Tiểu luận Lịch sử Đảng Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

11 6,406 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:20

Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử Tiểu luận Lịch Sử Đảng ∞0∞ Đề bài: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. LàmBài 1, Mở đầu Việt Nam ta ngày nay tuy còn là một nước đang phát triển nhưng đời sống tinh thần , vật chất của nhân dân đã được cải thiện , tốt hơn trước kia rất nhiêu. Chúng ta trước cách mạng tháng 8 năm 45 chúng ta còn là thuộc địa của Pháp , còn nghèo túng lạc hậu , trì trệ hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới . Nhưng sau cách mạng giành chính quyền , tiếp tục đấu tranh , xây dựng cho đến nay chúng ta đã đạt được những thành tu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực . Theo suốt quá trình đấu tranh , đi lên , thay da đổi thịt đó của nước ta là Đảng Cộng Sản Việt Nam trong vai trò một tổ chức lãnh đạo , người soi đèn dẫn đường đưa đất nước từng bước vượt qua bao mưu toan của kẻ xâm lược hùng mạnh , các thế lực thù địch , phá hoại . Ra đời vào đầu tháng 3 năm 1930 trong hoàn cảnh đất nước khó khăn loạn lạc chịu sự bê tha rệu rã và xuống cấp của chế độ phong kiến , bao chà đạp của gót giày xâm lược thực dân Pháp , phát xít Nhật. Các phong trào công nông , phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lúc bấy giờ đang bế tắc , và đã nhiều thất bại .Thế nhưng sau khi ra đời , hoạt động và cũng đã có những sai lầm , thiếu sót nhưng Đảng ta đã làm được điều kì diệu_đem độc lập ấm no cho dân tộc. Nhìn nhận lại lịch sử , trong khi bao nhiêu tổ chức khác lúc bấy giờ ra đời với muôn hình muôn vẻ , bao nhiêu hào sĩ , hiền tài tìm mọi phương cách cứu nguy cho dân cho nước đều không thành thì phải chăng sự ra đời định mệnh và những gì tiếp theo đó của Đảng là một duyên may , một sự tình cờ ? - 1 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử Vấn đề này nếu xét cụ thể bản chất , nhìn nhận khách quan một cách tổng quát cả quá trình , theo quy luật lịch sử chúng ta thấy được rằng sự ra đời đó là một tất yếu . 1- Nội dung 2.1 - Hoàn cảnh lịch sñ thế giới , Việt Nam Trên thế giới , sau chiến tranh thế giới thứ nhất ,sức mạnh và móng vuốt khổng lồ của CN§Q thực dân đã bao trùm khắp nơi sự áp bức và xu hướng thôn tính dân tộc của các nước CNDQ tăng lên rõ rệt . Sự xuất khẩu tư bản vào các nước thuộc địa của chủ nghĩa tư bản đã làm cho quan hệ xã hội cũ thay đổi một cách căn bản . Nhưng bản thân chủ nghĩa tư bản du nhập từ bên ngoài vào lại đòi hỏi và thực tế đã tạo cho các dân tộc những phương tiện và phương pháp để tự giải phóng . Sự thức tỉnh về ý thức dân tộc và phong trào đấu tranh tự giải phóng khái ách thực dân tăng lên mạnh mẽ rõ đầu thỊ kỉ XX. Nhất là sau cách mạng tháng Mười Nga 1917 . Việt Nam cũng chiu ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử đó . Những năm 50 - 60 của thỊ kỉ XIX , Việt Nam đã bị thực dân Pháp xâm lược . Sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định vũ trang , thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy chính trị trên khắp đất nước . Chóng đã ngang nhiên tiến hành những cuộc khai thác thuộc địa nhằm khai thác tài nguyên , bóc lột nhân công rẻ mạt .Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và ở Đông Dương là chuyên chế về chính trị , kìm hãm về kinh tế .Chóng rêu rao gọi là “sứ mạng khai hoá “chính là sự khai thác thuộc địa của bọn thực dân bằng lưỡi lê , họng súng , giá treo cổ và hãm hiếp phụ nữ . Dưới ách thống trị đó , mâu thuẫn cơ bản vốn có trong lòng xã hội Việt Nam phong kiến cũ là mâu thuẫn giữa nhân dân ta mà trước hết là nông dân với giai +cấp địa chủ phong kiến không mất đi mà ngoài ra còn xuất hiện một mâu thuẫn mới bao trùm lên tất cả , đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc thực dân Pháp. Mâu thuẫn này ngày càng sâu sắc và gay gắt thêm .