Giáo án lớp 4 - tuần 30

26 387 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én TUẦN 30 Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 TÁÛP ÂC : HÅN MÄÜT NGHÇN NGY VNG QUANH TRẠI ÂÁÚT I. MỦC TIÃU - Biết đọc diễn cảm 1 đoạn trong bài giọng tự hào, ca ngợi - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Ma-gien-lăng và đồn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hy sinh mất mát để hồn thành sứ mạng lịch sử, khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới.(TLCH 1,2,3,4 sgk) II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - Bng phủ ghi sàơn âoản vàn cáưn luûn âc III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KTBC 2.Bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a. Luyện đọc a. Luûn âc -Viãút bng cạc tãn riãng v cạc säú chè ngy, thạng -Gi HS âc, chènh sa cạch âc -u cáưu HS tiãúp näúi nhau âc tỉìng âoản ca bi (3 lỉåüt). -u cáưu HS âc pháưn chụ gii âãø tçm hiãøu nghéa ca cạc tỉì khọ. -u cáưu HS luûn âc theo càûp -u cáưu HS âc ton bi -GV âc máùu b. Tçm hiãøu bi -u cáưu HS âc tháưm ton bi, trao âäøi v láưn lỉåüt tr låìi tỉìng cáu hi. +Ma-gien-làng thỉûc hiãûn cüc thạm hiãøm våïi mủc âêch gç? +Vç sao Ma-gien-làng lải âàût tãn cho Âải dỉång måïi tçm âỉåüc l Thại Bçnh Dỉång? -GV hi tiãúp: +Âon thạm hiãøm â gàûp nhỉỵng khọ khàn gç dc âỉåìng. +Âon thạm hiãøm â bë thiãût hải ntn? - HS tiãúp näúi nhau âc thnh tiãúng, c låïp âc tháưm. -1 HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp. -2 HS ngäưi cng bn tiãúp näúi nhau âc tỉìng âoản. -2 HS âc ton bi -Theo di GV âc máùu +Vç äng tháúy nåi âáy sọng n biãøn làûng nãn âàût tãn l Thại Bçnh Dỉång. +Âon thạm hiãøm â gàûp nhỉỵng khọ khàn: hãút thỉïc àn, nỉåïc ngt, thu th phi úng nỉåïc biãøn, ninh nhỉì giy v thàõt lỉng da âãø àn. Mäùi ngy cọ vi ba ngỉåìi chãút, phi giao tranh våïi dán âo Ma- tan v Ma-gien-làng â chãút. +Âon thạm hiãøm cọ nàm chiãúc thuưn thç bë máút bäún chiãúc thuưn låïn, gáưn hai tràm ngỉåìi b mảng 1 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én +Hảm âäüi ca Ma-gien-làng â âi theo hnh trçnh no? +Âon thạm hiãøm ca Ma-gien-làng â âảt nhỉỵng kãút qu gç? +Mäùi âoản trong bi nọi lãn âiãưu gç? -Ghi bng chênh tỉìng âoản lãn bng? +Cáu chuûn giụp em hiãøu âiãưu gç vãư cạc nh thạm hiãøm? Em hy nãu chênh ca bi -Ghi chênh lãn bng c. Âc diãùn cm -Gi 3 HS tiãúp näúi nhau âc tỉìng âoản ca bi. +u cáưu HS âc theo càûp +Täø chỉïc cho HS âc diãùn cm +Nháûn xẹt, cho âiãøm tỉìng HS 3.CNG CÄÚ - DÀÛN D dc âỉåìng, chè huy Ma-gien-làng b mçnh khi giao chiãún våïi dán âo Ma-tan, chè cn mäüt chiãúc thuưn v mỉåìi tạm thu th säúng sọt. +Hảm âäüi ca Ma-gien-làng â âi theo hnh trçnh cháu Áu - Âải Táy Dỉång - cháu Mé - Thại Bçnh Dỉång - cháu Ạ - ÁÚn Âäü Dỉång - cháu Phi. +Âon thạm hiãøm â khàóng âënh trại âáút hçnh cáưu, phạt hiãûn ra Thại Bçnh Dỉång v nhiãưu vng âáút måïi. -Tiãúp näúi nhau phạt biãøu +Âoản 1: Mủc âêch ca âon thạm hiãøm +Âoản 2: Phạt hiãûn ra Thại Bçnh Dỉång. +Âoản 3: Nhỉỵng khọ khàn ca âon thạm hiãøm. +Âoản 