TUAN 23 Lớp 1 KNS ( Vân QT )

27 212 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Tuần 23 T hứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 Buổi sáng : ******* ** Tiếng việt : BI 95: oanh - oach I. Mục tiêu: - HS c c : oanh, oach, doanh tri, thu hoch; t v cỏc cõu ng dng - HS vit c : oanh, oach, doanh tri, thu hoch - Luyn núi 2, 4 cõu theo ch : Nh mỏy, ca hng, doanh tri - KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng t duy sáng tạo. II. Đồ dùng dạy học: - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK . III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : oanh - oach Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài 94, viết bảng con : v hoang, con hong - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1: Nhn din vn : oanh a) Nhn din vn: - Gi 1 H phõn tớch vn oanh. - Cho H c lp ci vn oanh. - GV nhn xột . b) ỏnh vn: - Cú vần oanh, mun cú ting doanh ta lm th no? - Cho H ci ting doanh. - GV nhn xột v ghi bng ting doanh . - GV hng dn ỏnh vn 1 ln. - Dựng tranh gii thiu t doanh tri. - Gi ỏnh vn ting doanh, c trn t doanh tri. * Vn oach : (Tin hnh tng t) Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ2 : Hớng dẫn viết. - GV viết mẫu , nêu quy trình viết . - Yêu cầu HS viết vào bảng con . - GV chỉnh sửa t thế viết cho HS . HĐ3: Dạy từ ứng dụng. - GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích . + Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ? * 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp. * 1 H phõn tớch vn oanh . - C lp thc hin. - H quan sỏt tr li. - H c lp ci ting doanh. - 1 H phõn tớch ting doanh. - Quan sỏt, lng nghe. - ỏnh vn ting, c trn t: CN, nhúm, c lp. * HS quan sát . - HS tập viết vào bảng con . * HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS tìm . 1 3. Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học Tiết 2: Luyện tập HĐ1: Luyện đọc . a. Đọc bài trên bảng lớp. - Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 . - GV chỉnh sửa cho HS . b. Đọc câu ứng dụng : - Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc . - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng . Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ 2: Luyện viết. - Hớng dẫn cách viết trong vở - KT cách cầm bút, t thế ngồi viết - Giao việc - GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu + Chấm điểm một số bài viết - Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến HĐ 3 : Luyện nói. - GV HD quan sỏt tranh v, giúi thiu ch luyn núi: Nh mỏy, ca hng, doanh tri - GV gi ý cõu hi, giỳp hc sinh luyn núi t 2, 4 cõu. -Tranh v gỡ? -Trong cnh ú em thy nhng gỡ? -Cú ai trong cnh? H ang lm gỡ? -Cỏc em ln lt k theo ni dung tng tranh. * Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học * HS luyện đọc cn nhóm lớp . - HS quan sát nhận xét . - HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS đọc cá nhân . - HS tìm . * HS tập tập viết theo HD của GV - HS chú ý theo dõi * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV - Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận TON V ON THNG Cể DI CHO TRC I. Mục tiêu: - Bit dựng thc cú chia vch xng - ti - một -V on thng cú di di 10 cm. -HS lm bi tp 1,2, 3 SGK trang 123 - KNS : hc sinh tớch cc, ch ng trong hc tp. II. Đồ dùng dạy học: - Thc cú vch chia cm ; Bng ph, SGK. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : 2 - Tính : 13cm + 3cm = 16cm – 6cm = 10cm + 5cm = 10cm – 5cm = - GV nhËn xÐt , ghi ®iĨm . 