de thi thu Hoa DHCD nam 2011 Thuận Thành II

24 168 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

SỞ GD&ĐT Bắc Ninh Trường : THPT Thuận Thành II Mã đề 175 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi gồm: 06 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N=14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe= 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba=137; Pb = 207. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 01. Cho 11,36gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với HNO 3 loãng dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 38,72 gam muối khan. Giá trị V là A. 1,68 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 1,344 lit 02. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta - 1,3 - đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br 2 . Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là A. 2 : 3 B. 1 : 3 C. 1 : 1 D. 1 : 2 03. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dd HNO 3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO 2 (duy nhất, ở đktc) và dd Y. Sục từ từ khí NH 3 (dư) vào dd Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 78,05% và 0,78 B. 78,05% và 2,25 C. 21,95% và 2,25 D. 21,95% và 0,78 04. Hoà tan hỗn hợp Mg, Cu bằng 200ml dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí (đktc) và còn lại m gam kim loại không tan. Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại đó thu được (1,25m + a) gam oxit, trong đó a > 0. Nồng độ mol của HCl là: A. 1,50M B. 2,75M C. 2,50M D. 2,00M 05. Ntố R có công thức oxit cao nhất là RO 3 . Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 97,531 % khối lượng. Trong hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R, R chiếm x% khối lượng. Giá trị của x là A. 65,91 B. 31,63 C. 32,65 D. 54,48 06. Hỗn hợp A gồm C 2 H 2 và H 2 có dA/H 2 = 5,8. Dẫn A (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và dB/H 2 là A. 60% H 2 ; 40% C 2 H 2 ; 14,5 B. 40% H 2 ; 60% C 2 H 2 ; 29 C. 60% H 2 ; 40% C 2 H 2 ; 29 D. 40% H 2 ; 60% C 2 H 2 ; 14,5 07. Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO 4 .5H 2 O vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1,93A. Nếu thời gian điện phân là t (s) thì thu được kim loại M ở catot và 156,8 ml khí tại anot. Nếu thời gian điện phân là 2t (s) thì thu được 537,6 ml khí . Biết thể tích các khí đo ở đktc. Kim loại M và thời gian t lần lượt là: A. Cu và 1400 s B. Cu và 2800 s C. Ni và 2800 s D. Ni và 1400 s 08. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 2,5V lít khí. Thành phần phần trăm khối lượng Na trong X là(các khí đo ở cùng điều kiện) A. 39,87% B. 29,87% C. 49,87% D. 22,12% 09. Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 6CO 2 + 6H 2 O  → clorofin,as C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ΔH = 2813kJ. Trang 1 of 24 – Mã đề thi 175 Trong một phút, mỗi cm 2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m 2 thì khối lượng glucozơ tổng hợp được là: A. 78,78g B. 88,27g C. 93,20g D. 80,70g 10. Cho các kim loại Cu, Ag, Al, Fe, Au. Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều (từ trái sang phải) giảm dần tính dẫn điện là A. Cu, Ag, Au, Al, Fe B. Cu, Ag, Al, Fe, Au C. Ag, Al, Fe, Au ,Cu D. Ag ,Cu, Au , Al, Fe 11. Cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4,98 lít khí. Lấy bã rắn khơng tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (khơng có khơng khí) thu được 38,8 lít khí. Các khí đo ở đktc. Thành phần phần trăm của Fe, Cr và Al trong hợp kim lần lượt là A. 83%, 13%, 4% B. 84%, 4,05%, 11,95% C. 80%, 15%, 5% D. 12%, 84%, 4% 12. Hỗn hợp Y gồm một axit hữu cơ đơn chức và một este đơn chức. Lấy 5,075 gam hỗn hợp Y tác dụng hết với xút cần 100 ml dung dịch NaOH 0.875 M tạo ra ancol B và 6,3 gam hỗn hợp của 2 muối axit hữu cơ. Đun B có H 2 SO 4 đặc thu được B 1 , biết d B1/B = 0,609. Vậy axit và este là A. HCOOH, CH 3 COOC 2 H 5 B . CH 3 COOH, C 2 H 5 COOC 3 H 7 C. CH 3 COOH, C 2 H 3 COOC 3 H 7 D. HCOOH, C 2 H 5 COOC 2 H 5 13. Cho 7,84 lit (đktc) hỗn hợp khí oxi và clo tác dụng vừa đủ với hỗn hợp chúa 0,1 mol Mg và 0,3 mol Al thu được m (gam) hỗn hợp muối clorua và oxit . Giá trị của m bằng A. 35,35 gam B. 21,7gam < m < 35,35 gam C. 21,7 gam D. 27,55 gam 14. Hồ tan 10,71 gam hỗn hợp nhơm, kẽm, sắt trong 4 lít HNO 3 x mol/lit vừa đủ thu được dung dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N 2 và N 2 O có tỉ lệ mol 1:1(khơng có các sản phẩm khử khác). Cơ cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của x và m tương ứng là: A. 0,11 M và 27,67 gam B. 0,22 M và 55,35 gam C. 0,11 M và 25,7 gam D. 0,22 M và 5,35gam 15. Cho H 2 S tới dư vào 500ml dung dịch hỗn hợp ZnCl 2 1M và CuCl 2 2 M sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được A. 193 g B. 144,5 g C. 48,5 g D. 96g 16. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là 1. thành phần ngun tố chủ yếu là C và H. 2. có thể chứa ngun tố khác như Cl, N, P, O. 3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hố trị. 4. liên kết hố học chủ yếu là liên kết ion. 5. dễ bay hơi, khó cháy. 6. phản ứng hố học xảy ra nhanh. Nhóm các ý đúng là: A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 2, 4, 6 D. 4, 5, 6 17. A,B,C là 3 hợp chất thơm có cơng thức phân tử C 7 H 8 O . Đem thử tính chất hóa học của chúng thấy rằng - Chỉ có A tác dụng được với NaOH, khi tác dụng với dung dịch nước brơm cho kết tủa C 7 H 5 Br 3 O. - A và B tác dụng với Na giải phóng H 2 - C khơng có các tính chất trên Tên gọi A,B,C lần lượt là A. m-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete B. p-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete C. p-crezol, m-crezol, metyl phenyl ete D. m-crezol, p-crezol, metyl phenyl ete 18. Cho miếng Fe nặng m(g) vào dung dịch HNO 3 , sau phản ứng thấy có 13,44 lít khí NO 2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và còn lại 4,8g chất rắn không tan.Giá trò của m là: A. 10,8g B. 21,6g C. 23,8g D. 16g 19. Sục từ từ khí CO 2 vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M, Ba(OH) 2 0,5M và BaCl 2 0,7M. Tính thể tích khí CO 2 cần sục vào (đktc) để kết tủa thu được là lớn nhất. Trang 2 of 24 – Mã đề thi 175 A. 2,688 lít B. 2,24 lít C. 2,8 lít D. 3,136 lít 20. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại X 1 , X 2 có hoá trị không đổi, không tác dụng với nước và đứng trước Cu. Cho X tan hết trong dung dịch CuSO 4 dư, thu được Cu. Đem Cu cho tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng dư, được 1,12 lít NO duy nhất (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng, dư thì thể tích N 2 (đktc) là: A. 0,242 lít B. 0,336 lít C. 3,63 lít D. 0,224 lít 21. Chia 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al thành 2 phần bằng nhau Phần I: Hoà tan vào 250ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 12,775 gam chất rắn khan Phần II: Hoà tan vào 500ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 18,1 gam chất rắn khan. Giá trị của a là: A. 0,5 B. 1,0 C. 0,4 D. 0,8 22. Cho các nguyên tử Li(Z = 3), Na(Z = 11), F(Z = 9), Cl(Z= 17). Bán kính ion của chúng tăng dần theo thứ tự A. Li + , F - , Cl - , Na + B. Li + , Na + , F - , Cl - C. F - , Li + , Na + , Cl - D. Li + , F - , Na + , Cl - 23. Hỗn hợp X gồm một ancol no, đơn chức và một ancol không no đơn chức có một liên kết đôi (cả 2 đều mạch hở). Cho 2,54 gam X tác dụng Na vừa đủ làm bay hơi còn lại 3,64 gam chất rắn. Đốt cháy hết hỗn hợp X ở trên thu được 2,7 gam H 2 O. Hai ancol đó là A. CH 3 OH và C 3 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 7 OH C. C 2 H 5 OH và C 3 H 5 OH D. C 2 H 5 OH và C 4 H 7 OH 24. Cho các chất CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 2 , C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 2 H 6 , (CH 3 CO) 2 O CH 3 COONa, CH 3 OH số chất bằng một phản ứng trực tiếp điều chế được CH 3 COOH là A. 7 B. 6 C. 5 D. 8 25. Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO 4 . Sau khi kết thúc các phản ứng thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Muốn thoả mãn điều kiện đó thì A. z ≥ x B. z = x + y C. x ≤ z < x +y D. x < z ≤ y 26. Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (1), các chất đầu và chất trung gian trong quá trình điều chế là: metan (2), benzen (3), anđehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Chọn các chất thích hợp cho sơ đồ đó là A. (1), (2), (8), (9), (3), (5), (10) B. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) C. (1), (3), (5), (7), (9), (6), (2), (4) D. (1), (2), (8), (4), (3), (10), (7), (5) 27. Cho công thức hoá học của muối cacnalít là xKCl.yMgCl 2 .zH 2 O. Biết khi nung nóng 11,1g cacnalít thì khối lượng giảm 4,32g. Mặt khác khi cho 5,55g cacnalít tác dụng với dung dịch KOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được chất rắn có khối lượng giảm 0,36g so với trước khi nung. Công thức hoá học của cacnalit là A. KCl.MgCl 2 .6H 2 O B. 2KCl.2MgCl 2 .6H 2 O C. KCl.2MgCl 2 .6H 2 O D. 2KCl.MgCl 2 .6H 2 O 28. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C 4 H 9 NO 2 . Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 8,2 B. 9,4 C. 9,6 D. 10,8 29. Một hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu đun nóng 15,7g hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 15,7 gam hỗn hợp Y cần dùng vừa đủ 21,84 lit O 2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO 2 (đktc). Xác định công thức của 2 este: A. C 2 H 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 3 COOC 3 H 7 B. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 COOC 2 H 5 và CH 3 COOC 3 H 7 D. C 2 H 5 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOC 3 H 7 Trang 3 of 24 – Mã đề thi 175 30. Lờn men m gam glucoz vi hiu sut 90%, lng khớ CO 2 sinh ra hp th ht vo dung dch nc vụi trong, thu c 10 gam kt ta. Khi lng dung dch sau phn ng gim 3,4 gam so vi khi lng dung dch nc vụi trong ban u. Giỏ tr ca m l: A. 30,0 B. 13,5 C. 15,0 D. 20,0 31. Trn 3 dung dch H 2 SO 4 0,1M, HNO 3 0,2M, HCl 0,3M vi nhng th tớch bng nhau c dung dch X. Ly 300ml dung dch X tỏc dng vi V lớt dung dch Y gm: NaOH 0.2M v KOH 0,29M thỡ c dung dch C cú PH = 2. Gớỏ tr V l A. 0,414 B. 0,134 C. 0,240 D. 0,350 32. Cho 11,6 gam FeCO 3 tỏc dng va vi dung dch HNO 3 thu c hn hp khớ (CO 2 ,NO) v dung dch X. Khi thờm dung dich HCl d vo X thỡ hũa tan ti a c bao nhiờu gam bt Cu ( bit cú khớ NO bay ra) A. 32 B. 28,8 C. 48 D. 16 33. Trn 100ml dd cha KHCO 3 1M v K 2 CO 3 1M vi 100ml dung dch cha NaHCO 3 1M v Na 2 CO 3 1M c 200ml dung dch X. Nh t t 100ml dung dch Y cha H 2 SO 4 1M v HCl 1M vo dung dch X c V lớt CO 2 (ktc) v dung dch Z. Cho Ba(OH) 2 d vo Z thỡ thu c m gam kt ta. Giỏ tr ca V v m l: A. 1,12 v 82,4 B. 2,24 v 82,4 C. 2,24 v 59,1 D. 1,12 v 59,1 34. Hn hp M gm 3 cht hu c n chc X,Y,Z ( cha C,H,O) l trong ú X,Y ng phõn ca nhau, Z ng ng liờn tip vi Y( M Z > M Y ). t chỏy 4,62 gam M thu c 3,06 gam H 2 O . Mt khỏc khi cho 5,544 gam M tỏc dng NaHCO 3 d thu c 1,344lit CO 2 (ktc). Cỏc cht X,Y,Z ln lt l A. HCOOCH 3 , CH 3 COOH, C 2 H 5 COOH B. C 2 H 5 COOH, CH 3 COOCH 3 , CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 COOH, HCOOCH 3 , HCOOC 2 H 5 D. CH 3 COOCH 3 , C 2 H 5 COOH,C 3 H 7 COOH 35. Ch cú giy mu m, la, v giy tm dd mui X ngi ta cú th phõn bit 4 l cha khớ riờng bit O 2 , N 2 , H 2 S v Cl 2 do cú hin tng: khớ (1) lm tn la chỏy bựng lờn; khớ (2) lm mt mu ca giy; khớ (3) lm giy cú tm dd mui X hoỏ en. Kt lun sai l A. khớ (1) l O 2 ; X l mui CuSO 4 B. khớ (1) l O 2 ; khớ cũn li l N 2 C. X l mui Pb(NO 3 ) 2 ; khớ (2) l Cl 2 D. X l mui CuSO 4 ; khớ (3) l Cl 2 36. Dung dch thuc th duy nht cú th nhn bit c tt c cỏc mu kim loi: Ba, Mg, Al, Fe, Ag l: A. H 2 SO 4 loóng B. NaOH C. FeCl 3 D. HCl 37. Cỏc cht sau õy c sp xp theo chiu gim dn hm lng Fe l A. FeS, FeS 2 , Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeO B. FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 ,FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 C. Fe 3 O 4 , FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeO, Fe 2 O 3 D. FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 38. Hũa tan hon ton y gam mt oxit st bng H 2 SO 4 c, núng thy thoỏt ra khớ SO 2 duy nht. Trong thớ nghim khỏc, sau khi kh hon ton cng y gam oxit ú bng CO nhit cao ri hũa tan lng st to thnh bng H 2 SO 4 c ,núng thỡ thu c lng khớ SO 2 nhiu gp 9 ln lng khớ SO 2 thớ nghim trờn. Cụng thc ca oxit st l A. FeCO 3 B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeO 39. Phân tử MX 3 có tổng số hạt p, n, e là bằng 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8. Xác định hợp chất MX 3 A. CrCl 3 B. AlBr 3 C. AlCl 3 D. FeCl 3 40. Khi t chỏy 0,1 mol hp cht thm X(C,H,O,khụng tỏc dng NaOH) thỡ thu c di 17,92 lit CO 2 (ktc), cũn thc hin phn ng gng 0,1 mol X gii phúng 21,6 gam Ag. Mt khỏc 1 mol X tỏc dng ht Na thoỏt ra 1 gam H 2 . S ng phõn cu to X phự hp l A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 II. PHN RIấNG [10 cõu] Thớ sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B) A. Theo chng trỡnh Chun (10 cõu, t cõu 41 n cõu 50) Trang 4 of 24 Mó thi 175 41. Khơng nên ủi (là) q nóng quần áo bằng nilon; len; tơ tằm, vì: A. Len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại B. Len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy C. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt D. Len, tơ tằm, tơ nilon có các nhóm (- CO - NH -) trong phân tử kém bền với nhiệt 42. Phản ứng khơng xẩy ra điều kiện thường A. NO + O 2 → NO 2 B. H 2 + O 2 → H 2 O C. Hg + S → HgS D. Li + N 2 → Li 3 N 43. Đốt cháy 4,4 gam hỗn hơp CH 4 ,C 2 H 4 ,C 3 H 6 ,C 4 H 10 cần a mol O 2 thu được b mol CO 2 và 7,2 gam H 2 O. Giá trị a, b lần lượt là A. 0,5 và 0,3 B. 0,6 và 0,3 C. 0,5 và 0,8 D. 0,5 và 0,4 44. Nung 6,58 g Cu(NO 3 ) 2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hồn tồn hỗn hợp X vào nước được 300 ml dung dịch Y. pH của dung dịch Y là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 45. Cho các hidrocacbon CH 4 , C 2 H 2 , C 6 H 6, C 2 H 4 khi đốt cháy bằng oxi chất cho ngọn lửa sáng nhất A. CH 4 B. C 2 H 4 C. C 6 H 6 D. C 2 H 2 46. Cho các chất khí sau: SO 2 , NO 2 , Cl 2 , CO 2 .Các chất khí khi tác dụng với dung dòch natri hiđroxit ( ở nhiệt độ thường) luôn tạo ra 2 muối là: A. NO 2 , SO 2 B . Cl 2 , NO 2 C. CO 2 , Cl 2 D. SO 2 , CO 2 47. Trong các cặp kim loại sau: (1) Mg, Fe (2) Fe, Cu (3) Fe, Ag; cặp kim loại khi tác dụng với dung dịch HNO 3 có thể tạo ra dung dịch chứa tối đa 3 muối (khơng kể trường hợp tạo NH 4 NO 3 ) là: A. (1) và (2) và (3) B. (2) và (3) C. (1) D. (1) và (2) 48. Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm Cu và Zn vào 0,5 lít dung dịch FeCl 3 0,5M. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 1,6 gam chất rắn Z. Cho Z vào dung dịch H 2 SO 4 lỗng khơng thấy khí bay ra. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KMnO 4 aM trong H 2 SO 4 . Giá trị của a là: A. 0,25 B. 0,2 C. 1,25 D. 0,125 49. Trong phßng thÝ nghiƯm ngưêi ta thưêng ®iỊu chÕ clo b»ng c¸ch: A. §iƯn ph©n dd NaCl, cã mµng ng¨n B. Cho F 2 ®Èy Cl 2 ra khái dd NaCl C. Cho dd HCl ®Ỉc TD víi MnO 2 , ®un nãng D. §iƯn ph©n nãng ch¶y NaCl 50. Este hóa hết các nhóm hydroxyl có trong 8,1 gam xenlulozơ cần vừa đủ x mol HNO 3 ( có H 2 SO 4 đặc xúc tác hiệu suất 100%). Giá trị x là A. 0,25 B. 0,1 C. 0,2 D. 0,15 B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 51. Cho biết hằng số cân bằng K c của phản ứng este hố giữa axit CH 3 COOH và ancol C 2 H 5 OH là 4. Nếu cho 1 mol axit CH 3 COOH tác dụng với 1,6 mol ancol C 2 H 5 OH thì khi hệ đạt trạng thái cân bằng hiệu suất phản ứng là A. 80% B. 82,5% C. 85% D. 66,7% 52. Hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 trong dung dịch HNO 3 vừa đủ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí gồm NO 2 và NO (đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO 3 ) 3 . Số mol HNO 3 đã phản ứng là: A. 1,3 mol B. 1,2 mol C. 1,4 mol D. 1,1 mol 53. Ba chất hữu cơ X,Y,Z (C,H,O) có cùng phân tử khối là 46(u). Trong đó X tác dụng được Na và NaOH, Y tác dụng được Na. Nhiệt độ sơi của chúng tăng theo thứ tự lần lượt là A. Z, Y,X B. X, Z, Y C. Z, X, Y D. Y, Z, X 54. Cho các chất : (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là: A. (1), (2), (4), (5) B. (1), (4), (5), (6) C. (1), (3), (5), (6) D. (1), (2), (4), (6) 55. Cho sơ đồ: + + + + = → → → o 2 3 2 2 O ,t H O HCN 2 2 PdCl ,CuCl CH CH  B D E . Biết B, D, E là các chất hữu cơ. Chất E có tên gọi là A. axít axetic B. axit propanoic C. axit 2-hiđroxipropanoic D. axit acrylic Trang 5 of 24 – Mã đề thi 175 56. Chất khơng có liên kết hiđro giữa các phân tử của chúng A. ancol etylic B. axit flohidric C. metylamin D. trimetyl amin 57. Hoà tan m(g) Al vào lượng dư dung dịch hh NaOH và NaNO 3 thấy xuất hiện 26,88 lít (đktc) hh khí NH 3 và H 2 với số mol bằng nhau. Giá trò của m là: A. 6,75 B. 89,6 C. 54 D. 30,24 58. Cho các phản ứng: 1) O 3 + dd KI → 2) F 2 + H 2 O → 3) MnO 2 + HCl đặc 0 t → 4) Cl 2 + dd H 2 S → 5) H 2 O 2 + Ag 2 O → 6) CuO + NH 3 0 t → 7) KMnO 4 0 t → 8) H 2 S + SO 2 0 t → Số phản ứng tạo ra đơn chất là: A. 5 B. 8 C. 6 D. 7 59. Cho sơ đồ: C 6 H 6 → X → Y → Z → m-HO-C 6 H 4 -NH 2 X, Y, Z tương ứng là: A. C 6 H 5 NO 2 , m-Cl-C 6 H 4 -NO 2 , m-HO-C 6 H 4 -NO 2 B. C 6 H 5 NO 2 , C 6 H 5 NH 2 , m-HO-C 6 H 4 -NO 2 C. C 6 H 5 Cl, m-Cl-C 6 H 4 -NO 2 , m-HO-C 6 H 4 -NO 2 D. C 6 H 5 Cl, C 6 H 5 OH, m-HO-C 6 H 4 -NO 2 60. Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4 H 10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 , H 2 và C 4 H 10 dư. Đốt cháy hồn tồn A thu được x gam CO 2 và y gam H 2 O. Giá trị của x và y tương ứng là: A. 176 và 180 B. 44 và 18 C. 44 và 72 D. 176 và 90 HẾT Trang 6 of 24 – Mã đề thi 175 SỞ GD&ĐT Bắc Ninh Trường : THPT Thuận Thành II Mã đề 209 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi gồm: 06 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N=14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe= 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba=137; Pb = 207. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 01. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta - 1,3 - đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br 2 . Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là A. 1 : 1 B. 1 : 3 C. 2 : 3 D. 1 : 2 02. Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO 4 .5H 2 O vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1,93A. Nếu thời gian điện phân là t (s) thì thu được kim loại M ở catot và 156,8 ml khí tại anot. Nếu thời gian điện phân là 2t (s) thì thu được 537,6 ml khí . Biết thể tích các khí đo ở đktc. Kim loại M và thời gian t lần lượt là: A. Ni và 1400 s B. Cu và 2800 s C. Cu và 1400 s D. Ni và 2800 s 03. Cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4,98 lít khí. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (không có không khí) thu được 38,8 lít khí. Các khí đo ở đktc. Thành phần phần trăm của Fe, Cr và Al trong hợp kim lần lượt là A. 80%, 15%, 5% B. 84%, 4,05%, 11,95% C. 83%, 13%, 4% D. 12%, 84%, 4% 04. Cho 7,84 lit (đktc) hỗn hợp khí oxi và clo tác dụng vừa đủ với hỗn hợp chúa 0,1 mol Mg và 0,3 mol Al thu được m (gam) hỗn hợp muối clorua và oxit . Giá trị của m bằng A. 21,7gam < m < 35,35 gam B. 27,55 gam C. 21,7 gam D. 35,35 gam 05. Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 6CO 2 + 6H 2 O  → clorofin,as C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ΔH = 2813kJ. Trong một phút, mỗi cm 2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m 2 thì khối lượng glucozơ tổng hợp được là: A. 80,70g B. 88,27g C. 78,78g D. 93,20g 06. Trộn 3 dung dịch H 2 SO 4 0,1M, HNO 3 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau được dung dịch X. Lấy 300ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y gồm: NaOH 0.2M và KOH 0,29M thì được dung dịch C có PH = 2. Gíá trị V là A. 0,414 B. 0,134 C. 0,240 D. 0,350 07. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dd HNO 3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO 2 (duy nhất, ở đktc) và dd Y. Sục từ từ khí NH 3 (dư) vào dd Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 78,05% và 2,25 B. 78,05% và 0,78 C. 21,95% và 0,78 D. 21,95% và 2,25 08. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là Trang 7 of 24 – Mã đề thi 175 1. thnh phn nguyờn t ch yu l C v H. 2. cú th cha nguyờn t khỏc nh Cl, N, P, O. 3. liờn kt húa hc ch yu l liờn kt cng hoỏ tr. 4. liờn kt hoỏ hc ch yu l liờn kt ion. 5. d bay hi, khú chỏy. 6. phn ng hoỏ hc xy ra nhanh. Nhúm cỏc ý ỳng l: A. 1, 3, 5 B. 1, 2, 3 C. 4, 5, 6 D. 2, 4, 6 09. iu ch nha phenol-fomanehit (1), cỏc cht u v cht trung gian trong quỏ trỡnh iu ch l: metan (2), benzen (3), anehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Chn cỏc cht thớch hp cho s ú l A. (1), (2), (8), (4), (3), (10), (7), (5) B. (1), (2), (8), (9), (3), (5), (10) C. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) D. (1), (3), (5), (7), (9), (6), (2), (4) 10. Phân tử MX 3 có tổng số hạt p, n, e là bằng 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8. Xác định hợp chất MX 3 A. CrCl 3 B. AlBr 3 C. AlCl 3 D. FeCl 3 11. Hn hp A gm C 2 H 2 v H 2 cú dA/H 2 = 5,8. Dn A (ktc) qua bt Ni nung núng cho n khi cỏc phn ng xy ra hon ton ta c hn hp B. Phn trm th tớch mi khớ trong hn hp A v dB/H 2 l A. 40% H 2 ; 60% C 2 H 2 ; 29 B. 60% H 2 ; 40% C 2 H 2 ; 14,5 C. 60% H 2 ; 40% C 2 H 2 ; 29 D. 40% H 2 ; 60% C 2 H 2 ; 14,5 12. Cho hn hp cha x mol Mg, y mol Fe vo dung dch cha z mol CuSO 4 . Sau khi kt thỳc cỏc phn ng thu c cht rn gm 2 kim loi. Mun tho món iu kin ú thỡ A. x z < x +y B. x < z y C. z x D. z = x + y 13. Cho H 2 S ti d vo 500ml dung dch hn hp ZnCl 2 1M v CuCl 2 2 M sau phn ng khi lng kt ta thu c A. 96g B. 144,5 g C. 193 g D. 48,5 g 14. Sc t t khớ CO 2 vo 100 ml dung dch cha ng thi NaOH 1M, Ba(OH) 2 0,5M v BaCl 2 0,7M. Tớnh th tớch khớ CO 2 cn sc vo (ktc) kt ta thu c l ln nht. A. 2,688 lớt B. 2,24 lớt C. 3,136 lớt D. 2,8 lớt 15. A,B,C l 3 hp cht thm cú cụng thc phõn t C 7 H 8 O . em th tớnh cht húa hc ca chỳng thy rng - Ch cú A tỏc dng c vi NaOH, khi tỏc dng vi dung dch nc brụm cho kt ta C 7 H 5 Br 3 O. - A v B tỏc dng vi Na gii phúng H 2 - C khụng cú cỏc tớnh cht trờn Tờn gi A,B,C ln lt l A. m-crezol, p-crezol, metyl phenyl ete B. p-crezol, m-crezol, metyl phenyl ete