HDNGLL8dowladungngay

47 372 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội Họ và tên giáo viên : Tổ chuy ên môn : Giả ng dạ y môn : Kế Hoạch giảng dạy Phòng GD & ĐT Tr ờ ng TH C S . N a ờ m h o ù c 2 0 0 8 - 2 0 0 9 Â m n h ạ c Giáo viên:Lu Thị Mai Lan Năm học: 2010 - 2011 Giảng://2010 Chủ điểm tháng 9: truyền thống nhà trờng Tuần 1: Tôi là học sinh lớp 8 I/ yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu đợc vị trí nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp8. - Tự giác, quyết tâm cao trong học tập. Năm học 2010-2011 Trang 1 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội - Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học II/ Nội dung và hình thức hoạt động : a/ Nội dung : - Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8. - Những nhiệm vụ trong năm học này. - Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. b/ Hình thức hoạt động : Trao đổi thảo luận III/ Chuẩn bị hoạt động : a/ Phơng tiện hoạt động: Một số câu hỏi thảo luận: 1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8 ( vị trí vai trò, và trách nhiệm của ngời học sinh lớp 8) ? 2/ Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì trong năm học này ? vì sao? 3/ Để làm tốt nhiệm vụ đó theo bạn phải có biện pháp nào? ( về chủ quan, khách quan) Giấy khổ to ghi kết quả thảo luận : phiếu làm việc cá nhân Một vài tiét mục văn nghệ . b/ Tổ chức : Giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho cả lớp về yêu cầu nội dung hoạt động và họp cán bộ lớp để phân công chuẩn bị các việc cụ thể Thống nhất chơng trình, hình thức và kế hoạch hoạt động Phân công chuẩn bị các phơng tiện. Phân công ngời điều khiển :Nguyễn Thị Thuỳ Trang; Th ký : Nguyễn Thị Phơng Mỗi tổ chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ. Phân công tổ 2 trang trí , kê bàn ghế. IV/ Tiến hành hoạt động; A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu nội dung hoạt động Thấm thoát mùa hè đã trôi qua với 2 năm học ở trờng THCS chúng ta lại chuẩn bị hành trang cho năm học mới . Năm học lớp 8 với bao khó khăn , thử thách Vạy nhiệm vụ vai trò của ngời học sinh lớp 8 nh thế nào ? Hôm nay đợc sự nhất trí của cô giáo chủ nhiệm lớp 8A tổ chức buổi hoạt động chủ đề : Tôi là học sinh lớp 8. Đến dự buổi hoạt động hôm nay có cô giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học sinh trong lớp có mặt đông đủ . Nội dung của buổi hoạt động này là chúng ta cùng thảo luận về vị trí , vai trò trách nhiệm của ngời học sinh lớp 8. Hình thức thảo luận : Nhóm tổ, cá nhân. 2/ Thảo luận về vị trí vai trò và nhiệm vụ năm học: Ngời điều khiển : Nguyễn Thị Trang nêu 2 câu hỏi 1,2 Học sinh thảo luận trao đổi, tổ trởng ghi kết quả lên giấy Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình Lớp góp ý kiến bổ sung, phân tích , lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí vai trò nhiệm vụ năm học. Cuối cùng ngời điều khiển tổng kết thảo luận. Năm học 2010-2011 Trang 2 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội Câu 1: vị trí, vai trò của ngời học sinh lớp 8 có vị trí quan trọng trong 4 năm học phổ thông là bớc chuyển tiếp , lĩnh hội các tri thức tạo tiền đề bớc vào năm học thứ 4. Trách nhiệm : Hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngời học sinh. Thực hiện tốt nội quy nề nếp của trờng lớp . Lĩnh hội tri thức đầy đủ, có chất lợng. Tham gia tích cực các hoạt động của trờng ,của lớp. Câu 2: Nhiệm vụ: Tu dỡng rèn luyện đạo đức để trở thành ngời con ngoan , trò giỏi Lĩnh hội và tiếp thu có hiệu