luận văn Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nướcb

119 702 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:11

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sù ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam, đồng thời đánh dấu quá trình Hồ Chí Minh tiếp nhận, vận dụng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Điều này không chỉ nêu rõ kết quả quá trình tìm đường cứu nước đúng đắn của Hồ Chí Minh mà còn đặt nền tảng cho những thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn sinh động đã cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là bách chiến bách thắng. Điều đó đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta” [79.1180]. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho cách mạng Việt Nam có những bước tiến vượt bậc, đất nước có nhiều thắng lợi lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp của Người đối với dân tộc, cách mạng đã trải qua một quá trình lâu dài, gian khổ mà trước hết là sự chuyển biến về tư tưởng. Vì vậy, tìm hiểu vấn đề này để góp phần khẳng định công lao to lớn của Hồ Chí Minh đối với dân tộc để có lòng tin và ý chí quyết tâm đi theo con đường mà Người đã lựa chọn. Trong tình hình hiện nay, trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước, thái độ đối với nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam cũng đang có những diễn biến phức tạp. Tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam tự hào, tin tưởng, quyết tâm thể hiện tư tưởng của Người trong hiện thực, nhưng đã xuất hiện một số Ýt phần tử xấu, phản động điên cuồng đánh phá cách mạng, xuyên tạc, phủ nhận con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Vì thế việc nghiên cứu Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của Người nói riêng trở 1 thành một cuộc đấu tranh, trước hết trên lĩnh vực nhận thức tư tưởng, quan điểm để vững lòng tin vào cách mạng. Trước những nhu cầu cấp bách về việc nhận thức đúng đắn lịch sử cũng như xuất phát từ chính nguyện vọng thiết tha của bản thân, chúng tôi chọn vấn đề “Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước” làm đề tài luận văn Thạc sĩ lịch sử. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh, việc đi tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là bước khởi đầu quan trọng, vì vậy, sự kiện này đã trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Đối với luận văn này, các công trình của các tác giả đi trước đóng vai trò cung cấp tư liệu, gợi mở và dẫn dắt hết sức quan trọng. Về nguồn tài liệu, chúng tôi chú trọng các loại sau đây: Thứ nhất, các tác phẩm của Hồ Chí Minh nói chung, về quá trình Người đi tìm đường cứu nước nói riêng. Bài viết “Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Mác- Lênin” có ý nghĩa, giá trị quan trọng đối với việc nghiên cứu của chúng tôi. Thứ hai, các chuyên khảo lịch sử, như tác phẩm của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng: “Chủ Tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp”, (Nxb Sự Thật, H. 1972), Sách giới thiệu thân thế sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch qua các giai đoạn: đường cứu nước giải phóng dân tộc; thành lập Đảng; chỉ đạo cách mạng, Quyển “Hồ Chí Minh - Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động” (in lần thứ 8. Nxb Văn Học, H. 1972) nêu rõ về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh từ khi ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng năm 1911 đến năm 1946. Trần Dân Tiên, trong quyển “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch”, tái bản nhiều lần, được xem là một cuốn tiểu sử chính trị có nhiều những nhận định quan trọng, đúng đắn về cuộc đời và hoạt động của Hồ Chí Minh qua các 2 thời kỳ. Cuốn sách giúp chúng ta cơ sở tìm hiểu tư tưởng của Người trước khi ra nước ngoài, khi Người khẳng định: “Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi đi xem xét họ thế nào, Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chóng ta” [81.11]. Câu nói trên chỉ rõ việc ra đi của Người có chủ định hẳn hoi. Hồng Hà trong quyển “Thời thanh niên của Bác Hồ”, (Nxb Thanh Niên, H.1976), tập trung trình bày những hoạt động của Hồ Chí Minh từ năm 1908 đến năm 1923. Mặc dù cuốn sách này viết dưới dạng truyện ký, song còng cung cấp cho người đọc một số tư liệu, chủ yếu về hoạt động của Người ở Pháp. Cuốn “Chủ Tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp”, do Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng biên soạn (xuất bản lần thứ 5. Nxb Sự Thật, H.1980) đã dành 27 trang đầu để nói về đÊt nước, quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những hoạt động của Người từ năm 1908 đến năm 1920 và nhận định: “Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã độc lập suy nghĩ, có năng khiếu điều tra, nghiên cứu sâu sắc và nhạy bén trước thời cuộc. Người có tinh thần học tập công phu, đấu tranh và rèn luyện trong phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Vừa học tập lý luận vừa làm công tác thực tế, từng bước một, Người rót ra những kết luận quan trọng để nêu thành nguyên tắc và lấy những nguyên tắc Êy soi sáng cho hoạt động thực tiễn của mình”. Cuốn “Chủ Tịch Hồ Chí Minh chiến sĩ trên mặt trận giải phóng dân tộc” của Hùng Thắng và Nguyễn Thành (Nxb KHXH, H.1985) đề cập đến những cống hiến của Người với phong trào giải phóng dân tộc không chỉ của Việt Nam mà của nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc khác, từ khi người ra đi tìm đường cứu nước từ 1911 đến 1969. Cuốn “Hồ Chí Minh những sự kiện” (Nxb Thông tin lý luận, H.1987) cung cấp nhiều tài liệu chính xác về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Cuốn “Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá” ra đời nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1890-1990), do Uỷ ban khoa học 3 xã hội Việt Nam (Nxb.KHXH, H, xuất bản năm 1990, gồm 79 báo cáo nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, con người, những cống hiến nhiều mặt về văn hoá, khoa học, đạo đức của Người cho dân tộc, nhân loại của các nhà nghiên cứu đầu ngành). Quyển “Hồ Chí Minh- mét con người, một dân tộc một thời đại, một sự nghiệp” của Phạm Văn Đồng (Nxb Sù thật, H.1990), giới thiệu một cách súc tích, sâu sắc về cuộc đời hoạt động, sự nghiệp, những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với dân tộc, nhân loại. Quyển “Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” của Đặng Xuân Kỳ (Nxb Thông tin Lý Luận, H.1990) tìm hiểu về tác dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cuộc sống. Quyển “Hồ Chí Minh quá khứ hiện tại tương lai” của Phạm Văn Đồng (Nxb Sự thật, H.1991), khẳng định: Hồ Chí Minh mét con người, một cuộc đời hoạt động phong phú với hiệu quả thiết thực, đạo đức phong cách của Người và Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Quyển “Hồ Chí Minh - Những hoạt động quốc tế”, Phan ngọc Liên (chủ biên, Nxb Quân đội nhân dân, H.1994) giới thiệu toàn bộ những hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh trong những năm đi tìm đường cứu nước (1911-1920) trong các hoạt động của Quốc tế cộng sản (1920-1930) và những hoạt động ngoại giao của Người trong kháng chiến chống Pháp và những năm xây dựng CNXH ở miền Bắc. Thứ ba, các công trình về tư tưởng Hồ Chí Minh, Quyển “Sự hình thành cơ bản vÒ tư tưởng Hồ Chí Minh” của Giáo sư Trần Văn Giầu, (NxB Chính trị Quốc gia, H. 1997); “Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hoạt động cách mạng” của Phan Ngọc Liên, (NxB Chính trị quốc gia, H.1999), “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ biên, (NxB Chính trị quốc gia. H.2000), “Tư tưởng Hồ Chí Minh- di sản văn hoá dân tộc” dưới chỉ đạo biên soạn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, (NxB