tiểu luận Vài nét khái quát về lịch sử các nước châu á, châu Phi và Mĩ latinh từ 1918 - 1945

56 1,492 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:01

CHƯƠNG I VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH TỪ 1918 - 1945 §1. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI NGA. Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 1917 ở Nga đã mở ra một thời kỳ mới trong sự phát triển của lịch sử thế giới nói chung và lịch sử các nước Á, Phi, Mĩ Latinh nói riêng. Đúng như Hồ Chí Minh đã viết: "Giống như mặt trời chãi lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên thế giới” (1) Tác động của cuộc Cách mạng tháng Mười trước hết là ở chỗ chính cuộc Cách mạng này đã nêu lên một tấm gương sáng về việc giải quyết vấn đề dân téc ở nước Nga Xôviết. Lần đầu tiên trong lịch sử, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã giải quyết được vấn đề dân téc ở nước Nga trên cơ sở dân chủ và lợi Ých của nhân dân lao động. Nhiều dân téc ở nước Nga Sa hoàng đã được giải phóng khỏi áp bức dân téc. Ngày 2 (15) tháng mười một 1917, Hội đồng uỷ viên nhân dân thông qua bản "Tuyên bố về quyền lợi của các dân téc ở nước Nga”, văn kiện này đã nêu lên nguyên tắc xã hội chủ nghĩa về quan hệ giữa các dân téc, nguyên tắc tất cả các dân téc ở nước Nga đều được tự do phát triển và bình đẳng hoàn toàn. Ngày 20-1 (ngày 3 tháng chạp) 1917. Hội đồng đã ra lời kêu gọi đặc biệt "Gửi nhân dân lao động theo đạo Hồi ở các nước Nga và Phương Đông”, trong đó có nói rằng: "Từ nay tín ngưỡng và tập quán của các bạn, các thể chế dân téc và văn hóa của các bạn đều được tự do và bất khả xâm phạm”. Không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Nga, ngày 29-8-1918, Hội đồng uỷ viên nhân dân đã ra sắc lệnh huỷ bỏ tất cả mọi hiệp ước ký kết giữa Chính phủ đế quốc Nga với Chính phủ vương quốc Phổ và Chính phủ Áo - Hung về việc chia cắt Ba Lan. Bản sắc lệnh vạch rõ rằng những hiệp ước đó trái với nguyên tắc dân téc tự quyết và tinh thần pháp luật cách mạng của nhân dân Nga. Nhân dân Nga thừa nhận quyền độc lập và thống nhất là quyền không thể thiếu của nhân dân Ba Lan, vì vậy, những hiệp ước đó phải được huỷ bỏ. Cùng với các văn kiện này, Chính phủ Xô viết đã ban hành các sắc lệnh về quyền tự quyết của Ucơraina, Ba Lan, Phần Lan, các sắc lệnh về việc huỷ bỏ tất cả các hiệp ước không bình đẳng mà Chính phủ Sa hoàng đã (1) Hå ChÝ Minh, Lªnin vµ chñ nghÜa Lªnin, Nxb Sù thËt, H.1982, trang 121. 1 buộc các nước Trung Hoa, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ phải ký kết trước đây. Tất cả các văn kiện này không chỉ xác định chính sách hữu nghị giữa các dân téc của các nước Nga Xô viết mà nó còn nêu lên một tấm gương sáng về việc giải quyết các vấn đề dân téc, làm cho nhân dân các dân téc bị áp bức hướng về nước Nga Xô viết với một hy vọng mới mẻ. Những tư tưởng giải phóng vĩ đại của Cách mạng tháng Mười chính là sự thể hiện trong thực tiễn các giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Lênin không coi vấn đề dân téc là một vấn đề riêng biệt mà là một bộ phận của vấn đề cách mạng vô sản, đem nó kết hợp với phong trào đấu tranh chống đế quốc ở các thuộc địa. Đồng thời, sự tồn tại của Nhà nước Xô viết và sự thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, làm cho Liên Xô trở thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân téc. § 2. NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TRONG THỜI KỲ 1918 - 1945 Đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, về cơ bản các nước Châu Á, Châu Phi và Mĩ latinh đã trở thành các quốc gia lệ thuộc vào các nước tư bản phương Tây ở những mức độ khác nhau. Trong tác phẩm "Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” viết