2. Bµi míi : H§1: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước: - Muốn vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4cm ta làm như sau: + Đặt thước lên bảng, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút đánh dấu điểm A trùng vạch 0, điểm B trùng với vạch số 4 của thước. + Dùng bút nối 2 điểm vừa đánh dấu thẳng theo mép thước. Ta vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài 4cm. H§2: Thực hành : Bài 1 (SGK/123) - Gọi 1 HS đọc đề. - Chữa bài, nhận xét. Bài 2 (SGK/123) - Gọi 1 HS đọc u cầu bài tốn. - GV gọi 1 HS đọc tóm tắt. - Hướng dẫn HS phân tích đề tốn và trình bày bài giải. - Chữa bài, nhận xét. Bài 3 (SGK/123) - GV gọi HS đọc đề tốn. - GV u cầu HS vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm, đoạn thẳng CD dài 9cm. - Chữa bài, nhận xét. 3. Cđng cè - DỈn dß: - Gv nhËn xÐt giê häc - 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC. * HS quan sát GV hướng dẫn cách vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4cm và nhắc lại cách vẽ. * HS đọc đề : Vẽ đoạn thẳng có độ dài : 5cm, 7cm, 2cm, 9cm. - 2 HS lên bảng, cả lớp vẽ bảng con * Giải bài tốn theo tóm tắt sau. - 1 HS đọc tóm tắt. - HS dựa vào tóm tắt phân tích đề tốn và giải. - 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm Vở 3. * Vẽ các đoạn thẳng AB, CD có độ dài nêu trong bài tập 2. - 2 HS lên bảng, cả lớp vẽ BC. Bi chiỊu : ******* ** G§ BD tiÕng viƯt Bµi 96: oanh - oach I. Mơc tiªu: - Củng cố cách đọc và viết: vần oanh,oach. - Làm tốt bài tập ë vë «n lun. - Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp. II. §å dïng d¹y häc: -S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n lun TviƯt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giíi thiƯu bµi L¾ng nghe. 3 2. Hưíng dÉn HS lun ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤LtiÕng ViƯt HĐ1: Đọc bài SGK . - Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 95. HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 94. Bài 1 Nối - Gọi HS nêu u cầu bài tập 1.u cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. Bài 2 Điền oanh hay oach. -Gọi HS nh¾c l¹i u cầu bài tập 2 -u cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iỊn ®óng tõ. -Nhận xét kÕt ln ®¸p ¸n ®óng. Bài 3 Điền ch¨m häc hc h¸t hay hc líp em . -Gọi HS nh¾c l¹i u cầu b i tà ập 3. -u cầu HS tiÕng sao cho ®óng . -Nhận xét kÕt ln ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn. B i 4 à Viết mới toanh,kế hoạch : 2 dòng -Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë. -GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt 3. Cđng cè dỈn dß - GV nhËn xÐt giê häc. * Đọc cá nhân- đồng thanh * Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶ * 2 HS lên bảng điền. - Lớp làm vào vở. * 2 HS lên bảng điền. - Lớp làm vào vở. * HS viết vào vở T - H T ViƯt TiÕt 1: oanh - oach I. Mơc tiªu: - Củng cố cách đọc và viết: vần oanh-oach. T×m ®óng tiÕng cã chøa vÇn oanh-oach. Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh. - Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp. II. §å dïng d¹y häc: - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giíi thiƯu bµi 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 33; 34 . Bài 1 Điền vần, tiếng có vần oanh,oach. - Gọi HS nêu u cầu bài tập 1. -u cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. -Nhận xét kÕt ln ®¸p ¸n ®óng. Bài 2 Nèi. - Gọi HS nêu u cầu bài tập 1.u cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. Bài 3 §äc bµi : Chúa tể Ếch. -GV ®äc mÉu toµn bµi . L¾ng nghe. * Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền. * Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶ * HS theo dâi trong bµi. -HS l¾ng nghe -HS ®äc ®ång thanh, ®äc c¸ nh©n. 4 -Hớng dẫn cách đọc. Bi 4 Vit : ch loanh quanh ỏy ging . -Yêu cầu HS viết bài vào