 em, đồng thanh. - Vần uân, uyên. - CN 2 em – ĐT. - Đại diện 2 nhóm. - CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh. - HS chỉ vào chữ theo lời đọc của gv. Hs đọc từng câu có ngắt hơi ở dấy phẩy, đọc liền 2 câu có nghỉ hơi ở dấu chấm (đọc đồng thanh, đọc cá nhân). - HS nói theo hướng dẫn của GV. - HS kể tên những cuốn truyện đã xem và nêu cảm nghỉ vì sao thích. - Học sinh khác nhận xét. - HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 4 em. - Học sinh lắng nghe. - Toàn lớp viết. - Toàn lớp. - CN 1 em Tốn: LUYỆN TẬP I. u cầu cần đạt: - BiÕt ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè trßn chơc. - Bíc ®Çu nhËn biÕt cÊu t¹o c¸c sè trßn chơc. - Bài tập cần làm: B1; B2; B3; B4. II. Đồ dùng: 2 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - Các số tròn chục từ 10 đến 90. - Bộ đồ dùng toán 1. III. Các hoạt động dạy - học : 1. Bài cũ: Hỏi tên bài học. - GV nêu yêu cầu cho việc KTBC: ?- Hai chục còn gọi là bao nhiêu? - Hãy viết các số tròn chục từ 2 chục đến 9 chục. - So sánh các số sau: 40 … 80 , 80 … 40 - Nhận xét về kiểm tra bài cũ. 2.Bài mới : + Giới thiệu trực tiếp, 3. Hướng dẫn học sinh làm các bài tập Bài 1: Hs nêu yêu cầu của bài. - Tổ chức cho các em thi đua nối nhanh, nối đúng. - Treo lên bảng lớp 2 bảng phụ và nêu yêu cầu cần thực hiện đối với bài tập này. Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: - HS tự quan sát bài mẫu và rút ra nhận xét và làm bài tập. - Gọi học sinh nêu kết quả. Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: Cho học sinh làm VBT và nêu kết quả. Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài: - Giáo viên gợi ý học sinh viết các số tròn chục dựa theo mô hình các vật mẫu. 4. Củng cố, dặn dò: - Hỏi tên bài. - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bò tiết sau. - 3 học sinh thực hiện các bài tập: - Học sinh nêu: Hai chục gọi là hai mươi. - 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. - 40 < 80 , 80 > 40 - Học sinh nhắc l¹i. - Hai nhóm thi đua nhau, mỗi nhóm 5 hs chơi tiếp sức để hoàn thành bài tập của nhóm mình. - Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vò. Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vò. Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vò. Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vò. - Học sinh khoanh vào các số Câu a: Số bé nhất là: 20 Câu b: Số lớn nhất là: 90 - Học sinh viết : Câu a: 20, 50, 70, 80, 90 Câu b: 10, 30, 40, 60, 80 Thứ Ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Tốn: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. u cầu cần đạt: - BiÕt ®Ỉt tÝnh, lµm tÝnh, trõ nhÈm c¸c sè trßn chơc trong ph¹m vi 90. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. * HS cÇn lµm c¸c bµi: Bµi 1 , bµi 2 , bµi 3. II. Đồ dùng: 3 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - Các bó, mỗi bó có một chục que tính và các thẻ chục trong bộ đồ dùng học toán của học sinh. Bộ đồ dùng toán 1. III. Các hoạt động dạy - học : 1. Bài cũ: Hỏi tên bài học. - Gọi học sinh làm bài tập trên bảng bài 3, 4. - Giáo viên nhận xét về kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới : + Giới thiệu trực tiếp, ghi mơc bµi * Giới thiệu cách cộng các số tròn chục: Bước 1: Hướng dẫn hs thao tác trên que tính: - Hướng dẫn HS lấy 30 que tính (3 bó que tính). Sử dụng que tính để nhận biết: 30 có 3 chục và 0 đơn vò (viết 3 ở cột chục, viết 0 ở cột đơn vò) theo cột dọc. - Y/c lấy tiếp 20 que tính (2 bó que tính) xếp dưới 3 bó que tính trên. - Gộp lại ta được 5 bó que tính và 0 que tính rời. Viết 5 ở cột chục và 0 ở cột đơn vò. Bước 2: Hướng dẫn kó thuật cộng  Đặt tính: - Viết 30 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột chục, đơn vò thẳng cột đơn vò 20 30 + - Viết dấu cộng (+) 50 - Viết vạch ngang.  