tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản

45 3,171 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:09

PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài. Lịch sử nhận loại phát triển qua năm hỡnh thái kinh tế xã hội – theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử - đó là: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Từng hình thái kinh tế xã hội là một bước tiến trong lịch sử tiến hoá của nhân loại. Mỗi hình thái là một nấc thang phát triển nên sự chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội này sang một hình thái kinh tế xã hội khác không thể dễ dàng mà phải vật lộn khó khăn quyết liệt, đó chỉ có thể là các cuộc cách mạng xã hội. Do vậy các cuộc cách mạng xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn, như những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử. Cách mạng tư sản cũng vậy. Nó đó chuyển nhân loại từ đêm trường trung cổ tối tăm bước đến ánh bình minh của trình độ phát triển cao của sản xuất, khoa học kĩ thuật, văn hoá, tư tưởng… Marx phải thừa nhận chỉ mấy mươi năm của CNTB đã sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất bằng mấy nghìn năm trước đó cộng lại. Do vậy tìm hiểu về cách mạng tư sản là một đề tài có ý nghĩa lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử và có nhiều vấn đề lớ thỳ. Nghiên cứu lịch sử không chỉ nhằm biết lịch sử đã diễn ra như thế nào mà mục đích là phải đánh giá được bản thân lịch sử và rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho cuộc sống hiện tại của mình. Đánh giá cách mạng tư sản có thể dưới nhiều khía cạnh khác nhau nhưng việc xem xét mức độ triệt để trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nó có ý nghĩa cực kì quan trọng xem nó đã đi đến đâu trên con đường của mình? Đề tài sẽ góp phần lí giải căn nguyên của những nét khác biệt giữa các nước tư bản trong sự phát triển của nó cả về kinh tế đến chính trị, văn hoỏ xó hội… Nó cũn cho ta hiểu sâu sắc đặc điểm của từng nước tư bản trong thế giới hiện nay. Điều này là rất cần thiết với xu hướng hiện nay của quan hệ quốc tế: muốn hợp tác cùng phát triển thỡ cỏc bên phải thực sự thấu hiểu nhau. Bởi vì nhiều vấn đề thuộc về đặc điểm quốc gia dân tộc sẽ trở nên dễ hiểu và có thể lí giải được khi ta quay về tìm căn nguyên của nó từ quá khứ. Nhất là cách mạng tư sản chính là mốc mở đầu mà từ đó CNTB ra đời ở từng nước khác nhau. Nghiên cứu vấn đề cho phép ta trả lời những câu hỏi như: Tại sao Anh lại là nước đầu tiên tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp? Vì sao CNTB Mỹ tỏ ra 1 dân chủ, hiện đại và thực dụng cũn cỏc nước tư bản Tây Âu dường như đi sâu vào truyền thống hơn? Hiến pháp và chế độ chính trị Mỹ tồn tại lâu bền vậy là do đõu?… Đánh giá tính triệt để của các cuộc cách mạng tư sản sẽ giúp ta có nhìn nhận và đánh giá đúng bản chất của CNTB. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng CNXH của nước ta hiện nay vốn đang gặp nhiều khó khăn và tình trạng mất niềm tin trở nên phổ biến. Do đó đề tài mong muốn sẽ phần nào góp phần bồi dưỡng lí tưởng cách mạng XHCN cho con người mới hiện nay của nước ta. Nghiên cứu đề cũng giúp làm rõ và sâu sắc hơn một số vấn đề thuộc về phương pháp luận. Tại sao nước Anh lại lập chế đội quan chủ lập hiến mà không phải là cộng hoà như Pháp hay Mỹ? Tại sao nước Đức lại chọn con đường cách mạng từ trên xuống? Tất cả đều được lí giải bằng một quy luật: Do hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước đó, thời đại đó quy định. Quy luật này sẽ được thấu suốt trong toàn bộ công trình, bởi vì một mục đích quan trọng của em là làm rõ đặc trưng của từng nước tư bản trên thế giới. Như vậy, vấn đề cách mạng tư sản và tính triệt để của nó đối với sự phát triển của CNTB có ý nghĩa lí luận và thực tiễn sâu sắc. Chính vì vậy em đã chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu của minh. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. Nghiên cứu về cách mạng tư sản ở nước ta không phải là nhiều. Số lượng công trình nghiên cứu về tính triệt để lại càng ít hơn, chỉ rải rác đây đó là các công trình nghiên cứu những vấn đề có liên quan. Ví như luận văn: “Vấn đề dân chủ trong cuộc cách mạng Phỏp” của Dương Thị Đoan Công trình đã đi vào nghiên cứu sâu một nội dung của tính triệt để là vấn đề dân chủ, đã phân tích được tác động ảnh hưởng của việc giải quyết vấn đề dân chủ đối với lịch sử nước Pháp. Nhưng đề tài mới chỉ bàn đến một khía cạnh của tính triệt để là dân chủ mà chưa bàn đến mặt thứ hai của nó là vấn đề dân tộc. Mặt khác, tác giả mới chỉ đề cập đến ảnh hưởng nói chung của vấn đề dân chủ mà không đi vào ảnh hưởng với sợ phát triển của CNTB, và tất nhiên cũng chưa chú ý tới việc so sánh với các cuộc cách mạng khác về tính triệt để và về ảnh hưởng của nó. Hầu hết các nhà nghiên cứu mới chỉ đi vào tính triệt để trên việc giải quyết nhiệm vụ dân chủ mà chưa chú ý đến vấn đề dân tộc, một trong những nhiệm vụ, 2 một nguyên nhân bùng nổ cách mạng. Trong việc đánh giá ảnh hưởng, tác động của vấn đề cũng chưa đặt chân chính thức đến con đường của chúng ta: ảnh hưởng đối với sự phát triển riêng của từng nước tư bản. Điều đó có nghĩa là: đây là một đề tài mới, còn khoảng trống cho em hướng ngòi bút của mình tới đó. 3. Đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu. Đề tài hướng đến đối tượng là: trờn cái nền của những vấn đề lí luận chung về cách mạng tư sản, đề tài nghiên cứu chủ yếu là tính triệt để của các cuộc cách mạng tư sản, trong đó có chú ý đặc biệt đến tác động ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của CNTB. Do giới hạn về số lượng nên đề tài chỉ xin đề cập chủ yếu đến tính triệt để. Những vấn đề lí luận chung về cách mạng tư sản em chỉ đi vào những nét sơ lược nhất để làm nền cho việc nghiên cứu tính triệt để của cách mạng tư sản. Tuy nhiên, trong việc nghiờn cứu tính triệt để, em cũng không đi sâu tất cả mà chỉ tập trung vào những nội dung có tác động trực tiếp đến sự phát triển của CNTB, đến đặc trưng cụ thể của các nước khác nhau. Trên cơ sở phương hướng chung ấy, em cũng chỉ có thể tập trung vào một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như: cách mạng Pháp, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, thống nhất Đức. Cũn cỏc cuộc nội chiến Mỹ, Minh Trị duy tân, cải cách nông nô ở Nga cũng chỉ được bàn ở một mức độ nào đó. Trên cơ sở đó, em tự xác định cho đề tài những nhiệm vụ sau đây: 1. Thể hiện được những hiểu biết cơ bản nhất về cách mạng tư sản, đảm bảo thuận lợi cho việc nghiên cứu tính triệt để của nó. 2. Trình bày được những những vấn đề chung về tính triệt để hay không triệt để của cách mạng tư sản về: nguyên nhân, biểu hiện, đặc biệt là tác động. 3. Thấy được ảnh hưởng của việc giải quyết triệt để hay không của các cuộc cách mạng tư sản đối với sự phát triển của CNTB: về con đường, về mức độ, trình độ. 4. Trên cơ sở đó làm rõ những nột riờng mang tính đặc trưng của từng nước, lí giải được vị thế của từng nước tư bản đó trong lịch sử cũng như hiện nay. 4. Phương pháp nghiên cứu. Để nghiên cứu vấn đề này em đã sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Ngoài ra cũn cú cỏc phương pháp chuyên ngành khác của khoa học lịch sử như: phương pháp so