vở. -Nhắc HS nét nối các con chữ. -GV chấm 1 số bài nhận xét 3. Củng cố dặn dò - GV nhận xét giờ học. * HS vit vo v . T hứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Buổi sáng : ******* ** Tiếng việt : BI 96: oat ot I. Mục tiêu: - HS c c : oat, ot, hot hỡnh, lot chot; t v cỏc cõu ng dng - HS vit c: oat, ot, hot hỡnh, lot chot - Luyn núi 2, 4 cõu theo ch : phim hot hỡnh -KNS : hc sinh tớch cc, ch ng trong hc tp. II. Đồ dùng dạy học: - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK . III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : oat ot Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài 95, viết bảng con : doanh tri, thu hoch - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1: Nhn din vn : oat a) Nhn din vn: - Gi 1 H phõn tớch vn oat. - Cho H c lp ci vn oat. - GV nhn xột . b) ỏnh vn: - Cú vần oat, mun cú ting hot ta lm th no? - Cho H ci ting hot. - GV nhn xột v ghi bng ting hot . - GV hng dn ỏnh vn 1 ln. - Dựng tranh gii thiu t hot hỡnhi. - Gi ỏnh vn ting hot, c trn t hot hỡnh. * Vn oătTin hnh tng t) Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ2 : Hớng dẫn viết. - GV viết mẫu , nêu quy trình viết . * 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp. * 1 H phõn tớch vn oat . - C lp thc hin. - H quan sỏt tr li. - H c lp ci ting hot. - 1 H phõn tớch ting hot. - Quan sỏt, lng nghe. - ỏnh vn ting, c trn t: CN, nhúm, c lp. * HS quan sát . - HS tập viết vào bảng con . 5 - Yêu cầu HS viết vào bảng con . - GV chỉnh sửa t thế viết cho HS . HĐ3: Dạy từ ứng dụng. - GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích . + Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ? 3. Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học * HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS tìm . Tiết 2: Luyện tập HĐ1: Luyện đọc . a. Đọc bài trên bảng lớp. - Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 . - GV chỉnh sửa cho HS . b. Đọc câu ứng dụng : - Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc . - GV chỉnh sửa cho HS . - GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng . Cho HS nghỉ giữa tiết HĐ 2: Luyện viết. - Hớng dẫn cách viết trong vở - KT cách cầm bút, t thế ngồi viết - Giao việc - GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu + Chấm điểm một số bài viết - Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến HĐ 3 : Luyện nói. - GV HD quan sỏt tranh v, giới thiu ch luyn núi: Phim hot hỡnh - GV gi ý cõu hi, giỳp hc sinh luyn núi t 2, 4 cõu. - Em thy cnh gỡ tranh? - Trong cnh ú em thy nhng gỡ? - Cú ai trong cnh ? H ang lm gỡ? - Em cú thớch xem phim hot hỡnh khụng? * Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học * HS luyện đọc cn nhóm lớp . - HS quan sát nhận xét . - HS luyện đọc cá nhân . nhóm lớp . - HS đọc cá nhân . - HS tìm . * HS tập tập viết theo HD của GV - HS chú ý theo dõi * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV - Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận TON LUYN TP CHUNG I. Mục tiêu: - Cú k nng c,vit, m cỏc s n 20 - Bit cng (khụng nh) cỏc s trong phm vi 20; bit gii bi toỏn. 6 -Làm bài tập 1,2,3,4 SGK /124 -KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập. II. §å dïng d¹y häc: - Bảng phụ, BC, thước có vạch chia cm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. KiĨm tra bµi cò : - Vẽ đoạn thẳng AB dài 7cm. - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bµi míi : Bài 1 SGK / 124 - GV treo bảng phụ và gọi HS đọc bài tốn - GV hướng dẫn HS làm bài. - Chữa bài, nhận xét. -HS đọc các số từ 1 đến 20 và ngược lại. Bài 2 SGK / 124 - Gọi HS đọc u cầu bài tốn. - GV hướng dẫn HS làm bài. - Nhận xét, tun dương. Bài 3 SGK/124 - Gọi 1 HS đọc bài tốn. - GV hướng dẫn HS phân tích bài tốn. - Gọi 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm V3. - GV chữa bài, nhận xét. Bài 4 : (SGK/124) - Trò chơi : GV tổ chức cho 2 đội (mỗi đội 6 HS) lần lượt điền các số vào ơ trống. Đội nào điền nhanh, đúng thì thắng. - Nhận xét, tun dương. 