quả mọi tri thức mà thầy cô dạy Thực hiện mọi nề nếp của trờng lớp . Có ý thức đoàn kết tơng tự giúp đỡ nhau./ Tham gia các hoạt động ngoại khoá có hiệu quả cao. Tiết mục văn nghệ 3/ Các cá nhân nêu các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ + Ngời điều khiển phát phiếu cho từng bạn và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. + Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu . + Mời một số bạn lên trình bày trớc lớp những biện pháp của mình + Th ký ghi tóm tát các ý kiến lên bảng +Cả lớp góp ý kiến bổ xung , phân tích lựa chọn + Ngời điều khiển tổng kết các biện pháp cơ bản. * Biện pháp: Đạo đức : có ý thức tu dỡng rèn luyện thờng xuyên liên tục không ngừng, luôn kính trọng thầy cô , đoàn kết thơng yêu giúp đỡ bạn, không nói tục chửi bậy không gây gổ đánh nhau, thi đua nói lời hay làm việc tốt. thực hiện tốt mọi nội quy trờng, lớp phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Học tập: Cần xác định ngay từ đầu năm học luôn học hỏi trong lớp chú ý nghe cô giáo giảng bài .Học và làm bài tập trớc khi đến lớp, ngoài ra còn học hỏi trên sách báo, tài liệu. Các hoạt động khác : tham gia tích cực nhiệt tình, đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động của trờng, của lớp Tiết mục văn nghệ tổ 3. V/ Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm khái quát, vai trò của ngời học sinh lớp 8 và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Nhắc nhở hoạt động sau: Phát huy truyền thống nhà trờng Ghi câu hỏi cho cả lớp chuẩn bị. Tuần 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp. Ngày dạy : / / 2010 I/Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của dội ngũ cán bộ lớp. - Bớc đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. - Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể. II/ Nội dung và hình thức hoạt động. 1, Nội dung. - Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp. Năm học 2010-2011 Trang 3 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội - Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp. - Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp. 2, Hình thức hoạt động . Có thể chỉ định đội ngũ cán bộ lớp trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của học sinh hoặc qua biểu hiện, các đặc điểm cá nhân mà GVCN quan sát đợc hàng ngày. - Có thể để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn sau đó GVCN quyết định . - Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trớc tập thể lớp. III/ Chuẩn bị: - Danh sách học sinh. - Thành tích học tập của mỗi học sinh ở tiểu học: năng lực; năng khiếu , sở thích, IV/ Tiến trình hoạt động . A. Sinh hoạt lớp: B. Nội dung hoạt động: 1, Nội dung hoạt động . - Thành lập các tổ , nhóm trong lớp. - Cử ( hoặc bầu ) đội ngũ cán bộ lớp, lớp trởng, các lớp phó , tổ trởng , tổ phó , các cán sự chức năng , cán sự bộ môn. - Xác định chức năng , nhiệm vụ của từng môn học . - Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp. 2, Hình thức hoạt động . - Để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn , GVCN quyết định . - Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trớc tập thể. 3, Tiến trình hoạt động . - Giáo viên chủ nhiệm định hớng cho tập thể lớp về : + Mục đích yêu cầu tổ chức tự quản theo một cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút đợc nhiều học sinh tham gia vào hoạt động tập thể. + Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động trong đó. + Nêu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp. - Để học sinh