C. p-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete D. m-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete 16. Hp cht X mch h cú cụng thc phõn t l C 4 H 9 NO 2 . Cho 10,3 gam X phn ng va vi dung dch NaOH sinh ra mt cht khớ Y v dung dch Z. Khớ Y nng hn khụng khớ, lm giy qu tớm m chuyn mu xanh. Dung dch Z cú kh nng lm mt mu nc brom. Cụ cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Giỏ tr ca m l A. 9,6 B. 8,2 C. 10,8 D. 9,4 17. Ch cú giy mu m, la, v giy tm dd mui X ngi ta cú th phõn bit 4 l cha khớ riờng bit O 2 , N 2 , H 2 S v Cl 2 do cú hin tng: khớ (1) lm tn la chỏy bựng lờn; khớ (2) lm mt mu ca giy; khớ (3) lm giy cú tm dd mui X hoỏ en. Kt lun sai l A. khớ (1) l O 2 ; X l mui CuSO 4 B. X l mui CuSO 4 ; khớ (3) l Cl 2 C. khớ (1) l O 2 ; khớ cũn li l N 2 D. X l mui Pb(NO 3 ) 2 ; khớ (2) l Cl 2 18. Ho tan 10,71 gam hn hp nhụm, km, st trong 4 lớt HNO 3 x mol/lit va thu c dung dch A v 1,792 lớt hn hp khớ gm N 2 v N 2 O cú t l mol 1:1(khụng cú cỏc sn phm kh khỏc). Cụ cn dung dch A thu c m gam mui khan. Giỏ tr ca x v m tng ng l: A. 0,11 M v 25,7 gam B. 0,22 M v 5,35gam Trang 8 of 24 Mó thi 175 C. 0,22 M và 55,35 gam D. 0,11 M và 27,67 gam 19. Khi đốt cháy 0,1 mol hợp chất thơm X(C,H,O,không tác dụng NaOH) thì thu được dưới 17,92 lit CO 2 (đktc), còn thực hiện phản ứng gương 0,1 mol X giải phóng 21,6 gam Ag. Mặt khác 1 mol X tác dụng hết Na thoát ra 1 gam H 2 . Số đồng phân cấu tạo X phù hợp là A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 20. Hỗn hợp Y gồm một axit hữu cơ đơn chức và một este đơn chức. Lấy 5,075 gam hỗn hợp Y tác dụng hết với xút cần 100 ml dung dịch NaOH 0.875 M tạo ra ancol B và 6,3 gam hỗn hợp của 2 muối axit hữu cơ. Đun B có H 2 SO 4 đặc thu được B 1 , biết d B1/B = 0,609. Vậy axit và este là A. CH 3 COOH, C 2 H 3 COOC 3 H 7 B. HCOOH, CH 3 COOC 2 H 5 C . CH 3 COOH, C 2 H 5 COOC 3 H 7 D. HCOOH, C 2 H 5 COOC 2 H 5 21. Hỗn hợp M gồm 3 chất hữu cơ đơn chức X,Y,Z ( chứa C,H,O) là trong đó X,Y đồng phân của nhau, Z đồng đẳng liên tiếp với Y( M Z > M Y ). Đốt cháy 4,62 gam M thu được 3,06 gam H 2 O . Mặt khác khi cho 5,544 gam M tác dụng NaHCO 3 dư thu được 1,344lit CO 2 (đktc). Các chất X,Y,Z lần lượt là A. C 2 H 5 COOH, CH 3 COOCH 3 , CH 3 COOC 2 H 5 B. CH 3 COOH, HCOOCH 3 , HCOOC 2 H 5 C. HCOOCH 3 , CH 3 COOH, C 2 H 5 COOH D. CH 3 COOCH 3 , C 2 H 5 COOH,C 3 H 7 COOH 22. Các chất sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần hàm lượng Fe là A. FeS, FeS 2 , Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeO B. FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 C. Fe 3 O 4 , FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeO, Fe 2 O 3 D. FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 ,FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 23. Cho các kim loại Cu, Ag, Al, Fe, Au. Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều (từ trái sang phải) giảm dần tính dẫn điện là A. Cu, Ag, Au, Al, Fe B. Ag, Al, Fe, Au ,Cu C. Cu, Ag, Al, Fe, Au D. Ag ,Cu, Au , Al, Fe 24. Cho các chất CH 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 2 , C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 2 H 6 , (CH 3 CO) 2 O CH 3 COONa, CH 3 OH số chất bằng một phản ứng trực tiếp điều chế được CH 3 COOH là A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 25. Dung dịch thuốc thử duy nhất có thể nhận biết được tất cả các mẫu kim loại: Ba, Mg, Al, Fe, Ag là: A. NaOH B. FeCl 3 C. H 2 SO 4 loãng D. HCl 26. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 2,5V lít khí. Thành phần phần trăm khối lượng Na trong X là(các khí đo ở cùng điều kiện) A. 22,12% B. 39,87% C. 29,87% D. 49,87% 27. Cho công thức hoá học của muối cacnalít là xKCl.yMgCl 2 .zH 2 O. Biết khi nung nóng 11,1g cacnalít thì khối lượng giảm 4,32g. Mặt khác khi cho 5,55g cacnalít tác dụng với dung dịch KOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được chất rắn có khối lượng giảm 0,36g so với trước khi nung. Công thức hoá học của cacnalit là A. KCl.MgCl 2 .6H 2 O B. 2KCl.2MgCl 2 .6H 2 O C. KCl.2MgCl 2 .6H 2 O D. 2KCl.MgCl 2 .6H 2 O 28. Chia 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al thành 2 phần bằng nhau Phần I: Hoà tan vào 250ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 12,775 gam chất rắn khan Phần II: Hoà tan vào 500ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 18,1 gam chất rắn khan. Giá trị của a là: A. 0,5 B. 0,4 C. 0,8 D. 1,0 29. Trộn 100ml dd chứa KHCO 3 1M và K 2 CO 3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO 3 1M và Na 2 CO 3 1M được 200ml dung dịch X. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H 2 SO 4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO 2 (đktc) và dung dịch Z. Cho Ba(OH) 2 dư vào Z thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là: Trang 9 of 24 – Mã đề thi 175 A. 2,24 và 82,4 B. 1,12 và 59,1 C. 1,12 và 82,4 D. 2,24 và 59,1 30. Cho 11,36gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với HNO 3 lỗng dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất đktc) và dung dịch X. Cơ cạn dung dịch X thu được 38,72 gam muối khan. Giá trị V là A. 2,24 lit B. 1,68 lit C. 3,36 lit D. 1,344 lit 31. Cho miếng Fe nặng m(g) vào dung dịch HNO 3 , sau phản ứng thấy có 13,44 lít khí NO 2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và còn lại 4,8g chất rắn không tan.Giá trò của m là: A. 10,8g B. 16g C. 23,8g D. 21,6g 32. Cho các ngun tử Li(Z = 3), Na(Z = 11), F(Z = 9), Cl(Z= 17). Bán kính ion của chúng tăng dần theo thứ tự A. Li + , F - , Na + , Cl - B. Li + , F - , Cl - , Na + C. Li + , Na + , F - , Cl - D. F - , Li + , Na + , Cl - 33. Cho 11,6 gam FeCO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 thu được hỗn hợp khí (CO 2 ,NO) và dung dịch X. Khi thêm dung dich HCl dư vào X thì hòa tan tối đa được bao nhiêu gam bột Cu ( biết có khí NO bay ra) A. 28,8 B. 16 C. 48 D. 32 34. Ntố R có cơng thức oxit cao nhất là RO 3 . Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 97,531 % khối lượng. Trong hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R, R chiếm x% khối lượng. Giá trị của x là A. 65,91 B. 32,65 C. 54,48 D. 31,63 35. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại X 1 , X 2 có hố trị khơng đổi, khơng tác dụng với nước và đứng trước Cu. Cho X tan hết trong dung dịch CuSO 4 dư, thu được Cu. Đem Cu cho tan hết trong dung dịch HNO 3 lỗng dư, được 1,12 lít NO duy nhất (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch HNO 3 lỗng, dư thì thể tích N 2 (đktc) là: A. 0,336 lít B. 3,63 lít C. 0,242 lít D. 0,224 lít 36. Một hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu đun nóng 15,7g hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu đốt cháy hồn tồn 15,7 gam hỗn hợp Y cần dùng vừa đủ 21,84 lit O 2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO 2 (đktc). Xác định cơng thức của 2 este: A. CH 3 COOC 2 H 5 và CH 3 COOC 3 H 7 B. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 C. C 2 H 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 3 COOC 3 H 7 D. C 2 H 5 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOC 3 H 7 37. Hòa tan hồn tồn y gam một oxit sắt bằng H 2 SO 4 đặc, nóng thấy thốt ra khí SO 2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hồn tồn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H 2 SO 4 đặc ,nóng thì thu được lượng khí SO 2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO 2 ở thí nghiệm trên. Cơng thức của oxit sắt là A. Fe 3 O 4 B. FeCO 3 C. FeO D. Fe 2 O 3 38. Hồ tan hỗn hợp Mg, Cu bằng 200ml dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí (đktc) và còn lại m gam kim loại khơng tan. Oxi hố hồn tồn m gam kim loại đó thu được (1,25m + a) gam oxit, trong đó a > 0. Nồng độ mol của HCl là: A. 2,00M B. 2,75M C. 2,50M D. 1,50M 39. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO 2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vơi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vơi trong ban đầu. Giá trị của m là: A. 20,0 B. 15,0 C. 30,0 D. 13,5 40. Hỗn hợp X gồm một ancol no, đơn chức và một ancol khơng no đơn chức có một liên kết đơi (cả 2 đều mạch hở). Cho 2,54 gam X tác dụng Na vừa đủ làm bay hơi còn lại 3,64 gam chất rắn. Đốt cháy hết hỗn hợp X ở trên thu được 2,7 gam H 2 O. Hai ancol đó là A. CH 3 OH và C 3 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 7 OH C. C 2 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. C 2 H 5 OH và C 3 H 5 OH II. PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 41. Trong phßng thÝ nghiƯm ngưêi ta thưêng ®iỊu chÕ clo b»ng c¸ch: Trang 10 of 24 – Mã đề thi 175 [...]