4: Giao tranh våïi dán âo Ma-tan, Ma- gien-làng b mảng. +Âoản 5: Tråí vãư Táy Ban Nha +Âoản 6: Kãút qu ca âon thạm hiãøm. -HS trao âäøi v nãu : . -3 HS âc thnh tiãúng. +Theo di GV âc +Luûn âc theo càûp +3 âãún 5 HS thi âc -1 HS âc TOẠN LUÛN TÁÛP CHUNG A. MỦC TIÃU: - Thực hiện được các phép tính về phân số - Biết tìm phân số của một số và tính được diện tích hình bình hành. - Giải bài tốn có liên quan đến tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó. - BT cần làm : 1,2,3. B. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU: Hoạt động dạy Hoạt động học -2. Hỉåïng dáùn luûn táûp: Bi 1: - GV u cáưu HS tỉû lm bi. -GV chỉỵa bi trãn bng låïp sau âọ hi HS vãư: +Cạch thỉûc hiãûn phẹp cäüng, phẹp trỉì, phẹp nhán, phẹp chia phán säú. +Thỉï tỉû thỉûc hiãûn cạc phẹp tênh trong biãøu thỉïc cọ phán säú. -1HS lãn bng lm bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp. -HS theo di bi chỉỵa ca GV, sau âọ tr låìi cáu hi. 2 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én -GV nháûn xẹt v cho âiãøm HS. Bi 2: -GV u cáưu HS âc âãư bi. -GV hi: Mún tênh diãûn têch hçnh bçnh hnh ta lm nhỉ thãú no? -GV u cáưu HS lm bi. -GV chỉỵa bi, cọ thãø hi thãm HS vãư cạch tênh giạ trë phán säú ca mäüt säú. -1HS âc trỉåïc låïp, HS c låïp âc âãư bi trong SGK. -1HS tr låìi trỉåïc låïp, c låïp theo di v nháûn xẹt. -1HS lãn bng lm bi, c låïp vå Bi 3: -GV u cáưu HS âc âãư toạn, sau âọ hi: +Bi toạn thüc dảng toạn gç? +Nãu cạc bỉåïc gii bi toạn vãư tçm hai säú khi biãút täøng v tè säú ca hai säú âọ. -GV u cáưu HS lm bi. -1HS âc trỉåïc låïp, HS c låïp âc âãư bi trong SGK. +Bi toạn thüc dảng toạn tçm hai säú khi biãút täøng v tè säú ca hai säú âọ. +Bỉåïc 1: V så âäư minh hoả bi toạn +Bỉåïc 2: Tçm giạ trë ca mäüt pháưn bàòng nhau. +Bỉåïc 3: Tçm cạc säú -1HS lãn bng lm bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp. -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 4( Dành cho HSKG ) -GV tiến hành tương tự như bài tập 3. -HS trả lời câu hỏi của GV, sau đó làm bài: Bài 5: ( Dành cho HSKG ) -GV u cầu HS tự làm bài. -GV u cầu HS trả lời. -GV chữa bài và cho điểm HS. 3. Củng cố, dặn dò: -HS tự viết phân số chỉ số ơ được tơ màu trong mỗi hình và tìm hình có phân số chỉ số ơtơ màu bằng với phân số chỉ số ơtơ màu của hình H -Phân số chỉ phần đã tơ màu của hình H bằng phân số chỉ phần đã tơ màu của bình B, vì ở hình B có 8 2 hay 4 1 số ơ vng đã tơ màu -Nghe GV dặn dò. CHÊNH T ÂỈÅÌNG ÂI SA PA I. MT - Nhớ, viết đúng bài CT , biết trình bày đúng đoạn trích - Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ (2)a/b hoặc (3)a/b , BT do GV soạn II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - Bi táûp 3a hồûc 3b viãút vo bng phủ III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng ca tháưy Hoảt âäüng ca tr 3 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én 2.1. Giåïi thiãûu bi 2.2. Hỉåïng dáùn viãút chênh t a. Trao âäøi vãư näüi dung âoản vàn -Gi HS âc thüc lng âoản vàn cáu nhåï - viãút -Hi: + Phong cnh Sa Pa thay