Quân đội nhân dân, H. 2000) đã giới thiệu thân thế sự nghiệp những hoạt động của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu 4 nước, một số câu chuyện về đời sống hàng ngày của Người, trong đó có việc hình thành tư tưởng trong quá trình tìm đường cứu nước. Quyển “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh- tạp chí Lịch sử Đảng (Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2003), ra đời nhân kỉ niệm 20 năm Tạp chí Lịch sử Đảng (1983-2003) với 52 bài viết nghiên cứu về thân thế sự ngiệp, công lao đóng góp của Người, giá trị văn hoá đạo đức của các nhà nghiên cứu đầu ngành, trong đó có nêu sự chuyển biến tư tưởng của Người trong quá trình đi tìm đường cứu nước. Ngoài ra, còn có nhiều bài nghiên cứu về chủ đề Hồ Chí Minh với con đường cứu nước được đăng tải trên một số tạp chí, kỷ yếu khoa học như bài “Quá trình nhận thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng tháng Mười đối với phong trào giải phóng dân tộc” của Phan Ngọc Liên- Nguyễn Am, đăng trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6-1982; bài “Hồ Chí Minh với ngọn cờ độc lập giải phóng dân tộc trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng” của Lê Mậu Hãn, in trong Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5-1990. Chóng ta có thể kể thêm các bài cùng chủ đề này như “Hồ Chí Minh chủ động sáng tạo trong việc lựa chọn con đường cứu nước”, của Trình Mưu, (Tạp chí Lịch sử Đảng sè 5-1994), “Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc ở Pari”, của Thu Trang, (Tạp chí Xưa Nay sè 51 tháng 5-1998) Ngoài những cuốn sách và bài viết trên đây, một số luận án Tiến sĩ Lịch sử cũng đề cập đến vấn đề này ở góc độ khác nhau, như luận án Tìm hiểu quá trình chủ tịch Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lênin của Đức Vượng; Nguyễn Ái Quốc với vấn đề thành lập Đảng cộng sản Vịêt Nam (1920-1930) của Hoàng Văn Tuệ; Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin ở Việt Nam (1921-1930) của Phạm Xanh; Thứ tư, các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài. Trong số này chúng tôi chú ý đến những tác giả người Nga, Nhật, Pháp, Mỹ khi 5 nghiên cứu về Hồ Chí Minh, có đề cập đến con đường cứu nước của Hồ Chí Minh, như cuốn “Đồng chí Hồ Chí Minh” của Epghênhi Cabêlép, (xuất bản ở Liên Xô cũ năm 1983, Nhà xuất bản Thanh niên, dịch in thành 2 tập năm 1985), giới thiệu những yếu tố về gia đình, quê hương ảnh hưởng đến tinh thần yêu nước, ý tưởng tự do và việc xác định con đường cứu nước của Hồ Chí Minh. Cuốn “Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc và đổi mới” của nhà nghiên cứu Nhật Bản Furuta Motoo, (NxB Ioanami xuất bản 1996 - Nxb Chính trị quốc gia dịch, xuất bản năm 1997), tìm hiểu về mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới ở Việt Nam, bắt đầu từ việc Người xác định con đường cứu nước mới. Quyển “Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin”, của Daniel Héméri (Nguyễn Trọng Côn dịch, Nxb Lao động, H. 2001), giới thiệu quá trình Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin đÓ giành thắng lợi trong đấu tranh cách mạng Những tài liệu trên đều giúp Ých cho tác giả trong việc giải quyết vấn đề của luận văn. Tuy số lượng tác phẩm, bài viết và một số luận án khá nhiều, song chưa có công trình, tác phẩm nào đi sâu trình bầy có hệ thống vấn đề “Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước” một cách có hệ thống đầy đủ. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu đề tài “Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước”, chúng tôi cố gắng hệ thống lại những diễn biến trong quá trình phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh khi đi tìm đường cứu nước, đồng thời chứng minh những luận điểm của Hồ Chí Minh về con đường cứu nước theo Cách mạng vô sản có cơ sở khoa học đúng đắn. Khi trình bày toàn bộ quá trình chuyển biến về tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, chúng tôi cố gắng làm sáng tỏ những nhân tố khách quan và chủ quan làm chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí 6 Minh và xác định con đường cứu nước đúng với những nội dung cụ thể của nó. Nhiệm vô cụ thể trong đề tài này còn phần nào sâu phân tích phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX để nêu rõ rằng, sự khủng hoảng của đường lối, sự lãnh đạo đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm một hướng đi mới để giải phóng dân tộc. Chúng tôi còn làm sáng tỏ quá trình Hồ Chí Minh tiếp thu những truyền thống gia đình, quê hương và dân tộc – những nhân tố có tác động đến sự chuyển biến tư tưởng để hình thành tư tưởng yêu nước mới của Người. Việc tìm hiểu bản chất của chủ nghĩa thực dân và cuộc sống của nhân dân lao động ở các nước thuộc địa và “chính quốc” cũng là một yêu cầu để hiểu ảnh hưởng của nhận thức này đối với quá trình Người đi tìm đường cứu nước. 4. Giới hạn vấn đề và phương pháp nghiên cứu của luận văn Đề tài chủ yếu nghiên cứu về sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh đi đến quyết định lựa chọn và xác lập nội dung con đường cứu nước mới. Tuy nhiên, trong luận văn chúng tôi cũng đề cập đến các con đường cứu nước cũ, sự khủng hoảng đường lối cứu nước và quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh. Về thời gian, chúng tôi giới hạn từ khi Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1911-1930), chấm dứt sự khủng hoảng trong phong trào yêu nước, chống Pháp. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam và đồng thời đánh dấu sự hoàn chỉnh con đường cứu nước của Hồ Chí Minh. Để hoàn thành luận văn, tác giả đứng vững trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Đó là cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu. 7 Phương pháp nghiên cứu luận văn được triển khai trên cơ sở kết hợp phương pháp lôgic lịch sử, phân tích, chứng minh, diễn giải, khái quát, xử lí thông tin, được thể hiện qua các phương pháp cụ thể của nghiên cứu lịch sử, như xây dựng đề cương, sưu tầm tài liệu, biên soạn tất cả các phương pháp đều nhằm làm sáng tỏ những vấn đề, chủ đề mà luận văn đã đặt ra. 5. Nguồn tư liệu Khi thực hiện luận văn, chúng tôi đã khai thác, tìm hiểu, lựa chọn và hệ thống một khối lượng tài liệu khá phong phó, bao gồm các loại chủ yếu sau: Loại thứ nhất, các Văn kiện Đảng, các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đề cập đến vấn đề chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Đây là loại tài liệu cung cấp một cách khách quan, trung thực những sự kiện lịch sử. Loại thứ hai, gồm một số công trình chuyên khảo, một số tác phẩm, bài nghiên cứu có liên quan đến vấn đề chúng tôi nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã được công bố, chúng tôi cũng tham khảo một số luận án đang được lưu tại thư viện Quốc Gia. Đây là những tài liệu tham khảo bổ trợ và được sử dụng hợp lý đúng nguyên tắc quy định. 6. Đóng góp mới của luận văn Làm sáng tỏ có hệ thống sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, cũng như nêu cụ thể nội dung con đường cứu nước mà Hồ Chí Minh khẳng định. 7. Bố cục luận văn Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn được trình bầy thành 3 chương với 7 tiết. 8 Chương 1 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP VÀO CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX VÀ SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 1.1. Bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 1.1.1 Những biến đổi trong nước Xã hội Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có những biến cố lớn, do sù thay đổi trong nước và quốc tế. Từ nửa sau thế kỷ XIX, các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây đang chuyển dần lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, càng ráo riết chạy đua tìm kiếm thị trường ở các nước phương Đông những vùng đất chưa bị thôn tính, trong đó có Việt Nam. Đúng vào lúc đó, chế độ phong kiến Việt Nam đang bị khủng hoảng trầm trọng về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội Chính sách của triều Nguyễn không chỉ làm cho nội bộ triều đình mâu thuẫn mà còn làm cho đất nước rơi vào khủng hoảng, đặt dân tộc ta vào thế bất lợi trước cuộc xâm lược vũ trang của Pháp. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp công khai nổ súng xâm lược Việt Nam. Giai cấp phong kiến cầm quyền nhà Nguyễn tỏ ra bất lực, nhanh chóng phân hoá, nhượng bộ từng bước, liên tiếp từ sai lầm này đến sai lầm 9 khác cuối cùng đi đến đầu hàng thực dân, đánh dấu bằng hiệp ước Patơnốt năm 1884, dâng toàn bộ lãnh thổ nước ta cho Pháp. Trên cơ sở những thắng lợi về quân sự, thực dân Pháp bắt tay vào khai thác, bóc lột một cách có hệ thống và mức độ ngày càng tăng trên quy mô toàn lãnh thổ Việt Nam. Với hai cuộc khai thác thuộc địa; lần thứ nhất (từ năm 1897 đến năm 1914); lần thứ hai (bắt đầu từ năm 1919); phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam, kết hợp với việc duy trì phương thức bóc lột phong kiến cũ, làm chuyển biến xã hội Việt Nam từ xã hội phong kiến thành xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Tình hình đó đã gây nên những biến đổi về các mặt trong đời sống xã hội Việt Nam. - Về chính trị: Thực dân Pháp áp dụng triệt để chính sách “chia để trị”, “dùng người bản xứ trị người bản xứ”. Chúng chia cắt nước ta làm ba xứ với chế độ có luật pháp khác nhau. Ngoài ra, chúng còn dùng nhiều thủ đoạn để chia rẽ tôn giáo Chúng liên kết với các thế lực phong kiến phản động Việt Nam để đàn áp về chính trị, vơ vét bóc lột về kinh tế. Tổ chức Liên bang Đông Dương (lập từ năm 1887) tiếp tục được kiện toàn để chia rẽ nhân dân Đông Dương trong một cấu trúc thống nhất giả tạo, xoá tên Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Bộ máy thống trị của thực dân Pháp được thiết lập cùng với việc duy trì hệ thống quản lý cũ, lạc hậu của phong kiến từ Trung ương tới Hội đồng kỳ mục ở làng xã. Thông qua đó, chúng nắm và cột chặt Việt Nam trong vòng nô dịch của mình. Bộ máy thống trị của thực dân Pháp và tay sai phong kiến chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự và dùng vũ lực đàn áp làn sóng đấu tranh đòi tự do, độc lập của nhân dân ta. Chính sách “Pháp - Việt đề huề” v.v mà thực dân ra sức tuyên truyền chỉ là trò lừa bịp về chính trị. - Về văn hoá, giáo dục: Chính sách ngu dân về giáo dục, đầu độc về văn hoá là một trong những biện pháp cai trị thâm hiểm của bọn thực dân. Mục 10 [...]... thắng thực dân Pháp, còn tư tưởng dân chủ tư sản tuy mới truyền vào, có phần tiến bộ đối với các nước phương Đông như Việt Nam song trong tình hình phát triển của lịch sử nhân 32 loại cũng không còn là tư tưởng tiến bộ của thời đại lúc bấy giờ Hơn nữa, con cháu của những người đề xướng tư tưởng này cũng đã phản bội lý tư ng của cha ông mình Sĩ phu yêu nước tư sản hoá, tầng lớp tư sản dân tộc mới lên... có thể nói rằng, những năm đầu thế kỷ XX là thời kỳ chuyển từ hệ tư tưởng phong kiến sang hệ tư tưởng dân chủ tư sản trong phong trào chống Pháp, trong những người yêu nước Ýt nhất lúc bấy giờ cũng có hai thế hệ với hai xu hướng, con đường cứu nước khác nhau Một số người thuộc hệ tư tưởng cũ vẫn giữ tinh thần yêu nước theo kiểu phong kiến với tư tưởng “trung quân ái quốc” Theo họ, yêu nước phải gắn... thể hiện ông cha ta đã có sự tìm tòi thực hiện các con đường cứu nước, các phương pháp tiến hành đấu tranh Cách mạng có bước phát triển mới, không chỉ về nhận thức trong tư tưởng mà phần nào được phát triển trong thực tế Mặc dù đường lối và phương pháp cứu nước của các thế hệ yêu nước, cách mạng này chưa hợp thời cuộc, thậm chí còn tỏ 34 ra “ấu trĩ” về chính trị trước diễn biến của tình hình xã hội