tiểu luận Chế độ ruộng đất và hình thái kinh tế xã hội Việt Nam cổ trung đại

22 1,405 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:06

Mở đầu Vấn đề ruộng đất là một nội dung rất cơ bản và xuyên suốt trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam cả thời kỳ cổ, trung, cận và hiện đại.Những vấn đề ruộng đất như là một cái nền của lịch sử dân téc, là cơ sở nền tảng của hình thái kinh tế- xã hội Việt Nam. Vấn đề nông nghiệp- nông thôn- nông dân Việt Nam nói chung và ruộng đất Việt Nam nói riêng từ lâu đã được đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nứoc quan tâm nghiên cứu và đã đạt được nhiều thành tựu. Những hiểu biết về vấn đề ruộng đất Việt Nam là chìa khoá để tìm hiểu và nhìn nhận lịch sử Việt Nam. Đối với vấn đề này, có thể tiếp cận ở nhiều khía cạnh khác nhau và dùa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau: địa bạ, văn bia, gia phả, điều tra thực địa hay tài liệu hồi cố dân téc học Chuyên đề:"ChÕ độ ruộng đất và hình thái kinh tế xã hội Việt Nam cổ trung đại"(thuộc chuyên ngành lịch sử Việt Nam cổ trung) của TS.Vũ Văn Quân đã cung cấp cho chúng tôi những hiều biết sâu sắc về vấn đề ruộng đất, đồng thời gợi mở ra những hướng tiếp cận khác nhau về vấn đề này. Việc phân chia ruộng đất của làng xã là một trong những nội dung quan trọng của chế độ ruộng đất Việt Nam. Trong phạm vi của một tiểu luận, tôi mong muốn được tìm hiểu vấn đề trên qua tài liệu "Hương ước cổ Hà Tây" 1 I. VÀI NÉT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ RUỘNG ĐẤT CỦA LÀNG XÃ VIỆT NAM (TRONG LỊCH SỬ CỔ TRUNG ĐẠI) Trong cuốn:"Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ"(Nxb Văn Sử Địa, H,1959), GS. Phan Huy Lê đã chỉ ra rằng ở Việt Nam chế độ sở hữu phong kiến về ruộng đất trong từng thời kỳ có những đặc trưng riêng, nhưng nói chung thì có hai hình thái chính: chế độ sở hữu của nhà nứơc với chế độ công điền công thổ và chế độ sở hữu tư nhân. Trong đó, chế độ sở hữu của nhà nước luôn chiếm ưu thế. Nhà nước phong kiến mà đại diện là nhà vua với tư cách là chủ sở hữu tối cao về ruộng đất, đã chi phối đến hầu hết các bộ phận ruộng đất khác nhau, tuy nhiên quyền chi phối đó tuỳ thuộc vào từng thời kỳ lịch sử, mà mức độ chi phối không giống nhau. Có thể thấy rất rõ từ đầu thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XV chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất luôn giữ địa vị thống trị. Đây là cơ sở kinh tế chủ yếu của nhà nước, là nền tảng để nhà nứơc ban hành hàng loạt các chính sách về ruộng đất đặc biệt là chính sách quân điền thời Lê Thánh Tông(1460-1496) Bước sang thế kỷ XVI, sù suy yếu của nhà nước phong kiến trung ương, sự phát triển mạnh mẽ của chế độ sở hữu và chiếm hữu tư nhân về ruộng đất đã làm phá sản chính sách quân điền, cơ sở chính của chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất, nhưng trong những thế kỷ tiếp theo nó vẫn được duy trì và vẫn là chỗ dùa kinh tế chủ yếu cho nhà nước trung ương. Đến thế kỷ XIX, với bản chất của một nhà nứơc phong kiến tập quyền cao độ, nhà Nguyễn đã ra sức khôi phục và củng cố quyền sở hữu ruộng đất của mình 2 Ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước có hai bộ phận chính là ruộng đất do nhà nứơc trực tiếp quản lý và ruộng đất công làng xã. Bộ phận do nhà nứơc trực tiếp nắm giữ- ở đó nhà nước thực sự là một chủ ruộng - bao gồm nhiều loại khác nhau: ruộng tịch điền, ruộng sơn