3. Cđng cè - DỈn dß: - Gv nhËn xÐt giê häc * 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC. * Điền các số từ 1 đến 20. - 1 HS lên bảng viết số vào ơ trống - HS đọc từ 1 đến 20 (Cá nhân, ĐT) * Điền số thích hợp vào ơ trống. - 3 HS lên bảng, cả lớp làm vở - 3 HS đọc. * Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu bút ? - HS tìm hiểu đề tốn. - 1 HS lên bảng, cả lớp làm Vở -Trò chơi tiếp sức - HS thi điền số tiếp sức, đội nào điền nhanh, đúng thì thắng. Bi chiỊu : ******* ** TH to¸n TiÕt 1 I. Mơc tiªu: - Lµm quen víi gi¶i to¸n cã lêi v¨n . - Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước . - Áp dụng làm tốt vở bài tập ë vë thùc hµnh. II. §å dïng d¹y häc: - Vë thùc hµnh . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 7 1.Giíi thiƯu bµi 2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 31 Bµi 1: a. ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç trống để có các số từ 1 đến 20 . b. Số - Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1. - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . - GV nhËn xÐt chung Bµi 2: Số. - Cho HS nêu yªu cÇu bµi . - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . B i 3à : - 1 HS đọc bài tốn - Gäi H lªn b¶ng lµm bµi . - §ỉi vë ch÷a bµi cđa nhau B i 4à Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm 3. Cđng cè dỈn dß - Nhận xÐt tiết học. - L¾ng nghe. * H nªu y/c ®Ị bµi . - 1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . * H nªu y/c ®Ị bµi . - 3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . *1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . *1 HS lên bảng vẽ BD - G§tiÕng viƯt Bµi 95 : oat - oăt I. Mơc tiªu: - Củng cố cách đọc và viết vần : oat,oăt. - Làm tốt bài tập ë vë «n lun. - Gi¸o dơc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Đp. II. §å dïng d¹y häc: - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n lun TviƯt. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giíi thiƯu bµi 2. Hưíng dÉn HS lun ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViƯt HĐ1: Đọc bài SGK - Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 95 . HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 95. Bài 1 Nối - Gọi HS nêu u cầu bài tập 1.u cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. Bài 2 Điền oat hc oăt . -Gọi HS nh¾c l¹i u cầu bài tập 2 - u cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iỊn ®óng tõ. -Nhận xét kÕt ln ®¸p ¸n ®óng. Bài 3 Điền bé choắt hc hoạt hình hc đáng u. L¾ng nghe. * Đọc cá nhân- đồng thanh * Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶ * 2 HS lên bảng điền. - Lớp làm vào vở. 8 -Gọi HS nh¾c l¹i u cầu bài tập 3. -u cầu HS điền tiÕng sao cho ®óng . -Nhận xét kÕt ln ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn. Bài 4 Viết đoạt giải,nhọn hoắt : 2 dòng -Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë. -GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt 3. Cđng cè dỈn dß - GV nhËn xÐt giê häc. * 2 HS lên bảng điền. - Lớp làm vào vở. * HS viết vào vở ƠL THỂ DỤC Bµi thĨ dơc – trß ch¬I vËn ®éng I. MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường ; còi . III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu bài học. - Đứng vỗ tay, hát Tìm bạn thân - Giậm chân tại chỗ hoặc chạy nhẹ nhàng 40 - 50 m, sau đó vừa đi vừa hít thở sâu. 2. Phần cơ bản: a) Ơn 2 động tác vươn thở và tay. b) Động tác chân. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi sang bên phải. * Tập 3 động tác : vươn thở, tay, chân. c) Động tác vặn mình. * GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác cho HS tập bắt chước. + Sau 2 lần, Mỗi lần 2 x 8 nhòp, GV nhận xét uốn nắn động tác. + Lần 3: GV vừa làm mẫu vừa hô nhòp. + Lần 4-5: Chỉ hô nhòp không làm mẫu. * Điểm số hàng dọc theo tổ. * HS lắng nghe - Cả lớp hát - HS thực hiện * GV điều khiển. Trong q trình tập GV quan sát, nhận xét, sửa sai cho HS . Đội hình hàng ngang. - Lần 1-2 GV nêu tên động tác, sau đó vừa giải thích vừa làm mẫu với nhịp độ chậm để HS bắt chước. GV hướng dẫn cách thở sau đó cho HS ơn luyện. Xen kẽ giữa các lần GV nhận xét, sửa sai cho HS.(Sau 2L GV mời 1-2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu). Đội hình hàng ngang. - GV điều khiển. 9 c) Chi trũ chi Nhy ụ tip sc. 3. Phn kt thỳc: - GV cựng HS h thng bi hc. - Nhn xột gi hc v giao bi tp v nh T hứ t ngày 16 tháng 2 năm 2011 Buổi sáng : ********* Tiếng việt BI 97 : Ôn tập I. Mục tiêu: - c c cỏc vn, tự ng, cõu ng dng t bi 91 n bi 97. - Nghe hiu v k c mt on truyn theo tranh k: Chỳ g trng khụn ngoan. + HS khỏ, gii k c t 2 n 3 on truyn theo tranh. - KNS: hc sinh tớch cc, ch ng trong hc tp. II. Đồ dùng dạy học: - K sn bng ụn ; tranh k chuyn III. CC HOT NG DY HC: Tiết 1 : Ôn tập Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài 96, viết bảng con : hot hỡnh, lot chot - GV nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới : 2.1 Gii thiu bi - Tun qua cỏc em ó hc nhng vn no ? - GV ghi li bng. - GV gn bng ụn v hi : bng ny, cụ cú cỏc ch ghi cỏc õm ó hc, cỏc em hóy ghộp cỏc õm hng ngang vi cỏc õm hng dc c cỏc vn ó hc. 2.2. ễn tp a. Luyn c - Bn no lờn ch v c cho cụ cỏc õm trờn bng ? - GV c v yờu cu HS lờn ch ch. - GV ch bng khụng theo th t. b. Hon thnh bng ụn * 3 HS c bi. -2 HS lờn bng, c lp vit bng con. * HS tr li. - HS quan sỏt. * HS1: Ch v c cỏc õm hng ngang. - HS2: Ch v c cỏc õm hng dc - 2 HS lờn bng. - HS c : Cỏ nhõn, T. 10 [...]... Việt Luyện tập Bài 10 0: n-un Tiết 1: n-un Bài 10 1: T1: t- ut T2: Luyện tập Cộng các số tròn chục Đi bộ đúng quy định( T 2) Bài 10 1:t-ut Tiết 1 Luyện viết:thuyền nan,băng tuyết,duyệt binh,nghệ thuật.Ruộng bậc thang lượn vòng mềm mại trong mùa lúa chín Luyện tập Bài 10 2:T1: uynh-uych T2:Luyện tập Cộng các số tròn chục Bài 10 2: uynh-uych Tiết 2:t- ut Bài 10 3: T1: Ơn tập T2:Ơn tập 25 6 4 Tốn 1 ƠL Thể dục 2... tục duy trì mọi nề nếp - Chăm sóc bồn hoa 24 TUẦN 24 (Từ ngày 20 / 2 / 2 011 đến ngày 24 / 2 /2 011 ) Thứ 2 3 4 5 Tiết Phân mơn Nội dung bài dạy 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tốn GĐ-BD T Việt TH T Việt ƠL NT Tiếng Việt Tiếng Việt Tốn Đạo đức GĐ-BD T Việt TH Tốn GĐ-BD TViệt Bài 10 0: T1: n- un T2: Luyện tập 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Tốn Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GĐ-BD Tốn GĐ-BD... TN-XH 1 TH T Việt 2 TH Tốn 3 Thủ cơng 4 SHTT BGH kí duyệt Trừ các số tròn chục Bài thể dục.Trò chơi vận động TV: hồ bình,hí hốy,khoẻ khoắn,áo chồng TV: tàu thuỷ,trăng khuya,tuần lễ,hn chương Cây gỗ Tiết 3: uynh-uych Tiết 2 Nhận xét cuối tuần Ngày 8 tháng 1 năm 2 011 Người lên TUẦN 25 (Từ ngày 27 / 2 / 2 011 đến ngày 3 / 3 /2 011 ) Thứ 2 3 4 5 Tiết Phân mơn Nội dung bài dạy 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1. .. ĐT - Cá nhân, ĐT - HS lắng nghe *HS đọc đề : Viết (theo mẫu) - 6 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở 17 Bài 2 (SGK /12 7) - Gọi 1 HS đọc u cầu bài