sánh, sưu tầm tư liệu, phương pháp phán đoán khoa học… 3 PHẦN HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Chương 1 LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN 1. Khái niệm cách mạng tư sản. Cách mạng là một khái niệm được hiểu dưới nhiều nghĩa khác nhau. Người ta có thể xem “cỏch mạng” chỉ một sự thay đổi về chất của một đối tượng nào đó. Hoặc cách mạng được hiểu là một bước ngoặt có tính quyết định… Có thể có nhiều cách hiểu, nhưng tựu trung đều thể hiện một sự thay đổi có tính bước ngoặt làm thay đổi đối tượng về chất. “Cỏch mạng tư sản” là một khái niệm trong khái niệm “cỏch mạng” nói chung. Nó là một loại cách mạng xã hội (như cách mạng vô sản) làm thay đổi bản chất xã hội, thay đổi chế độ chính trị…, nói chung là thay đổi về hình thái kinh tế - xã hội. Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa, mở đường cho CNTB phát triển. Nhưng theo định nghĩa hẹp này thì sẽ có một số trường hợp ngoại lệ mà vẫn được coi la cách mạng tư sản. Ví dụ như cải cách nông nô ở Nga hoàn toàn do triều đình phong kiến Sa hoàng tiến hành theo con đường “từ trên xuống” nhưng vẫn là một cuộc cách mạng tư sản. Trường hợp tương tự là Nhật (Minh Trị duy tân), ở Đức và Italia với cuộc thống nhất đất nước, dù có giai cấp tư sản tham gia lãnh đạo nhưng vai trò chủ yếu lại là tầng lớp quý tộc tư sản hoá. Đó là tầng lớp Daimyo ở Nhật, tầng lớp quý tộc Iuncơ ở Đức… Nhưng điểm chung của tất cả các cuộc cách mạng ấy đều nhằm lật đổ chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho CNTB phát triển. Vì định nghĩa hẹp còn loại ra ngoài nhiều trường hợp ngoại lệ nên chúng ta cần có một định nghĩa theo nghĩa rộng. Cách mạng tư sản là một sự kiện nhằm gạt bỏ những cản trở trên con đường phát triển của CNTB. Cách định nghĩa này cho phép ta có thể xá định được đâu là cuộc cách mạng tư sản mà còn xem xét được mức độ triệt để của nó. Vấn đề là: theo định nghĩa rộng này thỡ cỏc phong trào trước cách mạng tư sản Netherland như: Phong trào Văn hoá Phục hưng, phong trào Cải cách Tụn giáo, Chiến tranh nông dân ở Đức có được coi là các cuộc cách mạng tư sản hay 4 không? Vỡ cỏc phong trào ấy tuy không thành công trong việc lật đổ chế độ phong kiến, lập chính quyền tư bản hay xác lập được quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nhưng chúng đều đặt ra mục tiêu tấn công vào chế độ phong kiến, xoá bỏ những cơ sở tồn tại của nó mà đầu tiên là hệ tư tưởng, văn hoỏ,… Những người lãnh đạo hay khởi xướng phong trào tuy không phải là giai cấp tư sản thực sự nhưng đều đại diện cho quyền lợi, tư tưởng của giai cấp tư sản. Vậy thì phải chăng chúng chỉ có thể được coi là các phong trào tiền cách mạng, những cuộc đấu tranh giai cấp? Nếu không thì nhất định phải cú lớ do nào đó lí giải cho điều này. Phải chăng vỡ cỏc phong trào đấu tranh chưa giành được thắng lợi hiện hữu nên chưa được coi là cách mạng tư sản (vì chỉ là cách mạng khi nó đó làm thay đổi chế độ chính trị, xã hội). Mặc dù ở những mặt nào đó, các phong trào này đã thắng lợi: lập được tôn giáo riêng đại diện cho tư tưởng của giai cấp tư sản, đập tan nhiều thuyết lí cố hữu của nhà thờ, giáo hội phong trào văn hoá phục hưng… Nhưng cuối cùng thì hệ tư tưởng phong kiến vẫn cũn đó và đàn áp tư tưởng tư sản; tôn giáo trong sạch của tư sản thì rút cuộc cũng chỉ dựa theo tôn giáo của phong kiến mà thôi (Đạo Tin Lành phát triển trên cơ sở giỏo lớ, giáo luật của Thiên chúa giáo). Mục tiêu của một cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền thỡ cỏc cuộc đấu tranh này đầu chưa thực hiện được nên chưa thể coi là các cuộc cách mạng tư sản. Chúng ta thường xét một cuộc cách mạng tư sản trên bốn tiêu chí cơ bản sau đây: 1.1. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản . Một cuộc cách mạng tư sản thường phải làm hai nhiệm vụ: dân tộc và dân chủ. Nhiệm vụ dân tộc của cách mạng tư sản ở các nước khác nhau là khác nhau. Với các nước phong kiến độc lập thì nhiệm vụ là phải thống nhất thị trường quốc gia dân tộc. Cụ thể: phải xoá bỏ cát cứ phong kiến để hình thành quốc gia tư sản dân tộc thống nhất. Một quốc gia tư sản ra đời đồng nghĩa với sự hình thành của dân tộc quốc gia (dân tộc tư sản). Dân tộc là phải có sự thống nhất, có những điểm chung. Kinh tế phải có thị trường dân tộc thống nhất, phải cú ngôn ngữ chung, văn hoá chung, lãnh thổ biên giới chung, được xác định rõ ràng và có chính quyền chung, quản lí thống nhất. Sở dĩ tư sản có yêu cầu tha thiết đối với một dân tộc quốc gia thống nhất, đặc biệt là thị trường dân tộc 5 thống nhất vì kinh tế tư bản rất phát triển: một nền kinh tế hàng hoá có cạnh tranh, giao lưu rộng rãi. Đây là nền sản xuất lớn và hiện đại hơn bất cứ chế độ xã hội nào trước đó. Làm ra khối lượng sản phẩm lớn nên yêu cầu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ cũng phải lớn. Do vậy, biờn giới sự cát cứ phong kiến thực sự là một cái ỏo quỏ chật với cơ thể cường tráng của giai cấp tư sản. Chính nền kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu thống nhất thị trường quốc gia dân tộc. Đây là nhiệm vụ mà mọi cuộc cách mạng tư sản đều phải thực hiện vì ở đâu, dù nước độc lập hay thuộc địa, cũng đều là chế độ phong kiến. Ở thuộc địa, triều đình phong kiến ngoại bang bảo vệ cho chế độ sở hữu tư liệu sản xuất, cho giai cấp phong kiến. Mà bản chất phong kiến là phân tán cát cứ, dù thời tản quyền hay tập quyền. Trước cách mạng, Đức là đế quốc La Mã thần thánh có tới 296 quốc gia lớn nhỏ (!). Đến năm 1801 Napolộon gây ra sự xáo trộn lớn: Nhập 97 tiểu quốc ở tả ngạn sông Rhine vào nước Pháp TBCN (gồm 20 000 km2), đưa 112 tiểu quốc còn lại nhập vào mấy quốc gia Đức có sự liên minh với Pháp [ 11, 356]. Nhưng cuối cùng thì Đức (hay cả Italia) cũng chỉ là những danh từ địa lí: với 32 tiểu quốc và 4 thành phố tự do. Yêu cầu thống nhất nước Đức được đặt ra cấp thiết, đặc biệt là giữa thế kỉ XIX. Nhu cầu ấy biến thành một cuộc cách mạng do Bismark chỉ đạo đến thắng lợi. Nước Pháp thời Luois XIV được coi là đỉnh cao, chuẩn mực của chế độ phong kiến châu Âu, nhưng ngay cả khi ấy, “nước Pháp hình thành không phải do nhu cầu phát triển của lịch sử mà là do truyền thống” - truyền thống trung thành với vua. Bởi nước Pháp không có ngôn ngữ chung mà tồn tại nhiều thổ ngữ, không có hệ thống chính trị, giáo dục chung mà chỉ có vua chung nắm quân đội và luật pháp. Vua chỉ tượng trưng cho tất cả những gì được gọi là “Phỏp”. Cũn cuộc cách mạng tư sản Mĩ I (1775 – 1783], ngoài nhiệm vụ giành độc lập còn phải thống nhất 13 bang thuộc địa thành một quốc gia thống nhất, lớn mạnh thì mới tiện cho phát triển CNTB và bảo vệ được nền độc lập giành được từ. Với nước thuộc địa hay bị thống trị của phong kiến nước ngoài thì nhiệm vụ trước tiên là phải giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc. Đó là trường hợp của Netherland, cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ (1775 – 1783), cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc, cải cách Minh Trị ở Nhật (1868 – 1873). Việc xoá bỏ ách trống trị thực dân của 6 phong kiến bên ngoài cũng chính là gạt bỏ cản trở vô cùng lớn bên ngoài với sự phát triển của CNTB trong nước. Đó đồng thời cũng chính là lật đổ thế lực kinh tế phong kiến được chính quyền thuộc