10 ĐÊ THI THỬ

41 160 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 Bé gd & ®t ®Ò thi thö §¹I HäC 6 N¨m häc: 2009 – 2010 M«n: HãA HäC  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH. ( Từ câu 1 đến câu 44 ) Câu 1. Cấu hình e của nguyên tố 39 19 K là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Vậy nguyên tố K có đặc điểm: A. K thuộc chu kì 4, nhóm IA B. Số nơtron trong nhân K là 20 C. Là nguyên tố mở đầu chu kì 4 D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 2. Hiđroxit nào mạnh nhất trong các hiđroxit Al(OH) 2 , NaOH, Mg(OH) 2 , Be(OH) 2 : A. Al(OH) 3 B. NaOH C. Mg(OH) 2 D. Be(OH) 2 Câu 3. Ion nào sau đây có cấu hình e bền vững giống khí hiếm? A. 29 Cu 2+ B. 26 Fe 2+ C. 20 Ca 2+ D. 24 Cr 3+ Câu 4. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R là: A. Mg B. Na C. F D. Ne Câu 5. Có 4 kí hiệu TZYX 24 13 27 13 26 12 26 13 , , , . Điều nào sau đây là sai? A. X và Y là hai đồng vị của nhau B. X và Z là hai đồng vị của nhau C. Y và T là hai đồng vị của nhau D. X và T đều có số proton và số nơtron bằng nhau Câu 6. Cho một số nguyên tố sau 8 O, 16 S, 6 C, 7 N, 1 H. Biết rằng tổng số proton trong phân tử khí XY 2 là 18. Khí XY 2 là: A. SO 2 B. CO 2 C. NO 2 D. H 2 S Câu 7. Nguyên tử 23 Z có cấu hình e là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . Z có: A. 11 nơtron, 12 proton B. 11 proton, 12 nơtron C. 13 proton, 10 nơtron D. 11 proton, 12 electron Câu 8. Cho biết hiện tượng xảy ra và Giải thích bằng phương trình hóa học khi sục từ từ khí CO 2 vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư? A. Không có hiện tượng gì B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó tan dần thành dung dịch trong suốt C. Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan ngay D. Xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa này không tan. Câu 9. Cho biết ion nào sau đây là axit theo Bronsted? A. NH + 4 B. HPO − 3 C. PO −3 4 D. Mg 2+ Câu 10. Điện phân nóng chảy Al 2 O 3 với các điện cực bằng than chì, khí thoát ra ở anot là: A. O 2 B. CO C. CO 2 D. cả B và C Câu 11. Cho các cặp oxi hóa khử sau: Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag; Br 2 /2Br – Theo chiều từ trái qua phải tính oxi hóa tăng dần; tính khử giảm dần. Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag B. Cu + 2FeCl 3 → 2FeCl 3 + CuCl 2 C. Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag D. 2Ag + CuSO 4 → Ag 2 SO 4 + Cu Câu 12. Hòa tan 1,3g kim loại A hóa trị II vào dung dịch H 2 SO 4 dư, thu được 0,448 lít khí H 2 (27,3 0 C và 1,1 atm). Kim loại A là: A. Fe B. Zn C. Mg D. Pb Câu 13. Cho sắt dư vào dung dịch HNO 3 loãng thu được A. dung dịch muối sắt (II) và NO B. dung dịch muối sắt (III) và NO C. dung dịch muối sắt (III) và N 2 O D. dung dịch muối sắt (II) và NO 2 Câu 14. Để luyện gang từ quặng, người ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Điện phân dung dịch FeCl 2 B. Phản ứng nhiệt nhôm Trang 1/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 C. Khử oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao D. Mg đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Câu 15. Để nhận biết các chất bột: xôđa, magie oxit, nhôm oxit, đồng (II) sunfat và sắt (III) sunfat, chỉ cần dùng nước và: A. dung dịch NaOH B. dung dịch H 2 SO 4 C. dung dịch NH 3 D. cả A và C đều đúng Câu 16. Người ta nén khí CO 2 dư vào dung dịch đặc và đồng phân tử NaCl, NH 3 đến bão hòa để điều chế: A. NaHCO 3 B. Na 2 CO 3 C. NH 4 HCO 3 D. (NH 4 ) 2 CO 3 Câu 17. Người ta không thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế kim loại: A. Phương pháp nhiệt luyện B. Phương pháp thủy luyện C. Phương pháp điện phân D. Phương pháp nhiệt phân muối Câu 18. Để m gam kim loại kiềm X trong không khí thu được 6,2 gam oxit. Hòa tan toàn bộ lượng oxit trong nước được dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cần vừa đủ 100 ml dung dịch H 2 SO 4 1M. Kim loại X là: A. Li B. Na C. K D. Cs Câu 19. Thêm 1ml dung dịch NaOH 7 M vào 100 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 1M. Nồng độ mol/l của các ion thu được trong dung dịch sau phản ứng là: A. [Na + ] = 3,5M , [SO −2 4 ] = 1,5M , [AlO − 2 ] = 0,5M B. [Na + ] = 0,5M , [SO −2 4 ] = 0,3M C. [Na + ] = 0,7M , [SO −2 4 ] = 1,5M , [Al 3+ ] = 0,1M D. [Na + ] = 3,5M , [SO −2 4 ] = 0,3M , [AlO − 2 ] = 0,5M Câu 20. Trong công nghiệp hiện đại người ta điều chế Al bằng cách nào? A. Điện phân nóng chảy B. Điện phân muối AlCl 3 nóng chảy C. Dùng Na khử AlCl 3 nóng chảy D. Nhiệt phân Al 2 O 3 Câu 21. Nung hỗn hợp X gồm bột Al và Fe 2 O 3 trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong NaOH dư thu được H 2 . Trong Y gồm: A. Al 2 O 3 , Fe B. Al 2 O 3 , Fe, Al C. Al 2 O 3 , Fe, Fe 2 O 3 D. Cả A, B, C đều đúng Câu 22. Muối nitrat thể hiện tính oxi hóa trong môi trường: A. Axit B. Kiềm C. Trung tính D. A và B Câu 23. Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu bằng dung dịch HNO 3 đặc nóng thì thu được 22,4 lít khí màu nâu. Nếu thay axit HNO 3 bằng axit H 2 SO 4 đặc, nóng thì thu được bao nhiêu lít khí SO 2 (các khí đều được đo ở đktc). A. 22,4 lít B. 11,2 lít C. 2,24 lít D. kết quả khác Câu 24. Nhiệt phân muối KNO 3 thì thu được khí: A. NO 2 B. O 2 C. Hỗn hợp NO 2 và O 2 D. Hỗn hợp NO và O 2 Câu 25. Cho hai phản ứng: (1) 2P + 5Cl 2 → 2PCl 5 (2) 6P + 5KClO 3 → 3P 2 O 5 + 5KCl Trong hai phản ứng trên, P đóng vai trò là: A. chất oxi hóa B. chất khử C. tự oxi hóa khử D. chất oxi hóa ở (1), chất khử ở (2) Câu 26. Để xác định hàm lượng C trong một mẫu gang người ta nung 10g mẫu gang đó trong O 2 thấy tạo ra 0,672 lít CO 2 (đktc). Phần trăm C trong mẫu gang đó là: A. 3,6% B. 0,36% C. 0,48% D. 4% Câu 27. R là nguyên tố thuộc nhóm VIA. Trong hợp chất với H nó chiếm 94,12% về khối lượng. Nguyên tố R là: A. O B. S C. N D. Cl Câu 28. Để điều chế được cả 3 kim loại Na, Cu, Al người ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Nhiệt luyện B. Thủy luyện C. Điện phân dung dịch D. Điện phân nóng chảy Câu 29. Cho dung dịch Na 2 CO 3 vào dung dịch AlCl 3 , đun nóng nhẹ, thấy có A. kết tủa trắng B. khí bay ra C. không có hiện tượng gì D. cả A và B Câu 30. Để nhận biết khí H 2 S, người ta dùng Trang 2/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 A. giấy quỳ tím ẩm B. giấy tẩm dung dịch CuSO 4 C. giấy tẩm dung dịch Pb(NO 3 ) 2 D. cả A, B, C đều đúng Câu 31. Axit –amino enantoic có A. 5 nguyên tử cacbon B. 6 nguyên tử cacbon C. 7 nguyên tử cacbon D. cả A, B, C đều đúng Câu 32. Protit tự nhiên là chuỗi poli peptit được tạo thành từ các: A. –amino axit B. –amino axit C. –amino axit D. –amino axit Câu 33. Nilon–6,6 được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng giữa: A. axit ađipic và hexametylen điamin B. axit axetic và hexametylen điamin C. axit ađipic và anilin D. axit axetic và glixin Câu 34. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với axit axetic? A. Cl 2 , CaO, MgCO 3 , Na B. Cu, Zn(OH) 2 , Na 2 CO 3 C. CaCO 3 , Mg, CO, NaOH D. NaOH, C 2 H 5 OH, HCl, Na Câu 35. Đốt cháy hoàn toàn a gam metan rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,2mol Ca(OH) 2 thu được 10,0 gam kết tủa. Giá trị của a là bao nhiêu gam? A. 20 gam B. 1,6 gam C. 3,2 gam D. 4,8 gam Câu 36. Để phân biệt các axit: fomic, axetic, acrylic người ta có thể dùng lần lượt các thuốc thử: A. nước Br 2 , dung dịch AgNO 3 B. dung dịch Na 2 CO 3 , nước Br 2 C. nước Br 2 , dung dịch AgNO 3 /NH 3 D. nước Br 2 , dung dịch KMnO 4 Câu 37. Đốt cháy một axit đơn chức mạch hở X thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ khối lượng là 88 : 27. Lấy muối natri của X nung với vôi tôi xút thì được 1 hiđrocacbon ở thể khí. CTCT của X là: A. CH 3 COOH B. C 2 H 5 COOH C. CH 2 =CHCOOH D. CH 2 =CHCH 2 COOH Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít propan, thì thể tích CO 2 sinh ra ở cùng điều kiện là A. 5 lít B. 3 lít C. 6,72 lít D. 0,1339 lít Câu 39. Đốt cháy este X tạo ra CO 2 và H 2 O với số mol như nhau. Vậy X là: A. este đơn chức B. este no, đa chức C. este no, đơn chức D. este có một nối đôi, đơn chức Câu 40. Tỉ lệ thể tích giữa CH 4 và O 2 là bao nhiêu để thu được hỗn hợp nổ mạnh nhất? A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 2 : 1 D. 1 : 3 Câu 41. Một hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon, khi cháy tạo ra số mol CO 2 và H 2 O như nhau. Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào? A. ankan và ankađien B. ankan và ankin C. anken và anken D. cả A, B, C đều đúng Câu 42. Hợp chất X có công thức phân tử C 3 H 5 Cl 3 . Thủy phân hoàn toàn X thu được chất Y. Y tác dụng được với Na giải phóng H 2 và có phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là: A. CH 3 –CH 2 –CCl 3 B. CH 2 Cl–CHCl–CHCl C. CH 3 –CCl 2 –CH 2 Cl D. CH 2 Cl–CH 2 –CHCl 2 Câu 43. C 8 H 10 O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen. Biết rằng các đồng phân này đều tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với NaOH. A. 4 B. 5 C. 8 D. 10 Câu 44. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. CH 3 COOH/H 2 SO 4 đặc B. dung dịch AgNO 3 /NH 3 C. H 2 (Ni/t 0 ) D. Cu(OH) 2 Phần riêng: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) Phần I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50) Câu 45. Cách nào sau đây không nhận biết được protit? A. Cho tác dụng với Cu(OH) 2 /NaOH B. Cho tác dụng với HNO 3 C. Cho tác dụng với dung dịch NaOH D. Đun nóng Câu 46. Một axit cacboxylic no mạch hở có công thức thực nghiệm dạng (C 2 H 4 O) n . Tìm giá trị của n? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Trang 3/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 Câu 47. Ancol dễ tan trong nước là vì: A. giữa các phân tử ancol tồn tại liên kết hiđro liên phân tử B. giữa ancol và nước có liên kết hiđro C. ancol có tính axit yếu D. cả 3 lí do trên Câu 48. Cho 3,8 gam một điol tác dụng với K (dư) giải phóng 0,56 lít H 2 (0 0 C, 2 atm). Công thức phân tử của ancol là A. C 3 H 6 (OH) 2 B. C 2 H 4 (OH) 2 C. C 4 H 8 (OH) 2 D. C 3 H 8 (OH) 2 Câu 49. Tên gọi nào sau đây là tên của hợp chất có công thức cấu tạo sau? CH 3 CH 2 CH CHO CH CH 3 CH 3 A. 2–isopropylbutanal B. 2–etyl–3–metylbutanal C. 2–etyl–3–metylbutan D. 2–etyl–3–metylbutanol Câu 50. Loại tơ nào dưới đây là tơ tổng hợp? A. tơ tằm B. tơ visco C. tơ axetat D. nilon–6 Phần II. Theo chương trình phân ban Câu 51. Trong thí nghiệm điều chế C 6 H 5 NO 2 người ta lắp ống sinh hàn hồi lưu nhằm: A. Tăng diện tích tiếp xúc của C 6 H 6 với hỗn hợp HNO 3 đặc và H 2 SO 4 đặc B. Giảm bớt sự bay hơi của axi H 2 SO 4 C. Giảm sự bay hơi của C 6 H 6 và HNO 3 D. Cả A và B Câu 52. Để pha loãng dung dịch H 2 SO 4 đặc, làm theo cách nào sau đây? A. Rót từ từ dung dịch H 2 SO 4 đặc vào H 2 O và khuấy đều B. Rót nhanh dung dịch H 2 SO 4 đặc vào H 2 O và khuấy đều C. Rót từ từ H 2 O vào dung dịch H 2 SO 4 đặc và khuấy đều D. Cả B và C Câu 53. Phản ứng tráng gương của glucozơ và bạc nitrat trong dung dịch amoniac diễn ra trong môi trường: A. axit B. kiềm C. trung tính D. Cả A và C Câu 54. Dãy hóa chất có thể dùng để điều chế CH 4 trong phòng thí nghiệm là: A. CH 3 COONa khan, CaO rắn, NaOH rắn. B. Dung dịch CH 3 COONa, CaO rắn, NaOH rắn C. CaO rắn và dung dịch NaOH bão hòa trộn với CH 3 COONa khan D. CH 3 COONa tinh thể, CaO, NaOH dung dịch Câu 55. Trong phản ứng nhiệt phân kaliclorat (KClO 3 ), để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm vai trò của MnO 2 là: A. chất phản ứng B. chất xúc tác C. chất bảo vệ ống nghiệm D. chất sản phẩm. Câu 56. Công thức hóa học của các chất được chú thích 1, 2, 3, 4 trong hình vẽ mô tả thí nghiệm cacbon oxit khử đồng oxit dưới đây lần lượt là: A. CO, Ca(OH) 2 , HCOOH, CuO và H 2 SO 4 đặc B. CO, HCOOH và H 2 SO 4 đặc, Ca(OH) 2 , CuO C. CO, CuO, HCOOH và H 2 SO 4 đặc, Ca(OH) 2 D. Thứ tự khác. ĐỀ SỐ 7 Thời gian 90 phút TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần chung cho tất cả thí sinh [40 câu]: H = 1; He = 4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197 Trang 4/41 MĂ ĐỀ 719 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 Câu 1: Cấu hình electron của ion X 3+ là : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . Trong bảng tuần hồn các ngun tố hố học X thuộc A. chu kì 4, nhóm VIIIB B. chu kì 3, nhóm VIIIB C. chu kì 4, nhóm VIIIA D. chu kì 4, nhóm VB Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau : A. Trong liên kết cộng hố trị, cặp electron chung bị lệch về phía ngun tử có độ âm điện nhỏ hơn. B. Liên kết cộng hố trị có cực được tạo thành giữa hai ngun tử có hiệu độ âm điện trong khoảng 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. C. Liện kết cộng hố trị khơng cực được tạo nên từ các ngun tử khác hẳn nhau về tính chất hố học. D. Hiệu độ âm điện giữa hai ngun tử lớn thì phân cực yếu. Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng : CuFeS 2 + HNO 3  CuSO 4 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O. Tổng hệ số (số nguyên,tối giản) các chất tham gia phản ứng là: A.34 B.30 C.27 D.23 Câu 4: Cho cân bằng hóa học sau: N 2 (k) + 3 H 2 (k) ⇔2 NH 3 (k) ∆H<0. Phát biểu nào sau đây sai ? A. Thêm một ít bột Fe(chất xúc tác) vào bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. B. Giảm thể tích bình chứa, cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận. C. Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch. D. Thêm một ít H 2 SO 4 vào bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận Câu 5: Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,08 M và H 2 SO 4 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH) 2 x M. Thu m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và x lần lượt là: A. 0,5825g và 0,06M B. 1,165g và 0,04M C. 0,5825g và 0,03M D. 0,466g và 0,04M Câu 6: Cho các dung dịch sau : I. KCl II. Na 2 CO 3 III. CuSO 4 IV. CH 3 COONa V.Al 2 (SO 4 ) 3 VI. NH 4 Cl VII. NaBr VIII. K 2 S Trong đó các dung dịch có pH < 7 là : A. I, II, III B. III, V, VI C. VI, VII, VIII D. II, IV, VI Câu 7: Hấp thụ hồn tồn 4,48 lit khí SO 2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,2 M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 21,7 B. 11,65 C. 17,73 D. 10,85 Câu 8: Cho 22,4 lit hỗn hợp A gồm hai khí CO, CO 2 đi qua than nóng đỏ (khơng có mặt khơng khí ) thu được khí B có thể tích hơn thể tích A là 5,6 lit (thể tích khí đo được ở đktc). Dẫn B đi qua dung dịch Ca(OH) 2 