tốn - GV hướng dẫn : Viết các số tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn ở phần a và từ lớn đến bé ở phần b Mỗi ơ trống chỉ viết một số - Gọi 2 HS lên bảng chữa bài - Chữa bài, nhận xét - u cầu HS đọc Bài 3 (SGK /12 7) - GV gọi HS nêu u cầu bài tốn - GV u cầu HS làm... hoa: A,Ă,Â,B Tiết 1 Luyện viết(n-v): Trường em Luyện tập T1: Tặng cháu T2:Tặng cháu Phép cộng-phép trừ Luyện đọc: Tặng cháu Tiết 2 Tặng cháu Rùa và thỏ 26 6 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tốn ƠL Thể dục Tập đọc Tập đọc TN-XH TH T Việt TH Tốn Thủ cơng SHTT Kiểm tra định kì Bài thể dục.Trò chơi T1: Cái nhãn vở T2: Cái nhãn vở Con cá Tiết Tiết 2 Nhận xét cuối tuần BGH kí duyệt Ngày 8 tháng 1 năm 2 011 Người lên 27 ... tương tự với các số từ 40 đến 90 - u cầu HS đếm từ 1 chục đến 9 chục và ngược lại - u cầu HS đọc các số tròn chục từ 10 đến 90 và ngược lại - GV : Các số tròn chục từ 10 đến 90 là các số có 2 chữ số 2 2 Thực hành Bài 1 (SGK /12 7) - Gọi 1 HS đọc đề - GV hướng dẫn từng phần rồi u cầu HS làm bài - Chữa bài, nhận xét * HS nhắc lại : Có một chục que tính - 1 chục còn gọi là mười - HS nhắc lại : Có 2 chục que... và ghi bảng tiếng huệ - GV hướng dẫn đánh vần 1 lần - Dùng tranh giới thiệu từ “bơng huệ” - Gọi đánh vần tiếng huệ, đọc trơn từ bơng huệ * 1 H phân tích vần - Cả lớp thực hiện - H quan sát trả lời - H cả lớp cài tiếng huệ - 1 H phân tích tiếng huệ - Quan sát, lắng nghe - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, cả lớp 15 * Vần uy : (Tiến hành tương t ) Cho HS nghØ gi÷a tiÕt H§2 : Hưíng dÉn viÕt - GV... dương * 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC 2 Bµi míi : 2 .1 Giới thiệu các số tròn chục - GV u cầu HS lấy 1 bó (1 chục) que tính và nói : Có một chục que tính Một chục còn gọi là bao nhiêu ? GV viết số 10 lên bảng - GV hướng dẫn HS lấy 2 bó, mỗi bó 1 chục que tính và nói : Có 2 chục que tính Hai chục còn gọi là bao nhiêu ? GV viết số 20 lên bảng - GV hướng dẫn HS lấy 3 bó, mỗi bó 1 chục que tính và nói : Có... trong SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng cđa thÇy TiÕt 1 : uơ - uya Ho¹t ®éng cđa trß 1 KiĨm tra bµi cò : - §äc bµi 98, viÕt b¶ng con :bơng huệ, huy hiệu * 3 HS ®äc , 2 HS viÕt b¶ng líp - GV nhËn xÐt , ghi ®iĨm 19 2 Bµi míi : H 1: Nhận diện vần : uơ a) Nhận diện vần: - Gọi 1 H phân tích vần uơ - Cho H cả lớp cài vần uơ - GV nhận xét b) Đánh vần: - Có vÇn uơ, muốn có tiếng huơ ta làm thế nào?... xét và ghi bảng tiếng huơ - GV hướng dẫn đánh vần 1 lần - Dùng tranh giới thiệu từ “huơ vòi” - Gọi đánh vần tiếng huơ, đọc trơn từ huơ vòi * Vần uya : (Tiến hành tương t ) * 1 H phân tích vần uơ - Cả lớp thực hiện - H quan sát trả lời - H cả lớp cài tiếng huơ - 1 H phân tích tiếng huơ - Quan sát, lắng nghe - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, cả lớp Cho HS nghØ gi÷a tiÕt H§2 : Hưíng dÉn viÕt - GV . thẳng AB có độ dài 4cm. H§2: Thực hành : Bài 1 (SGK/ 12 3) - Gọi 1 HS đọc đề. - Chữa bài, nhận xét. Bài 2 (SGK/ 12 3) - Gọi 1 HS đọc u cầu bài tốn. - GV gọi 1 HS đọc tóm tắt. - Hướng dẫn HS phân tích. thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Tớnh : 11 + 5 3 = 18 0 6 = - Nhn xột, tuyờn dng. 2. Bài mới : 2 .1. Gii thiu cỏc s trũn chc - GV yờu cu HS ly 1 bú (1 chc) que tớnh v núi : Cú. häc * 1 HS lên bảng, cả lớp làm BC. * Điền các số từ 1 đến 20. - 1 HS lên bảng viết số vào ơ trống - HS đọc từ 1 đến 20 (Cá nhân, ĐT) * Điền số thích hợp vào ơ trống. - 3 HS lên bảng, cả lớp làm
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 23 Lớp 1 KNS ( Vân QT ), TUAN 23 Lớp 1 KNS ( Vân QT ), TUAN 23 Lớp 1 KNS ( Vân QT )

Mục lục

Xem thêm