địa bảo hộ. Ở các nước thuộc địa này, thường đồng thời phải kết hợp cùng một lúc hai nhiệm vụ dận tộc: giành độc lập và cả thống nhất thị trường quốc gia dân tộc. Bởi vì để tiện cho việc cai trị thuộc địa, các nước đế quốc phong kiến thường áp dụng chính sách chia để trị: chia cắt các địa phương không chỉ về chính trị mà còn cả về kinh tế. Mà bản thân thị trường phong kiến vốn đã có tính chất phân tán, không thống nhất nên rất khó khăn cho phát triển kinh tế TBCN. Thứ hai là nhiệm vụ dân chủ. Đây là nhiệm vụ trước tiên cần đạt tới của mọi cuộc cách mạng tư sản, thể hiện bản chất của nó phân biệt với các cuộc cách mạng xã hội khác. Nhiệm vụ này còn được thể hiện trong tên gọi: “cách mạng tư sản”, tức là phải phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản. Nói đến quyền lợi giai cấp tức là nói đến nhiệm vụ dân chủ vậy. Nhiệm vụ dân chủ tức là phải thiết lập được nền dân chủ tư sản. Nền dân chủ tư sản là một hình thái kinh tế xã hội có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tương ứng. Cơ sở hạ tầng gồm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mang tính TBCN. Lực lượng sản xuất TBCN đã được xác lập, phát triển từ trước cách mạng rất lâu (thế kỉ XV). Nói một cách chính xác: nó là mầm, là nguyên nhân bùng nổ cách mạng tư sản. Trong quan hệ sản xuất thì quan trọng là phải đề cao quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất được coi là đặc trưng của CNTB. Thực tế mọi cuộc cách mạng tư sản đều chú ý đặc biệt đến việc xác lập quyền tư hữu. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng này còn phải bảo vệ chế độ lao động làm thuê của công nhân - quan hệ tổ chức, quản lí sản xuất, bảo vệ quan hệ phân phối có lợi cho giai cấp tư sản. Nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định của cách mạng tư sản là phải lập nên kiến trúc thượng tầng của CNTB. Mục tiêu của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề chính quyền nên trước hết CMTS phải lật đổ chính quyền phong kiến, thiết lập nhà nước tư sản. Nhà nước ấy thường được tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập”. Dù chính quyền được tổ chức ra sao cũng đều phải đại diện cho quyền lợi của giai cấp tư sản, tạo điều kiện cho CNTB phát triển. Chính quyền ấy phải thể hiện tư tưởng của mình qua những tuyên ngôn hay hiến 7 pháp tư sản. Ngoài ra để thể hiện tính ưu việt hơn hẳn so với phong kiến, cách mạng phải xác lập những quyền công dân như: tự do, bình đẳng, tư hữu… Trong thực hiện nhiệm vụ này, dưới áp lực của quần chúng, giai cấp tư sản nhiều khi đã thực hiện những quyền tự do dân chủ vượt khỏi phạm trù cách mạng tư sản. Ví như việc chia ruộng đất cho công dân trong cách mạng Pháp. Xác lập quyền công dân là thể hiện đặc trưng của nền dân chủ tư sản - cống hiến lớn nhất của cách mạng tư sản – mà Engel là một nhà cộng sản điển hình cũng phải ngợi ca: “Nền dân chủ giống như mặt trời chói lọi chiếu sáng cho nhân loại”. Còn theo một học giả khỏc thỡ “Từ khi có tư tưởng dân chủ tư sản thì nhân loại đã đi bằng đầu”. Rõ ràng sự kiện này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu: tính cách mạng đó chỉ có ý nghĩa ấy khi đặt nó vào trong bối cảnh lịch sử ấy: như ánh mặt trời là trước đêm trường trung cổ của chế độ phong kiến. Ánh sáng của nền dân chủ đó sẽ bị lu mờ, mất tính tiến bộ khi đứng cạnh nền dân chủ XHCN trong xu thế phát triển đi lên của lịch sử. 1.2. Giai cấp lãnh đạo trong cách mạng tư sản. Phục vụ cho quyền lợi của tư sản nên trong cách mạng tư sản thì chuẩn mực phải do giai cấp tư sản lãnh đạo. Điển hình là cách mạng Pháp: hoàn toàn do tư sản lãnh đạo, qua