âäøi ntn? +Vç sao Sa Pa âỉåüc gi l "mọn qu tàûng diãûu kç" ca thiãn nhiãn? b. Hỉåïng dáùn viãút tỉì khọ -u cáưu HS tçm cạc tỉì khọ, dãù láùn khi viãút v luûn âc. c. Viãút chênh t d. Cháúm bi - nháûn xẹt bi viãút ca HS - - 2 HS âc thüc lng thnh tiãúng. C låïp âc tháưm theo. +Phong cnh Sa Pa thay âäøi theo thåìi gian trong mäüt ngy. Ngy thay âäøi ma liãn tủc: ma thu, ma âäng, ma xn. +Vç Sa Pa cọ phong cnh ráút âẻp v sỉû thay âäøi ma trong mäüt ngy åí âáy tháût lả lng v hiãúm cọ. -Luûn viãút cạc tỉì: thồõt cại, lạ vng råi, khonh khàõc, mỉa tuút, háy háøy, näưng nn, hiãúm qu, diãûu kç 2.3. Hỉåïng dáùn lm bi táûp chênh t -Gi HS âc u cáưu bi táûp -Dạn tåì phiãúu ghi bi táûp lãn bng -Täø chỉïc cho HS thi lm bi theo hçnh thỉïc tiãúp sỉïc -Gi HS nháûn xẹt, chỉỵa bi 3. CNG CÄÚ - DÀÛN D -1HS âc thnh tiãúng u cáưu trong SGK -2 nhọm thi lm bi tiãúp sỉïc. HS dng bụt dả gảch b tỉì khäng thêch håüp. Mäùi HS chè lm 1 tỉì. -chn cạc tỉì : nàõng - trục - cêc - lọng lạnh - nãn - vụt - nạo nỉïc Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH - THÁM HIỂM I. MT - Biết 1 số từ ngữ liên quan đến hoạt động du lịch hay thám hiểm ( BT 1 , Bt2 ) - Bước đầu vận dụng kthức đã học theo chủ điểm để viết được đoạn văn về hoạt động du lịch hay thám hiểm ( BT 3) I. MT - Biết 1 số từ ngữ liên quan đến hoạt động du lịch hay thám hiểm ( BT 1 , Bt2 ) - Bước đầu vận dụng kthức đã học theo chủ điểm để viết được đoạn văn về hoạt động du lịch hay thám hiểm ( BT 3) II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: Giáúy khäø to v bụt dả III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU 4 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KIỂM TRA BÀI CŨ 2. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2. Hướng dẫn làm bài tập Bài 1 -Gi HS âc u cáưu v näüi dung bi táûp. -Täø chỉïc cho HS hoảt âäüng trong nhọm, mäùi nhọm gäưm 4 HS. -Phạt giáúy, bụt cho tỉìng nhọm. * Chỉỵa bi -u cáưu 1 nhọm dạn phiãúu lãn bng, âc cạc tỉì nhọm mçnh tçm âỉåüc, gi cạc nhọm khạc bäø sung. GV ghi nhanh vo phiãúu âãø âỉåüc 1 phiãúu âáưy â nháút. -Gi HS âc lải cạc tỉì vỉìa tçm âỉåüc. Bi 2 -Gi HS âc u cáưu v näüi dung bi táûp -1 HS âc thnh tiãúng u cáưu ca bi trỉåïc låïp -Cạch thi tiãúp sỉïc tçm tỉì våïi mäùi näüi dung GV viãút thnh cäüt trãn bng. Sau âọ cho tỉìng täø thi tçm tỉì tiãúp sỉïc. Mäùi thnh viãn trong täø chè âỉåüc viãút 1 tỉì, sau âọ âỉa bụt cho bản viãút tiãúp. 2 täø thi cng mäüt näüi dung. -Cho HS thi tçm tỉì -Nháûn xẹt, täøng kãút nhọm tçm âỉåüc nhiãưu tỉì, tỉì âụng näüi dung. -Gi HS âc lải cạc tỉì vỉìa tçm âỉåüc Bi 3 -Gi HS âc u cáưu bi táûp -u cáưu HS tỉû viãút bi * Chỉỵa bi -Gi HS viãút vo giáúy khäø to dạn bi lãn bng, âc bi ca mçnh. GV chỉỵa tháût k cho HS vãư cạch dng tỉì, âàût cáu. -Nháûn xẹt v cho âiãøm HS viãút täút -Gi HS dỉåïi låïp âc âoản vàn ca mçnh -Nháûn xẹt, cho âiãøm HS viãút täút. 3. CNG CÄÚ - DÀÛN D -Âc âoản vàn -1 HS âc thnh tiãúng -4HS ngäưi 2 bn trãn dỉåïi tảo thnh 1 nhọm, cng trao âäøi, tho lûn v hon thnh bi. -Dạn phiãúu, âc