... HNO3 vừa đủ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO (đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO3)3 Số mol HNO3 đã phản ứng là: A 1,2 mol B 1,1 mol C 1,4 mol D 1,3 mol - HẾT Trang 18 of 24 – Mã đề thi 175 SỞ GD&ĐT Bắc Ninh Trường : THPT Thu n Thành II Mã đề 745 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MƠN: HỐ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 06... theo thứ tự lần lượt là A X, Z, Y B Z, X, Y C Y, Z, X D Z, Y,X - HẾT Trang 12 of 24 – Mã đề thi 175 SỞ GD&ĐT Bắc Ninh Trường : THPT Thu n Thành II Mã đề 485 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MƠN: HỐ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 06 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết ngun tử khối (theo đvC) của... lít 37 Chia 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al thành 2 phần bằng nhau Phần I: Hồ tan vào 250ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cơ cạn dung dịch thu được 12,775 gam chắt rắn khan Phần II: Hồ tan vào 500ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cơ cạn dung dịch thu được 18,1 gam chắt rắn khan Giá trị của a là: A 1,0 B 0,4 C 0,8 D 0,5 38 Dung dịch thu c thử duy nhất có thể nhận biết được tất... Z có khả năng làm mất màu nước brom Cơ cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan Giá trị của m là A 9,6 B 8,2 C 10,8 D 9,4 40 Cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4,98 lít khí Lấy bã rắn khơng tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (khơng có khơng khí) thu được 38,8 lít khí Các khí đo ở đktc Thành phần phần trăm của Fe, Cr và Al trong hợp kim lần... để kết tủa thu được là lớn nhất A 2,688 lít B 2,24 lít C 2,8 lít D 3,136 lít 15 Hỗn hợp X gồm Na và Al Cho m gam X vào lượng dư nước thì thốt ra V lít khí Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 2,5V lít khí Thành phần phần trăm khối lượng Na trong X là(các khí đo ở cùng điều kiện) A 49,87% B 39,87% C 22,12% D 29,87% 16 Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là 1 thành phần... oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc ,nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên Cơng thức của oxit sắt là A Fe2O3 B FeCO3 C FeO D Fe3O4 Trang 19 of 24 – Mã đề thi 175 09 Cho H2S tới dư vào 500ml dung dịch hỗn hợp ZnCl21M và CuCl2 2 M sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được A 48,5 g B 193 g C 144,5 g D 96g 10 Hợp chất X mạch... M thu được 3,06 gam H2O Mặt khác khi cho 5,544 gam M tác dụng NaHCO3 dư thu được 1,344lit CO2(đktc) Các chất X,Y,Z lần lượt là A C2H5COOH, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 B CH3COOH, HCOOCH3, HCOOC2H5 C HCOOCH3, CH3COOH, C2H5COOH D CH3COOCH3, C2H5COOH,C3H7COOH 17 Chia 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al thành 2 phần bằng nhau Phần I: Hồ tan vào 250ml dung dịch HCl aM, sau khi phản ứng kết thúc cơ cạn dung dịch thu. .. bằng 200ml dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí (đktc) và còn lại m gam kim loại khơng tan Oxi hố hồn tồn m gam kim loại đó thu được (1,25m + a) gam oxit, trong đó a > 0 Nồng độ mol của HCl là: A 2,75M B 2,50M C 2,00M D 1,50M 10 Hỗn hợp M gồm 3 chất hữu cơ đơn chức X,Y,Z ( chứa C,H,O) là trong đó X,Y đồng phân của nhau, Z đồng đẳng liên tiếp với Y( MZ > MY) Đốt cháy 4,62 gam M thu được 3,06 gam H2O Mặt... đủ với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí (CO2,NO) và dung dịch X Khi thêm dung dich HCl dư vào X thì hòa tan tối đa được bao nhiêu gam bột Cu ( biết có khí NO bay ra) A 28,8 B 32 C 48 D 16 13 Hòa tan hồn tồn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dd HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (duy nhất, ở đktc) và dd Y Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dd Y, sau khi phản ứng xảy ra hồn tồn thu được m gam kết tủa... xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol Các chất thu c loại phenol là: A (1), (2), (4), (6) B (1), (2), (4), (5) C (1), (4), (5), (6) D (1), (3), (5), (6) 53 Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư Đốt cháy hồn tồn A thu được x gam CO2 và y gam H2O Giá trị của x và y tương ứng là: A 44 và 18 B 176 . Ninh Trường : THPT Thu n Thành II Mã đề 175 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi gồm: 06 trang) Họ,. 176 và 90 HẾT Trang 6 of 24 – Mã đề thi 175 SỞ GD&ĐT Bắc Ninh Trường : THPT Thu n Thành II Mã đề 209 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm. D. Z, Y,X HẾT Trang 12 of 24 – Mã đề thi 175 SỞ GD&ĐT Bắc Ninh Trường : THPT Thu n Thành II Mã đề 485 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC- KHỐI A,B Thời gian làm
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu Hoa DHCD nam 2011 Thuận Thành II, de thi thu Hoa DHCD nam 2011 Thuận Thành II, de thi thu Hoa DHCD nam 2011 Thuận Thành II