năm 1916, V.I. Lênin đã đưa ra một bản thống kê về diện tích và dân số của các nước thuộc địa năm 1914: Bấy giê, 6 cường quốc lớn có nhiều thuộc địa hơn cả là: Anh, Nga, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật; còn lại là một số thực dân khác như Bỉ, Hà Lan tất cả đã chiếm thuộc địa với diện tích là 91,4 triệu km 2 với số dân hơn 1 tỷ người. Nếu kể các nước nửa thuộc địa như Ba Tư, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ thì diện tích sẽ là 10,9 triệu km 2 với số dân hơn 1 tỷ 300 triệu người (so với tổng diện tích các lục địa là 133,9 triệu km 2 và số dân lúc đó là 1 tỷ 600 triệu người). Riêng đế quốc Anh thống trị trên một diện tích 33,8 triệu km 2 và với 440 triệu dân, tức là cứ 1 người Anh chính quốc thì có 9,8 người ở các thuộc địa. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cơ cấu kinh tế xã hội của các nước thuộc địa và phụ thuộc có những thay đổi lớn. Nền công nghiệp dân téc bắt đầu được phát triển, giai cấp tư sản dân téc ra đời, giai cấp vô sản ngày càng tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cùng với quá trình này là sự bần cùng hoá của các tầng líp nhân dân lao động. Chính những nhân tố này đã tạo nên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Á, Phi, Mĩ latinh trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân téc. Trong cuộc 2 đấu tranh này, nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ latinh đã thu được những thắng lợi bước đầu ở Ápganixtan, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ríp. Tuy nhiên nội dung chủ yếu của lịch sử các nước Á, Phi, Mĩ latinh trong những năm 1918 - 1945 vẫn là lịch sử của cuộc đấu tranh chống lại áp bức dân téc của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Đặc điểm nổi bật trong sự phát triển của các nước Á, Phi, Mĩ latinh từ sau cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga là ở nhiều nước giai cấp vô sản trẻ tuổi đã tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập, chống ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc bên ngoài. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, công nhân Thượng Hải, Đường Sơn, Trường Tân Điếm và các thành phố khác, đã tích cực tham gia “Phong trào Ngò Tứ” năm 1919, họ đã tổ chức những cuộc bãi công chính trị đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc để từ đó vươn lên trở thành một lực lượng chính trị trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc; ở Inđônêxia, Đông Dương phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cũng phát triển mạnh mẽ trong những năm 20, 30 của thế kỷ XX Trong điều kiện của cao trào cách mạng giải phóng dân téc, các Đảng Cộng sản đã được thành lập ở nhiều nước. Sù ra đời của Đảng Cộng sản ở các nước Á, Phi, Mĩ latinh là thể hiện bước phát triển hơn nữa của cuộc đấu tranh này. Sau khi thành lập, các Đảng Cộng sản đã nhanh chóng phát triển và ngày càng được củng cố để vươn lên đảm nhận vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân téc của nhân dân các nước bị áp bức, phụ thuộc. Năm 1918 Đảng Cộng sản Áchentina ra đời. Năm 1920, Đảng Cộng sản Inđônêxia ra đời. Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Ai Cập, Đảng Cộng sản Nam Phi cũng được thành lập. Tiếp đó, các Đảng Cộng sản cũng được thành lập ở Braxin (1922), Cuba (1925), Đông Dương (1930) Với sự lớn mạnh của giai cấp vô sản và sự ra đời của các Đảng Cộng sản, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân Á, Phi, Mĩ latinh đã diễn ra phong phú, đa dạng hơn so với thời kỳ cận đại cả về hình thức lẫn xu hướng. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi nước mà xu hương vô sản hay tư sản được lùa chọn cũng như hình thức đấu tranh là bạo lực hay bất bạo lực được áp dông. Mặc dù cuộc đấu tranh của các dân téc là không giống nhau nhưng phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh là phong trào chống đế quốc đồng thời cũng là phong trào chống phong kiến, bởi vì ở đây sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc dùa vào sự ủng hộ và câu kết với bọn phong kiến thuộc địa. Vì thế 3 nên giai cấp tư sản dân téc cũng tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh và ở nhiều nước giai cấp này đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, sự phát triển của phong trào cách mạng ở Á, Phi, Mĩ latinh đã góp phần to lớn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ Chiến tranh thế giới. Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận dân téc thống nhất đã ra đời ở nhiều nước Á, Phi, Mĩ latinh và trong những năm Chiến tranh thế giới lần thứ hai, cuộc đấu tranh của nhân dân Á, Phi, Mĩ latinh đã hoà cùng với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít do các lực lượng dân chủ toàn thế giới tiến hành. Tuy nhiên, sự phát triển của cuộc đấu tranh vì độc lập dân téc trong suốt những năm 1918 - 1945 ở Á, Phi, Mĩ latinh là một quá trình liên tục với nội dung dân téc, dân chủ. Xem xét sự phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân téc ở các nước Á, Phi, Mĩ latinh trong thời kỳ 1918 -1945, chóng ta thấy phong trào phát triển quyết liệt trước hết là ở châu Á, ban đầu là những nước gần với Liên Xô như Mông Cổ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Apganixtan, Ên Độ sau đó lan xuống các nước Đông Nam Á và các nơi khác. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân téc ở châu Á, phong trào cách mạng ở châu Phi và Mĩ latinh cũng có bước phát triển mới. Ở châu Phi sự phát triển ý thức dân téc đã được thể hiện qua sự kiện Đại hội toàn Phi lần thứ I năm 1919 họp ở Pari. Có 17 đại biểu tham dự Đại hội và họ đề ra quyền của người Phi tham gia việc cai quản đất nước, bắt đầu từ các cơ quan địa phương và dần dần đi đến những “Nhiệm vụ chính quyền cấp cao để trong tương lai châu Phi do người Phi cai quản”. Chính sự trưởng thành của ý thức dân téc đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn cuộc đấu tranh giải phóng dân téc của nhân dân châu Phi mà tiêu biểu là các nước Bắc Phi và Châu Phi nhiệt đới. Ở Ai Cập, từ năm 1918 đã xuất hiện các tiểu tổ xã hội chủ nghĩa ở Cairo, Alêchxanđri, Poóc Xait. Các tiểu tổ này đã hợp nhất thành Đảng Xã hội và từ năm 1921 lấy tên là Đảng Cộng sản Ai Cập. Trong những năm 1918- 1919 ở Ai Cập đã diễn ra cuộc đấu tranh "giành độc lập hoàn toàn cho Ai Cập bằng con đường hoà bình và hợp pháp” do tư sản dân téc Ai Cập khởi xướng. Phong trào đấu tranh đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ từ "Con đường hoà bình và hợp pháp” thành cuộc khởi nghĩa vũ trang trong nhiều thành thị. Các cuộc bãi công của công nhân xe điện, 4 đường sắt ở Cairô, công nhân khuân vác ở Alêchxanđri cùng các viên chức Nhà nước đã diễn ra. Trong nhiều làng xã, tỉnh thành, các ủy ban cách mạng có tên gọi Xô viết được thành lập. Do thiếu sự lãnh đạo thống nhất nên cuộc khởi nghĩa vũ trang đã bị thực dân Anh đàn áp vào tháng 4-1919. Tuy nhiên, đến cuối năm 1921, một cuộc khởi nghĩa mới lại bùng nổ buộc thực dân Anh phải tuyên bố huỷ bỏ chế độ bảo hộ và trao trả "độc lập” cho Ai Cập. Quốc vương Atmetphuat đổi danh hiệu là vua Chuat. Tháng 5/1923 Hiến pháp mới được ban hành. Tuy nhiên trên thực tế, ảnh hưởng của đế quốc Anh vẫn giữ nguyên, bởi vì: - Chính phủ Anh vẫn để quân đóng ở Ai Cập với lý do “bảo vệ giao thông” của đế quốc Anh ở đây. - Anh bảo vệ cho Ai Cập khỏi bị các nước khác xâm lăng hoặc can thiệp một cách gián tiếp hay trực tiếp. - Anh bảo vệ quyền lợi của người ngoại quốc