bäø sung -4 HS âc thnh tiãúng tiãúp näúi (mäùi HS âc 1 mủc) -1 HS âc thnh tiãúng u cáưu ca bi trỉåïc låïp -Hoảt âäüng trong täø -Làõng nghe GV hỉåïng dáùn -Thi tiãúp sỉïc tçm tỉì -3 HS tiãúp näúi nhau âc thnh tiãúng (mäùi HS âc 1 mủc) -1 HS âc thnh tiãúng u cáưu ca bi trỉåïc låïp -Làõng nghe -C låïp viãút bi vo våí. 3 HS viãút vo giáúy khäø to -Âc, chỉỵa bi -5 âãún 7 HS âc âoản vàn mçnh viãút 5 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én TOẠN TÈ LÃÛ BN ÂÄƯ A. MỦC TIÃU: - Bước đầu nhận biết được ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì. - BT 1,2 B. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - Bn âäư thãú giåïi, bn âäư Viãût Nam, bn âäư mäüt säú tènh, thnh phäú (cọ ghi tè lãû bn âäư åí phêa dỉåïi). C. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU: Hoảt âäüng ca tháưy Hoảt âäüng ca tr 1.Giới thiệu bài mới 2.Dạy - học bài mới 2.1.Giới thiệu tỉ lệ bản đồ 2.2. Thực hành Bài 1 +Trãn bn âäư tè lãû 1:1000, âäü di 1mm ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu? +Trãn bn âäư tè lãû 1:1000, âäü di 1cm ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu? +Trãn bn âäư tè lãû 1:1000, âäü di 1m ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu? +Trãn bn âäư tè lãû 1:500, âäü di 1mm ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu? +Trãn bn âäư tè lãû 1:5000, âäü di 1cm ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu? +Trãn bn âäư tè lãû 1:10000, âäü di 1m ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu? Bi 2: -GV u cáưu HS tỉû lm bi. -GV chỉỵa bi trãn bng låïp, sau âọ nháûn xẹt v cho âiãøm HS. +Trãn bn âäư tè lãû 1:1000, âäü di 1mm ỉïng våïi âäü di tháût l 1000mm +Trãn bn âäư tè lãû 1:1000, âäü di 1cm ỉïng våïi âäü di tháût l 1000cm +Trãn bn âäư tè lãû 1:1000, âäü di 1m ỉïng våïi âäü di tháût l 1000m. +Trãn bn âäư tè lãû 1:500, âäü di 1mm ỉïng våïi âäü di tháût l 500mm +Trãn bn âäư tè lãû 1:5000, âäü di 1cm ỉïng våïi âäü di tháût l 5000cm. +Trãn bn âäư tè lãû 1:10000, âäü di 1m ỉïng våïi âäü di tháût l 10000m. -1HS lãn bng lm bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp. -Theo di bi chỉỵa ca GV. Bi 3: -GV u cáưu HS âc âãư bi v tỉû lm bi. -GV gi HS nãu bi lm ca mçnh, âäưng thåìi u cáưu HS gii thêch cho tỉìng vç sao âụng (hồûc sai)? -GV nháûn xẹt v cho âiãøm HS. 3. Cng cäú, dàûn d: -GV täøng kãút giåì hc, -HS lm bi vo våí bi táûp -4HS láưn lỉåüt tr låìi trỉåïc låïp: a. 10000m - Sai vç khạc tãn âån vë, âäü di thu nh trong bi toạn cọ âån vë âo l âãư-xi-mẹt. b. 10000dm 6 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én KHOA HỌC NHU CÁƯU CHÁÚT KHOẠNG CA THỈÛC VÁÛT A. MỦC TIÃU - Biết mỗi lồi thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vât có nhu cầu về chất khống khác nhau. B. ÂÄƯ DNG DẢY - HC: - Hçnh minh hoả trang 118 SGK (phọng to nãúu cọ âiãưu kiãûn) - Tranh (nh) hồûc bao bç ca cạc loải phán bọn C. Các hoạt động dạy – học : Hoạt động dạy Hoạt động học VAI TR CA CHÁÚT KHOẠNG ÂÄÚI VÅÏI THỈÛC VÁÛT -Hi: +Trong âáút cọ cạc úu täú