LTVC tuan 24

20 273 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

vÒ dù giê líp 2A LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ngöõ vÒ loµi thó. DÊu chÊm, dÊu phÈy Bài 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh d ới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó: tinh ranh hiền lành nhút nhát tò mò nhanh nhẹn 1 3 4 5 6 Cáo Gấu Thỏ Sóc Nai Hổ (cọp) dửừ tụùn tò mò, nhút nhát, dửừ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn 2 D tînữ HiÒn lµnh Tinh ranh KÓ tªn mét sè loµi thó rõng kh¸c mµ em biÕt ! KÓ tªn mét sè loµi thó rõng kh¸c mµ em biÕt ! Ngùa v»n Tª gi¸c lợn lòi
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC tuan 24, LTVC tuan 24, LTVC tuan 24