tiểu luận Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần

30 583 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:17

MỤC LỤC I. Tình hình ruộng đất tư hữu trước thời Lý-Trần……………2 1. Khái niệm ruộng đất tư hữu……………………………… 2 2. Tình hình chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất trước thời Lý-Trần ………………………………………………………… …3 II. Tình hình ruộng đất tư hữu ở Việt Nam thời Lý-Trần Chính sách đối với ruộng đất tư của 2 triều đại Lý-Trần … 5 Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần……………… 7 2.1. Ruộng đất thuộc sở hữu nhỏ của nông dân lao động… 9 2.2. Ruộng đất thuộc sở hữu lớn của địa chủ……………… 10 2.3. Ruộng đất thuộc sở hữu nhà chùa………………………11 2.4. Bộ phận ruộng đất thuộc điền trang của các vương hầu, quý téc…………………………………………………………… 13 2.5. Quyền sở hữu ruộng đất……………………………………….16 KẾT LUẬN ………………………………………………….18 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………21 1 I. Tỡnh hỡnh rung t t hu trc thi Lý-Trn 1. Khỏi nim rung t t hu Trc khi i vo tỡm hiu rung t t hu thi Lý-Trn ta tỡm hiu th no l rung t t hu. ng ghen vit Quyn s hu t do v hon ton v rung t khụng nhng ch cú ngha l cú th chim hu rung t mt cỏch khụng iu kin hay khụng b hn ch gỡ, m cng cũn cú ngha l cú th em nhng nú i 1 Lờ nin núi T do chõn chớnh ca loi ch t h (rung t nh) ấy, khụng cú t do mua bỏn rung t thỡ khụng th c 2 . T nhng quan im trờn ta nhn thy mua bỏn rung t l mt tiờu chun ca quyn t hu rung t. Tuy nhiờn cng phi t nhng quan im trờn trong mt hon cnh lch s c th. Bi vỡ theo Mac Trong mi thi i lch s, ch t hu ó phỏt trin mt cỏch khỏc v trong mt lot nhng quan h xó hi hon ton khỏc. Vỡ vy cú th mi thi i lch s khỏc quan nim, tớnh cht ca rung t t hu cng cú mang nhng nột khụng tng ng. Cõu núi ca ng ghen núi v giai on tan ró ca xó 1 Ăng ghen Nguồn gốc của gia đình, chế độ t hữu và của nhà nớc NXB Sự thật, Hà Nội (1961, tr 235) 2 Lê nin Cơng lĩnh ruộng đất của Đảng xã hội dân chủ trong Cách mạng Nga lần thứ nhất (1905 - 1907) Matxcơva Trung Văn, tr 117 2 hi th tc. Cõu núi ca Lờnin núi v giai on t bn ch ngha. Vy t quan im trờn v t hu rung t trong lch s phong kin Vit Nam thỡ cớ ỳng khụng. Theo Phan TH Tõm H Vn Trn trong bi vit Vi nhn xột v rung t t hu Vit Nam thi Lý Trn ng trờn tp chớ nghiờn cu lch s s 52-1964 thỡ tiờu chun mua bỏn rung t, tiờu chun ca quyn t hu rung t l mua bỏn rung t cú th ỏp dng cho thi k phong kin Vit Nam. Tt nhiờn õy, chỳng ta quan nim t hu rung t khụng phi l t do tuyt i nh trong thi k cn i. lm rừ khỏi nim v t hu rung t m ta ó bn trờn. Sau õy, tụi xin trớch dn quan im ca nh s hc Trng Hu Quýnh v vn rung t gi nh no ú i vi mt b phn rung t nht nh, do ú, cú quyn thu hoch ton b sn phm ca lao ng m mỡnh b ra trờn b phn rung t ú hoc mt phn sn phm ca nú nu em nú phỏt c cho ngi khỏc. D nhiờn nhõn vt ú cú th phi np bt mt phn sn phm ca nú nu em nú phỏt canh cho ngi khỏc. D nhiờn, nhõn vt ú cú th phi np bt mt phn nh sn phm vi t cỏch thc cho nh nc, nu s vic din ra trong hon cnh mt quc gia