vừa đủ thì thu được dung dịch chỉ chứa 20,25 g Ca(HCO 3 ) 2 . Thành phần phần trăm( về thể tích) của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là A. 25% và 75% B. 37,5% và 62,5% C. 40% va 60% D. 50% và 50% Câu 9: Cho 12,9 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg phản ứng hết dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO 3 và H 2 SO 4 thu được 0,1 mol mỗi khí SO 2 , NO, N 2 O. Thành phần phần trăm theo số mol của Mg trong hỗn hợp ban đầu là A. 40% B. 37,21% C. 60% D. 62,79% Câu 10: Cho hỗn hợp gồm 0,02 mol Al và 0,01 mol Fe vào 800 ml dung dịch gồm AgNO 3 0,08 M và Cu(NO 3 ) 2 0,5M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 6,912 B. 7,224 C. 7,424 D. 7,092 Câu 11: Để oxi hố hồn tồn một kim loại M hóa trị II thành oxit phải dùng 1 lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Kim loại M là A. Zn B. Mg C. Ca D. Ba Câu 12: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 3M và KHCO 3 2M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 400ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lit khí (đktc). Giá trị của V là A. 2,24 B. 1,12 C. 4,48 D. 3,36 Câu 13: Cho 0,896 lit khí CO 2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 7,88 B. 2,364 C. 3,94 D. 4,728 Trang 5/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 Câu 14: Trộn 200 ml dung dịch KOH 1,5 M với 400ml dung dịch H 3 PO 4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp các chất là A. K 3 PO 4 và KOH B. KH 2 PO 4 và K 3 PO 4 C. KH 2 PO 4 và H 3 PO 4 D. KH 2 PO 4 và K 2 HPO 4 Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 24,84g Al bằng dung dịch HNO 3 loãng dư , thu được dung dịch X và 2,688 lit khí (ở đktc) hỗn hợp Y gồm 2 khí là N 2 O và N 2 . Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí Y so với H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 195,96 B. 212,76 C. 76,68 D. 68,16 Câu 16: Nhỏ từ từ 0,5 lit dung dịch NaOH 1,04 M vào dung dịch gồm 0,048 mol FeCl 3 ; 0,032 mol Al 2 (SO 4 ) 3 và 0,08 mol H 2 SO 4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 8,256 B. 5,136 C. 3,12 D. 10,128 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lội chậm qua bình (1) chứa dung dịch Ba(OH) 2 dư và bình (2) chứa H 2 SO 4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Kết quả khối lượng bình (1) tăng thêm 6,12 g và bình (2) tăng thêm 0,62g. Trong bình 1 thu được 19,7 g kết tủa. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là A. C 2 H 4 và C 3 H 6 B. C 2 H 4 và C 3 H 8 C. C 3 H 6 và C 4 H 8 D.C 3 H 8 và C 4 H 10 Câu 18: Phân tích x gam chất hữu cơ A chỉ thu a gam CO 2 và b gam H 2 O. Biết 3a=11b và 7x=3(a+b). Tỉ khối hơi của A so với không khí < 3. Công thức cấu tạo của A là A. C 3 H 4 O 2 B. C 3 H 6 O 2 C. C 4 H 6 O 2 D. C 2 H 4 O 2 Câu 19: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là? A. CH 3 CHO; C 2 H 5 OH; C 2 H 6 ; CH 3 COOH B. CH 3 COOH; C 2 H 6 ; CH 3 CHO; C 2 H 5 OH C. C 2 H 6 ; C 2 H 5 OH; CH 3 CHO; CH 3 COOH D. C 2 H 6 ; CH 3 CHO; C 2 H 5 OH; CH 3 COOH Câu 20: Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45g dung dịch HNO 3 63%(có H 2 SO 4 làm xúc tác ). Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng axit picric thu được là A. 50g B. 34,35g C. 34,55g D. 35g Câu 21: Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức no phản ứng với Na thì thu được 8,96 lit khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH) 2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH) 2 . Công thức của rượu đơn chức no là A. C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH C. CH 3 OH D. C 4 H 9 OH Câu 22: Nếu dùng 1,5 tấn đất đèn chứa 4% tạp chất điều chế axit axetic thì khối lượng axit axetic thu được là A. 1,44 tấn B. 1,33 tấn C. 1,35 tấn D. 1,5 tấn Câu 23: Trung hoà 5,48 g hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic cần dùng 600ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp rắn khan có khối lượng là A. 4,9g B. 6,84g C. 8,64g D. 6,8g Câu 24: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100ml dung dịch NaOH 1M, thu đựơc 7,85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95g hai ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là: A. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 ,75% ; CH 3 COO CH 2 CH 3 , 25%. B. HCOOC 2 H 5 , 45%; CH 3 COOCH 3 55% C. HCOOC 2 H 5 , 55%; CH 3 COOCH 3 45% D. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 ,25% ; CH 3 COOCH 2 CH 3 , 75%. Câu 25: Cho các phát biểu sau: a) Chất béo thuộc loại hợp chất este. b) Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước. c) Các este không tan trong nước và nổi lên mặt nước do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước. d) Khi đun nóng chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hiđro vào (có xúc tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn. e) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử. Trang 6/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 Những phát biểu đúng là A. a,d,e B. a,b,d C. a,c,d,e D. a,b,c,d,e Câu 26: Thủy phân hồn tồn một chất béo trong mơi trường kiềm thu được: m 1 gam C 15 H 31 COONa , m 2 gam C 17 H 31 COONa , m 3 gam C 17 H 35 COONa Nếu m 1 =2,78g thì m 2 , m 3 bằng bao nhiêu? A. 3,02g và 3,06g B. 3,02g và 3,05g C. 6,04g và 6,12 g D. 3,05g và 3,09g Câu 27: Để trung hòa 7 g một chất béo cần 10ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo bằng bao nhiêu? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 28: Cho 0,2 mol chất X(CH 6 O 3 N 2 ) tác dụng với dd chứa 200ml NaOH 2M đun nóng thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và dd Y.Cô cạn dd Y thu được m(g) chất rắn.Giá trò của m là: A.11,4 B.25 C.30 D.43,6 Câu 29:  !!!  " # $% & ' (( )* A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 30: Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic.Nếu trong quá trình chế biến ancol bò hao hụt mất 10% thì lượng ancol thu được là: A.2kg B.1,8kg C.0,92 kg D.1,23kg Câu 31: để phân biệt tinh bột và xenlulozo có thể dùng thuốc thử nào sau đây? A. dung dịch Br 2 B. quỳ tím C. iot D. Na Câu 32: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ? A.Hiđro hố axit béo. B.Hiđro hố chất béo lỏng C.Đehiđro hố chất béo lỏng D.Xà phòng hố chất béo Câu 33: Hỗn hợp A gồm C 3 H 4 , C 3 H 6 , C 3 H 8 có tỉ khối hơi so với N 2 bằng 1,5.Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp A (đktc), rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư.Độ tăng khối lượng của bình đựng nước vôi trong là: A.9,3g B.9,6g C.27,9g D.12,7g Câu 34: Cho 0,2 mol một anđehit A tác dụng hoàn toàn với dd AgNO 3 /NH 3 dư thu được 24,8g muối amoni của axit hữu cơ.CTCT của A là: A.CH 3 CHO B.CH 2 =CH-CHO C.OHC-CH 2 -CHO D.OHC-CHO Câu 35: Cho các hợp chất: HCOOH(1), CH 3 COOH(2), Cl-CH 2 COOH(3), C 6 H 5 OH (4), H 2 CO 3 (5), (CH 3 ) 2 CHCOOH(6), Br-CH 2 COOH(7), (Cl) 2 CH COOH (8).Độ mạnh tính axít của các chất trên giảm dần theo thứ tự: A.8,3,7,1,2,6,5,4 B.1,2,4,3,5,7,6,8 C.2,3,5,4,1,6,8,7 D.4, 5,6 ,2, 1,7,3,8 Câu 36: Số chất ứng với CTPT C 7 H 8 O ( là dẫn xuất của benzen)đều tác dụng với dd NaOH: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 37: Ba ancol X, Y, Z có khối lượng phân tử khác nhau và đều bền.Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ mol lần lượt là 3:4.CTPT của 3 ancol lần lượt là: A.C 2 H 6 O, C 3 H 8 O, C 4 H 10 O B.C 3 H 8 O, C 3 H 8 O 2 , C 3 H 8 O 3 C.C 3 H 8 O,C 4 H 8 O,C 5 H 8 O D.C 3 H 6 O, C 3 H 6 O 2 ,C 3 H 6 O 3 Câu 38: Hợp chất hữu cơ X(phân tử có vòng benzen) có CTPT là C 7 H 8 O 2 , tác dụng được với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. CTCT thu gọn của X là: A.C 6 H 5 CH(OH) 2 B.HOC 6 H 4 CH 2 OH C.CH 3 C 6 H 3 (OH) 2 D.CH 3 OC 6 H 4 OH Câu 39: Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt Al với Fe 3 O 4 thu được chất rắn A và nhận thấy khối lượng nhôm và nhôm oxit tăng 1,92g so với nhôm ban đầu.Cho A tác dụng với dd NaOH dư thu được 1,344 lít khí(đktc), giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100%.Khối lượng của A là: A.20,4g B.10,2g C.40,8g D.12,5g Câu 40: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. Trang 7/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH Thí sinh được chọn một trong hai phần sau Chương trình phân ban [10 câu]: Câu 41: Oxi hố 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu được chất X đơn chức. Tồn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH 3 CH(CN)OH(xianohiđrin). Hiệu suất q trình tạo CH 3 CH(CN)OH từ C 2 H 4 là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A. 70%. B. 50%. C. 60%. D. 80%. Câu 42: Tính Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hố - khử E 0 Zn 2+ /Zn. . Biết rằng: E 0 pin (Zn-Cu) = 1,1V, khử E 0 Cu 2+ /Cu =0,34V A. -0,76V B. 0,31V C. -0,04V D. -0,67V Câu 43: Khi hồ tan hồn tồn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (duy nhất) tạo thành lần lượt là A. 0,03 và 0,02. B. 0,06 và 0,01. C. 0,03 và 0,01. D. 0,06 và 0,02. Câu 44: Hòa tan hồn tồn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dd HNO 3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO 2 (duy nhất, ở đktc) và dd Y. Sục từ từ khí NH 3 (dư) vào dd Y, sau khi phản ứng xảy ra hồn tồn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 21,95% và 2,25. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 0,78. D. 78,05% và 0,78. Câu 45: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng cơng thức phân tử C 3 H 6 O 2 . Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO 3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Cơng thức cấu tạo của X và Y lần lượt là A. C 2 H 5 COOH và CH 3 CH(OH)CHO. B. C 2 H 5 COOH và HCOOC 2 H 5 . C. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 CH 2 CHO. D. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 COCH 3 . Câu 46: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO 3 ) 2 0,2M và AgNO 3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khơ cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam Câu 47: Hoà tan m(g) Al vào lượng dư dd hh NaOH và NaNO 3 thấy xuất hiện 26,88 lít (đktc) hh khí NH 3 và H 2 với số mol bằng nhau.Giá trò của m là: A.6,75 B.30,24 C.89,6 D.54 Câu 48: Cho miếng Fe nặng m(g) vào dd HNO 3 , sau phản ứng thấy có 13,44 lít khí NO 2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và còn lại 4,8g chất rắn không tan.Giá trò của m là: A.10,8g B.21,6g C.23,8g D.16. Câu 49: Dung dòch A chứa các ion Al 3+ (0,6 mol); Fe 2+ (0,3mol); Cl - (a mol); SO 4 2- (b mol).Cô cạn dd A thu được 140,7g muối .Giá trò của a và b là: A.0,6 và 0,9 B.0,9 và 0,6 C.0,3 và 0,5 D.0,2 và 0,3 Câu 50: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được một sản phẩm hữu cơ. Tên gọi của X là A. but-1-en. B. xiclopropan. C. but-2-en. D. Etilen. Chương trình khơng phân ban [10 câu]: Câu 51: Hiện tượng nào sau đây đúng khi cho từ từ dung dịch NH 3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl 3 ? A. Sủi bọt khí, dung dịch vẫn trong suốt và khơng màu B. Sủi bọt khí và dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa C. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa sau đó kết tủa tan và dung dịch lại trong suốt D. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa và kết tủa khơng tan khi cho dư dung dịch NH 3 Câu 52: Trộn đều 0,54g bột Al với Fe 2 O 3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt Al thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng hết với HNO 3 thu được hỗn hợp khí NO và NO 2 có tỉ lệ mol 1:3. Thể tích khí NO và NO 2 (đktc) trong hỗn hợp lần lượt là A. 0,224 lit và 0,672 lit B. 2,24 lit và 6,72 lit C. 0,672 lit và 0,224 lit D. 6,72 lit và 2,24 lit Trang 8/41 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 Câu 53: Cho các chất rắn Cu, Ag, Fe và các dung dịch CuSO 4 , FeSO 4 , Fe(NO 3 ) 3 . Số phản ứng xảy ra từng cặp chất một là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 54: +,-. /010 2 3 ' ( 45-$ / 67897 :( ;<  = >& Câu 55: Các chất nào sau đây có thể vừa làm mất màu dd Br 2 vừa tạo kết tủa vàng nhạt với dd AgNO 3 trong NH 3 A- metan , etilen , axetilen B- etilen ,axetilen , isopren C- Axetilen , but-1-in , vinylaxetilen D- Axetilen , but-1-in , but-2-in Câu 56: Từ CaC 2 và các chất vô cơ cần thiết điều chế thuốc trừ sâu 6.6.6 số phương trình phải thực hiện là(con đường ngắn nhất) A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 57: Cho Fe x O y tác dụng với dung dòch H 2 SO 4 (loãng, dư ) thu được một dung dòch vừa làm mất màu dung dòch KMnO 4 , vừa hoà tan bột Cu. Hãy cho biết Fe x O y là oxit nào dưới đây: A. Fe 2 O 3 B. FeO C. Fe 3 O 4 D. Hỗn hợp của 3 oxit trên Câu 58: Cho khí NH 3 dư đi từ từ vào dd X( chứa hỗn hợp CuCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 ) thu được kết tủa Y.Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, rồi cho luồng khí NH 3 dư đi từ từ qua Z nung nóng thu được chất rắn R.Trong R chứa: A.Cu, Al, Fe B.Al 2 O 3 và Fe C.Fe D. Al 2 O 3 và Fe 2 O 3 Câu 59: Hỗn hợp khí A gồm Cl 2 và O 2 . A phản ứng vừa hết với 1 hh gồm 4,32g Mg và 7,29g Al tạo ra 33,345g hh các muối Clorua và oxít 2 kim loại . % theo V của O 2 trong hh A: A.44,44% B.78,98% C.45,87% D.33,33% Câu 60: Cho các chất khí sau: SO 2 , NO 2 , Cl 2 , CO 2 .Các chất khí khi tác dụng với dung dòch natri hiđroxit ( ở nhiệt độ thường) luôn tạo ra 2 muối là: A. SO 2 , CO 2 B.CO 2 , Cl 2 , C.Cl 2 , NO 2 C.NO 2 , SO 2 TRƯỜNG THPT CHUN LÊ Q ĐƠN (Đề thi có 4 trang ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC LẦN III Thời gian 90 phút C©u 1 : Cho 20 gam hỗn hợp kim loại M và Al vào dung dịch H 2 SO 4 và HCl ( số mol HCl gấp 3 lần số mol H 2 SO 4 ) thì thu được 11,2 lít H 2 (đktc) và vẫn còn dư 3,4 gam kim loại . Lọc lấy phần dung dịch rồi đem cơ cạn thu được m gam muối khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5) A. 57,1 gam B. 75,1 gam C. 51,7 gam D. 71,5 gam C©u 2 : Trộn 400 ml dung dịch HCl 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 1,5M thu được 500 ml dung dịch X . Tính pH của dung dịch X ? A. pH=1 B. pH=2,5 C. pH=3 D. pH=2 C©u 3 : C 7 H 9 N có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen ? A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 C©u 4 : Hấp thụ hồn tồn 3,584 lít CO 2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH) 2 0,05M thu kết tủa X và dung dịch Y . Khi đó khối