lăng, quốc khố, đồn điền, quan điền quan trại Hầu hết bộ phận ruộng đất này đều được duy trì dưới hình thức sở hữu nhỏ và ngày càng có xu hướng thu hẹp lại, nhưng không mất đi. Ruộng đất công làng xã là một bộ phận quan trọng của ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước. Bé phận ruộng đất công này có một lịch sử lâu dài, hình thành sớm và kéo dài cho đến cuộc cải cách ruộng đất mới bị triệt bỏ hoàn toàn. Trong suốt hơn nghìn năm Bắc thuộc, ruộng đất công làng xã trở thành yếu tố kinh tế cố kết cộng đồng làng xã thành những " pháo đài xanh" chống lại chính sách thống trị đồng hoá của phong kiến phương Bắc, và cho đến buổi đầu độc lập, ruộng đất này vẫn là bộ phận bao trùm trong chế độ sở hữu ruộng đất nói chung. Chế độ phong kiến Việt Nam trải qua một quá trình phát triển lâu dài, trong đó ruộng đát tư hữu ngày càng phát triển và ruộng đất công ngày càng suy nhựơc. Song song với quá trình đó là quá trình can thiệp ngày càng sâu của nhà nước vào ruộng đất công làng xã, hay nói cách khác ruộng đất công làng xã bị phong kiến hoá ngày càng mạnh mẽ, tuy rằng ở mỗi thời kỳ bộ phận này có một cách gọi khác nhau. Theo GS. Trương Hữu Quýnh ở thời Lý - Trần" ruộng đất công làng xã tuy thuộc sở hữu nhà nước nhưng vẫn do làng xã quản lý. Đó là lý do khiến nó mang tên"quan điền", "quan điền bản xã" Cách gọi quan điền đã thể hiện quyền sở hữu 3 của nhà nước đối với bộ phận ruộng đất công làng xã"[1]. Song từ thời nhà Lê nó còn mang tên là"xã dân công điền". Bộ phận ruộng đất này ngoài tính chất thuộc quyền sở hữu nhà nứơc nó còn là ruộng đất của "từng xã thôn, chia cho dân trong xã cày cấy, nép tô và chính vì vậy mà nó còn có tên gọi như trên"[2]. So với thời kỳ trước đó, đến thời Lê, bộ phận ruộng đất này đã giảm sút nhiều, nhưng nó vẫn chiềm ưu thế, với phạm vi khá rộng so với ruộng đất tư. Có thế đây là một trong những lý do để nhà Lê chỉ đánh thuế vào ruộng đất tư. Đến cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI, sự phát triển mạnh mẽ của chế độ sở hữu và chiếm hữu tư nhân về ruộng đất đã tác động mạnh mẽ vào các hình thức sở hữu công hữu đương thời mà trước hết là ruộng đất công làng xã, thu hẹp thêm một buớc bộ phận ruộng đất này. Sang thế kỷ XVIII ( ở Đàng Ngoài) và đến thế kỷ XIX, nhìn chung tỷ lệ ruộng đất công bị thu hẹp đến mức "loại hình sở hữu này không còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế đất nước nữa". Như vậy, trong suốt quá trình lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, xu hướng chung đối với ruộng đất công làng xã là ngày càng thu hẹp để nhường chỗ cho chế độ ruộng đất tư hữu ngày càng phát triển. Nhưng không vì thế mà vai trò lịch sử của nó mất đi. Bộ phận ruộng đất công làng xã không chỉ là một trong những nguồn thu nhập chính, là cơ sở kinh tế chính của nhà nước mà xét về chế độ sở hữu thì bộ phận ruộng đất này thể hiện rất rõ vai trò của nhà nứơc trung ương cũng như của làng xã địa phương. Về nguyên tắc bộ phận này thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà nứơc. Chính sách nhất quán của hầu hết các triều đại 4 là duy trì, bảo vệ và mở rộng ruộng đất công làng xã. Đến thế kỷ XIX, chính sách này không những vẫn còn tồn tại mà còn có phần tăng lên.Ngay sau khi thiết lập vương triều được một năm, năm 1803 nhà Nguyễn đã khẳng định rằng: "Theo lệ cũ thì công điền công thổ quân cấp cho dân đem bán là có tội"[4]. Sự kiện này không chỉ cho ta biết trước triều Nguyễn lệ cấm bán ruộng đất công làng xã đã có, mà nó còn chứng tỏ rằng nhà nước đã tuyên bố quyề sở hữu của mình đổi với ruộng đất công Ê. Sau này ruộng nhà Nguyễn ban hành chính sách quân điền( năm 1804 dưới thời Gia Long và năm 1839 dưới thời Minh Mệnh) cũng chính là một biện pháp nhằm duy trì và bảo vệ ruộng đất công làng xã. Tuy là của nhà nước, nhưng trong thực tế lịch sử xét trên nhiều phương diện khía cạnh khác nhau thì làng xã mới thực sự là người chiếm hữu đồng thời là người sở hữu loại ruộng đất công này. Cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trong các khoán ước, hương ước của từng làng xã, ta thường xuyên bắt gặp những quy định về việc phân chia công điền công thổ. Trong khoán ước được lập ngày 18 tháng 10 năm Chính Hoà 12(1691) [5] và vẫn được duy trì bổ sung cho đến đầu thế kỷ XX của xã Dương Liễu, huyện Đan Phượng,phủ Quốc Oai- Hà Tây, ta thấy những quy định rất rõ về việc phân chia này cũng như việc xử phạt rất nghiêm đối với những trường hợp đem bán ruộng đất công làng xã. Như vậy, về nguyên tắc cũng như trong thực tế cả nhà nứơc và làng xã đều cố gắng duy trì, bảo vệ ruộng đất công làng xã, cố gắng thể hiện vai trò của mình ở đó.Dù nhà nước nắm quyền chi phối, nhưng trong thực tế quyền sử dụng thực sự bộ phận ruộng đất này lại thuộc về làng xã. Đây là một biểu hiện của " phép vua thua lệ làng". Nhưng mặt khác, 5 quyền lực của làng xã thể hiện ở bộ phận ruộng đất này dù có những lúc vượt trội lên thì xét trong toàn bộ quá trình lịch sử về căn bản, làng xã vẫn chịu áp lực chi phối luật pháp của nhà nứơc trung ương. Vì vậy, dù "phép vua có thua lệ làng" nhưng "lệ làng" cũng không phá vỡ "phép vua". II.VỀ VIỆC PHÂN CHIA RUỘNG ĐẤT CỦA LÀNG XÃ QUA TÀI LIỆU "HƯƠNG ƯỚC CỔ HÀ TÂY". 1. Về tài liệu Hương ước và" Hương ước cổ Hà Tây". Trong nghiên cứu ruộng đất làng xã Việt Nam, tài liệu hương ước có ý nghĩa quan trọng. Hương ước ghi chép thành văn các tục lệ trong làng xã, những ước định của làng xã về mọi vấn đề trong cuộc sống được quy định rất tỷ mỉ: từ việc canh phòng làng xóm,lệ lạt cưới hái, tang ma Trong đó vấn đề ruộng đất là quan trọng vừa rất phức tạp được xử lý hết sức chặt chẽ. Các hương ước với những quy định trên là của riêng từng làng xã, chỉ có phạm vi thực hiện trong làng xã. Hương ước còn có thề được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Hương lệ, Khoán lệ, Quy ước, Lệ tục Bằng vào các thư tịch cổ, các nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng đến đời Lê Thánh Tông(1460-1496) triều đình đã ra sắc lệnh thể chế hoá hương ước, tức là " thành văn hoá"các lệ làng trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước. Các hương ước được lập ra và được bổ sung qua nhiều thời kỳ. Những hương ước sớm nhất là hương ước Quỳnh Đôi ( Nghệ An) khoảng năm 1638-1645, hương ước Mộ Trạch ( Hải Dương) năm 1665 Về khái niệm Hương ước,năm 1958 PGS. Bùi Xuân Đính cho rằng: lệ làng với tính cách là hương ước " ra đời cùng 6 với sự hình thành và phát triển của các làng xã cũng như quá trình can thiệp vào làng xã của nhà nứơc phong kiến trung ương, lệ làng có một nội dung rất phong phú( đề cập đến mọi mặt của từng đơn vị tụ cư ở cấp thấp nhất, nhưng chặt chẽ và hoàn chỉnh nhất của người nông dân) tồn tại song song với luật pháp của nhà nứơc phong kiến trung ương và được thừa nhận mặc nhiên như văn bản pháp lý"[6]. Nguyễn Tá Nhí và Đặng Tu trong lời giới thiệu cho tập " Hương ước cổ Hà Tây"( 1993) cho rằng:" Hương ước là những quy ước điều lệ của một cộng đồng người chung sống trong cùng một khu vực, để điều hoà quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể hoặc giữa tập thể này với tập thể khác. Do đó cần phải xây dựng các quy ước chung."