Đúng - 2 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử như quy luật của triết học là khi một mâu thuẫn giữa các sự vật nảy sinh thì nó luôn kéo theo những vận động để giải quyết mâu thuẫn đấy . 2.2 - Các phong trào đấu tranh thời kì đầu_Tiền đề thực tiễn cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Nhân dân ta với truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm đã đứng dậy đấu tranh đòi cái gọi là độc lập bình đẳng và bác ái đúng nghĩa từ bọn thực dân Pháp . Rất nhiều phong trào yêu nước đòi độc lập dân tộc đã nổ ra . Đầu tiên là các phong trào Cần Vương ở Trung kỳ và Bắc kỳ , khởi nghĩa Yên ThỊ ở Bắc kì . Song các phong trào thời kì này đều lần lượt bị thực dân Pháp đàn áp . Do quá yếu ớt và cổ hủ , mang tính chất lạc hậu kiểu phong kiến . Vào đầu thỊ kỉ XX , sau cách mạng tháng Mười Nga , thành công của phong trào dân chủ tư sản ở Đông Âu làm cho cục diện thế giới thay đổi , cách nhìn nhận về các vấn đề trên thế giới cũng thay đổi theo. Phong trào dân chủ tư sản nở rộ nh một trào lưu và đã du nhập vào Việt Nam . Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta cũng chiu ảnh hưởng của sự thay đổi đó , mang nhiều yếu tố mới cả về tư tưởng cũng nh phương pháp đấu tranh. Tiểu biểu là các phong trào : Đông Du_đưa các thanh niên ưu tú đi du học và dùng thơ văn yêu nước để thức tỉnh quốc dân ; phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục_tuyên truyền cải cách văn hoá , xã hội , hô hào thực nghiệp đả phá tư tưởng và lề thói phong kiến ; phong trào Duy Tân_vận động cải cách văn hóa xã hội , động viên lòng yêu nước Các phong trào này chỉ đấu tranh về mặt chính trị , mang nặng chủ nghĩa cải lương ,yếu ớt và cuối cùng đều thất bại . Việt Nam lúc bấy giờ còn có phong trào đấu tranh của các giai tầng khác cũng nhiều , rầm rộ nh của tầng lớp tư sản ,tiểu tư sản mới , của các nhà yêu nước, trí thức, của nông dân , công nhân Phong trào yêu nước , tự tôn dân tộc của tầng lớp tiểu tư sản thành thị có đổi mới hơn về hình thức với các một số tổ chức cấp tiến như Việt Nam Nghĩa Hoà Đoàn , Đảng Thang Niên , Đảng An Nam Độc Lập nhưng tất cả - 3 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử đều không có đường lối chính trị rõ ràng và hệ thống tổ chức chặt chẽ ,hoạt động rời rạc cho nên không có khả năng tập hợp quần chúng. Tất cả đều nhanh chóng thất bại mà không đạt được gì . Về phong trào đấu tranh tầng lớp công nhân hay phong trào công nhân thì diễn ra dưới các hình thức đặc thù của giai cấp mình như bãi công đình công. Trong các cuộc đấu tranh , công nhân đã nêu lên được yêu sách của mình , đấu tranh có tổ chức hơn , có sự liên hệ với công nhân cùng ngành nghề và đã bắt đầu xuất hiện tổ chức công hội . Trong các cuộc đấu tranh đó có cuộc bãi công năm 1925 của công nhân Ba Son do Tôn Đức Thắng tổ chức đã buộc thực dân Pháp đồng ý tăng 10% lương cho công nhân Ba Son , một thành công nhỏ , một dấu hiệu khả quan .Tuy nhiên các phong trào công nhân từ đầu thỊ kỉ XX đến những năm 1925 dù phát triển mạnh song vẫn còn tự phát , thiển cận , đơn giản không tìm được mục đích đấu tranh sâu xa căn bản tất cả đều không thành công . Công nhân chưa trở thành một lực lưîng chính trị độc lập trong phong trào dân tộc . Phong trào dân tộc Việt Nam vẫn bị bế tắc , chưa tìm được con đường dẫn đến thắng lợi . 