và các dân téc thiểu số ở Ai Cập. - Anh vẫn giữ xứ Xu Đăng tách ra khái Ai Cập. Không thoả mãn với những điều này, nhân dân Ai Cập tiếp tục đấu tranh. Các cuộc biểu tình lại nổ ra ở Cairô, Alếchxanđri với khẩu hiệu "Đả đảo thực dân Anh”, "Ai Cập muôn năm”. Đi đầu trong các cuộc đấu tranh này là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên đợt đấu tranh này chỉ diễn ra ở thành phố mà không lan rộng về các vùng khác nên chỉ Ýt lâu sau đã tự lắng xuống. Đến năm 1930, thực dân Anh đề ra hiến pháp nhằm tập trung quyền hành vào tay nhà vua thân Anh. Tháng 5 năm 1931, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình quần chúng bất bình sâu sắc. Trong cả nước đã bùng nổ một cuộc bãi công chính trị, đặc biệt mạnh mẽ ở Cairô và Poóc Xait, quần chúng đã xung đột vũ trang với cảnh sát, quân đội. Các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên đã diễn ra ở Cairô và Alếchxanđri. Trong đợt đấu tranh này Gaman Abđen Natxơ dẫn đầu một đoàn học sinh hô vang khẩu hiệu "Ai Cập muôn năm”. Chính quyền tiến hành đàn áp làm hai học sinh bị chết và Natxơ bị một viên đạn sượt qua trán, thành sẹo. Mặc dù vậy ý chí đấu tranh đã được chàng thanh niên này khẳng định: "Dù trái tim tôi có thể dời từ bên trái qua bên phải, dù các kim tự tháp có di chuyển, dù sông Nin có đổi hướng thì chí tôi cũng không thay đổi”. Sau này người ta sẽ thấy chàng thanh niên này xuất hiện trên chính trường Ai Cập và đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử các nước Arập. 5 Ở Marốc, phong trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ ở Marốc thuộc Pháp và Marốc thuộc Tây Ban Nha dưới sự lãnh đạo của Apden Kơrim. Vào giữa năm 1921, Apden Kơrim đã lãnh đạo nhân dân các bộ lạc Rip chiến thắng ở Annâuơn (Anoul) do Tướng Xinvettôpơ chỉ huy gồm 12.000 binh lính và 120 khẩu đại bác. Nghĩa quân chiếm được nhiều súng đạn và bắt được khoảng 1000 tù binh, buộc Tây Ban Nha phải chuộc 4 triệu đồng peseta. Ngày 19-9-1921 tại Đại hội các bộ lạc dưới sự lãnh đạo của Apden Kơrin, Cộng hoà Rip độc lập được tuyên bố thành lập. Trên cơ sở thắng lợi đã giành được, Apden Kơrim tiến lên đánh vùng Marốc thuộc Pháp, giải phóng nhiều vùng rộng lớn như Fez, Taza, Duezzane. Lực lượng nghĩa quân bấy giê lên đến 140.000 người. Chính phủ Pháp vội vàng cử Thống chế Pêtanh sang Marốc để đối phó. Với viện trợ từ Pari, Pêtanh có trong tay 300.000 quân và 22 phi cơ, đồng thời quân Pháp liên kết với Tây Ban Nha để tiêu diệt nghĩa quân. Do lực lượng còn yếu, ngày 25 tháng 5 năm 1926, Apden Kơrim bị bao vây và phải ra hàng. Cộng hoà Rip bị thủ tiêu và cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Apden Kơrim bị đày sang đảo Rêuniông (Réunion) và sau này ông đã trèn thoát trở về Ai Cập hợp tác với Nátxơ. Ở Mĩ Latinh, cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ latinh đã diễn ra sôi nổi ở nhiều nước như Achentina, Mêhicô, Braxin, Chilê, Cuba, Pêru Mục tiêu của các cuộc đấu tranh này là chống lại các chính phủ phản động thân Mỹ, đòi thực hiện các quyền dân chủ. Cuộc đấu tranh này đặc biệt phát triển trong thời kỳ 1929 - 1933, do cuộc khủng hoảng kinh tế đã giáng một đòn nặng nề vào các nước trong khu vực này, hàng hoá xuất khẩu truyền thống của các nước Mĩ latinh xuống giá nghiêm trọng, quần chúng nhân dân bị bần cùng hoá. Ở Mêhicô, trong những năm 1920 - 1921 đã xuất hiện các Xô viết ở một số thành phố và bang. Chính cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân là cơ sở để chính phủ tư sản dân téc, đứng đầu là Laxarô Cácđênát - lãnh tụ cánh tả của tư sản dân téc Mêhicô - thi hành một số biện pháp tiến bộ có lợi cho nhân dân, hạn chế ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc những năm 1934 -1939. Năm 