[7] Theo PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc:" Hương ước ra đời vừa đáp ứng nhu cầu tự trị, tự quản của làng xã, vừa khẳng định quyền quản lý làng xã của bản thân nhà nứoc thống trị. Một hương ước chính thức thành văn luôn luôn đảm bảo cả hai yếu tố luật làng và lệ nứơc, trong đó lệ làng dù khai thác đến mức tối đa, dù được trình bày hết sức cụ thể chi tiết vẫn phải phục tùng luật nứơc. Luật nước là chuẩn mực, là nguyên tắc cơ bản chuẩn định lệ làng[8]. Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, cho đến trước cách mạng Tháng Tám- các hương ứơc được lập ra có thể phân biệt thành hai loại chủ yếu: các hương ước ra đời trước" cải lương hương chính" và những " hương ước cải lương" ra đời trong và sau cuộc " cải lương hương chính" do thực dân Pháp thực hiện những năm 1921, 1927, 1941. Có thể thấy 7 các hương ước cải lương sẽ mang nhiều tính chế ước của nhà nứơc bảo hộ hơn. Năm 1993, nhà nghiên cứu Nguyễn Tá Nhí ở Viện nghiên cứu Hán Nôm đã dịch và công bố tập " Hương ước cổ Hà Tây"(Bảo tàng tổng hợp sở VHTTTT Hà Tây, 1993) Đây là một tuyển tập gồm bản dịch ( đối với văn bản chữ Hán) , bản phiên âm và chú thích (đối với bản chữ Nôm) của 9/389 tài liệu hương ước hiện đã thu thập đựợc trên địa bàn tỉnh Hà Tây.Trong 9 bản tài liệu trên có một bản Khoán ước xã Duyên Trường huyện Thanh Trì được viết bằng chữ Nôm vào khoảng những năm đầu thế kỷ XX, còn lại là các văn bản hương ước viết bằng chữ Hán, trong đó có những bản được bổ sung nhiều lần trong các năm khoảng từ năm 1666(Cảnh Trị 4) đến năm 1910( Duy Tân 10) mà sớm nhất là Khoán ước thôn Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức lập ngày 10/7/1666 và muộn nhất là các hương ứơc lập vào năm 1910. Như vậy, tất cả các hương ứơc, khoán ước đều ra đời trước khi thực dân Pháp tiến hành cải lương hương chính đã làm đảo lộn đáng kể cuộc sống xã thôn. Cho nên các hương ước này có thể coi là phản ánh tục lệ của làng xã Việt Nam còn mang nhiều tính chất cổ truyền . Chính vì vậy, mà tìm hiểu việc phân chia ruộng đất của làng xã qua các tài liệu hương ước này trở nên rất có ý nghĩa. 2. Về việc phân chia ruộng đất của làng xã. Cho đến nay nghiên cứu về vấn đề ruộng đất đã đạt được nhiều thành tựu. Dùa trên những nguồn tài liệu khác nhau mà nhiều vấn đề được khai mở, phác hoạ tương đối cơ bản về chế độ ruộng đất ( tất nhiên những nghiên cứu cụ thể và đầy đủ hơn thì luôn luôn được đặt ra). Các nghiên cứu đã 8 cho phép chóng ta hiều biết về những hình thái khác nhau cũng như sự vận động của các hình thái đó trong chế độ ruộng đất ở mỗi thời kỳ lịch sử. Chế độ tư hữu về ruộng đất ngày càng chiếm ưu thế là xu hướng vận động của lịch sử, song không vì thế mà sở hữu công về ruộng đất nhất là ruộng đất công làng xã lại mất đi, nó suy giảm dần nhưng vẫn tồn tại dai dẳng và ảnh hưởng lớn tới đời sống làng xã Việt Nam. Hầu hết các công trình nghiên cứu đều chú ý đến vai trò, tác động, sự biến đổi cũng như cách quản lý của bộ phận ruộng đất công làng xã. Tuy nhiên, việc phân chia bộ phận ruộng đất này như thế nào(ơ đây nói đến việc phân