2.3 - Con đường nhận thức, con đường cách mệnh của Hồ Chí Minh Tiền đề lÝ luận cho sự ra đời của Đảng . Hồ Chí MÝnh tên thật là Nguyễn Sinh Cung lúc bấy giờ là một thanh niên nồng nàn yêu nước và cũng có quen biết Phan Bội Châu . Người sinh ra đã thÊu rõ cảnh nước mất nhà tan , nhân dân lao động lầm than cơ cực. Bằng lòng yêu nước thương nòi , căm thù đế quốc xâm lược , áp bức bất công , năm 1911 Người đã lên tàu của Pháp xuất ngoại . Hồ Chí Minh (HCM) ra đi với một hoài bão, trăn trở lớn là tìm con đường giải phong dân tộc khái cảnh áp bức , khốn khổ , được độc lập dân chủ . Suy nghĩ đầu tiên lúc ra đi của HCM là muốn sang phương Tây nơi mà người cho là có tư tưởng tự do , dân chủ và khoa học kĩ thuật , có bình đẳng và bác ái để xem họ làm nh thế nào , học tập họ rồi trở về giúp đồng bào mình cởi bỏ xiềng xích nô lệ . Trên con đường bôn ba khắp năm châu bốn bể , với hàng - 4 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử chục lần thay tên đổi họ, Người đã làm hàng trăm nghỊ trong địa vị của nhiều giai tầng trong xã hội các nước như nhà báo , công nhân các màu da , quét tuyết Nhờ vậy mà HCM có được sự đồng cảm với mọi giai tầng trong xã hội các nước cũng như ở Việt Nam , Người có được cái nhìn vừa khái quát tổng thể vừa sâu sắc đầy đủ bản chất của chủ nghĩa đế quốc , thực dân xâm lược , nó như là con đỉa hai vòi một vòi hút máu nhân dân lao động các nước thuộc địa , một vòi hút máu nhân dân lao động chính trong nước . Kết hợp với việc nghiên cứu lý luËn và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới như cách mạng Mü , cách mạng Pháp HCM đã đúc rút được nhiều bài học quý về lực lượng cách mạng và dặc biệt là bài học về chọn con đường cách mạng từ đó hình thành nên sơ bộ quan điểm về làm cách mạng. Hồ Chí Minh chỉ còn thiếu , tư tưởng lý luận đầy đủ sâu sắc và đúng đắn về con đường làm cách mạng . Và Người đã tìm thấy , đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga – là bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I .Lê-Nin . Cuối cùng thì trong HCM mình đã định rõ con đường cứu nước cho dân tộc mình : không có con đương nào khác con đương cách mạng vô sản – con đường cách mạng của Lê-Nin . Tại đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua(Tous) năm 1920 , HCM đã gia nhập Quốc tế cộng sản đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức , quan điểm cũng như trong con đường cách mạng mà Người sẽ theo sau này , từ chủ nghĩa yêu nước, đến chủ nghĩa cộng sản , từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc chưa có khuynh hướng rõ ràng thành một chiến sĩ theo chủ nghĩa cộng sản và một chiến sĩ qu«c tế vô sản . Trước đó Người mặc dù đã nhìn nhận thấy sự thiếu sót trong đường lối và tư tưởng đấu tranh của các nhà yêu nước tiền bối đã dẫn đến những thất bại như thế nào nhưng đến lúc này người mới tìm được đường đi cho chính mình, con đường mà người tin tưởng . Sau đó với việc thực hiện những nhiệm vụ đối với phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, HCM đã tích cực vận động phong trào cách mạng ở các - 5 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử thuộc địa , nghiên cứu chủ nghĩa Mác- LªNin và xây dựng tư tưởng chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc để truyền về Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng , chính trị và tổ chức cho việc thành lập một chính đảng cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân . 2.5 Hệ thống quan điểm cách mạng và lÝ luận đúng đắn của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng-giải phóng dân tộc nền tảng lÝ luận sau này của Đảng . Tháng 12-1924 , Hồ Chí Minh về Quảng Châu (Trung Quốc), trực tiếp chuẩn bị thành lập đảng cộng sản ở Việt Nam . Người đi đầu trong việc tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở ¸ Đông, lập ra Thanh niên cách mạng đồng chí hội , xuất bản báo Thanh niên , huấn luyện cán bộ , viết tác phẩm Đường cách mÔnh _một trong các bài viết của người trong giai đoạn từ 1921 đến 1927 với một hệ thống quan điểm: - Thấy rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân , chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới , là kẻ thù trực tiếp nguy hại nhất của nhân dân các nước thuộc địa , bản thân nhân dân các nước thuộc địa phải tự mình đứng lên giải phóng cho mình . - Phải gắn cách mạng trong nước với cách mạng của nhân dân các nước khác trên thế giới , đây là thời đại cách mạng mới , cách mạng vô sản.Phải cách mạng triệt để , lãnh đạo ,tập hợp sức mạnh nhân dân giành chính quyền trao lại cho người dân. Không được để lọt vào tay số ít cá nhân . - Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà nó có tính chủ động độc lập , người làm cách mạng phải tự lực cánh sinh chủ động cách mạng. - Nước đã mất thì dân mất hết cả quyền lợi về kinh tế và chính trị , mất cả tự do độc lập.Từ đó phải tiến hành giải phóng dân tộc mở đường tiến lên giải phóng lao động , giải phóng con người tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc rồi tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa . Như vậy có - 6 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử thể vạch ra vấn đề về kẻ thù , về nhiệm vụ cách mạng ,về các lực lượng tạo nên sức mạnh dân tộc Phải xây dựng lực lượng cách mạng ,xây dùng sức mạnh dân tộc trên nhận thức thực tế rằng công nông là đông đảo , chịu áp bức nặng nề nhất nên công nông là gốc của cách mạng, ngoài ra còn cần phải tập hợp mọi lực lượng yêu nước khác khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc . - Quần chúng phải được giác ngộ và được tổ chức mới tạo nên sức mạnh của cách mạng .Vì vậy phải biết giáo dục quần chúng về mục ®Ýc cách mạng biết đồng tâm hiệp lực , có ý chí quyết tâm , bền gan chiến đấu lâu dài . - Cách mạng muốn thắng lợi thì phải có Đảng cách mạng ,Đảng có vững thì cách mạng mới thành công . Đảng muốn vững thì phải có học thyÕt c¸h mạng . Đó là học thuyết của LªNin. Đảng phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên có lÝ tưởng cách mạng có lập trường và đạo đức cách mạng , có quyết tâm chiến đấu vì lý tưởng giải phóng dân tộc và nhân loại . Hệ thống quan điểm và lÝ luận này được truyền vào Việt Nam trong những năm 20 của thỊ kỉ XX. Theo cơ sở tư tưởng lÝ luận đó các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã ra đời rất nhanh chóng . 2.6 - Nhận thức về tư tưởng lÝ luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các chiến sĩ ,phong trào GPDT qua sự ra đời của các tổ chức cộng sản. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929 đã lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đã ra đời đó là Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng , Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn .Trong ba đảng đó thì Đông Dương Cộng Sản Đảng và An Nam Cộng Sản Đảng đều có tiền thân là tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội , Cả ba tổ chức đảng đều hoạt động trên cơ sở lÝ luận của chủ nghĩa Mac-Lªnin và tư tưởng HCM . Nhưng sự tồn tại ba Đảng hoạt động biệt lập có nguy cơ dân một sự chia rÊ lớn. Điều này nảy sinh từ cách nhận thức khác nhau, sai lệch về tư tưởng lÝ luận của HCM cả ba đều thiếu sót một điều quan trọng cơ bản đó là phải tập hợp lực lượng quần chúng , tạo nên sức mạnh dân tộc thì sự nghiệp cách mạng - 7 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử của dân tộc mới thành công được .