lượng của dung dịch Y so với khối lượng của dung dịch Ca(OH) 2 sẽ ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ). A. Tăng 3,04 gam B. Tăng 7,04 gam C. Giảm 4 gam D. Giảm 3,04 gam C©u 5 : Đốt cháy hồn tồn một amin no đơn chức thu thể tích nước bằng 1,5 lần thể tích CO 2 ( đo ở cùng điều kiện t o , áp suất ). Tìm cơng thức phân tử của amin ? A. C 4 H 11 N B. C 2 H 7 N C. C 3 H 7 N D. C 3 H 9 N C©u 6 : Cho phản ứng hóa học sau ở trạng thái cân bằng H 2 (k) + I 2 (k)  2HI(k) + Q ( 0<∆H ) Sự biến đổi nào sau đây khơng làm chuyển dịch cân bằng hóa học ? A. Thay đổi nồng độ khí H 2 B. Thay đổi áp suất C. Thay đổi nhiệt độ D. Thay đổi nồng độ khí HI C©u 7 : Một bình có dung tích 10 lít chứa 6,4g O 2 và 1,35g ankan ở 0 o C, áp suất bình là p atm. Đốt Trang 9/41 Mã đề 301 Đinh Văn Đạm k34 .ĐT 01675754499 cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu được sản phẩm cho vào nước vôi trong dư tạo 9 gam kết tủa. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 0,448 B. 0,42 C. 0,548 D. 0,1008 C©u 8 : Clo gồm có hai đồng vị là Cl 35 17 và Cl 37 17 . Khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,453 . Nếu tính khối lượng nguyên tử theo số khối thì cặp giá trị đúng của của % mỗi đồng vị tương ứng là ? A. 75% và 25% B. 75,76% và 24,24 % C. 77,35% và 22,65% D. 78% và 22% C©u 9 : Chất nào sau đây chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng oxi hóa - khử ? A. H 2 S B. HNO 3 C. Cl 2 D. O 3 C©u 10 : Có 500 ml dung dịch X chứa Na + , NH 4 + , CO 3 2- và SO 4 2- . Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lương dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc) . Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl 2 thấy có 43 gam kết tủa . Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH 3 ( đktc). Tính tổng khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O = 16 , S =32 , Ba = 137 ). A. 43,1 gam B. 119 gam C. 86,2 gam D. 50,8 gam C©u 11 : Cho các dung dịch riêng biệt sau : Glucozơ, tinh bột, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch là ? A. Na, Quì tím , Cu(OH) 2 B. Na, Quì tím , AgNO 3 /NH 3 C. Na, Quì tím , nước brom D. Cu(OH) 2 , dung dịch I 2 , nước brom C©u 12 : Để hòa tan 9,18 gam bột Al nguyên chất cần dùng dung dịch axit A thu được một khí X và dung dịch muối Y . Để tác dụng hoàn toàn với dung dịch muối Y tạo thành dung dịch muối mới trong suốt thì cần 290 gam dung dịch NaOH 20% . Xác định axít A ?( Al = 27 , Na = 23 , O = 16 , H = 1). A. HNO 3 B. HCl C. H 2 SO 4 D. H 3 PO 4 C©u 13 : X là nguyên tố có 12 proton, Y là nguyên tố có 17 electron.Công thức hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố này có thể là ? A. X 2 Y 3 B. XY 2 C. X 2 Y D. XY C©u 14 : Hợp chất hữu cơ X ( phân tử có vòng benzen ) có công thức phân tử là C 7 H 8 O 2 , tác dụng được với Na và NaOH . Biết khi cho X tác dụng với Na dư , số mol H 2 thu được bằng số mol X phản ứng và X chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1 .Công thức cấu tạo thu gọn của X là ? A. CH 3 C 6 H 3 (OH) 2 B. C 6 H 5 CH(OH) 2 C. HOC 6 H 4 CH 2 OH D. CH 3 OC 6 H 4 OH C©u 15 : Dãy nào sau đây được xắp xếp theo chiều tính dẫn điện tăng ? A. Mg , Fe , Ag , Cu B. Fe, Al , Cu , Ag C. Mg , Cu , Al , Ag D. Fe, Ag , Au , Cu C©u 16 : Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy , người ta lấy hai lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO 3)2 dư thấy có kết tủa màu đen xuất hiện . Hiện tượng này chứng tỏ trong không khí có hiện diện khí ? A. CO 2 B. H 2 S C. NH 3 D. SO 2 C©u 17 : Cho dung dịch X chứa 1 mol Ba(HCO 3)2 tác dụng với dung dịch Y chứa 3 mol KHSO 4 ( các dung dịch đều loãng ) thu được kết tủa T , khí CO 2 và dung dịch Z . Các ion có trong dung dịch Z gồm ? A. K + , CO 3 2- , SO 4 2- B. K + , H + , SO 4 2- C. K + , CO 3 2- D. K + , H + , SO 4 2- , Ba 2+ C©u 18 : Từ x tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ sản xuất được 0,5 tấn rượu etylic ( biết hiệu suất cả quá trình là đạt 70% ) giá trị của x là ?( C=12, H= 1, O =16) A. 1,607 tấn B. 1 tấn C. 3,214 tấn D. 2,516 tấn C©u 19 : Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken . Tỉ khối hơi của A đối với H 2 là 6 . Đun nóng nhẹ A có mặt chất xúc tác Ni thì A biến thành hỗn hợp khí B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với hiđro là 8 . Tìm công thức phân tử của Anken ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C 2 H 4 B. C 5 H 10 C. C 3 H 6 D. C 4 H 8 C©u 20 : Để đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X cần 7,68 gam oxi. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng H 2 SO 4 đặc, thấy bình tăng 4,32 gam . Xác định công thức phân tử của X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C 2 H 6 B. C 2 H 4 C. CH 4 D. C 3 H 6 Trang 10/41 [...]... 