Tính : tính từ phải sang trái - Gọi vài học sinh nhắc lại cách cộng. * Thực hành: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài. - GV lưu ý học sinh khi đặt tính viết số thẳng cột, đặt dấu cộng chính giữa các số. - Cho học sinh làm VBT và nêu kết quả. Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Gọi học sinh nêu cách tính nhẩm và nhẩm kết quả. 20 + 30 ta nhẩm: 2 chục + 3 chục = 5 chục. Vậy: 20 + 30 = 50. Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: - Gọi học sinh đọc đề toán và nêu tóm tắt bài toán. - Bài 3 : Học sinh khoanh vào các số Câu a: Số bé nhất là: 20 Câu b: Số lớn nhất là: 90 - Bài 4 : Học sinh viết : Câu a: 20, 50, 70, 80, 90 Câu b: 10, 30, 40, 60, 80 Học sinh nhắc mơc bµi - HS thao tác trên que tính và nêu được 30 có 3 chục và 0 đơn vò; 20 có 2 chục và 0 đơn vò - Gộp lại ta được 50 có 5 chục và 0 đơn vò. - Học sinh thực hiện trên bảng cài và trên bảng con phép tính cộng 30 + 20 = 50 - Nhắc lại quy trình cộng hai số tròn chục. - Học sinh làm VBT và nêu kết quả. 50 + 10 = 60 , 40 + 30 = 70, 50 + 40 = 90 20 + 20 = 40 , 20 + 60 = 80, 40 + 50 = 90 30 + 50 = 80 , 70 + 20 = 90, 20 + 70 = 90 - 2 học sinh đọc đề toán, gọi 1 học sinh nêu tóm tắt bài toán trên bảng. 4 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN ?- Muốn tính cả hai thùng đựng bao nhiêu cái bánh ta làm thế nào? - Cho học sinh tự giải và nêu kết quả. 3.Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, tuyên dương. - Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bò tiết sau. Tóm tắt: Thùng Thứ nhất : 30 gói bánh Thùng Thứ hai : 20 gói bánh Cả hai thùng : gói bánh ? - Ta lấy số gói bánh thùng thứ nhất cộng với số gói bánh thùng thứ hai. Giải Cả hai thùng có là: 30 + 20 = 50 (gói bánh) Đáp số: 50 gói bánh - Học sinh nêu lại cách cộng hai số tròn chục, đặt tính và cộng 70 + 20. Tiếng Việt: Bài 101: UÂT - UYÊT I. u cầu cần đạt: - §äc ®ỵc: u©t, uyªt, s¶n xt, dut binh; tõ vµ c©u øng dơng. - ViÕt ®ỵc: u©t, uyªt, s¶n xt, dut binh. - Lun nãi tõ 2 – 4 theo chđ ®Ị: §Êt níc ta tut ®Đp. II. Đồ dùng: - Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu và đoạn ứng dụng. - Tranh minh hoạ luyện nói: Đất nước ta tuyệt đẹp. - Bộ ghép vần của GV và học sinh. III. Các hoạt động dạy - học : 1. Bài cũ: Hỏi bài trước. - Đọc sách giáo khoa. - Viết bảng con. - GV nhận xét chung. 2. Bài mới: - GV giới thiệu vần uât, ghi bảng. - Gọi 1 HS phân tích vần uât. - GV nhận xét. - HD đánh vần vần uât. ?- Có uât, muốn có tiếng xuất ta làm thế nào? - Cài tiếng xuất. - GV nhận xét và ghi bảng tiếng xuất. - Gọi phân tích tiếng xuất. - GV hướng dẫn đánh vần tiếng xuất. - Học sinh nêu tên bài trước. - HS cá nhân 6 -> 8 em - HS viết bảng con. - HS phân tích, cá nhân 1 em - u – â – tờ – uât . - CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. - Thêm âm x đứng trước vần uât và thanh sắc trên âm â. - Toàn lớp. - CN 1 em. - Xờ – uât – xuât – sắc – xuất. 5 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN + Dùng tranh giới thiệu từ “sản xuất”. ?