nhiều giai đoạn là do các bộ phận khác nhau của tư sản thay nhau lãnh đạo. Sự phõn hoỏ của giai cấp tư sản ở Pháp chứng tỏ sự trưởng thành của nó. Đây là nguyên nhân khiến cuộc cách mạng này là điển hình và triệt để nhất. Giai cấp tư sản đại diện cho phương thức sản xuất mới nờn nó tiến bộ và đại diện cho xu thế phát triển đi lên của lịch sử nhân loại. Nhưng cũng có những cuộc cách mạng tư sản không phải do giai cấp tư sản lãnh đạo hoặc tư sản phải liên minh với một giai cấp, tầng lớp khác, cụ thể là tầng lớp quý tộc tư sản hoá. Ví như ở nước Anh, tư sản không đủ mạnh nên phải liên minh với tầng lớp quý tộc mới là những quý tộc phong kiến kinh doanh tư bản trong lĩnh vực nông nghiệp. Trường hợp tương tự là nước Đức, tầng lớp quý tộc quý tộc Iuncơ lãnh đạo sự nghiệp thống nhất đất nước theo con đường “từ trên xuống”. Điển hình nhất là Nga, cải cách chế độ nông nô, mở đường cho CNTB phát triển lại do nhà vua và quý tộc phong kiến tiến hành khi nhận thức được xu hướng mới của thời đại là không thể đảo ngược: tư sản hoá toàn châu 8 Âu và thế giới. Những trường hợp đó do hoàn cảnh lịch sử cụ thể của từng nước quy định, mà chủ yếu là do CNTB chưa phát triển lắm. 1.3. Động lực và xu thế phát triển của cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản có khả năng lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân tham gia như: nông dân, công nhân, tiểu tư sản, binh lớnh,… Bởi vì mục tiêu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng này nhằm tiêu diệt chế độ phong kiến vốn đã trở thành kẻ thù của mọi tầng lớp nhân dân (chỳng đã tỏ ra quá phản động). Tuy nhiên sự đông đảo, đa dạng thành phần của quần chúng lại phụ thuộc vào giai cấp lãnh đạo tiến bộ đến mức độ nào. Cách mạng Pháp lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, không trừ bất cứ một bộ phận nào nên mới có thể lật đổ được thành trì kiên cố nhất của CNTB. Cải cách nông nô mang tính tư sản ở Nga hay công cuộc thống nhất Đức lẽ ra phải là sự nghiệp của quần chúng nhưng thực tế vai trò của họ ở đây hầu như không có. Động lực của cách mạng tư sản phụ thuộc vào hai yếu tố: đầu tiên là yếu tố giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hoá. Ý thức chính trị, thái độ, mức độ trưởng thành của giai cấp lãnh đạo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến, tính chất, kết quả của cuộc cách mạng mà còn ảnh hưởng đến sự tham gia của quần chúng. Nếu giai cấp lãnh đạo tiến bộ, chú ý đến việc giải quyết nguyện vọng của quần chúng thì sẽ thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Thứ hai là mức độ tham gia của quần chúng quyết định bạo lực của cách mạng tư sản. Giai đoạn đầu cách mạng chỉ có nông dân và bình dân thành thị tham gia. Tính chất bạo lực của những cuộc cách mạng đầu tiên rất cao vì tính chất quyết liệt, sống còn của cuộc đấu tranh. Xu thế phát triển của cách mạng tư sản là tiến lên xác lập nền chuyên chính của giai cấp tư sản: nền dân chủ tư sản (như những phân tích ở phần nhiệm vụ cách mạng). 2. Những tiền đề của cách mạng tư sản. Để cách mạng tư sản nổ ra và thắng lợi thì phải có những tiền đề cần thiết, hay còn gọi là thời cơ đã chín muồi. Tiền đề cách mạng là những yếu tố chủ quan thuận lợi tạo nên cách mạng tư sản. Tiền đề của cách mạng tư sản phải hội đủ các yếu tố sau đây: 9 Tiền đề kinh tế. Phương thức sản xuất TBCN đã ra đời và phát triển. Tức là phải có lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất TBCN mà cụ thể là quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lí sản xuất giữa tư bản và công nhân, quan hệ phân phối theo kiểu TBCN (nền kinh tế hàng hoá phát triển). Như vậy, đã có cơ sở hạ tầng của CNTB tất tương ứng – đây là nhiệm vụ của cách mạng tư sản nờn nó tất yếu phải nổ ra. Mặt khác cách mạng tư sản (CMTS) tất yếu phải diễn ra để khẳng định quan hệ sản xuất TBCN đã được xác lập (nhiệm vụ dân chủ: công nhận pháp lí chế độ tư hữu, chế độ lao động làm thuê, quan hệ phân phối TBCN) nhằm tạo nên sự vững chắc của phương thức sản xuất TBCN. LLSX, QHSX TBCN ngày càng mâu thuẫn gay gắt với chế độ phong kiến đang tạo ra những lực cản, kìm hãm đối với cái mới của lịch sử. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc đến mức không thể điều hoà được. Đây là nguyên nhân phải có một cuộc CMTS để giải quyết, xoá bỏ cái cũ lạc hậu, mở đường cho cái mới tiến bộ. Tiền đề xã hội. Giai cấp tư sản là đại diện cho PTSX mới đã ra đời và trưởng thành ngày càng mâu thuẫn gay gắt với chế độ phong kiến, muốn đứng lên lật đổ nó. Tư sản kinh doanh và trở nên vô cùng giàu có nhưng họ không có quyền chính trị, đó là không kể đến việc phong kiến đã gây ra nhiều trở lực đối với sự phát triển của kinh tế TBCN. Chính vì vậy tư sản muốn lật đổ chế độ phong kiến, lập nền chuyên chính tư sản. Tư sản lớn mạnh về thế lực kinh tế, có số lượng đông, đoàn kết, đặc biệt là có hệ tư tưởng riờng, cú những lí luận cách mạng cần thiết chuẩn bị cho việc nắm chính quyền cách mạng trong tương lai. Do đặc điểm của từng nước nên có thể còn phải xét đến các tầng lớp khác như: quý tộc mới ở Anh, chủ nô miền nam ở Mỹ, quý tộc Iuncơ ở Đức…đó chuyển hướng kinh doanh theo lối TBCN. Tiền đề tư tưởng. Giai cấp tư sản ra đời đồng thời phải có hệ tư tưởng dân chủ tư sản. Thực tế hệ tư tưởng tư sản đó cú nền tảng từ phong trào Văn hoá phục hưng. Đến thế kỉ Ánh sáng (thế kỉ XVIII), với trào lưu triết học Ánh sáng (thế kỉ XVII – XVIII) đã như ánh đèn pha soi sáng cho con đường tiến lên của tư sản, cổ vũ cho mọi tầng lớp quần chúng tham gia đấu tranh chống phong kiến vì một tương lai tươi sáng, bình đẳng, dân chủ, hạnh phúc. Ở những cuộc CMTS đầu tiên chưa có hệ tư tưởng tư sản soi đường (như cách mạng Netherland, 10 [...]... nhiều nước hiện đại vận dụng hoặc học tập theo CMTS còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm cách mạng, bạo lực, xây dựng chính quyền… cho giai cấp vô sản vận dụng cho cuộc đấu tranh của mình đưa xã hội tiến lên 14 Chương 2 TÍNH TRIỆT ĐỂ - KHÔNG TRIỆT ĐỂ CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 1 Lí luận về tính triệt để, không triệt để của cách mạng tư sản Cách mạng là sự kiện làm chuyển biến xó hụi sâu sắc, toàn diện... để lại nhiều tàn dư của cái cũ Người ta gọi đó là tính triệt để của cách mạng Cách mạng tư sản cũng thuộc phạm trù đú nờn cũng có tính triệt để không triệt để Có nhiều ý kiến khác nhau về tiêu chí xác định tính triệt để của một cuộc CMTS Nhưng chúng ta nên thống nhất với nhau về quan niệm: xác định tính triệt để cần căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng đó Thường ta hiểu cách mạng càng triệt. .. công 4 Đầu thế kỉ XX: CMTS lan sang các nước thuộc địa của các nước đế quốc tư bản Đó là các cuộc cách mạng tư sản ở Á, Phi, Mỹ latin Đặc điểm của các cuộc CMTS này là: do đặc điểm các nước này khỏc chõu Âu độc lập trước đây, các cuộc CMTS này phải gắn với nhiệm vụ chống chủ nghĩa thực dân 4 Ý nghĩa của cách mạng tư sản Cách mạng tư sản với tư cách là một cuộc cách mạng xã hội đã có ý nghĩa lớn trong... tớnh triệt để của CMTS thì lại không chính xác vì như vậy thì tất cả các cuộc CMTS khác đều 15 không triệt để, có thể trừ cuộc nội chiến Mỹ (1861 – 1865) Mặt khác, CMTS không đặt ra mục tiêu giải quyết vấn đề ruộng đất