1935, phong trào quần chúng nhân dân rộng lớn mà nòng cốt là công nhân đã đập tan âm mưu đảo chính của các lực lượng phản động. Năm 1935, Tổng liên đoàn lao động Mêhicô được thành lập và nhanh chóng tập hợp lực lượng, lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân lao động. Dưới ảnh hưởng của phong trào đấu 6 tranh mạnh mẽ do quần chúng công nông tiến hành, Chính phủ Cácđênát đã tuyên bố thi hành "luật cải cách ruộng đất”. Ngày 23 tháng 6 năm 1937, luật quốc hữu hoá các đường sắt chủ yếu được thực hiện, đưa 700 km đường sắt vào tay Nhà nước. Tháng 3 năm 1930, Cácđênát tuyên bố quốc hữu hoá 17 công ty dầu lửa nước ngoài Tuy nhiên, trước sự bao vây, phá họai kinh tế của Mỹ, Anh, Chính phủ Cácđênát ngày càng thiên hữu và cuối cùng đã bị lật đổ. Mặc dù vậy, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt là của công nhân. Tháng 9 năm 1930, theo sáng kiến của các công đoàn Mêhicô, Tổng liên đoàn Mĩ latinh được thành lập ở Mêhicô bao gồm các tổ chức công nhân trong nhiều nước Mĩ latinh có cùng mục đích phấn đấu là xây dựng một chế độ xã hội dùa trên "Sự tôn trọng độc lập kinh tế và chính trị của mỗi nước, tình hữu nghị giữa các dân téc trên thế giới”. Ở Braxin, cuộc đấu tranh của công nhân lên cao trong suốt năm 1920 đã buộc chính phủ phải có những nhượng bộ như: thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giê, tăng lương cho công nhân một số ngành, thi hành chế độ tiền lương mới cho công nhân, chế độ trợ cấp tai nạn lao động cho công nhân Từ năm 1924, làn sóng đấu tranh đã lôi cuốn tất cả các tầng líp trong xã hội Braxin. Tháng 7 năm 1924, cuộc khởi nghĩa của một trại lính ở trung tâm công nghiệp Xan Paolô đã nổ ra và nhanh chóng lan rộng nhiều nơi. Trong lóc đó, một tiểu đoàn lính do đại uý Luit Cáclốt Prêxtéc chỉ huy đã nổi dậy khởi nghĩa thành phố Xanto Angilô, thuộc Tây - Nam Braxin. Cuộc khởi nghĩa được sự ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân và lan nhanh khắp vùng tây nam. Nghĩa quân đòi chính phủ Bécnađét phải thực hiện tự do ngôn luận, báo chí, trả tù chính trị, thực hiện bỏ phiếu kín, giải quyết nạn thất nghiệp, chia ruộng đất cho nông dân Từ tháng 10 năm 1924, sự liên hệ giữa nghĩa quân của Prêxtéc với nghĩa quân ở Xan Paolô đã được thiết lập, tuy nhiên cũng từ đây, Chính phủ Bécnađét bắt đầu tấn công lại nghĩa quân. Do so sánh lực lượng không có lợi và vùng đồng bằng miền nam Braxin không phù hợp với lối đánh du kích Prêxtéc quyết định vừa chiến đấu vừa hành quân lên miền Bắc đất nước. Từ tháng 10 năm 1924 đến tháng 2 năm 1927, nghĩa quân đã vượt qua 26.000km để tới miền Bắc, song do lực lượng hao tổn nên nghĩa quân rút sang Bôlivia để củng cố lực lượng. Mặc dù cuộc khởi nghĩa Prêxtec không thành công nhưng "Người kỵ sĩ hy vọng” đã thức tỉnh ý thức cách mạng của nhân dân Braxin, làm tiền đề cho sự phát triển của lực lượng dân téc, dân chủ ở đây. 7 Trong những năm 1935 - 1937, cuộc đấu tranh ở Braxin lại lên cao nhằm chống lại chế độ độc tài của Vácgát, xây dựng mặt trận nhân dân. Công nhân Braxin đã đi đầu trong cuộc đấu tranh này. 15 triệu công nhân đã tham gia vào các cuộc bãi công. Bên cạnh đó phong trào đấu tranh của nông dân cũng phát triển, sự bất mãn lan rộng trong các tầng líp tiểu tư sản thành thị. Trên cơ sở đó, tháng 3 năm 1935 tổ chức Đồng minh giải phóng dân téc được thành lập theo sáng kiến của Đảng Cộng sản. Tổ chức này đã thu hót được 1,5 triệu người, bao gồm công nhân, nông dân, quân nhân và các nhóm tư sản dân téc, đặt dưới sự lãnh đạo của Cáclốt Luít Prêxtét. Từ ngày 5 tháng 7 năm 1935, khẩu hiệu: "Tất cả chính quyền về tay Đồng minh” được nêu ra, cuộc đấu tranh của quần chúng phát triển mạnh mẽ và chuyển thành đấu tranh vò trang. Chính quyền dân téc cách mạng được thiết lập ở Natalia, Riu Gơranđiđu Noócđi. Khởi nghĩa bùng nổ cả ở Riô Đờ Gianêrô. Trước tình hình đó, Vácgát đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp, tiến hành đảo chính, giải tán Quốc hội, đặt các chính đảng ra ngoài vòng pháp luật, đàn áp phong trào quần chúng (tháng 11 năm 1937). Ở Chilê, năm 1931 phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân lên cao với yêu cầu cần thiết lập chế độ cai trị theo hiến pháp, chống lại ảnh hưởng của đế quốc Mỹ và đòi giải quyết nạn thất nghiệp, cải thiện đời sống. Đến tháng 6 năm 1932, chính phủ mới của Chilê được thành lập, do Gơrôvơ đứng đầu. Chilê tuyên bố là nước "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa”, nhưng các lực lượng phản động trong nước được các thế lực đế quốc bên ngoài giúp sức đã lật đổ chính phủ Gơrôvơ, đưa lãnh tụ Đảng Tự do là Ácturô Alếchxanđri lên làm Tổng thống. Chính sách phản nhân dân của chính phủ Alếchxanđri đã gây nên làn sóng phản đối không chỉ trong tầng líp nhân dân lao động mà trong cả các tầng líp tiểu tư sản và tư sản hạng trung. Trên cơ sở đó, năm 1936, Mặt trận Nhân dân đã ra đời trong phong trào đấu tranh chống chính phủ của Alếchxanđri. Mục tiêu của Mặt trận là tự do, dân chủ, độc lập dân téc thực sự, cải thiện đời sống nhân dân lao động, do vậy nó đã thu hót đông đảo các lực lượng tiến bộ trong xã hội như: Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, những người cấp tiến và dân chủ. Chính Mặt trận Nhân dân là lực lượng chính trong cuộc đấu tranh chống lại các thế lực phản động ở Chilê. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 1937, Mặt trận đã đưa một số đại biểu vào Quốc hội. Tiếp đó, năm 1938, Mặt trận nhân dân đã giành thắng lợi, Chính phủ Mặt trận nhân dân được thành lập do Pêđơrô Cácđa, lãnh tụ cấp tiến, làm Tổng thống. Sau khi giành thắng lợi, 8 Chính phủ Mặt trận nhân dân đã thực hiện một số biện pháp tiến bộ trong nước và giữ cho Chilê khỏi rơi vào tay lực lượng phát xít. Ở Cuba, tháng 8 năm 1925 Đảng Cộng sản Cuba đã ra đời và tiến lên lãnh đạo phong trào quần chúng đấu tranh chống lại các thế lực phản động tay sai của Mỹ, đòi độc lập dân téc, tự do, tiến bộ xã hội và đời sống dân sinh. Đặc biệt Đảng đã đóng vai trò nòng cốt trong phong trào đấu tranh những năm 1933 - 1935. Nhờ vậy, năm 1939, Đảng được quyền họat động hợp pháp, tiến hành hợp nhất với Liên đoàn cách mạng thành Liên đoàn Cách mạng Cộng sản (từ tháng 01 năm 1944, Liên đoàn Cách mạng Cộng sản đổi tên thành Đảng Xã hội nhân dân Cuba). Cũng như ở các nước Mĩ latinh khác, nhân dân Cuba tiến hành đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mỹ trong nước. Từ năm 1933, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ Macchađô đã phát triển mạnh mẽ. Mỹ tìm cách dưa Xécpêđét, nguyên đại sứ Cuba ở Mỹ, lên thay. Phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba lại tiếp tục với sự tham gia của đông đảo nhân dân, trong có cả tư sản dân téc và binh lính yêu nước. Đầu tháng 9 năm 1933, một cuộc đảo chính tiến bộ đã nổ ra, Xécpêđét bị lật đổ, chính phủ mới được thành lập do Giáo sư Gơrây Xan Máctin đứng đầu. Chính phủ mới đại diện cho tư sản dân téc Cuba đã thi hành một số biện pháp dân chủ tiến bộ như chế độ ngày làm 8 giê , nâng cao tiền lương cho công nhân, hạn chế họat động của một số công ty độc quyền Mỹ Trước tình hình đó, đế quốc Mỹ đã cho tàu chiến đến bao vây các hải cảng lớn của Cuba nhằm uy hiếp phong trào đấu tranh của quần chúng và khích lệ các lực lượng phản động trong nước. Tuy nhiên chính phủ Mỹ lúc bấy giê, do Ph.Rudơven đứng đầu,đã không dám lệnh cho quân đội đổ bộ vào Cuba mà sử dụng các Đại sứ Mỹ ở Cuba là Oelét (Welles)và Capheri (Caffery) để giật dây các lực lượng phản động, gây áp lực buộc Chính phủ tư sản dân téc Xan Matin phải từ chức và đưa tập đoàn Batixta - Menđieta thân Mỹ lên cầm quyền. Chính sự phát triển mạnh mẽ của phong trào quần chúng nhân dân ở Cuba đã góp phần buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố xoá bỏ "Điều khoản bổ sung Pơlát". Đồng thời, phong trào quần chúng chính là sức Ðp buộc Batixta phải ban hành một số chính sách tự do, dân chủ: Năm 1938, Đảng Cộng sản Cuba ra họat động công khai sau 13 năm bị đặt ra ngoài vòng pháp luật; năm 1939, Tổng liên đoàn lao động Cuba được thành lập và Quốc hội lập hiến được triệu tập; năm 1940, Quốc hội lập hiến đã thông qua Hiến pháp dân chủ và tiến bộ. Khi Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, Cuba đã tham 9 gia Đồng minh chống phát xít, thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba thời kỳ này là bước chuẩn bị về tư tưởng cho nhân dân, đó chính là nền tảng để Phiđen Caxtrô và tổ chức "Phong trào cách mạng" của ông phát triển sau này. Trong những năm 1939 -1945, nhân dân Á, Phi, Mĩ latinh đã kiên cường đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít. Sự tham gia của các nước thuộc địa vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít có nhiều hình thức khác nhau. Ở những nước bị phát xít chiếm đóng, nhân dân các nước này đã đấu tranh quyết liệt chống lại sự xâm lược phát xít và ách thống trị của chủ nghĩa phát xít, ở những nước không bị phát xít chiếm đóng, sự đóng góp của nhân dân các nước này thể hiện ở sự huy động sức người sức của cho các "mẫu quốc", phục vụ cho cuộc chiến tranh trong đồng phe Đồng minh. Trong giai đoạn này cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, Triều Tiên và các nước Đông Nam Á là bộ phận quan trọng trong cuộc đấu tranh chung của các lực lượng dân chủ trên thế giới chống chủ nghĩa phát xít. Cùng với chiến thắng của các lực lượng đồng minh dân chủ đối với chủ nghĩa phát xít thế giới, tùy vào những điều kiện cụ thể ở mỗi nước, nhân dân các dân téc thuộc địa, phụ thuộc - đặc biệt là ở châu Á - đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Có thể nói rằng, thời kỳ 1918 - 1945 là bước chuẩn bị cho những thắng lợi của các nước Á, Phi, Mĩ latinh trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân téc và tiến bộ xã hội trong những năm tiếp theo. 10 [...]... diễn ra từ 1 2-1 2-1 936 đến 2 5-1 2-1 936 Hai tớng Quốc dân đảng là Trơng Học Lơng và Dơng Hổ Thành bắt giữ Tởng Giới Thạch, buộc Tởng phải ký vào bản Đình chỉ nội chiến, nhất trí chống Nhật rồi mới chịu thả (1) Chiến lợc toàn cầu của Tanaka có 4 bớc: Bớc 1: Chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc; Bớc 2: Độc chiếm Trung Quốc: Bớc 3: Độc chiếm châu á; Cuối cùng: Bá chủ toàn cầu (1) 33 - T 7 - 7 - 1937 n 8 - 8 - 1945. .. "võy quột v chng "võy quột ln th nht kộo di t 2 7-1 2-1 930 n 1 1-1 931 Quõn Tng tp trung 10 vn quõn gm 8 s on do L ch Bỡnh lm Tng t lnh v Trng Huy Ton lm Tng ch huy, tn cụng vo khu cn c a trung ng Sau 5 ngy chin u, Hng quõn ỏnh tan tham vng ca Tng, dit hn 1 vn tờn ch, bt sng Trng Huy Ton t "võy quột v chng "võy quột ln th hai kộo di 15 ngy (t 1 6-5 -1 931 n 3 0-5 -1 931) Quõn Tng huy ng 20 vn quõn do H ng Khõm... cn c a cỏch mng ỳng nh Mao Thch ụng ó nhn xột vo thỏng 10 - 1928 "Nn thng tr hin ti ca bn quõn phit mi Quc Dõn ng vn l nn thng tr ca giai cp mi bn thnh th v ca giai cp a ch cng ho nụng thụn i ngoi thỡ nú u hng ch ngha quc i ni thỡ nú thay th bn quõn phit c bng bn quõn phit mi Do ú, nhim v ca cỏch mng dõn tộc dõn ch Trung Quc trong giai on ny l phi lt chớnh quyn ca tp on Tng Gii Thch a cỏch mng tin... bin phỏp cỏch mng to ra kh nng rng ln phỏt trin sn xut trong nc õy l tin nc Cng ho Th Nh K tr thnh mt