TrietLyUaChuongNhat

14 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

MY FAVOURITE PHILOSOPHY tác giả Katrina in Oz TRIẾT LÝ ƯA CHUỘNG NHẤT Một người có một đồng hồ thì biết lúc này là mấy giờ; Một người có hai đồng hồ thì không bao giờ chắc chắn. A man with one watch knows what time it is; A man with two watches is never quite sure Đừng nhìn nơi bạn vừa ngã xuống, nhưng hãy nhìn nơi bạn đã trượt chân Don’t look where you fall, but where you slipped Hãy nhìn cuộc đời qua kính chắn gió, chứ đừng nhìn qua kính chiếu hậu Look at life through the wind-shield, not the rear-view mirror Người ta có thể nghi ngờ điều bạn nói nhưng họ sẽ tin điều bạn làm People may doubt what you say but they will believe what you do Hãy tỏ ra ân cần với những người bạn gặp trên đường đi lên Bởi vì bạn sẽ cần họ trên đường đi xuống Be nice to people on your way up Because you’ll need them on your way down Đừng bao giờ giải thích. Bạn bè của bạn thì không cần. Còn kẻ thù bạn thì sẽ không tin. Never explain. Your friends do not need it. and your enemies will not believe it. Trong khi đi tìm trả thù, hãy đào hai cái huyệt - một cái cho chính bạn While seeking revenge, dig two graves - one for yourself Thì giờ bạn đã vui lòng phung phí không hề bị phí mất đâu. Time you enjoyed wasting was not wasted Can đảm không phải là không sợ hãi, nhưng là khả năng hành động khi đối diện với sợ hãi Courage is not a lack of fear, but the ability to act while facing fear
- Xem thêm -

Xem thêm: TrietLyUaChuongNhat, TrietLyUaChuongNhat, TrietLyUaChuongNhat