giới thiệu : GV ghi lên bảng tên những học sinh đợc lớp đề cử . Sau đó cho tập thể lớp biểu quyết giơ tay xếp số phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp để đợc một danh sách đội ngũ cán bộ lớp. * Danh sách cán bộ lớp + Lớp trởng : Em Lê Thị Huyền Trang + Lớp phó HT : Nguyễn Thị Mỹ Linh + Lớp phó VN : Nguyễn Thị Trang + Lớp phó LĐ : Nguyễn Văn Hùng - Tổ chức giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp. + Em Huyền Trang phụ trách chung , em Linh phụ trách môn Toán, em T.Trang phụ trách môn Văn + văn nghệ + Tài chính , em Hồng phụ trách môn Tiếng Anh . - Em Trang đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà lớp và Cô giáo chủ nhiệm đã giao cho. - Em Nguyễn Thị Huyền Trang đại diện cho học sinh cả lớp chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới. - Cuối cùng : em Huyền Trang cán sự văn nghệ cho cả lớp hát bài Lớp chúng mình IV, Kết thúc hoạt động . - GV nhận xét về tinh thần , thái đội tham gia của học sinh trong việc sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp tích cực ủng hộ và giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ . - Động viên đội ngũ cán bộ lớp củng cố làm tốt nhiệm vụ đợc giao. Năm học 2010-2011 Trang 4 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội Giảng://2010 Tuần 3 Phát huy truyền thống của lớp .của trờng I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: - Hiểu đợc truyền thống của lớp, của trờng sau hai năm học tập và rèn luyện . - Biết trân trọng những truyền thống đó. - Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trờng. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung - Những truyền thống của lớp, của trờng. - Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của lớp, của trờng. - Kế hoạch và biện pháp của cá nhân, của lớp, của trờng để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trờng. - Văn nghệ: Ca ngợi trờng, lớp. b/ Hình thức hoạt động - Thảo luận, tự liên hệ, tự đánh giá, đề xuất các biện pháp. - Văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phơng tiện hoạt động - Một số câu hỏi thảo luận: Câu 1: Hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của trờng. Câu 2 : Do đâu có đợc các truyền thống đó ? Câu 3 : Nêu các truyền thống của lớp. Câu 4 : Nêu tên những học sinh tiêu biểu đã góp nhiều công sức xây dựng truyền thống của lớp, của trờng. - bản kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trờng. + Bản kế hoạch cá nhân. + Bản kế hoạch của lớp. + Bản kế hoạch của trờng. - Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức - GVCNnêu yêu cầu nội dung, kế hoạch hoạt động và hớng dẫn HS chuẩn bị - Cán bộ lớp họp thống nhất chơng trình và phân công + Ngời điều khiển chơng trình và ngời làm th ký. +Ngời mời đại biểu. +Lớp trởng dự thảo và trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp. +Có thể phân công một số bạn nồng cốt trong việc chuẩn bị cho hoạt động. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/ Thảo luận về truyền thống của trờng, của lớp. Năm học 2010-2011 Trang 5 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội - Ngời điều khiển chơng trình nêu câu hỏi ở mục 3 a. - Học sinh trao đổi, thảo luận theo tổ, tổ trởng ghi lại kết quả. - Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của mình . - Cả lớp thảo luận góp ý kiến. - Ngời điều khiển tổng kết. 3/ Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trờng. -Ngời điều khiển chơng trình giao nhiệm vụ cho tổ: xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ để phát huy các truyền thống của lớp, của trờng. - Học sinh trao đổi, thảo luận theo tổ, tổ trởng ghi lại kết quả. Sau đó đại diện lên báo cáo kết quả của tổ. -Lớp trởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp.Cả lớp thảo luận. -Lớp trởng tiếp thu ý kiến của các thành viên và tổng kết lại. 4/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động. GVCN nhắc nhở học sinh cố gắng thêm trong tuần tới. ******@@@@****** Giảng://2010 Tuần 4 Bình bầu hạnh kiểm tháng 9 I.Mục tiêu cần đạt - Qua tiết sinh hoạt lớp giáo viên nhận xét , đánh giá ,xếp loại hạnh kiểm của học sinh. GV chỉ rõ những u điểm và nhợc điểm của mỗi HS trong việc rèn luyện và tu dỡng bản thân. - Rèn cho học sinh ý thức phê bìnhvà tự phê bình. Từ đó HS có ý thức phấn đấu trong tu dỡng bản thân. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1 . Nội dung - Các tổ bình bầu hạnh kiểm của mỗi thành viên trong tổ, giáo viên lấý kiến của GV bộ môn xếp loịa hạnh kiểm trong tháng 9 cho từng học sinh. 2. Hình thức -Bình xét. III. Chuẩn bị hoạt động. - Danh sách thành viên trong các tổ. - Các tổ trởng chuẩn bị t liệu ghi chép u, nhợc điểm của thành viên thuộc tổ mình phụ trách. IV. Tiến hành hoạt động A . Sinh hoạt lớp * Lớp trởng đánh giá, nhận xét hoạt động chung của lớp trong tuần qua: - Trong tuần qua nề nếp của lớp vẫn đợc duy trì tốt . Không còn hiện tợng đi học muộn . - ý thức đội viên đợc phát huy . Số giờ học xếp loại tốt là 25 giờ * Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập : - Trong tuần này số bạn bị điểm kém giảm hơn so với tuần trớc . Việc chuẩn bị bài trớc khi đến lớp chu đáo hơn. - Một số bạn trong lớp phát huy tinh thần xây dựng bài : Linh,Trang ,Hồng,Th Nhiều bạn có điểm tốt 9 - 10 : Phơng, Nguyễn Thị Linh, Th * GVCN đánh giá hoạt động của lớp. Động viên các em có thành tích tốt trong học tập. Nhắc nhở lớp duy trì nề nếp. B. Bình bầu hạnh kiểm tháng 9. Năm học 2010-2011 Trang 6 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội - GVCN nhắc lại các tiêu chí xếp loại hạnh kiểm của học sinh - Mỗi thành viên trong tổ tự nhận xét u, khuyết điểm của bản thân trong tháng 9 . - Tổ trởng các tổ lấy ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong tổ và căn cứ vào quá trình rèn luyện của từng bạn để xếp loại theo đúng tiêu chí. - Sau khi có kết quả xếp loại của từng tổ giáo viên tập hợp lại và lấy ý kiến của giáo viên bộ môn về dự kiến xếp loại của lớp. - Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả xếp loại của tổ, sự theo dõi quá trình rèn luyện của học sinh và sự góp ý của giáo viên bộ môn để xếp loại học sinh trong tháng. - Giáo viên chủ nhiệm công bố kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trứơc tập thể lớp . 3. Đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 9 - Nhìn chung thực hiện tốt các hoạt động của tháng 9 theo kế hoạch của Đoàn- Đội - Tiếp tục phát huy tốt nề nếp và thực hiện tốt kế hoạch của tháng 10. Giảng://2010 Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi Tuần 1: Làm thế nào để học tốt I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: - Hiểu đợc ý nghĩa lời Bác dạy, hiểu các kinh nghiệm và phơng pháp học tập khoa học để đạt kết quả tốt nh Bác mong muốn. - Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực. - Rèn luyện và thực hành các phơng pháp học tập, cùng giúp đỡ nhau học tốt. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung - Nội dung và ý nghĩa của việc học tập tốt. - Các kinh nghiệm để học tốt các môn học - Các phơng pháp cụ thể để học tốt các môn học. b/ Hình thức hoạt động Trao đổi và thảo luận chủ đề làm thế nào để học tốt III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phơng tiện hoạt động - Các bản báo cáo kết quả học tập,phơng pháp họctập tốt do cá nhân chuẩn bị. - Phấn , bảng để cá nhân trình bày minh họa các mô hình, dụng cụ học tập liên quan. b/Về tổ chức Nhiệm vụ của GVCN: - Nội dung , yêu cầu và hình thức tổ chức hoạt động với các chủ đề làm thế nào để học tập tốt? Để giúp HS định hớng và sẳn sàng tham gia hoạt động, - Yêu cầu mỗi HS phải tham gia hoạt động: Viết bản báo về kinh nghiệm và phơng pháp học tập của mình. - Hớng dẫn HS viết báo cáo, cách lựa chọn môn học, hoặc nhóm môn học để viết báo cáo. - Qui định thời gian nộp báo cáo. Nhiệm vụ học sinh: Năm học 2010-2011 Trang 7 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội - Thực hiện các yêu cầu đợc giao. - Cùng lớp trởng tổng hợp , phân loại các vấn đề cần thảo luận. - Lựa chọn các HS điển hình để làm hạt nhân trao đổi, thảo luận. IV. Tiến hành hoạt động A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/Trao đổi, thảo luận chủ đề : Làm thế nào để học tốt? ( Tranh luận tự nhiên bằng những ý riêng của mình). - Câu hỏi VD: Làm thế nào để học tốt mon toán? Môn ngữ văn? - Lớp ta học yếu môn nào nhất? Tại sao hớng khắc phục - Đối với mỗi vấn đề đợc nêu, cả lớp thảo luận, trao đổi tóm tắt vấn đề, thảo luận và đi đến nhất trícao. - Đối với vấn đề khó, GV cố vấn thêm để đi đến thống nhất. 3/ Văn nghệ V. Kết thúc hoạt động. GV tổng kết để đa cho lớp phơng pháp học tập tốt hơn. ******@@@@****** Giảng://2010 Tuần 2 Phổ biến kế hoạch hoạt động của đội Tháng 10 I.Mục tiêu cần đạt . -Phổ biến tới học sinh kế hoạch hoạt động của Đội và nhiệm vụ của đội viên trong tháng 10. -Giáo dục các em có ý thức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đoàn -Đội giao cho. II. Nội dung và hình thức thực hiện 1.Nội dung: -Giáo viên chủ nhiệm phổ biến những nội dung hoạt động của đội trong tháng10. -Yêu cầu học sinh thực hiện nghiên túc những nhiệm vụ đợc giao. 2. Hình thức. -Thông báo, nhắc nhở thực hiện hoạt động. III. Chuẩn bị hoạt động. -Kế hoạch hoạt động của Đoàn- Đội tháng10 -Các bài hát theo qui định . IV. Tiến hành hoạt động A. Sinh hoạt lớp * Lớp trởng tiến hành sinh hoạt lớp: -Nề nếp của lớp trong tuần qua có một số chyển biến nhng còn chậm : -Vẫn còn tồn tại hiện tợng đi học muộn: Hiền - Giờ học đợc xép loại tốt nhiều. Bên cạnh đó có 1 số giờ học xếp loại Khá. Lí do : Một số bạn vô ý thức trong giờ học . * Lớp phó học tập nhận xét việc học tập của lớp trong tuần -Không còn hiện tợng cha chuẩn bị bài trớc khi đến lớp . - Một số bạn đợc điểm cao trong các môn học : Linh,Th(Toán), Văn(Giang) Năm học 2010-2011 Trang 8 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội * GVCN lớp nhận xét tình hình chung của lớp trong tuần, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt những nội qui của trờng, lớp. B. Phổ biến tới học sinh kế hoạch hoạt động của Đoàn- Đội trong tháng 10 - Nhắc nhở bàn trực nhật chuẩn bị lọ hoa, khăn trải bàn trong các buổi học chào mừng đợt hội giảng 20-11 -Phát động phong trào Kế hoạch nhỏ : Mỗi đội viên thu gom từ 2-3 Kg giấy loại ( 10-15 vỏ lon nhôm). Thời gian nộp vào sau tết Nguyên Đán. -Phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thăng Long - Hà Nội ngàn năm yêu dấu của em chào mừng ngày giải phóng Thủ Đô : +Khổ rộng 3A + Chất liệu :Gíây, lụa + Màu: Chì màu, bút dạ , màu nớc, sáp màu + Thời gian thu từ ngày 12/10 - Thực