quc gia n nh v phỏt trin nhanh chúng Đ III TRUNG QUC - CUC CCH MNG DN TẫC DN CH T 1919 -1 945 1 S chuyn bin ca cỏch mng Trung Quc t 1919 - 1945 Cho n nhng nm Chin tranh th gii ln th nht, nc Trung Hoa na phong kin, na thuc a vn nh chỡm trong búng ti Cỏch mng Trung Quc lõm vo ngừ ct, cha tỡm thy li... gii th nht, Trung Quc vn ang trong tỡnh trng cỏt c quõn phit, nht l min Bc Trung Quc Sau lng cỏc th lc quõn phit ny l nhng quc khỏc nhau Cỏc nc quc mun s dng bn quõn phit xõu xộ Trung Quc, bn quõn phit li dựa vo cỏc nc t bn nc ngoi v giai cp a ch phong kin ỏp bc, búc lt nhõn dõn lao ng, chng li phong tro cỏch mng Cỏc th lc phong kin quõn phit thng xuyờn tin hnh cỏc cuc chin tranh vi nhau, lm cho... Tng ó phỏt ng cỏc cao tro chng cng trong nhng nm 1939 - 1940, 1940 1941 v 1943 n nm 1944, quõn i Quc Dõn ng li b quõn Nht ỏnh bi, vựng Hoa Nam v tnh H Nam ri vo tay phỏt xớt Nht Ngy 8 thỏng 8 nm 1945, thụng qua i s Nht Bn Matxcva, chớnh ph Liờn Xụ ó chuyn ti chớnh ph Nht Bn bn tuyờn chin (1) , gi ỳng cam kt vi cỏc nc ng minh Pụtxam Ngy hụm sau, 9-8 -1 945, Liờn Xụ m cuc tn cụng vo vựng ụng Bc Trung Quc... Mụntagu - Tremmsphod hũng n nh cc din chớnh tr ấn Tuy nhiờn, ấn ó bựng n mt phong tro u tranh mnh m nht k t sau 1905, di s lónh o ca ng Quc i, theo ng li ca M.Gani Mahatma Gani (02/06/1869 - 30/01/1948) tờn tht l Mohandas Karamchand Gani, xut thõn trong một gia ỡnh quan li x Porbana, thuc ng cp Vaxia T nm 1888 n 1891 ụng hc lut Anh v sau ú hnh ngh vi t cỏch lut s Nam Phi (1893 - 1914) Ti Nam Phi, ... nhõn dõn Th Nh K ó ng tỡnh phn i li bn hip c nhc nhó ny di s lónh o ca M.Kờman Cuc u tranh ca Kờman va phi chng li triu ỡnh Th, va phi chng li cỏc quc Anh, Phỏp, Italia Sau Chin tranh th gii, Anh, Phỏp, Italia khụng mun theo ui mt cuc chin tranh vi Th Vỡ th cỏc nc ny ó s dng Hylp - một thuc a c ca Th - chng li Kờman Ban u, lc lng Hylp gp ụi lc lng ca Kờman, li c quõn Anh tr giỳp mi mt Phớa quõn cỏch... Quc Ucga (th ụ Mụng C lỳc by giờ) ó buc Mụng C ký iu c "64 khon", theo ú quõn i Trung Quc s chim úng Mụng C, mi phớ tn phi do Mụng C i th Thỏng 3 nm 1919, lc lng quõn phit Trung Quc ó tin vo Ucga Thỏng 1 nm 1919, bn quõn phit T Tr Thanh ti Ucga, gõy sc ép buc tp on phong kin Mụng C phi t b quyn t tr, lm l trao quyn cai tr Mụng C cho T Tr Thanh Nht Bn cng lo s khụng kộm Trung Quc Sau chiờu bi thnh lp... trc õy ó ký kt vi chớnh ph Nht v Trung Hoa v Mụng C Mụng C ngy nay l mt nc c lp i vi bn c vn, bn lónh s ca Nga hong, bn ti phit Nga, phi ui c chỳng ra khi t Mụng C Mi quyn bớnh Mụng C u phi thuc v tay nhõn dõn Mụng C Khụng mt nc ngoi no c can thip vo ni tr ca Mụng C Hip c Nga - Mụng nm 1913 ó b th tiờu Mụng C, mt quc gia c lp, cú quyn ngoi giao trc tip vi tt c cỏc nc khỏc, khụng cn cú s u hay trung . CHƯƠNG I VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH TỪ 1918 - 1945 §1. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI NGA. Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã. CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TRONG THỜI KỲ 1918 - 1945 Đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, về cơ bản các nước Châu Á, Châu Phi và Mĩ latinh đã trở thành các quốc gia. của nhân dân châu Phi mà tiêu biểu là các nước Bắc Phi và Châu Phi nhiệt đới. Ở Ai Cập, từ năm 1918 đã xuất hiện các tiểu tổ xã hội chủ nghĩa ở Cairo, Alêchxanđri, Poóc Xait. Các tiểu tổ này
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Vài nét khái quát về lịch sử các nước châu á, châu Phi và Mĩ latinh từ 1918 - 1945, tiểu luận Vài nét khái quát về lịch sử các nước châu á, châu Phi và Mĩ latinh từ 1918 - 1945, tiểu luận Vài nét khái quát về lịch sử các nước châu á, châu Phi và Mĩ latinh từ 1918 - 1945

Từ khóa liên quan