chia từng làng, từng xã cụ thể- Các công trình đã nghiên cứu đến vấn đề này nhưng nhìn chung chỉ tập chung vào việc phân tích các quy định , các chính sách của nhà nứơc về việc phân chia ruộng đất của làng xã nói chung, chứ chưa đi vào việc phân chia ở từng làng cụ thể) lại chưa được quan tâm nghiên cứu thích đáng, mặc dù tài liệu hương ước cho biết khá rõ ràng. Vì thế trong khuôn khổ của tiểu luận này, chúng tôi cố gắng tìm hiểu việc phân chia ruộng đất của làng xã qua một số hương ứơc cụ thể được lập trong thế kỷ XI X và ngay đầu thế kỷ XX tại Hà Tây. Trong 9 hương ước đựơc tuyển chọn trong"Hương ước cổ Hà Tây" chỉ có 5 hương ước đề cập đến việc phân chia ruộng đất của làng xã là: Khoán ước xã Duyên Trường, huyện Thanh Trì (Thường Tín) ( đầu thế kỷ XX); Hương ước thôn Dương LiÔu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; Tục lệ làng La Khê; Phong tục các xã Mộ Lao, Vạn Phóc trong tổng Đại Mỗ(1910) và Phong tục làng Yên Lé (1910). Các tài liệu này đã ghi chép cụ thể việc phân chia ruộng đất của làng xã. Xin xem bảng thống kê sau: 9 Bảng1: thống kê việc phân chia ruộng đất của một số làng xã HàTây (Nguồn:"Hương ước cổ Hà Tây" Đối tượng Đơn vị cấp Lý dịch/kỳdịch Binh lính Dân đinh Thành phần Khac Lý Trưởng Phó lý Hương Trưởng Khán thủ Xã Duyên Trường 20 10 5 2,5 miếng (HĐ) Người cày ruộng tế: 230(CĐ, HĐ) -Hội lão: 3(TĐ) Xã Tây Mỗ 6(CĐ) 10(CĐ) Không Xã Đại Mỗ 18(CĐ) Không Các giáp trưởng: 200 ruộng tế Thôn Dương Liễu Có (Đất bồi bãi) Đất ở ngoài bãi biếu: -Quan tại triều: 4 -Quan viên khaovọng 2kỳ: 2 -Quan viên khao vọng1 kỳ: 1 -Tuần phiên: 1 Xã Phú Thứ 5(CĐ) 10(CĐ) 10 [...]... ruộng cho binh lính Dân xã có người nào xung lính thì đồng dân cẫp cho mỗi người 3 mẫu đất[ 133] MỤC LỤC MỞ ĐẦU I.VÀI NÉT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ RUỘNG ĐẤT CỦA LÀNG XÃ VIỆT NAM (TRONG LỊCH SỬ CỔ TRUNG ĐẠI) II.VỀ VIỆC PHÂN CHIA RUỘNG ĐẤT CỦA LÀNG XÃ QUA TÀI LIỆU "HƯƠNG ƯỚC CỔ HÀ TÂY" 1.Về tài liệu Hương ước và "Hương ước cổ Hà Tây" 2.Về việc phân chia ruộng đất của làng xã KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO... đất làng xã nói riêng và ruộng đất Việt Nam nói chung mà còn có thể gợi mở ra nhiều vấn đề về làng xã CHÚ THÍCH [1].Trương Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI-XVIII, Nxb KHXH, H, 1982, Tập 1, Tr 88 [2] Phan Huy Lê, Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ, Nxb VSĐ, H, 1959, Tr29 [3].Trương Hữu Quýnh, Đỗ Bang, Vò Minh Giang, Vũ Văn Quân, Tình hình ruộng đất nông nghiệp và đời... được đề cập đến ở 2 xã, xã Duyên Trường và xã Đại Mỗ Ruộng đất để phân cÊp cho dân đinh, cũng như ruộng đất để biếu lại là ruộng đất ngoài bãi của làng xã mà nó còn được gọi là ruộng đất " công châu thổ" Theo các nhà nghiên cứu thì dưới triều Nguyễn "bộ phận ruộng đất này ở Hà Đông chiếm tỷ lệ đến 7,53% tổng diện tích đất ruộng các loại"[9] Đến đầu thế kỷ XX có lẽ bộ phận ruộng đất này vẫn đóng vai... làng xã Việt Nam xưa Kết luận Chế độ ruộng đất Việt Nam là một nội dung khoa học lớn, đòi hỏi sự nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau Tìm hiểu việc phân chia ruộng đất trong làng xã là một vấn đề rất nhỏ nhưng cũng rất quan trọng đặc biệt là tình hình tài liệu hiện nay hoàn toàn cho phép thực hiện đựoc( nhất là dùa trên hương ước và địa bạ) Vấn đề này không chỉ cho ta một cái nhìn cụ thể về ruộng đất. .. trưởng ở xã Đại Mỗ cũng nhận tới 200 sào ruộng tế