ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 12 NÂNG CAO

3 322 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT DUY TÂN TỔ: VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIIET Môn: Vật lý - Lớp: 12( Nâng cao) Mã đề 132 Họ, tên học sinh: Lớp: Câu 1: Chọn câu trả lời sai. Chùm ánh sáng có bước sóng λ = 0,25μm thì: A. ε = 7,95.10 -19 J B. ε = 4,97.10 -16 eV C. Tần số f = 1,2.10 15 Hz D. Chu kì T = 8,33.10 -16 s Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Dãy Banme nằm trong vùng tử ngoại B. Dãy Banme nằm trong vùng hồng ngoại C. Dãy Banme một phần trong vùng ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại. D. Dãy Banme nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 3: Electron chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng E M = - 1,5 eV sang E L = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ phát ra là: A. 0,486 μm B. 0,564 μm C. 0,654 μm D. 0,434 μm Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2mm. Bước sóng của ánh sáng đó là : A. λ=0,48µm B. λ=0,64µm C. λ=0,55µm D. λ=0,40µm Câu 5: Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng 0,59μm. Năng lượng của photon tương ứng tính ra eV là: A. 2eV B. 2,1eV C. 2,2eV D. 2,3eV Câu 6: Trong quang phổ Hydro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là 0,1216μm, bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là 0,3650μm. Hãy tính bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà Hydro có thể phát ra: A. 0,4866μm B. 0,2434μm C. 0,6563μm D. 0,0912μm Câu 7: Trong một thí nghiệm I-âng sử dụng một bức xạ đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khs S 1 và S 2 là a=3mm. Màn hứng vân giao thoa là một phim ảnh đặt một loạt cách vạch đen song song cách đều. Khoảng cách từ vạch thứ nhất đến vạch thứ 37 là 1,39mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm là : A. 0,129µm B. 0,125µm C. 0,250µm D. 0,257µm Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76µm. C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh. D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh. Câu 9: Sự đảo sắc vạch quang phổ là: A. sự đảo ngược vị trí các vạch. B. sự chuyển từ một vạch sáng trên nền tối thành vạch tối trên nền sáng do bị hấp thụ. C. sự đảo ngược trật tự các vạch trên quang phổ. D. sự thay đổi màu sắc các vạch quang phổ Câu 10: Trong thí nghiệm Iâng. Biết λ = 0,6μm, a = 2mm, D = 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 25,6mm. Số vân giao thoa quan sát được trên màn (kể cả hai biên nếu có) là: A. 43 B. 41 C. 23 D. 21 Câu 11: Chọn câu trả lời sai. So sánh sự giống nhau giữa tia hồng ngoại với tia tử ngoại: A. Đều có năng lượng của phôton nhỏ hơn năng lượng photon của ánh sáng thấy được. B. Đều không quan sát được bằng mắt. C. Đều có lưỡng tính sóng - hạt. D. Đều có bản chất là sóng điện từ. Câu 12: Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ người ta có thể xác định được: A. nhiệt độ của các vật được phân tích. B. màu sắc của vật được phân tích. C. thành phần cấu tạo của các chất trong mẫu vật được phân tích. D. các bức xạ chứa trong mẫu vật được phân tích. Câu 13: Trong thí nghiệm Iâng, khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 1 ở 2 bên vân sáng trung tâm là: A. i B. 2i C. i/4 D. i/2 Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. B. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt. C. Vật có nhiệt độ trên 3000 0 C phát ra tia tử ngoại rất mạnh. D. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ. Câu 15: Khi t o tăng, quang phổ liên tục của vật phát sáng mở rộng về vùng ánh sáng có: A. Bước sóng nhỏ. B. Tần số nhỏ. C. Bước sóng lớn. D. Cả 3 câu đều đúng. Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh. B. Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang. C. Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 500 0 C. D. Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được. Câu 17: Một chất khí được nung nóng có thể phát ra một quang phổ liên tục, nếu nó có: A. áp suất thấp và nhiệt độ không quá cao. B. áp suất cao và nhiệt độ không quá cao. C. áp suất thấp và nhiệt độ cao. D. tỉ khối lớn và nhiệt độ bất kì. Câu 18: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, độ rộng của quang phổ bậc 2: A. Bằng 1/2 độ rộng của quang phổ bậc 1 B. Bằng 4 lần độ rộng của quang phổ bậc 1 C. Bằng độ rộng của quang phổ bậc 1 D. Bằng 2 lần độ rộng của quang phổ bậc 1 Câu 19: Chọn câu trả lời sai. A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng là hạt. B. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng là sóng. C. Các sóng điện từ có bước sóng càng ngắn, tính sóng càng thể hiện rõ. D. Các sóng điện từ có tần số càng lớn thì năng lượng photon càng lớn. Câu 20: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2mm. Vị trí vân sáng thứ ba kể từ vân sáng trung tâm là : A. 0,5mm B. 0,6mm C. 0,4mm D. 0,7mm Câu 21: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để: A. đo bước sóng các vạch quang phổ. B. chứng minh rằng có sự tán sắc ánh sáng. C. quan sát và chụp ảnh quang phổ của các vật. D. phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc. Câu 22: Cho h = 6,625.10 -34 J.s ; c = 3.10 8 m/s. Năng lượng của photon với ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm là: A. ε = 3,975.10 -19 J B. ε = 2,48 eV C. ε = 2,48.10 -6 MeV D. Cả 3 câu đều đúng. Câu 23: Chọn câu trả lời sai. Quang phổ liên tục được phát ra khi nung nóng các chất: A. Khí loãng. B. Rắn. C. Lỏng. D. Khí ở áp suất cao. Câu 24: Chùm ánh sáng tần số f = 4,10 14 Hz, năng lượng photon của nó là: A. ε = 1,66eV B. ε = 1,66MeV C. ε = 2,65.10 -17 J D. ε = 1,66.10 -18 J Câu 25: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng. Khoảng vân đo được trên màn với tia đỏ là 1,52mm, của tia tím là 0,80mm. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là: A. 2,88mm B. 0,72mm C. 5,76mm D. 1,44mm Câu 26: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang B. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí C. Tia tử ngoại có không khả năng đâm xuyên D. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh Câu 27: Chọn câu sai. Máy quang phổ: A. có bộ phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính. B. hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng. C. dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra. D. là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau. Câu 28: Chọn câu đúng : Các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của electron từ các quỹ đạo ngoài về. A. quỹ đạo K B. quỹ đạo L C. quỹ đạo M D. quỹ đạo O Câu 29: Hai khe I-âng cách nhau 3mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm N cách vân trung tâm 1,8mm có : A. vân tối bậc 4 B. vân tối bậc 5 C. vân sáng bậc 3 D. vân sáng bậc 4 Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ’>λ thì tại vị trí của vân sáng thứ ba của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ’ có một vân sáng của bức xạ λ’. Bức xạ λ’ có giá trị nào dưới đây? A. λ’=0,58µm B. λ’=0,60µm C. λ’=0,52µm D. λ’=0,48µm . TÂN TỔ: VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIIET Môn: Vật lý - Lớp: 12 ( Nâng cao) Mã đề 13 2 Họ, tên học sinh: Lớp: Câu 1: Chọn câu trả lời sai. Chùm ánh sáng có bước sóng λ = 0,25μm thì: A. ε = 7,95 .10 -19 J B Lỏng. D. Khí ở áp suất cao. Câu 24: Chùm ánh sáng tần số f = 4 ,10 14 Hz, năng lượng photon của nó là: A. ε = 1, 66eV B. ε = 1, 66MeV C. ε = 2,65 .10 -17 J D. ε = 1, 66 .10 -18 J Câu 25: Trong thí. sáng có bước sóng λ = 0,25μm thì: A. ε = 7,95 .10 -19 J B. ε = 4,97 .10 -16 eV C. Tần số f = 1, 2 .10 15 Hz D. Chu kì T = 8,33 .10 -16 s Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Dãy Banme nằm trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 12 NÂNG CAO, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 12 NÂNG CAO, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 12 NÂNG CAO