nờn nó có không làm được cũng là tất nhiên 2 Nguyên nhân sự triệt để, không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản Có nhiều nguyờn nhân dẫn đến tính triệt để, không triệt để của các cuộc. .. thời đại Nga làm cách mạng khi CMTS, CNTB đã trở thành xu thế của thời đại Nhưng cũng bối cảnh lịch sử chung ấy 16 đã gây khó khăn cho Pháp khi cả châu Âu chống lại CMTS Cản lực là ở đó: sự can thiệp của các thế lục chống đối cách mạng, hoặc với các cuộc cách mạng mở đầu sẽ gặp nhiều khó khăn vì bị nằm trong vòng vây của phong kiến 3 Tính triệt để, không triệt để của cách mạng tư sản - những tác động,... nó lập được nền cộng hoà tư sản Cách mạng tư sản Anh, cải cách Minh Trị của Nhật, thống nhất Đức, cải cách nông nô ở Nga là những cuộc cách mạng chưa triệt để trong việc thiết lập thể chế tư sản dân chủ Cách mạng Anh đã triệt để đến mức lần đầu tiên đem một ông vua phong kiến lên máy chém đã làm cho cả châu Âu ngơ ngác, kinh hoàn nông dân(1/1649) Nhưng rồi cuộc cách mạng này như người ta nói lại vận... minh chung của nhân loại Chính nhờ cách mạng đã bảo vệ được nên độc lập của nước Pháp nên cách mạng nước này mới có thể thắng lợi được Bởi vì nếu các nước châu Âu 19 chiếm được Pháp sẽ tiêu diệt cách mạng - mục đích đầu tiên của họ Nếu như vậy cách mạng sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí không thể xác lập được chế độ tư bản Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến châu Âu cách mạng khi đó, bởi thực tế cách mạng Phỏp... giành được độc lập, là bảo vệ thành quả cách mạng) , và nước phong kiến 17 độc lập - khi có thế lực bên ngoài can thiệp, thường dưới danh nghĩa chống lại CMTS để xâm lược Hầu hết các cuộc cách mạng tư sản đều giải quyết triệt để nhiệm vụ cách mạng này Bởi vì có làm được như vậy thì cuộc đấu tranh mới thắng lợi được, và khi đó mới được gọi là cách mạng Sau cách mạng các nước này, hoặc giành được độc lập,... tranh chống lại Về tư tưởng: những thuyết lí của nhà thờ, giáo hội - chỗ dựa tư tưởng của chế độ phong kiến - sau nhiều thế kỉ che tai mắt con người đã bị đưa ra ánh sáng chõn lớ khoa học thời phong trào Văn hoá Phục hưng, cải cách tôn giáo Chế độ phong kiến tỏ ra không thể tiếp tục đứng vững nữa, nó khủng hoảng trầm trọng 3 Tiến trình của các cuộc cách mạng tư sản Cách mạng tư sản diễn ra khắp nơi... chất, tính chất của mọi cuộc cách mạng xã hội Do vậy, mọi cách mạng đều phải thực hiện, vấn đề chỉ là giải quyết đến mức độ nào mà thôi Thực ra mục đích đầu tiên mà cũng là cuối cùng của mọi cuộc cách mạng xã hội chính là vấn đề dân chủ Như chúng ta thấy, các cuộc cách mạng xã hội đều là biểu hiện đỉnh cao của cuộc đấu tranh giai cấp, nó làm nhiệm vụ tiêu diệt chế độ xã hội cũ của giai cấp cũ lỗi thời để . lên. 14 Chương 2 TÍNH TRIỆT ĐỂ - KHÔNG TRIỆT ĐỂ CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 1. Lí luận về tính triệt để, không triệt để của cách mạng tư sản. Cách mạng là sự kiện làm chuyển biến xó hụi sâu sắc,. thiệp của các thế lục chống đối cách mạng, hoặc với các cuộc cách mạng mở đầu sẽ gặp nhiều khó khăn vì bị nằm trong vòng vây của phong kiến. 3. Tính triệt để, không triệt để của cách mạng tư sản -. nhất về cách mạng tư sản, đảm bảo thuận lợi cho việc nghiên cứu tính triệt để của nó. 2. Trình bày được những những vấn đề chung về tính triệt để hay không triệt để của cách mạng tư sản về: nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản, tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản, tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản, LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN

Từ khóa liên quan