no cáưn cho sỉû säúng v phạt triãøn ca cáy ? +Khi träưng cáy, ngỉåìi ta cọ phi bọn thãm phán cho cáy träưng khäng? Lm nhỉ váûy âãø nhàòm mủc âêch gç? +Em biãút nhỉỵng loi phán no thỉåìng dng âãø bọn cho cáy? -GV ging bi: -u cáưu HS quan sạt tranh minh hoả 4 cáy c chua trang 118SGK, trao âäøi v tr låìi cáu hi +Cạc cáy c chua åí hçnh v trãn phạt triãøn ntn? Hy gii thêch tải sao? +Quan sạt k cáu a) v b), em cọ nháûn xẹt gç? GV âi giụp âåỵ cạc nhọm âm bo HS no cng âỉåüc tham gia trçnh by trong nhọm. -Gi âải diãûn HS trçnh by. u cáưu mäùi nhọm HS chè nọi vãư 1 cáy, cạc nhọm khạc theo di âãø bäø sung. -Trao âäøi theo càûp v tr låìi cáu hi +Trong âáút cọ mn, cạt, âáút sẹt, cạc cháút khoạng, xạc chãút âäüng váût, khäng khê v nỉåïc cáưn cho sỉû säúng v phạt triãøn ca cáy. +Khi träưng cáy ngỉåìi ta phi bọn thãm cạc loải phán khạc cho cáy vç khoạng cháút trong âáút khäng â cho cáy sinh trỉåíng, phạt triãøn täút v cho nàng sút cao +Nhỉỵng loải phán thỉåìng dng âãø bọn cho cáy: phán âảm, lán, kali, vä cå, phán bàõc, phán xanh -Làõng nghe -Lm viãûc trong nhọm, mäùi nhọm 4HS trao âäøi v tr låìi cáu hi. Sau âọ mäùi HS táûp trçnh by vãư 1 cáy m mçnh chn. -Cáu tr låìi âụng l: Cáy a) phạt triãøn täút nháút, cáy cao, lạ xanh, nhiãưu qu, qu to v mng vç cáy âỉåüc bọn â cháút khoạng. +Cáy b) phạt triãøn kẹm cháút, cáy ci cc, lạ bẹ, thán mãưm, r xúng cáy khäng thãø ra hoa hay kãút qu âỉåüc l vç cáy thiãúuNi-tå NHU CÁƯU CẠC CHÁÚT KHOẠNG CA THỈÛC VÁÛT -Gi HS âc mủc Bản cáưn biãút trang 119/SGK -Hi: +Nhỉỵng loải cáy no cáưn âỉåüc cung cáúp nhiãưu Ni- tå hån? -2 HS tiãúp näúi nhau âc thnh tiãúng -Tr låìi: +Cáy lụa, ngä, c chua, âay, rau múng, 7 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én +Nhỉỵng loải cáy no cáưn âỉåüc cung cáúp nhiãưu photpho hån? +Nhỉỵng loải cáy no cáưn âỉåüc cung cáúp nhiãưu kali hån? +Em cọ nháûn xẹt gç vãư nhu cáưu cháút khoạng ca cáy? +Hy gii têch vç sao giai âoản lụa vo hảt khäng nãn bọn nhiãưu phán? +Quan sạt cạch bọn phán åí hçnh 2 em tháúy cọ gç âàûc biãût? -GV kãút lûn: SGK rau dãưn, bàõp ci cáưn nhiãưu Nitå hån. +Cáy lụa, ngä, c chua cáưn nhiãưu photpho +Cáy c räút, khoai lang, khoai táy, ci c cáưn âỉåüc cung cáúp nhiãưu kali hån. +Mäùi loi cáy khạc nhau cọ mäüt nhu cáưu vãư cháút khoạng khạc nhau. +Bọn phán vo gäúc cáy, khäng cho phán lãn lạ, bọn phán vo giai âoản cáy sàõp ra hoa. -Làõng nghe -GV hi: Ngỉåìi ta â ỉïng dủng nhu cáưu vãư cháút khoạng ca cáy träưng trong träưng trt ntn? -GV ging -HS tr låìi: Nhåì biãút âỉåüc nhỉỵng nhu cáưu vãư cháút khoạng ca tỉìng loi cáy ngỉåìi ta bọn phán thêch håüp âãø cáy phạt triãøn täút. Bọn phán vo giai âoản thêch håüp cho nàng sút cao, cháút lỉåüng sn pháøm täút. -Làõng nghe -Nháûn xẹt tiãút hc -Dàûn HS vãư nh hc bi v chøn bë bi sau. KÃØ CHUÛN KÃØ CHUÛN  NGHE,  ÂC I. MT -Dựa vao gợi ý SGK chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện ) đã nghe, đã đọc nói về du lịch hay thám hiểm. -Hiểu được nội dung chính câu chuyện (đoạn truyện ) đã kể và biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện (đoạn truyện ) III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KTBC 2. Bài mới Hỉåïng dáùn kãø chuûn a. Tçm hiãøu âãư bi -Gi HS âc âãư bi ca tiãút kãø chuûn: -GV phán têch âãư bi, dng pháún mu gảch chán cạc tỉì: âỉåüc nghe, âỉåüc âc, du lëch, thạm hiãøm. -Gi HS âc pháưn gåüi -GV âënh hỉåïng hoảt âäüng v khuún khêch HS -2 HS âc thnh tiãúng trỉåïc låïp -Làõng nghe -2 HS tiãúp näúi nhau âc pháưn gåüi trong SGK 8 GIO N LP 4 Giỏo viờn : Lờ Th Ngc ẫn b. Kóứ trong nhoùm -Chia HS thaỡnh nhoùm, mọựi nhoùm coù 4 em. -Goỹi 1 HS õoỹc daỡn yù kóứ chuyóỷn -Yóu cỏửu HS kóứ chuyóỷn trong nhoùm -GV õi giuùp õồợ caùc nhoùm gỷp khoù khn, hổồùng dỏựn HS sọi nọứi trao õọứi, giuùp õồợ baỷn -Ghi caùc tióu chờ õaùnh giaù lón baớng +Nọỹi dung truyóỷn coù hay khọng? Truyóỷn ngoaỡi SGK hay trong SGK? Truyóỷn coù mồùi khọng? +Kóứ chuyóỷn õaợ bióỳt phọỳi hồỹp cổớ chố, lồỡi noùi, õióỷu bọỹ hay chổa? +Coù hióứu cỏu chuyóỷn mỗnh kóứ hay khọng? c. Kóứ trổồùc lồùp -Tọứ chổùc cho HS thi kóứ -Cho õióứm HS kóứ tọỳt. 3. CUNG C, DN DOè -Lỏửn lổồỹt HS giồùi thióỷu truyóỷn +Em kóứ chuyóỷn Rọ-bin-sồn ồớ õaớo hoang maỡ em õaợ õoỹc trong tỏỷp truyóỷn thióỳu nhi.,, -4 HS cuỡng hoaỷt õọỹng trong nhoùm -1 HS õoỹc thaỡnh tióỳng -Hoaỷt õọỹng trong nhoùm. Khi 1 HS kóứ caùc em khaùc lừng nghe, hoới laỷi baỷn caùc tỗnh tióỳt, haỡnh õọỹng maỡ mỗnh thờch, trao õọứi vồùi nhau vóử yù nghộa truyóỷn. -5 õóỳn 7 HS thi kóứ vaỡ trao õọứi vóử yù nghộa truyóỷn o c Bo v mụi trng (Tit 1 ) MC TIấU: - Bit c s cn thit phi bo v mụi trng ( BVMT ) v trỏch nhim tham gia BVMT - Nờu c nhng vic cn lm phự hp vi la tui BVMT - Tham gia BVMT nh , trng hc v ni cụng cng bng nhng vic lm phự hp vi kh nng * HSKG : Khụng ng tỡnh vi nhng hnh vi lm ụ nhim mụi trng v bit nhc bn bố , ngi thõn cựng thc hin BVMT DNG DY HC: + SGK - o c 4, Th mu HOT NG DY HC: Hot ng GV Hot ng HS Bi c: Bi mi: Gthiu - ghi H: Hng ngy em ó nhn c gỡ t mụi trng? H: Chỳng ta cn lm gỡ bo v mụi trng? Hot ng 1: Tho lun nhúm thụng tin SGK/43/44. Mụi trng b ụ nhim: ụ nhim nc, t b hoang húa, cn ci Ti nguyờn mụi trng õng cn kit Khụng cht cõy, phỏ rng ba bói 9 GIO N LP 4 Giỏo viờn : Lờ Th Ngc ẫn Mc tiờu: HS nm c tỡnh hỡnh mụi trng trong v ngoi Cỏch tin hnh: + GV chia nhúm v yờu cu c v tho lun v cỏc s kin ó nờu trong SGK. + Gv t chc cho HS xem tranh v tho lun 3 cõu hi SGK/44 + GV giao nhim v cho cỏc nhúm (HS tho lun nhúm 5) Kt lun: + t b xúa mũn: Din tớch t trng trt gim, thiu lng thc s dn n nghốo úi. + Du vo i dng gõy ụ nhim bin, cỏc sinh vt bin b cht hoc nhim bnh, ngi b nhim bnh. + Rng b thu hp: lng nc ngm d tr gim, l lt, hn hỏn xóy ra, gim hoc mt hn cỏc loi cõy, cỏc loi thỳ, gõy xúa mũn, t b bt mu. Hot ng 2: By t ý kin (BT1/SGK/44) Mc tiờu: HS nhn nh c hnh vi /S Cỏch tin hnh: + GV c cỏc ý kin a, b h + Gv yờu cu HS gii thớch Kt lun: + Cỏc vic lm bo v mụi trng b, c, d, h + M xng ca g gn khu dõn c gõy ụ nhim khụng khớ v ting n (a) + Git m gia sỳc gn ngun nc sinh hot, vt xỏc sinh vt ra