- Trong từ có tiếng nào mang vần mới học. - Gọi đánh vần tiếng xuất, đọc trơn từ sản xuất. - Gọi đọc sơ đồ trên bảng. + Vần 2 : vần uyêt (dạy tương tự ) - So sánh 2 vần - Đọc lại 2 cột vần. - Gọi học sinh đọc toàn bảng. * Đọc từ ứng dụng. - GV đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghóa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng. Luật giao thông, nghệ thuật, băng tuyết, tuyệt đẹp. - Đọc sơ đồ 2. - Gọi đọc toàn bảng. 3.Củng cố tiết 1: - Hỏi vần mới học. - Đọc bài. + Tìm tiếng mang vần mới học. - Nhận xét tiết 1 Tiết 2 * Luyện đọc bảng lớp : - Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn * Luyện đọc câu và đoạn ứng dụng: GT tranh rút câu, đoạn ghi bảng: Những đêm nào trăng khuyết Trông giống con thuyền trôi Em đi trăng theo bước Như muốn cùng đi chơi. - GVđọc mẫu, cho HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV. - GV nhận xét và sửa sai. *Luyện nói: Chủ đề: “Đất nước ta tuyệt đẹp”. - GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Đất nước ta tuyệt đẹp”. - Giáo viên nhận xét luyện nói của học sinh. - GV giáo dục TTTcảm. - Đọc SGK. - GV đọc mẫu 1 lần. - CN 4 em, đọc trơn, nhóm, ĐT. - Tiếng xuất. - CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. - CN 2 em - Giống nhau : kết thúc bằng t. - Khác nhau : uyêt bắt đầu bằng uyê. - 3 em - CN , ĐT. - HS quan sát và giải nghóa từ cùng GV. - HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em. - CN 2 em. - CN 2 em, đồng thanh. - Vần uât, uyêt. - CN 2 em, ĐT. * Đại diện 2 nhóm. - CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh. - HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV. HS đọc từng câu có ngắt hơi ở dấy phẩy, đọc liền 2 câu có nghỉ hơi ở dấu chấm (đọc ĐT, CN). Thi đọc cả đoạn giữa các nhóm (chú ý ngắt, nghỉ hơi khi gặp dấu câu) - HS nói theo hướng dẫn của giáo viên. - Học sinh tự nói theo chủ đề. - Học sinh khác nhận xét. - HS đọc nối tiếp. 6 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - GV Nhận xét cho điểm. * Hướng dẫn viết bảng con: uât, sản xuất, uyêt, duyệt binh. - GV nhận xét và sửa sai. * Luyện viết vở TV. - GV thu vở một số em để chấm điểm. - Nhận xét cách viết. 4.Củng cố : Gọi đọc bài. 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học. - Toàn lớp viết - Toàn lớp. - CN 1 em Lun To¸n: LUYỆN CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. u cầu cần đạt: - Học sinh biết cộng các số tròn chục theo 2 cách tính nhẩm và tính viết. - Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép cộng các số tròn chục trong phạm vi 100. - Rèn kỹ năng tính toán nhanh. - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ dùng: - Bảng gài, phấn màu, que tính. - Vở bài tập, que tính. III. Các hoạt động dạy - học : Ho¹t ®éng 1: Híng d·n HS lµm bµi tËp vµo vë: Bµi 1: GV nªu yªu cÇu cđa ®Ị? - §Ỉt tÝnh råi tÝnh: 30 + 20 40 + 40 50 + 10 60 + 20 10 + 30 70 + 10 5 + 10 10 + 2 - Yªu cÇu HS lµm vµ ch÷a bµi. Bµi 2: TÝnh nhÈm Gäi HS nªu yªu cÇu. Yªu cÇu HS lµm vµ ch÷a bµi. Bµi 3: HS nªu bµi to¸n sau ®ã giải b i tốn à đó. “ Hoa cã 40 c¸i b¸nh, mĐ cho Hoa thªm 30 c¸i n÷a. Hái Hoa cã tÊt c¶ mÊy c¸i b¸nh?” - GV theo dâi gióp ®ì HS lµm bµi - ChÊm ch÷a bµi cho HS Ho¹t ®éng 2: Cđng cè - dỈn dß - Thi viÕt phÐp tÝnh nhanh - NhËn xÐt giê häc. Thứ Tư ngày 16 tháng 2 năm 2011 Tốn: LUYỆN TẬP I. u cầu cần đạt: - BiÕt ®Ỉt tÝnh, lµm tÝnh, céng nhÈm sè trßn chơc. - Bíc dÇu biÕt vỊ tÝnh chÊt phÐp céng. - BiÕt gi¶i to¸n cã phÐp céng. - Bài tập cần làm: B1; B2(a); B3; B4. 