cú chớnh quyn. õy, trong xó hi trung i, cú mt nh nc trung ng tp quyn bờn trờn, ch t hu t nhõn, nh Mỏc núi, cũn nhiu tp cht v b bao bi mt cỏi mng che chớnh tr xó hi do ú phi chu mt s hn ch nht nh. Nh nc quõn ch chuyờn ch vi t cỏch ngi i din ca c nc, cú th cú mt s quyn hn nht nh i vi ton b rung t trong nc, nht l khi m t tng phỏp lý ch phỏt trin. 3 33 Trơng Hữu Quýnh Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI XVIII tập I, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1989 3 Nh vậy Trương Hữu Quýnh đã kế thừa quan niệm về tư hữu ruộng đất của các nhà kinh điển Mác, Lênin. Song đã đặc khái niệm này trong hoàn cảnh lịch sử phong kiến nước ta để có một cách hiểu đúng đắn về nó. Trong xã hội phong kiến quyền tư hữu ruộng đất “phải chịu một số hạn chế nhất định do một số quyền hạn nhất định của nhà nước đối với toàn bộ ruộng đất. Tư tưởng này, Trương Hữu Quýnh đã kế thừa các nhà lịch sử học trước đó nói chung, Hà Văn Tần, Phan Thị Tâm nói riêng khi cho rằng: Tư hữu ruộng đất trong thời kỳ phong kiến không được tự do tuyệt đối nh trong thời kỳ cận đại”. 2. Tình hình chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất trước thời Lý-Trần Chế độ tư hữu về ruộng đất ra đời muộn nhất là ở thời Bắc thuộc. Sử cũ đã từng nói đến những Thứ sử, đô hộ chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân ta, đưa người nhà hoặc bắt dân ta cày cấy phục dịch. Cho tới cuối thời thuộc Đường (thế kỷ IX), theo xu thế chung ở Trung Quốc, trên đất nước ta đã xuất hiện một số điền trang tư nhân, gia phả dòng họ Vũ (của đô hộ Vũ Hồn) đã nói đến điền trang của tổ tiên ở Mộ Trạch (Cẩm Bình, Hải Dương), gia phả của dòng họ Hồ (của Thứ sử Hồ Hưng Dật) nói đến điền trang Bàu Đột ở Quỳnh Lưu (Nghệ An)…Xu thế này đã ảnh hưởng đến các hào trưởng địa phương ở thế kỷ X, xuất hiện một số trang trại tư nhân của người Việt. Theo bia “Càn ni sơn Hương Nghiêm tự bi minh” (dựng năm 1124 ở Đông Sơn, Thanh Hoá) Ông tổ họ Lê là Lê Lương “nhà rất giàu, chứa thóc hơn 100 lẫm, trong nhà nuôi 3000 khách…”. Dòng họ Dương Đình Nghệ ở Dương Xá (Đông 4 Sn, Thanh Hoỏ) cng nh vy, dũng h Phm (ca Phm C Lng) Nam Sỏch cng cú trang tri riờng 4 Cho ti thi Khỳc Tha D thỡ b phn rung t t hu (bao gm ca cụng hu quý tc,ca a ch v ca nụng dõn t canh) ó thc s xut hin nh mt b phn cu thnh nn kinh t Vit Nam lúc ấy. T Khỳc Tha D n inh B Lnh, tỡnh trng chin tranh thng xy ra liờn miờn, c bit l lon 12 s quõn trong vũng 20 nm tri, l mt c hi thun li cho vic phỏt trin rung t t hu. Li dng ỡnh hỡnh hn lon ấy, bn cú th lc, cú vừ bin, lu manh cỏc a phng tha h chp chim rung t bin cụng vi t. Mt khỏc, b phn rung t t hu cng c phỏt trin bng con ng Nh Nc phong cp rung t cho cỏc tng s. Sau khi ỏnh thng quõn Nam Hỏn, Ngụ Quyn ó ban cp thỏi ấp cho cỏc tng s nhu trng hp ca Phm Lnh Cụng c ban cp c mt vựng huyn Nam Sỏch (Hi Dng). inh B Lnh thng nht t nc, Nh inh cng phong cp rung t cho quan li, cụng thn, binh lớnhBờn cnh ú, Nh Nc cũn phong cp rung t cho cỏc chựa lm