ng, khu chung tri gia sỳc gn ngun ncn lm ụ nhim ngun nc d, e, k Hot ng ni tip: + GV nhn xột v ỏnh giỏ tit hc + Dn dũ: Tỡm hiu tỡnh hỡnh bo v mụi trng ti a phng. Gi v sinh chung Xõy dng h thng lc nc Nh mỏy hn ch x khúi v cỏc cht thi. HS xem tranh v tr li cõu hi SGK/44 N1, 2: Ti sao mụi trng b ụ nhim nh vy? N3, 4: Nhng hot ng trờn nh hng nh th no n cuc sng con ngi? Em cú th gỡ gúp phn bo v mụi trng? i din nhúm lờn trỡnh by, HS lp nhn xột b sung HS dựng th mu by t ý kin: Nu ng ý d mt , khụng ng ý d mt xanh v gii thớch theo yờu cu GV Th t ngy 14 thỏng 4 nm 2010 TP C DềNG SễNG MC O I. MC TIấU - Bc u bit c din cm 1 on th trong bi vi ging vui, tỡnh cm - Hiu ni dung : Ca ngi v p ca dũng sụng quờ hng.(TL cỏc CH trong SGK thuc on th khong 8 dũng) 3. Hoỹc thuọỹc loỡng baỡi thồ II. ệ DUèNG DAY - HOĩC: - Tranh minh hoaỷ baỡi tỏỷp õoỹc trong SGK (phoùng to nóỳu coù õióửu kióỷn) 10 [...]... låïp -Nháûn xẹt, khen ngåüi HS hiãøu bi nhanh 2 .4 Luûn táûp Bi 1 -Gi HS âc u cáưu bi táûp -u cáưu HS tỉû lm bi -1 HS âc thnh tiãúng u cáưu ca bi trỉåïc låïp -4 HS lãn bng âàût cáu HS dỉåïi låïp lm bi vo våí -Nháûn xẹt 16 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én -Gi HS nháûn xẹt cáu bản âàût trãn bng -Gi HS cọ cạch nọi khạc âàût cáu -Nháûn xẹt, kãút lûn låìi gii âụng Bi 2 -Gi HS âc u cáưu bi táûp -u... l máúy xàng-ti-mẹt? +Bn âäư trỉåìng máưm non x Thàõng Låüi v theo tè lãû no? +1cm trãn bn âäư ỉïng våïi âäü di tháût l bao 19 -Nghe GV giåïi thiãûu bi -Nghe GV nãu bi toạn v tỉû nãu lải bi toạn +Trãn bn âäư, âäü räüng ca cäøng trỉåìng thu nh l 2cm +Tè lãû 1 :300 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én nhiãu xàng-ti-mẹt? +2cm trãn bn âäư ỉïng våïi âäü di tháût l bao nhiãu xàng-ti-mẹt? -GV u cáưu HS... thu nhỏ là mấy xăng-ti-mét? +Bản đồ trường mầm non xã Thắng Lợi vẽ 13 Hoạt động của trò -Nghe GV nêu bài tốn và tự nêu lại bài tốn +Trên bản đồ, độ rộng của cổng trường thu nhỏ là 2cm +Tỉ lệ 1 :300 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én theo tỉ lệ nào? +1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét? +2cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét? -GV u cầu HS trình... dïng d¹y - Häc: - Tranh minh ho¹ bµi häc trong SGK - Mét tê giÊy khỉ réng viÕt bµi §µn ngan míi në - Mét sè tranh ¶nh vỊ con vËt III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§ cđa GV H§ cđa HS 1.KiĨm tra bài cãu 2 Bài mới - Giới thiệu bài - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : - 1HS ®äc to, líp l¾ng nghe * Bài tập 1: - Cho HS ®äc yªu cÇu cđa BT - HS lµm bµi cã nh©n - GV giao viƯc - HS ph¸t biĨu ý kiÕn - Cho HS lµm bµi - Cho... trình bày kết quả - Nhận xét tiết học - Dặn bài sau: “Thực hành (tt)” 21 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én TẬP LÀM VĂN ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I Mơc ®Ých, yªu cÇu: - Biết điền đúng ND vào chỗ trống trong giấy tờ in sẵn - Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng.( BT 1) Biết tác dụng của việc khai báo tạm trú, tạm vắng.