7 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN II. Đồ dùng: - Bộ đồ dùng toán 1. III. Các hoạt động dạy - học : 1. Bài cũ: Hỏi tên bài học. - Gọi HS lên bảng làm bài tập số 1 và tính nhẩm bài toán số 3. - Giáo viên nhận xét về kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: - Giới thiệu trực tiếp, ghi mơc bµi * Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Hỏi học sinh về cách thực hiện dạng toán này. - Nhận xét về học sinh làm bài tập 1. Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: Khi làm (câu b) bài này ta cần chú ý điều gì? Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài: - Gọi học sinh đọc đề toán. - Giáo viên gợi ý cho học sinh tóm tắt bài toán. ?- Bài toán cho biết gì? ?- Bài toán yêu cầu gì? ?- Muốn tìm tìm cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ta làm thế nào? Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài: Tổ chức cho các em thi đua nhau theo các tổ nhóm. 3. Củng cố, dặn dò: - Học sinh nêu. - 2 học sinh làm, mỗi em làm 3 cột. Bài 3: Giáo viên hỏi miệng, học sinh nêu kết quả. - Học sinh nhắc mơc bµi - HS nêu: Viết các số sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vò thẳng với cột đơn vò. - Học sinh làm bảng con từng bài tập. Viết tên đơn vò kèm theo (cm) - Học sinh tính nhẩm và nêu kết quả. - Đọc đề toán và tóm tắt. Lan hái : 20 bông hoa Mai hái : 10 bông hoa Cả hai bạn hái : … bông hoa? - Số bông hoa của Lan hái được cộng số bông hoa của Mai hái được. Bài giải Cả hai bạn hái được là: 20 + 10 = 30 (bông hoa) Đáp số: 30 bông hoa. - Học sinh tự nêu cách làm và làm bài. Mẫu - Thi đua theo hai nhóm ở hai bảng phụ. - Học sinh khác cổ động cho nhóm mình thắng cuộc. 8 40 + 40 20 + 20 10 + 60 60 + 20 30 + 10 30 + 20 40 + 30 10 + 40 7 0 4 0 8 0 5 0 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - Hỏi tên bài. - Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau. - Học sinh nêu nội dung bài. Tiếng Việt: Bài 102 : UYNH - UYCH I. u cầu cần đạt: - Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch; từ và các câu ứng dụng - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch - Luyện nói từ 2 -4 câu theo chủ đề : Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang. II. Đồ dùng: - Bộ ghép vần của GV và học sinh. III. Các hoạt động dạy - học : 1. Bài cũ: Hỏi bài trước. - Đọc SGK. - Gọi hs chỉ một số tiếng, từ theo ý của gv có trong bài đọc để tránh hs đọc vẹt bài đọc. - Viết bảng con. - GV nhận xét chung. 2. Bài mới: - GV giới thiệu vần uynh, ghi bảng. - Gọi 1 HS phân tích vần uynh. - HD đánh vần vần uynh. ?- Có uynh, muốn có tiếng huynh ta làm thế nào? - Cài tiếng huynh. - GV nhận xét và ghi bảng tiếng huynh. - Gọi phân tích tiếng huynh. - GV hướng dẫn đánh vần tiếng huynh. + Dùng tranh giới thiệu từ “phụ huynh”. ?- Trong từ có tiếng nào mang vần mới học. - Gọi đánh vần tiếng huynh, đọc trơn từ phụ huynh. - Gọi đọc sơ đồ trên bảng. * Vần 2 : vần uych (dạy tương tự ) - So sánh 2 vần - Đọc lại 2 cột vần. - Gọi học sinh đọc toàn bảng. * Đọc từ ứng dụng. - Qua tranh và mẫu vật giáo viên giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghóa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi - Học sinh nêu tên bài trước. - HS cá nhân 6 -> 8 em - HS viết bảng con. - HS phân tích, cá nhân 1 em - u – y – nh – uynh CN, đọc trơn 4 em, nhóm. - Thêm âm h đứng trước vần uynh. - Toàn lớp. - CN 1 em. - Hờ – uynh – huynh . - CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. - Tiếng huynh. - CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. - CN 2 em, ĐT. - Giống nhau : bắt đầu bằng âm uy. - Khác nhau : uych kết thúc bằng ch. - 3 em - CN, ĐT. - HS quan sát và giải