t vin, t in. Nhng t vin, t in ny thc cht cng ch l mt loi rung t t hu. Ngi c cp cú quyn s dng v gi mói mói, k truyn, chuyn nhng cho i sau s rung t ấy. Cũn rung t thỏi ấp ca i quý tc thỡ rt rng. Vớ d nh Lờ Lng ỏI Chõu c inh B Lnh phong tc v cp thỏi ấp mt phm vi thuc cỏc huyn ụng 4 Trơng Hữu Quýnh, Tình hình ruộng đất thời Lý, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lý Công Uẩn và vơng triều Lý, nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội.2001.T.339 5 Sn, Thiu Hoỏ v Qung Xng ngy nay. Con cỏi c tha ấm i i 5 . T thi inh cho n sut triu i nh Tin Lờ hu nh khụng cú mt s can thip no ca Nh Nc i vi rung t t hu nờn nhỡn chung b phn rung t ny phỏt trin mt cỏch thun li v nhanh chúng. Cho n thi Lý thỡ nú ó phỏt trin n mc mnh m buc Nh Nc Lý phi ra nhng iu l thnh vn xỏc nhn v quyn t hu rung t chng nhng i vi vng hu quý tc m ngay i vi c tng lp a ch bỡnh dõn. Nhng iu lnh ấy ghi rừ v t m v quyn chuyn nhng, cm , mua bỏn rung t. Chng nhng th, phỏp lut thnh vn thi Lý cũn cú nhng iu lnh bo v quyn li a ch v nghiờm tr nhng ai xõm phm n quyn li ấy: Chiu rng bỏn on haong in thc in ó cú vn kh thỡ khụng c chuc li na, ai lm trỏi b ỏnh 80 trng. 6 II. Tỡnh hỡnh rung t t hu Vit Nam thi Lý-Trn 1. Chớnh sỏch i vi rung t t ca 2 triu i Lý-Trn Nhỡn chung nh nc tụn trng v khuyn khớch phỏt trin. Tụn trng quyn t hu: nm 1128 khi Nh nc tin hnh p ờ, nu phm vo rung ca dõn thỡ Nh nc bi thng (cụng nhn s tn ti crd ca dõn, tụn trng quyn t hu. Mt khỏc, khuyn khớch phỏt trin: Chớnh sỏch khai hoang (1125 thi Lý), khai hoang lp in trang (1266 i Trn) to iu kin cho s hu ln hỡnh 5 Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam , quyển thợng, tr.89. 6 Phạm Thi Tâm-Hà Văn Tấn, Vài nhận xét về ruộng đất t hữu thời Lý -Trần, tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 52. 6 thnh v phỏt trin; quyt nh cho bỏn rung cụng thnh rung t (1254 thi Trn). T thi Lý: Nh Nc bt u tn cụng vo lóng xó, to iu kin cho quan li phỏt trin rung t t hu (chớnh sỏch khai hoang 1125). T th k XII, nhiu th ho cú trang tri riờng cha rt nhiu ngũi o tu. Nhiu ti liu ghi vic kin tng, tranh chp rung t. Nm 1139, Nh Nc ban hnh mu cỏc vn t bỏn rung t. Thi Trn: Chớnh sỏch khai hoang 1266 dn n quỏ trỡnh phỏt trin t cỏc ch s hu ln, xut hin cỏc in trang. T th k XIII, s hu phong kin ln phỏt trin mnh, bờn cnh cỏc loi s hu va v nh cng phỏt trin. Hin tng bỏn quan in nm 1254 (1 mu giỏ 59 quan). 7 Ngay t nm 1227, do s phỏt trin ca vic mua bỏn v tranh chp rung t, nh Trn ó phi quy nh rừ v vic im ch lờn cỏc giy t, vn kh mua bỏn rung t, ca ci ca t nhõn. Nh Trn quy nh Phm lm chỳc th, vn kh, nu l giy t v rung t, vay mng thỡ ngi lm chng im ch 3 dũng trc, ngi bỏn im ch 4 dũng sau 8 i vit s ký ton th chộp rng: Nm Thiờn ng chớnh bỡnh th 17 (1248), Trn Thỏi Tụng h lnh cho cỏc lụ p ờ nh nhm ch no p vo rung t ca dõn thỡ phi o ch t p, tr giỏ thnh tin ri tr cho dõn 9 Ton th chộp nm thiờn ng chớnh bỡnh th 6 (1237) Thỏi Tụng ó chiu rng phm lm chỳc the vn kh rung t vay 7 Vũ Văn Quân, Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam , tập bài giảng chuyên đề, H.2005. 