( BT 2) II §å dïng d¹y - Häc: - Vë bµi tËp TiÕng ViƯt 4 - tËp 2 - Mét b¶n ph« t«... chi tiết HS quan sát H2-SGK và trả lời câu hỏi HS quan sát H3-SGK và lên lắp HS quan sát H1-SGK GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én nằm trong tấm chữ U Lắp trục bánh xe (H6-SGK) GV gọi 1-2 HS lắp trục bánh xe theo thứ tự các chi tiết như trong H6 SGK c Lắp ráp xe nơi (H1-SGK) GV lắp ráp xe nơi theo qui trình trong SGK Trong khi lắp GV có thể đưa ra những câu hỏi hoặc gọi 1-2 HS lên lắp để tạo... bài tốn 2: -GV gọi 1HS đọc đề bài tốn 2 trong SGK -GV hướng dẫn: +Độ dài thu nhỏ trên bản đồ của qng đường Hà Nội - Hải Phòng dài bao nhiêu mi-li-mét? +Bản đồ được vẽ với tỉ lệ nào? +1mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mi-li-mét? +102mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mi-li-mét? -GV u cầu HS trình bày lời giải bài tốn 4 Thực hành: Bài 1: -GV u cầu HS đọc đề bài tốn -GV u cầu... âãư bi, sau âọ u cáưu HS -1 HS âc âãư bi trỉåïc låïp tỉû lm bi -1 HS lãn bng lm bi, HS c låïp lm bi -GV u cáưu HS nháûn xẹt bi lm ca bản vo våí bi táûp trãn bng låïp, sau âọ âỉa ra kãút lûn vãư bi lm âụng -1 HS lãn bng lm bi, HS c låïp lm bi 20 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én Bi 3: -GV tiãún hnh tỉång tỉû nhỉ BT 3 IV Cn g cäú, Dàûn d: vo våí bi táûp Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010 Tốn Thực hành... âẻp Em -2 HS âc thnh tiãúng, c låïp theo di tçm 11 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én thêch hçnh nh no? Vç sao? +Em hy nãu näüi dung chênh ca bi -Ghi chênh ca bi c Âc diãùn cm v hc thüc ln g -Täø chỉïc cho HS thi âc diãùn cm tỉìng âoản -Nháûn xẹt, cho âiãøm HS -Nháûn xẹt v cho âiãøm HS 3 CN G CÄÚ, DÀÛN D -Bi thå cho em biãút âiãưu gç? cạch âc hay (nhỉ â hỉåïng dáùn åí pháưn luûn âc) -Mäùi âoản... b¶ng cÇn ®iỊn vµ ®iỊn néi dung ®ã vµo chç trèng -gi¶i thÝch cho c¸c em thÝch hỵp -Cho HS tr×nh bµy -Mét sè HS lÇn lỵt ®äc giÊy khai b¸o -GV nhËn xÐt + khen nh÷ng HS ®· ®iỊn ®óng, t¹m tró cđa m×nh ®· viÕt s¹ch, ®Đp -Líp nhËn xÐt -Cho HS ®äc yªu cÇu cđa BT2 -GV giao viƯc -Cho HS lµm bµi -Cho HS tr×nh bµy -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i: -GV nhËn xÐt tiÕt häc -Nh¾c c¸c em nhí c¸ch ®iỊn vµo giÊy tê in s½n + chn . chè lm 1 tỉì. -chn cạc tỉì : nàõng - trục - cêc - lọng lạnh - nãn - vụt - nạo nỉïc Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH - THÁM HIỂM I. MT - Biết 1 số từ. hi. 2 GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én -GV nháûn xẹt v cho âiãøm HS. Bi 2: -GV u cáưu HS âc âãư bi. -GV hi: Mún tênh diãûn têch hçnh bçnh hnh ta lm nhỉ thãú no? -GV u cáưu HS lm bi. -GV. GIÁO ÁN LỚP 4 – Giáo viên : Lê Thị Ngọc Én TUẦN 30 Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 TÁÛP ÂC : HÅN MÄÜT NGHÇN NGY VNG QUANH TRẠI ÂÁÚT I. MỦC TIÃU - Biết đọc diễn cảm 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - tuần 30, Giáo án lớp 4 - tuần 30, Giáo án lớp 4 - tuần 30, C. Cỏc hot ng dy hc :, II. Daỷy - Hoỹc baỡi mồùi: