Tiết 25- Thi giảng

25 473 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

1. KiĨm tra bµi cò. C©u hái: ? Em hãy điền tên các thành phần còn thiếu vào hình vẽ sau và cho biết mối quan hệ giữa chúng? Đòa hình Đất ? ? ? * Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. * Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các yếu tố khác, dẫn đến sự thay đổi cảnh quan . Nước Không khí Sinh vật Bµi 21: tiÕt 25 CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí. ? Quan sát các bức ảnh sau đây: Cho biết hoạt động nông nghiệp của con ng'ời diễn ra nh' thế nào ? Có các loại hình nông nghiệp nào ? - Hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng gồm có hai ngành là trồng trọt và chăn nuôi. Quang cảnh đồng ruộng ở Italia Đập thủy điện Hoà Bình trên sông Đà • Nước thải sau khu chăn nuôi. • Hiện tượng đốt rừng làm nương rẫy. . điền tên các thành phần còn thi u vào hình vẽ sau và cho biết mối quan hệ giữa chúng? Đòa hình Đất ? ? ? * Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật thi t, tác động qua lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 25- Thi giảng, Tiết 25- Thi giảng