nghóa từ cùng GV. 9 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN bảng. Luýnh quýnh, khuỳnh tay, huỳnh hch, uỳnh ch. - Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn tiếng, đọc trơn các từ trên. Đọc sơ đồ 2. Gọi đọc toàn bảng. 3.Củng cố tiết 1: - Hỏi vần mới học. - Đọc bài. - Tìm tiếng mang vần mới học. - NX tiết 1 Tiết 2 - Luyện đọc bảng lớp : - Đọc trơn vần, tiếng, từ lộn xộn. * Luyện đọc câu và đoạn ứng dụng: GT tranh minh hoạ rút câu và đoạn ghi bảng: - Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. - GV nhận xét và sửa sai. * Luyện nói: Chủ đề: “Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang”. GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang”. ?- Tên của mỗi loại đèn là gì? ?- Nhà em có những loại đèn gì? ?- Nó dùng gì để thắp sáng? ?- Khi muốn cho đèn sáng hoặc thôi không sáng nữa em phải làm gì? ?- Khi không cần dùng đèn nữa có nên để đèn sáng không? Vì sao? - GV giáo dục TTTcảm. - Đọc SGK. - GV đọc mẫu 1 lần. - GV Nhận xét cho điểm. * Hướng dẫn viết bảng con: uynh, phụ huynh, uych, ngã hch. - GV nhận xét và sửa sai. * Luyện viết vở TV. - HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em. - CN 2 em. - CN 2 em, đồng thanh. - Vần uynh, uych. - CN 2 em * Đại diện 2 nhóm. - CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh. - HS đọc thầm, phát hiện và gạch chân trên bảng các tiếng có chức vần mới. Đọc trơn từng câu, đọc liền 2 câu, đọc cả đoạn có nghỉ hơi ở cuối mỗi câu (đọc đồng thanh, đọc cá nhân). - Học sinh thi đọc nối tiếp giữa các nhóm, mỗi nhóm đọc mỗi câu, thi đọc cả đoạn. - Hs làm việc trong nhóm nhỏ 4 em, nói cho nhau nghe về nội dung của các câu hỏi do giáo viên đưa ra và tự nói theo chủ đề theo hướng dẫn của giáo viên. Học sinh khác nhận xét. - HS đọc nối tiếp - Học sinh lắng nghe. - Toàn lớp viết - Toàn lớp. 10 [...]... học L T Việt: 11 - §Ỉt tÝnh råi tÝnh 30 + 20 50 + 40 60 + 20 - HS lµm bµi - 3 HS lªn b¶ng mçi em lµm 1 cét - TÝnh nhÈm 30 + 20 = 10 + 50 = 20 + 30 = 50 + 10 = - HS nối tiếp nêu kquả + nhận xét kquả - C¸c sè gièng nhau - VÞ trÝ thay ®ỉi - §Ịu b»ng nhau - 1 vµi HS nh¾c l¹i - HS lµm bµi Bài giải: Cả hai người có số bơng hoa là: 20 + 30 = 50 ( bơng hoa) Đáp Số: 50 bơng hoa Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN... sinh nhắc lại - Học sinh thực hành trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên - Học sinh nói trước lớp Học sinh khác bổ sung - Học sinh đọc các câu thơ cuối bài - HS nêu tên bài học và trình bày quy đònh về đi bộ trên đường đến trường hoặc đi chơi theo luật giao thông đường bộ Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN Thứ Năm ngày 17 tháng 2 năm 2 011 Tốn: TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC I u cầu cần đạt: - BiÕt ®Ỉt tÝnh, lµm... học: 1 Bµi cò: - HS tự liên hệ về việc mình đã đi bộ từ nhà đến - 3 HS nêu tên bài học và nêu cách đi bộ 12 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN trường như thế nào? - Gọi 3 học sinh nêu - GV nhận xét KTBC 2.Bài mới : Giới thiệu bài mơc bµi HĐ 1 : Làm bài tập 4 - GV hướng dẫn HS phân tích từng bức tranh bài tập 4 để nối đúng các tranh và đánh dấu + đúng vào các ô trống - Gọi học sinh trình bày trước lớp. .. Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - Thực hiện u cầu vào vở BTTV - Cho HS nêu kết quả - nhận xét Bài 3: viết - Cho HS nêu u cầu - HD viết 1 : nghệ thuật , băng tuyết 3 Hoạt động nối tiếp : - GV nhận xét giờ - Dặn dò : về nhà ơn lại bài - Nêu kết quả : phong cảnh tuyệt đẹp , biểu diễn nghệ thuật - Nêu u cầu - Thực hiện viết 1 dòng : nghệ thuật , băng tuyết Thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2 011 Tập Viết:... tính cộng, trừ trongcac sotronchuc - So sánh số tròn chục - Xem tranh, nêu đề tốn rồi nêu phép tính giải - Thực hành làm bài tập 19 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN II Các hoạt động dạy - học: * HS làm các bài tập sau: Bài 1: HS nêu u cầu + GV h.dẫn HS nối các số t 1 0 đến 90 + HS đổi vở chữa bài cho bạn Bài 2: a Tính: - GV nêu YC HS quan sát phép tính đầu tiên: 10 + 20= … - Hỏi: Phép tính được đặt theo... nội dung bài viết - Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết - HS viết bảng con 18 - 1HS nêu tên bài viết tuần trước - 3 HS lên bảng viết: sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn - Lớp viết bảng con: áo choàng, kế hoạch, khoanh tay - Chấm bài tổ 1 - HS nêu mơc bài - HS theo dõi ở bảng lớp Tàu thuỷ, giấy pơ-luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp - HS tự phân tích - HS nêu : Các con chữ được... toán và nêu tóm tắt bài toán 70 - 20 = 50 90 - 10 = 80 , 90 - 60 = 30 , 50 - 50 = 0 - 2 HS đọc đề toán, gọi 1 học sinh nêu tóm tắt bài toán trên bảng Tóm tắt: Có : 30 cái kẹo Cho thêm : 10 cái kẹo Có tất cả : … cái kẹo? ?- Muốn tính An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ta làm - Ta lấy số kẹo An có cộng với sè kẹo cho thêm thế nào? Giải - Cho học sinh tự giải và nêu kết quả Số kẹo An có tất cả là: 30 + 10 ... đọc vài em - Toàn lớp viết - Toàn lớp - CN 1 em L.T Việt: Bài: ƠN TẬP I u cầu cần đạt: - Học sinh đọc và viết được: t , ut - Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK - Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt II Đồ dùng: 1 Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : t , ut 2 HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định tổ chức : 2 Ơn : t , ut HĐ 1: Cho HS mở SGK... số tròn chục - Gọi vài học sinh nhắc lại cách trừ 3 Thực hành: Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài - GV lưu ý học sinh khi đặt tính viết số thẳng cột, - Học sinh làm VBT và nêu kết quả đặt dấu trừ chính giữa các số - Cho học sinh làm VBT và nêu kết quả Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài: 40 - 30 = 10 , 80 - 40 = 40 14 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - Gọi học sinh nêu cách tính nhẩm và nhẩm kết quả 50... - GV đính bảng ôn tập đã kẻ sẵn lên bảng lớp * Ôn tập các vần vừa học: a) Gọi học sinh lên bảng chỉ và đọc các vần đã học 15 - Học sinh nêu tên bài trước - HS cá nhân 6 -> 8 em - HS viết bảng con - HS kiểm tra đối chiếu và bổ sung cho đầy đủ bảng ôn tập - Học sinh chỉ và đọc 8 em Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN - GV đọc và yêu cầu học sinh chỉ đúng các vần giáo viên đọc (đọc không theo thứ tự) b) . Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN TUẦN 24: Thứ Hai ngày 14 tháng 2 năm 2 011 Tiếng Việt: Bài 10 0: N , UN I. u cầu cần đạt: - §äc ®ỵc: u©n, uyªn,. làm: B1; B2(a); B3; B4. 7 Giao an lớp 1 tuần 24 theo CKTKN II. Đồ dùng: - Bộ đồ dùng toán 1. III. Các hoạt động dạy - học : 1. Bài cũ: Hỏi tên bài học. - Gọi HS lên bảng làm bài tập số 1 và. do giáo viên đưa ra và tự nói theo chủ đề theo hướng dẫn của giáo viên. Học sinh khác nhận xét. - HS đọc nối tiếp - Học sinh lắng nghe. - Toàn lớp viết - Toàn lớp. 10 Giao an lớp 1 tuần 24
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 1 tuần 24, giáo án lớp 1 tuần 24, giáo án lớp 1 tuần 24