Đứng trước tình hình đó , Hồ Chí Minh là người đi đầu trong việc nhận thức ra sai lệch nghiêm trọng và tiến hành thống nhất ba tổ thành một Đảng Cộng Sản thống nhất trong cả nước. 2.7 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời , kết quả tất yếu của một quá trình lịch sử tất yếu. Những ngày đầu tháng 2 năm 1930 hội nghị thống nhất ba tổ chức đảng đã được tổ chức, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ra đời . Nhìn lại cả một quá trình lịch sử ta thấy dù trong một thời gian ngắn nhưng rõ ràng cách mạng của Việt Nam đã được trải nghiệm với nhiều con đường , nhiều hình thức đấu tranh . Từ những hình thức non trẻ và có phần ấu trĩ theo chủ nghĩa cải lương rồi đường lối đấu tranh theo dân chủ tư sản, phong trào đấu tranh của công nhân tất cả đều là vùng lên đòi dân chủ , bình quyền, đòi quyền lợi chính đáng nhưng tất cả chỉ mới là chỉ mới đòi hỏi những mục đích trước mắt độc lập mà không thấy được mối liên hệ khăng khít của các mục đích đó cùng một nguồn gốc mục đích chung là gì .Các cuộc đấu tranh nổ ra lẻ tẻ, thức bột phát thiếu tổ chức , không tạo được lực lượng . Theo sự phát triển tự nhiên các phong trào càng về sau này càng có những điểm tiến bộ hơn các phong trào trước đó .Tuy nhiên các phong trào vẫn còn rất nhiều thiếu sót về mặt quy mô tổ chức về lÝ luận về nhận thức thực tiễn để có thể có được sức mạnh và tồn tại bền vững. Quá trình phát triển nhận thức chủ quan của Hồ Chí Minh cũng nằm trong xu thế tự nhiên như thế nhưng Người đã nhận thức một cách nhạy bén tiến bộ sâu sắc và toàn diện , điều này thể hiện trong tư tưởng và lÝ luận của người.Hệ thống quan điểm , lÝ luận của người và con đường cách mạng , sáng lập ra Đảng là kết quả một quá trình nhìn nhận chủ hanh động chủ quan nhưng lại nằm trong kết quả của quá trình , quy luật phát triển chung của sư vật hiện tượng. Có vận động và phát triển thì phát sinh mâu thuẫn , mâu thuẫn lại kéo theo sự vận động phát triển mới theo xu hướng giải quyết mâu thuẫn đó .Sự phát triển mới này có thể nhanh hay chậm , nhiều hình thức nhưng xu hướng của nó luôn không đổi đó là xoá bỏ mâu thuẫn sinh ra nó . Vấn đề của chúng ta - 8 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử ở đây cũng thế chủ nghĩa tư bản phát triển xâm lược thuộc địa ,gây nhiều loại mâu thuẫn , sự ra đời của Đảng chính là kết quả của quá trình vận động gi¶Ø quyết một trong những mâu thuẫn đó – mâu thuẫn dân tộc ,mâu thuẫn giai cấp, kết quả của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở nước ta trong thời đại mới , là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lªnin với phong trào yêu nước phong trào công nhân Việt Nam .Quá trình chính ở đây là quá trình phát triển nhận thức chủ quan của nhân dân ta mà đi đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh. 2.8 Sự tồn tại và thành công trong hoạt động của Đảng điều tất yếu do tư tưởng và nền tảng lÝ luận đúng đắn mang tính cách mạng và khoa học Sự ra đời của Đảng với chính cương ,sách lược vắn tắt , chương trình tóm tắt, điều lệ tóm tắt của của nó đã tạo mới một bước ngoặt mới trong tư tưởng và hoạt động của phong trào yêu nước Việt Nam. Theo đó phong trào yêu nước từ chỗ tự phát sang tự giác ; từ chỗ hoạt động không rõ ràng đúng đắn về mục đích nhiªm vụ, không tạo được lực lượng đủ mạnh thì nay nó là đánh đuổi đế quốc chủ nghĩa thực dân pháp và