Tiet 68 KT Số Học 6

2 136 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

KIỂM TRA MÔN: SỐ HỌC Thời gian: 45’ Họ và tên HS: …………………………………………………. Lớp: …………. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng nhất Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. B. Hai số nguyên đối nhau thì bằng nhau C. Tập hợp số nguyên bao gồm tập hợp số nguyên âm và tập hợp số tự nhiên. D. Tổng của hai số nguyên trái dấu là số nguyên âm Câu 2: Tập hợp nào sau đây là tập ước của 4? A. {-1; -2; -4; 1; 2; 4} B. {1; 2; 4} C. {-1; -2; -4; 0; 1; 2; 4} D. {-1; -2; -4} Câu 3: Kết luận nào sau đây là đúng? A. 3− =-3 B. 0 =0 C. –(-2)=-2 D. 2− -2=-4   A. N ⊂ Z B. -8 ∈ N C. 5 ∈ Z D. -2 ∈ Z Câu 5: Giá tri của biểu thức: 2010-(2011+2010) là? A. 2011 B. -2011 C. -2010 D. 2010  !" A. (-21).(-11) = 231 C. 27.2 = 54 D. (-7).9 = - 63 D. (-33).(-6) = - 198 #$%&'()* 4 +, A. -8 B. 8 C. -16 D. 16 Câu 8: Tích nào sau đây nhỏ hơn 0? A. (-3) 2 .(-2011) 3 B. (-2).(-120).(-13).(-1) C. (-2) 3 .(-1) D. (-1) 2 .(-5).0 Câu 9 -+./01+%&2 - ( 9 – 1 + 3)23 A) 2 - 9 + 1 - 3 C) 2 - 9 + 1 +3 B) 2 + 9 – 1 -3 D) 2 - 9 - 1 – 3 Câu 10: a = 4 thì a bằng: A. a = 2 B. a = - 4 C. a = - 4 hoặc a = 4 D. a = 4 Câu11: Sự sắp xếp nào sau đây là sắp xếp tăng dần? A. -2; -30; -45; 0; 1; 15; 40 C. -45; -30; -2; 40; 15; 1; 0 B. -45; -30; -2; 0; 1; 15; 40 D. -45; 40; -30; 15; 0; 1; -2 Câu 12:3 30425678 A. {1; 3} B. {1; - 1; 3; -3} C. {0; -1; 1; -3; 3} D. {0; 1; 3} PHẦN TỰ LUẬN: (7đ) 9 (2,5 điểm)Tính : a, 136-(100+136) + 12.(-15)+(-13).15 b, (-3) 2 .4-5.(-7)+6 2 :(-9) ) (3 điểm) Tìm x ∈ Z biết : a, -x + 2 3 = - 20 b) |x - 2 4 |.7 3 = 2.7 4 . c) 570)100( )3()2()1( =++++++++ xxxx 1 ĐỀ 2 Câu 3: Tìm các số nguyên x sao cho 6x + 17 chia hết cho x + 2. BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2 . hai số nguyên âm là một số nguyên âm. B. Hai số nguyên đối nhau thì bằng nhau C. Tập hợp số nguyên bao gồm tập hợp số nguyên âm và tập hợp số tự nhiên. D. Tổng của hai số nguyên trái dấu là số. !" A. (-21).(-11) = 231 C. 27.2 = 54 D. (-7).9 = - 63 D. (-33).( -6) = - 198 #$%&'()* 4 +, A. -8 B. 8 C. - 16 D. 16 Câu 8: Tích nào sau đây nhỏ hơn 0? A. (-3) 2 .(-2011) 3 B 30425 6 78 A. {1; 3} B. {1; - 1; 3; -3} C. {0; -1; 1; -3; 3} D. {0; 1; 3} PHẦN TỰ LUẬN: (7đ) 9 (2,5 điểm)Tính : a, 1 36- (100+1 36) + 12.(-15)+(-13).15 b, (-3) 2 .4-5.(-7) +6 2 :(-9) )
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 68 KT Số Học 6, Tiet 68 KT Số Học 6, Tiet 68 KT Số Học 6