hiện phong trào Ghế đẹp bàn xinh Yêu cầu đánh sạch mặt bàn: Khối sáng làm dãy bàn ghế phía trong, khối chiều làm dãy bàn ghế phía ngoài . - Phát động thi đua vua điểm 10 mừng ngày nhà giáo Việt Nam. - Tổ chức thi cầu lông của các khối lớp vào ngày thứ 5 hàng tuần. - Hớng dẫn học sinh chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11(lớp phó văn thể chủ động chuẩn bị các tiết muc, phân công các bạn tham gia và luyện tập) V Kết thúc hoạt động + Giáo viên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các kế hoạch đã đợc phổ biến. Giảng://2010 Tuần 3 Lễ giao ớc thi đua I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: - Hiểu lời dạy của Bác, hiểu nội dung và ý nghĩa của việc giao ớc thi đua. - Có ý thức thhi đua lành mạnh, có thái độ động cơ học tập tốt. - Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hôc tập, rèn luyện, biết thực hành phơng pháp học tập tích cực. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung - Những lời dạy của Bác về học tập tốt, rèn luyện tốt. - Các chỉ tiêu về học tập, rèn luyện đạo đức của lớp, tổ , cá nhân HS. - Các biện pháp để thực hiện giao ớc thi đua. b/ Hình thức hoạt động - Các tổ, cá nhân giao ớc thi đua. - Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện. - Vui văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phơng tiện hoạt động - Th Bác Hồ gởi HS năm 45, 68 - Các bản đăng ký thi đua với nội dung . chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. - Phơng tiện trang trí. - Một vài tiết mục văn nghệ. Năm học 2010-2011 Trang 9 Hoạt động ngll lớp 8- Nguyễn Thị Nhung- THCS Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội b/Về tổ chức Nhiệm vụ của GVCN: - Nêu nội dung , yêu cầu và kế hoạch tổ chức hoạt động lễ giao ớc thi đua cho cả lớp. - Phân công, giúp đỡ cán bộ lớp và HS chuẩn bị các công việc cụ thề cho hoạt động nh: - Xây dựng các nội dung thi đuavà chỉ tiêu phấn đấu. - Xây dựng chuẩn và thang đánh giá. - Ngời điều khiển chung, ngời đieừ khiển chơng trình, ngời đièu khiển chơng trìng văn nghệ. - Trang trí kẻ tiêu đề Nhiệm vụ học sinh: - Thực hiện các yêu cầu đợc giao. - Chuẩn bị tốt các bản giao ớc thi đua cá nhân. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/ Giao ớc thi đua - Ngời điều khiển nêu thể lệ giao ớc thi đua và tổ trởng lần lợt lên trình bày bản giao ớc thi đua của tổ mình - Tóm tắt chơng trình thi dua của lớp gồm chỉ tiêu cụ thể về học tập, rèn luyện về đạo đức và đề xuất một số biện pháp thực hiện. 3/ Thảo luận - Ngời điều khiển chơng trình lần lợc nêu các chỉ tiêu phan đấu của lớp và các biện pháp thực hiện để lớp thực thảo luận. - Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận từng chỉ tiêu, từng biện pháp cụ thể và lấy biểu quyết thể hiện sự nhất trí của tập thể lớp. - Thông qua chơngtrình hành động thi đua của lớp. 4/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động. GVCN lớp nhắc nhở lớp tiếp tục cố gắng hợn trong tuần tới ******@@@@****** Giảng: //2010 Tuần 4 Bình bầu hạnh kiểm tháng 10 I.Mục tiêu cần đạt - Qua tiết sinh hoạt lớp giáo viên nhận xét , đánh giá ,xếp loại hạnh kiểm của học sinh. GV chỉ rõ những u điểm và nhợc điểm của mỗi HS trong việc rèn luyện và tu dỡng bản thân. - Rèn cho học sinh ý thức phê bìnhvà tự phê bình. Từ đó HS có ý thức phấn đấu trong tu dỡng bản thân. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1 . Nội dung Năm học 2010-2011 Trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: HDNGLL8dowladungngay, HDNGLL8dowladungngay, HDNGLL8dowladungngay