ĐỀ 01-KIỂM TRA KỲ II

3 124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

đề khảo sát chất lợng học kỳ II năm học 2010 -2011 môn toán 6- Đề lẽ (thời gian 90 phút không kể chép đề) Bài 1(2 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng 1) Hỗn số 2 7 3 đợc viết dới dạng phân số là: A. 7 17 ; B. 7 17 ; C. 17 7 2) Số nghịch đảo của -9 là: A. 1 9 ; B. 9 1 ; C. 9 1 ; 3) 5 2 của 10 là: A. 4; B. 7 1 ; C.10 4) Phân số tối giản của phân số 75 15 là: A. 60 1 ; B. 5 1 C. 5 1 ; Bài 2 (2 điểm) a) Tìm x, biết: 15 7 . x = 15 8 b) Tính nhanh nếu có thể: A = 9 7 . 19 21 - 19 2 . 9 7 Bài 3(2điểm) Lớp 6B có 40 học sinh gồm ba loại: Trung bình, tiên tiến, giỏi. Số học sinh trung bình chiếm 20% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh tiên tiến chiếm 2 1 tổng số học sinh cả lớp, còn lại là số học sinh giỏi. a) Tính số học sinh mỗi loại. b) Số học sinh giỏi chiếm mấy phần trăm số học sinh cả lớp. Bài 4 (3điểm) Vẽ góc bẹt xOx và tia Oy sao cho góc xOy bằng 60 0 . a) Tính số đo góc yOx. b) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy và tia phân giác Ot của yOx. Tính số đo góc tOt. Bài 5: (1 điểm) Tính một cách hợp lý: B = 3126 5 116 5 61 5 222 ++ + đáp án và biểu điểm năm học 2010 -2011 môn toán 6 Bài1 :(2điểm) 1) B (0,5đ) 2) B (0,5đ) 3) A (0,5đ) 4) C (0,5đ) Bài 2 : (2điểm) a) 15 7 . x = 15 8 x = 15 8 : 15 7 (0,5đ) x = 15 8 . 7 15 (0,25đ) x = 7 8 = 1 7 1 (0,25đ) b) A = 9 7 . 19 21 - 19 2 . 9 7 = 9 7 .( 19 21 - 19 2 ) (0,5đ) = 9 7 . 19 19 (0,25đ) = 9 7 .1 = 9 7 (0,25đ) Bài 3 :(2điểm) a) Số học sinh trung bình lớp 6B là: 40. 20% = 40. 100 20 = 100 20.40 = 8 (h/s) (0,5đ) Số học sinh tiên tiến lớp 6B là: 40. 2 1 = 2 40 = 20 (h/s) (0,5đ) Số học sinh giỏi lớp 6B là: 40 ( 8 + 20) = 12 (h/s) (0,5đ) b) Tỷ số phần trăm của học sinh giỏi với học sinh cả lớp là: 40 12 .100% = 40 100.12 % = 30% (0,5đ) Bài 4 (3điểm) Vẽ hình đúng (0,75đ) a)Vì ã xOy và ã 'yOx là hai góc kề bù nên ã ã 0 ' 180xOy yOx+ = (0,5đ) ã 0 0 60 ' 180yOx+ = ã 'yOx = 180 0 -60 0 = 120 0 (0,5đ) b)Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên ả tOy = 60 0 : 2 = 30 0 (0,25đ) Ot là tia phân giác của góc yOx nên ã 'yOt = 120 0 :2 = 60 0 (0,25đ) Vì ã ã ã 'xOt xOy xOt< < nên tia Oy nằm giữa hai tia Ot và Ot , (0.25đ) ¶ · · · 0 0 0 ' ' ' 30 60 90tOy yOt tOt tOt+ = ⇒ = + = (0.5®) (0.25®). Bµi 5: (1 ®iÓm) 3126 5 116 5 61 5 222 ⋅ ++ ⋅ + ⋅ =       ⋅ ++ ⋅ + ⋅ 3126 5 116 5 61 5 5 (0,5 ®iÓm) =       −++−+− 31 1 26 1 11 1 6 1 6 1 15 = 31 26 4 31 150 31 30 5 31 1 15 ==⋅=       − (0,5 ®iÓm) , t t , x O x y . đề khảo sát chất lợng học kỳ II năm học 2010 -2011 môn toán 6- Đề lẽ (thời gian 90 phút không kể chép đề) Bài 1(2 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 01-KIỂM TRA KỲ II, ĐỀ 01-KIỂM TRA KỲ II, ĐỀ 01-KIỂM TRA KỲ II