Đây là số ruộng đất được giành cho công việc tế lễ chung của làng xã vì thế so với các ruộng đất khác có số lượng nhiều hơn hẳn Điều này phần nào phản ánh tầm quan trọng của việc tế tù trong làng xã mà những tiết lễ cụ thể vốn đã đựoc quy định rất tỉ mỉ trong các hương ước Bộ phận lý dịch và binh lính là hai bộ phận được hầu hết các làng xã cấp ruộng đất. .. ruộng đất cho cả hai bộ phận này.Bộ phận lý dịch/ kỳ dịch trong làng xã bao gồm: lý trưởng, phó lý, hương trưởng, khán thủ thì không phải ai cũng được phân chia ruộng đất Có làng chỉ cấp ruộng đất cho lý trưởng, có làng cấp ruộng đất cho lý trưởng và phó lý, hay có làng lại cấp ruộng đất cho cả hai bộ phậ lý dịch Đối với dân đinh thì chỉ 3 làng xã có quy định về việc chia ruộng đất Trong 13 làng xã. .. những vấn đề lịch sử và hiện đại, Nxb TG, H, 2004, Tr 70 [9].Trương Hữu Quýnh, Đỗ Bang, Vò Minh Giang, Vũ Văn Quân, sđ d, Tr Tài liệu tham khảo 1.Nguyễn Tá Nhí, Hương ước cổ Hà Tây, Bảo tàng tổng hợp sở văn hoá thông tin thể thao Hà Tây, 1993 2.Trương Hữu Quýnh, Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI- XVIII, Tập I, II, Nxb KHXH, H,1982,1983 3.Phan Huy Lê, Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời... chia ruộng đất trên phải chăng chính là một biểu hiện cho sức mạnh truyền thống của làng xã, đã luôn cố gắng duy trì ruộng đất công của mìnhlàm cho làng xã hầu như trở thành" người sở hữu thực tế" bộ 15 phận ruộng đất này đã tồn tại trong suốt quá trình phát triển của lịch sử Việc phân chia ruộng đất của một số làng xã ở Hà Tây đã phần nào phản ánh được những nét chung nhất về chế độ sở hữu ruộng đất. .. Tìm hiều chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XI X,Nxb KHXH, H, 1979 5 Trương Hữu Quýnh, Đỗ Bang,Vũ Minh Giang, Vũ Văn Quân, Tình hình ruộng đất nông nghiệp và đời sống nông dân dưới triều Nguyễn, Nxb TH, Huế, 1997 6.Bùi Xuân Đính, Lệ làng phép nước, Nxb Pháp lý, H,1985 7 Nguyễn Quang Ngọc, Mấy nét về quá trình ra đời và xây dựng hương ước ở khu vực Đông Bắc A và Việt Nam 17 (Đông A, Đông Nam A những... đặc biệt là ruộng đất của làng xã này lại lấy ở làng xã khác là xã Ngọc Trục lấy 3 mẫu ở điạ phận xã Vạn Phóc và 2 mẫu ở địa phận xã Đại Mỗ để cấp cho lý trưởng và hương trưởng 5.Như vậy, qua sự khác nhau giữa các làng xã, ta thấy việc phân chia ruộng đất trong làng xã hoàn toàn tuỳ thuộc vào tục lệ của mỗi làng, mỗi xã Tuy nhiên tục lệ này cũng phải phù hợp với các chế định pháp luật của nhà nước . "Hương ước cổ Hà Tây" 1 I. VÀI NÉT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ RUỘNG ĐẤT CỦA LÀNG XÃ VIỆT NAM (TRONG LỊCH SỬ CỔ TRUNG ĐẠI) Trong cuốn:" ;Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời. tảng của hình thái kinh tế- xã hội Việt Nam. Vấn đề nông nghiệp- nông thôn- nông dân Việt Nam nói chung và ruộng đất Việt Nam nói riêng từ lâu đã được đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài. về chế độ sở hữu ruộng đất của làng xã Việt Nam xưa. Kết luận Chế độ ruộng đất Việt Nam là một nội dung khoa học lớn, đòi hỏi sự nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau. Tìm hiểu việc phân chia ruộng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Chế độ ruộng đất và hình thái kinh tế xã hội Việt Nam cổ trung đại, tiểu luận Chế độ ruộng đất và hình thái kinh tế xã hội Việt Nam cổ trung đại, tiểu luận Chế độ ruộng đất và hình thái kinh tế xã hội Việt Nam cổ trung đại

Từ khóa liên quan