8 Đại Việt Sử Ký Toàn Th, Hà Nội 1967, tr 8. 9 Toàn th, q.5, tr 9 7 mn tin, ngi lm chng ỏp tay trc 3 hng, ch bỏn ỏp tay sau 4 hng 10 Nm 1254, nh Trn ó thc hin mt ch trng cha tng cú trong lch s trung i Vit Nam l: bỏn rung quan (quan in) cho dõn mua lm rung t vi giỏ mi din 5 quan (by goi gi mu l din) 11 Nm Trựng Hng th 8 (1292), nh nc ó quy nh thờm v th l lm vn t: Phm vn t bỏn on hay cm c rung t in phi lm 2 bn ging nhau, mi bờn cm mt bn n nm Trựng Hng th 8 (1292), Nhõn Tụng ó chiu rng nhng ngi bỏn lng dõn lm nụ t thỡ c phộp chuc, rung t khụng dựng lut ny Cỏc lut l v tranh chp rung t cng c quy nh rừ: Nm i Khỏnh th 7 (1320) Minh Tụng ó ra lnh rng ngi no tranh ot rung t nu khỏm xột thy rng khụng phi rung t ca mỡnh thỡ phi chu ti nh ó tranh rung ca ngi v tớnh rung vn thnh tin, phi tr li gp my ln. Ngi no lm gi vn kh thỡ b cht mt t ngún tay 12 Nm i Khỏnh th 10 (1323) Minh Tụng ra lnh phm tranh rung ang cú lỳa thỡ chia lỳa lm hai phn tr v cho ngi cy mt phn, gi li mt phn 13 Cng bn v thu loi ny Vit s thụng giỏm cng mc ó cp Nhn nh ai cú rung t thỡ phi np tin, thúc. Mt mu hoc 2 mu np 1 quan tin, ba mu hay bn mõu np 2 quan, 10 Toàn th, q5, tr 69 11 Trơng Hữu Quýnh Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI XVII, XNB LSKHXH, Hà Nội 1989 12 Đại Việt sử ký toàn th , sđd, tr 110 13 Đại Việt sử ký toàn th , sđd, tr 113 8 năm mẫu trở lên nộp 3 quan. Thuế ruộng: cứ mỗi mẫu nộp 100 thăng lúa, ai không có ruộng đất thì được miễn cả”. Về thuế đinh năm 1378 triều Trần “bắt các đinh nam môi hộ nộp 3 quan. Theo lệ cũ… người nào có ruộng, bãi dâu, đầm cá thì chịu thuế, không có thì thôi. Đến đây Đỗ Tử Bình bắt trước phép chung của nhà Đường để làm thuế má thêm nặng lên” 9 2. Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần Sự tồn tại và phát triển của chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất thời Lý-Trần và các triều đại phong kiến Việt Nam đã trở thành một vấn đề không phải bàn cãi nữa trong giới sử học đây là một đặc điểm quan trọng của xã hội Việt Nam trung đại. “Ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân đương thời bắt nguồn từ nhiều nguồn gốc khác nhau, từ khẩn hoang cho đến mua bán, cũng như mang nhiều hình thức khác nhau từ sở hữu nhỏ của nông dân tự canh đến sở hữu lớn của nhà chùa, của địa chủ phi quý tộc và của quý tộc” 14 Việc mua bán ruộng đất đã trở thành một hiện tượng tương đối phổ biến và được pháp luật thời Lý quy định khá cụ thể. Lý Thiên Cương đã nói đến việc ông mua trên 70 mẫu ruộng công cho làng làm công bản. Býa Bác Ân trong xã Thấp Miếu (Yên Lãnh – Vĩnh Phú) ghi việc một người họ Nguyễn bỏ ra hơn 1000 quan tiền mua được 126 mẫu ruộng ở các đồng Phan Thượng, Phan Hạ, Tiểu Bì, Đông Hán, Đồng Trù, Đông Sơn, Đồng Nhi cóng cho chùa. Năm 1128 khi nhà nước tiến hành đắp đê, nếu phạm vào ruộng của dân thì nhà nước bồi thường. Nó thể hiện nhà nước thời Lý đã tôn trọng quyền tư hữu của dân. Đặc biệt năm 1125 nhà Lý đã ban hành chính sách khai hoang taok điều kiện cho sở hữu lớn hình thành và phát triển không những nhà Trần sau này mà các nhà Lý trước đó đã xuất hiện 4 hình thức sở hữư tư nhân về ruộng đất. 14 Tr¬ng H÷u Quýnh – Thªm mét sè ý kiÕn vÒ chÕ ®é ruéng ®Êt thêi Lý – TrÇn (C¸c thÕ kû XI - XV), NCLS sè 189 – 1979, tr 20. 10 [...]... Phựng b cỳng rung Cm cựng Phm Th Ma Loi v con gỏi l Nguyn Th Móo cỳng rung Cm, khúm 16 Cỏc tỏc gi H Vn Tn, Phm Th Tõm ó dn ra mt vi dũng trong bi Vi nhn xột v rung t t hu Vit Nam thi Trơng Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI - XVIII, tập I Thế kỷ XI XV, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1989 16 13 Lý Trn bia chựa i Bi diờn minh ( xó Hng c, huyn Vn Lõm, Hng Yờn) dng nm 1327, i Trn Minh... rung 17 Theo bia Thn Quang tự bi, cụng chỳa Tiu Quõn thi Trn ó cỳng cho chựa trờn mu rung huyn i An, M Lc (H Nam Ninh) Vo u nhng nm 80 ca th k XIII, thỡ in ch nhiu rung t cú khp ni 17 Trơng Hữu Quýnh Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ Thế kỷ XI XVIII, NXB KHXH, Hà Nội 1989 15 Trong tiu s trng nguyờn Nguyn Bch Liờu i Trn ( vo nm 1226) cú núi n mt phỳ ụng quờ ụng (Ngh An) rung lin trm mu Nh Trn vi vic ng... trang ca tin s Hong Hi Khanh thi Trn vựng L thu (Qung Bỡnh) Ti õy ụng ó chiờu tp dõn t Chõu Hoan, Chõu ỏi vo kt hp vi dõn s tikhai khn t hoang lp in trang, s t khai khn c 500 mu 26 Trơng Hữu Quýnh Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI - XVIII 21 in trang ca trng cụng chỳa Thỏi ng, b ó chiờu tp dõn xiờu tỏn v cựng gia ỡnh n vựng ven sụng o thuc lng Th Liu khn hong lp in trang, t ai khai khn c hn... lp in trang, thỡ in trang ó tr thnh ph bin úng vai trũ ht nhõn ca nn kinh t in trang thỏi ấp thi Trn 21 22 Từ Hải Thợng Hải từ th xuất bản xã, 1989, tr 1884 Nguyễn Thị Phơng Chi Thái ấp, điền trang thời Trần, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2002 19 Mc ỏnh du cho s phỏt trin mnh m ca s hu in trang thi Trn l nm 1266 õy l nm nh nc ban chiu cho phộp lp in trang mt cỏch rng rói Sỏch Ton th chộp: Mựa ụng, . …3 II. Tình hình ruộng đất tư hữu ở Việt Nam thời Lý-Trần Chính sách đối với ruộng đất tư của 2 triều đại Lý-Trần … 5 Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần …………… 7 2.1. Ruộng đất thuộc sở hữu. MỤC LỤC I. Tình hình ruộng đất tư hữu trước thời Lý-Trần …………2 1. Khái niệm ruộng đất tư hữu …………………………… 2 2. Tình hình chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất trước thời Lý-Trần …………………………………………………………. rằng: Tư hữu ruộng đất trong thời kỳ phong kiến không được tự do tuyệt đối nh trong thời kỳ cận đại”. 2. Tình hình chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất trước thời Lý-Trần Chế độ tư hữu về ruộng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần, tiểu luận Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần, tiểu luận Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý-Trần

Từ khóa liên quan