lúc... như Việt Nam (tư sản bản xứ) thành hai bộ phận tư sản mại bản và tư sản dân tộc là một đặc điểm khác với giai cấp tư sản ở “chính quốc”, cũng như các nước tư bản phát triển Giai cấp tiểu tư sản ra đời gần như cùng thời gian với giai cấp tư sản, số lượng tiểu tư sản tăng nhanh, do sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là sự mở rộng của các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục… của thực dân Pháp... điều kiện của Việt Nam thời kì đó, một số sĩ phu yêu nước nhận thấy con đường cứu nước cũ - con đường Cần Vương lập lại chế độ phong kiến độc lập đã lỗi thời - chỉ dẫn tới thất bại Họ đã hăng hái đứng ra chủ động tiếp nhận ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng tư sản đang tràn vào nước ta, mong từ đó tìm ra con đường cứu nước mới Nhiều sĩ phu yêu nước Việt Nam tìm cách tiếp cận với tân thư, tân văn của Trung... chứng tỏ rằng, cho dù mục tiêu về con đường cứu nước của các phong trào Êy có nằm trong khuôn khổ ý thức hệ phong kiến hay ý thức hệ tư sản cũng không thoát khỏi sự bế tắc về con đường cứu nước; Về mục tiêu cứu nước; về tổ chức lực lượng và phương pháp tiến hành đấu tranh Về mục tiêu cứu nước: Phong trào cứu nước theo con đường Cần vương hay theo con đường dân chủ tư sản đều nhằm đánh Pháp, bảo vệ tổ... ra những chuyển biến mạnh mẽ trong triều chính nhà Thanh, với sự thức tỉnh của nhân dân và các phong trào chống trả nguy cơ xâm lược của các thế lực phương Tây, phong trào Duy Tân cải cách đất nước, sự kiện chính biến Mậu tuất (1898), nhất là chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, từ sau cách mạng Tân hợi (1911) Những sự kiện này đều ảnh hưởng khá mạnh mẽ tới Việt Nam Đầu thế kỷ XX, một số sự kiện khác... của nhân dân ta cũng diễn ra trong tình hình có những chuyển biến trong nước 1.2 Những nét nổi bật trong các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX ở Việt Nam Chủ nghĩa yêu nước là sản phẩm tinh thần cao quý nhất của dân tộc Việt Nam; đó là tư tưởng, là tình cảm thiêng liêng của nhân dân ta Nó giữ vị trí chuẩn mực cao nhất của đạo lí và đứng đầu bậc thang giá trị của truyền thống dân tộc Chủ... như chủ trương cải cách của Phan Chu Trinh đều làm bùng lên trong cả nước phong trào quần chúng sôi nổi, quyết liệt đòi độc lập, tù do Qua các phong trào đấu tranh, tinh thần yêu nước vốn là truyền thống dân tộc được khơi dậy, được thức tỉnh và nâng cao, hệ tư tưởng phong kiến bước đầu bị tấn công, mở đường cho hệ tư tưởng mới - tư tưởng tư sản tràn vào Đây là cơ sở chuẩn bị tích cực về tinh thần cho... “bình định” của giặc Pháp ở Việt Nam Sau khi đánh dẹp phong trào Cần Vương, thực dân Pháp tiến hành xây dựng chế độ cai trị thuộc địa Chính sách kinh tế, cuộc khai thác thuộc địa (lần thứ nhất) của Pháp với sự du nhập ( dù chỉ hạn chế) phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong quá trình khai thác, đã tác động làm cho kinh tế xã hội Việt Nam có những chuyển biến nhất định theo hướng tư bản Trong xã . biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước” một cách có hệ thống đầy đủ. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong. điểm của Hồ Chí Minh về con đường cứu nước theo Cách mạng vô sản có cơ sở khoa học đúng đắn. Khi trình bày toàn bộ quá trình chuyển biến về tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu. trong quá trình tìm đường cứu 4 nước, một số câu chuyện về đời sống hàng ngày của Người, trong đó có việc hình thành tư tưởng trong quá trình tìm đường cứu nước. Quyển Tư tưởng Hồ Chí Minh về
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nướcb, luận văn Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nướcb, luận văn Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nướcb, sự chuyển biến tư tưởng của hồ chí minh từ tinh thần yêu nước truyền thống đến với chủ nghĩa mác – Lênin (1911 - 1920)

Từ khóa liên quan