Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản (T1)

9 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

Hoài Thương Hoài Thương Hoài Thương    !!"#$% Hoài Thương & ' #()(%* +, # & /010+2345"#10365 Hoài Thương 789$ #:;(+,<9: 8$#=>!?(:@: #$ ABC9: Hoài Thương Hoài Thương D(:1<"!+B =0$E#$F G !FHF9: Hoài Thương Đèn sáng khi có dòng điện chạy qua một mạch kín từ cực dương của pin, qua bóng đèn đến cực âm của pin. Ghi nhớ: Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản Hoài Thương . Thương Đèn sáng khi có dòng điện chạy qua một mạch kín từ cực dương của pin, qua bóng đèn đến cực âm của pin. Ghi nhớ: Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản Hoài Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản (T1), Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản (T1), Khoa học: Lắp mạch điện đơn giản (T1)