180oC thì thu được bao nhiêu sản phẩm là hợp chất hữu cơ? A 5 B 6 C 8 D 9 Câu 33: Cho các chất: C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N Số đồng phân của các chất giảm theo thứ tự A C4H9Cl, C4H10, C4H10O, C4H11N B C4H11N, C4H9Cl, C4H10O, C4H10 C C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10 D C4H11N, C4H10O, C4H10, C4H9Cl Câu 34: Khi vật bằng gang, thép bị ăn mòn điện hố trong khơng khí ẩm, nhận định nào sau đây đúng? A Tinh... M«n : Thi thu hoa lan III §Ị sè : 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Trang 13/41 Đinh Văn Đạm k34 ĐT 01675754499 23 24 25 26 27 50 TRƯỜNG THPT CHUN HÀ TĨNH ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2007 LẦN I Mơn thi : Vật lý (Đề thi có 05 trang ) Thời gian làm bài : 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ,tên thí sinh 107 ... cho phản ứng tráng gương là: A Glucozơ, mantozơ , axit fomic B Anđêhit, Fructozơ, sccarozơ, C Glucozơ, Fructozơ, Saccarozơ D Fomandehit, tinh bột, glucozơ Câu 23: Cho phản ứng oxihóa – khử: KMnO4 + KCl + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + Cl2 + H2O Cho hệ số cân bằng là: A 4, 12, 10, 4, 10, 8, 6 B 2, 10, 8, 2, 6, 5, 8 C 2, 6, 10, 4, 8, 10, 6 D 2, 6, 10, 4, 6, 5, 8 Câu 24: Cho 34,2 gam đường Saccarozơ có lẫn một... B A A A C D D D A A B B B A C B D C D B C D D C D D C D Trang 22/41 Đinh Văn Đạm k34 ĐT 01675754499 B D A C C A Trang 23/41 Bộ đề luyện thi đại học 2009-2 010 GV: Đinh V ăn Đam-THPT L Ư ƠNG PH Ú PB-TN Đề 005 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (Đề thi có 05 trang) Mơn thi: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu 1: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau... tối thi u lượng KMnO4 ngun chất là: A 3,67 gam B 6,32 gam C 9,18 gam D 10, 86 gam Câu 38: Cho các ankan sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 Hỏi ankan nào tồn tại 1 đồng phân, mà khi đồng phân đó tác dụng với khí clo theo tỉ lệ 1:1 chỉ tạo ra một monocloro duy nhất A C2H6, C3H8, C4H10 B C2H6, C5H12, C8H18 C C2H6, C2H10, C6H14 D C2H6, C5H12, C7H16 + − 2− Câu 39: Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 100 ... dùng là: A 115.000 B 112.000 C 120.000 D 118.000 Trang 18/41 Đinh Văn Đạm k34 ĐT 01675754499 SỞ GD-ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUN BN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2008-2009 Mơn thi: HỐ HỌC, khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 213 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết khối lượng ngun tử(tính theo đvC) của các ngun tố: H = 1; C = 12;... trong hỗn hợp X lần lượt là (cho C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40) Lưu hành nội bộ-ĐT:01675754499 26 Bộ đề luyện thi đại học 2009-2 010 GV: Đinh V ăn Đam-THPT L Ư ƠNG PH Ú PB-TN A 10, 0 gam và 6,0 gam B 11,0 và 6,0 gam C 5,6 gam và 6,0 gam D 5,4 gam và 10, 6 gam Câu 48: Xà phòng hố este C 5H10O2 thu được một rượu Đun rượu này với H 2SO4 đặc ở 170oC được hỗn hợp hai olefin Este đó là: A CH3COOCH2CH2CH3... kim loại hoá trò II trong 146 gam dung dòch HCl 10% Vậy công thức hiđroxit của kim loại R là: A Mg(OH)2 B Ca(OH)2 C Ba(OH)2 D Kết quả khác Câu 21: PVC được đ/c từ khí thi n nhiên theo sơ đồ sau: CH 4   C2 H 2   CH 2 = CH − Cl   PVC → → → Nều hiệu suất của tồn q trình là 20% và trong khí thi n nhiên chứa 100 % là CH 4 thì cần bao nhiêu thể tích khí thi n nhiên (ở đktc) để điều chế được 1 tấn PVC... tử của ancol là: A C2H5O B C4H10O2 C C3H15O3 D C4H10O Câu 5: Tính axit của dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy nào sau đây A HI > HBr > HCl > HF B HF > HBr > HCl > HI C HF > HCl > HBr > HI D HBr > HI > HCl > HF Câu 6: Ancol 900, có nghĩa là: A Ancol có nhiệt đợ sơi ở 900, 1 atm Lưu hành nội bộ-ĐT:01675754499 27 Bộ đề luyện thi đại học 2009-2 010 GV: Đinh V ăn Đam-THPT L Ư... CHCl2-CF2-O-CH3 Lưu hành nội bộ-ĐT:01675754499 D Giảm đi 16 lần D C6H6Cl6 30 Bộ đề luyện thi đại học 2009-2 010 GV: Đinh V ăn Đam-THPT L Ư ƠNG PH Ú PB-TN Câu 10: Từ 300 tấn quặng pirit sắt (có lẫn 20% tạp chất trơ) người ta có thể điều chế được bao nhiêu tấn H 2SO4 80% (biết sự hao hụt trong quá trình điều chế là 10% ): A 320 tấn B 360 tấn C 420 tấn D 441 tấn Câu 11: phân tích hồn tồn 9,9 gam một chất . THPT CHUYÊN ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2007 LẦN I HÀ TĨNH Môn thi : Vật lý (Đề thi có 05 trang ) Thời gian làm bài : 90 phút S ố câu tr ắ c nghi ệ m: 50 Họ,tên thí sinh Mã đề thi 107 Số báo danh:. Thứ tự khác. ĐỀ SỐ 7 Thời gian 90 phút TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2 010 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao. NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 213 Họ, tên thí sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 ĐÊ THI THỬ, 10 ĐÊ THI THỬ, 10 ĐÊ THI THỬ