bọn phong kiến , làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc , dựng ra chính phủ công nông binh , lực lượng đó là quân đội công nông . Trước kia nó là rời rạc từng vùng , từng giai tầng , từng tư tưởng , lÝ luận thì bây giờ tất cả là một khối thống nhất trong cả nước trong mọi giai tầng xã hội dưới một tư tưởng lÝ luận chung điều khiển các hoạt động một cách thống nhất có hiệu quả. Đảng đã vạch ra nhiệm vụ dân tộc dân chủ , chống đế quốc chống phong kiến và cái phải làm được cuối cùng là thủ tiêu hết các quốc trái , thu hết sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh , thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm củ công và chia cho dân cày nghèo , tiến hành cách mạng ruộng đất chia cho dân cầy nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ. Dân chúng được tự do tổ chức phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá Tính cách mạng đó trong đường lối tư tưởng ,hoạt động của Đảng đã chứa đựng đầy đủ tính khoa học của nó Hồ Chí Minh khi nghiên cứu chủ nghĩa - 9 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử Mác -Lªnin đã biết nhìn nhận nét đặc thù, nét riêng trong điều kiện hoàn cảnh ở Việt Nam từ đó vận dụng chủ nghĩa đó vạch ra con đường cách mạng đầy khoa học sáng tạo cho nước ta .Thành công trong cách mạng tháng 8 nhờ biết chớp thời cơ làm cho nhân dân Bắc kì độc lập tự do mà ít đổ máu là thành công đầu tiên vĩ đại mình chứng , biểu hiện hùng hồn cho tính khoa học của đường lối đó.Tính khoa học còn được biểu hiện qua cái l«gic của thứ tự các nhiệm vụ ,cái trước cái sau cái nào chính ,cái nào phụ cái nào lớn cái nào bé theo từng thời điểm ,ho¶n cảnh được xác định một cách linh hoạt hợp lÝ. 2- Kết Luận Sự ra đời của Đảng gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh , người sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện Đảng . Vị lãnh tụ thiên tài , danh nhân văn hoá người cha g×a kính yêu của dân tộc Việt Nam . Chúng ta có quyền tự hào về Đảng cũng nh sự ra đời tất yếu của nó . Đảng đã đưa đất nước thoát khỏi tối tăm què quặt cả về kinh tế , chính trị , xã hội, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người dân , đã và đang đưa Việt Nam tới một tương lai tươi sáng hơn – xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho dù ngày nay thế giới đã thay đổi đi rất nhiều , kinh tế thị trường đầy hứa hẹn ,đầy cám dỗ và cạm bẫy , các thế lực thù địch vẫn còn đó lăm le phá hoại quấy rối nhưng chúng ta có quyền tin và theo Đảng vượt qua các khó khăn này Nước ta sÊ giàu mạnh hơn hoàn thiện hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng ./. - 10 [...].. .Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử - 11 . Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử Tiểu luận Lịch Sử Đảng ∞0∞ Đề bài: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. LàmBài 1, Mở đầu Việt Nam ta. thành thì phải chăng sự ra đời định mệnh và những gì tiếp theo đó của Đảng là một duyên may , một sự tình cờ ? - 1 Sự ra đòi của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử Vấn đề này nếu xét. Nam đã ra đời đó là Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng , Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn .Trong ba đảng đó thì Đông Dương Cộng Sản Đảng và An Nam Cộng Sản Đảng đều có tiền thân là
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử Đảng Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, Tiểu luận Lịch sử Đảng Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, Tiểu luận Lịch sử Đảng Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Từ khóa liên quan