ĐỀ THI HSG LỚP 5 GIỮA KÌ II

5 283 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG GIỮA KÌ II Môn: Toán - Lớp 5. Năm học: 2010 -2011 Bài 1 a) Tìm x, biết 104,5 × x - 14,1 × x + 9,6 × x = 25 X x(104,5 - 14,1 + 9,6) = 25 X x 100 =25 X = 0,25 b) Tính nhanh 202020102011 200020102009 −× +× = T Mẫu số = 2011 x 2010 - 2020 = 2010 x( 2009 + 2) - 2020 = 2010 x 2009 + 2010 x 2 - 2020 = 2010 x 2009 + 2000 = Tử số Vậy T = 1 Bài 2 Tổng của hai số là 128. Tỉ số của hai số đó bằng 0,28. Tìm hai số đó. Tỉ số = 0,28 = 100 28 = 25 7 Nếu coi số thứ nhất có 7 phần thì số thứ hai có 25 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: 7+ 25 = 32( phần) Số thứ nhất là: 128 : 32 x 7 = 28 Số thứ hai là: 128 – 28 = 100 Bài 3 a) Tìm số abc , biết abc chia hết cho 5 và 9, a = b + 1. Vì abc chia hết cho 5 nên c = 0 hoặc 5. Nếu c = 0 thì: ab0 chia hết cho 9, Suy ra a + b = 9. Vậy số cần tìm là 450. Nếu c = 5 thì ab5 chia hết cho 9, suy ra a + b = 4 hoặc a + b = 13 Khi a + b = 4 thì không có số nào thoả mãn a = b + 1 Khi a + b = 13 thì Số thoả mãn là: 675 Vậy các số thoả mãn đề bài là: 450 và 675 b) Hiệu của hai số là 1,3. Nếu tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 104,1. Tìm hai số đó ? Bốn lần số bị trừ là: 104,1 – 1,3 = 102,8 Số bị trừ là: 102,8 : 4 = 25,7 Số trừ là: 25,7 – 1,3 = 24,4 Bài 4 Hai nhóm công nhân cùng làm một đoạn đường AB. Trong 3 ngày làm chung, cả hai nhóm làm được 117,3 m. Hỏi đoạn đường AB dài bao nhiêu mét, biết rằng nếu làm riêng thì nhóm I làm trong 10 ngày, nhóm II làm trong 7 ngày mới xong đoạn đường đó. Nhóm I làm một mình trong 1 ngày làm được 10 1 đoạn đường AB. Nhóm II làm một mình trong 1 ngày làm được 7 1 đoạn đường AB. Cả hai nhóm cùng làm trong 3 ngày làm được là: ( 10 1 + 7 1 ) x 3 = 70 51 (đoạn đường AB) Vậy đoạn đường AB dài là: 117,3 : 51 x 70 = 161(m) Bài 5 Cho tam giác ABC có diện tích bằng 120,9 m 2 . M là trung điểm của AB. N là điểm nằm trên cạnh AC, sao cho AN = 2× NC. a) Tính diện tích tam giác AMN. b) MN cắt BC tại I. So sánh CB và CI. ĐÁP ÁN Bài 1: (1đ)a)104,5 × x - 14,1 × x + 9,6 × x = 25 X x(104,5 - 14,1 + 9,6) = 25 X x 100 =25 X = 0,25 b) Tính nhanh 202020102011 200020102009 −× +× = T Mẫu số = 2011 x 2010 - 2020 = 2010 x( 2009 + 2) - 2020 = 2010 x 2009 + 2010 x 2 - 2020 = 2010 x 2009 + 2000 = Tử số Vậy T = 1 Bài 2 Tỉ số = 0,28 = 100 28 = 25 7 Nếu coi số thứ nhất có 7 phần thì số thứ hai có 25 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: 7+ 25 = 32( phần) Số thứ nhất là: 128 : 32 x 7 = 28 Số thứ hai là: 128 – 28 = 100 Bài 3 a) Tìm số abc , biết abc chia hết cho 5 và 9, a = b + 1. Vì abc chia hết cho 5 nên c = 0 hoặc 5. Nếu c = 0 thì: ab0 chia hết cho 9, Suy ra a + b = 9. Vậy số cần tìm là 450 Số bị trừ là: 102,8 : 4 = 25,7 Số trừ là: 25,7 – 1,3 = 24,4 Bài 4 Nhóm I làm một mình trong 1 ngày làm được 10 1 đoạn đường AB. Nhóm II làm một mình trong 1 ngày làm được 7 1 đoạn đường AB. Cả hai nhóm cùng làm trong 3 ngày làm được là: (1/7 + 1/10) x 3 = 51/70 ( đoạn đường AB) Vậy đoạn đường AB dài là: 117,3 : 51 x 70 = 161(m) Bài 5: A a)Din tớch tam giỏc AMC = 120,9 : 2 = 60,45 m 2 Din tớch tam giỏc AMN = 60,45 : 3 x 2 = 40,30m 2 b) Din tớch tam giỏc BNC = 1/3 tam giỏc ABC( vỡ cựng chiu cao h t nh B v ỏy CN = 1/3 ỏy AC) Din tớch tam giỏc AMN = 1/3 din tớch tam giỏc ABC( vỡ 40,30 : 120,9 = 1/3) Suy ra din tớch tam giỏc MNB = 1/3 tam giỏc ABC. Xột trong tam giỏc MBI: - Din tớch tam giỏc MBI = 1/2 tam giỏc ABC( vỡ cựng chung chiu cao h t nh C v ỏy BM = 1/2 AB) - Xột tam giỏc BMC v BNC: Chung ỏy BC, do Din tớch tam giỏc BMC/ din tớch tam giỏc NBC= 2/3.Suy ra chiu cao h t nh M xung BC = 2/3 chiu cao h t nh N xung ỏy BC.) - Xột tam giỏc MBI v tam giỏc NBI: chung ỏy BI, chiu cao h xung ỏy BI = 2/3. suy ra din tớch tam giỏc BNI = 2/3 din tớch tam giỏc MBI. Hay din tớch tam giỏc MBN = 1/3 tam giỏc MBI = 1/2 tam giỏc NBC. m din tớch tam giỏc MBN = NBC = 1/3 ABC. suy ra din tớch tam giỏc NBC = NCI. Suy ra ỏy CB = CI( vỡ chung chiu cao h t nh N) THI KHO ST CHT LNG HSG GIA Kè II Mụn: Ting Vit - Lp 5. Nm hc: 2010 -2011 Bài 1: (3 điểm) Căn cứ vào nghĩa của các từ, hãy phân biệt các từ dới đây thành 4 nhóm từ cùng nghĩa, gần nghĩa: Tổ quốc, thơng yêu, kính yêu, non sông, đất nớc, thanh bạch, anh hùng, gan dạ, yêu thơng, giang sơn, anh dũng, thanh đạm, xứ sở, yêu mến, dũng cảm, non nớc, quý mến, thanh cao, can đảm, quê hơng. Bài 2: (3 điểm) Cho các từ sau: núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vờn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn đánh đập. Hãy sắp xếp các từ trên thành các nhóm, theo 2 cách: a) Dựa vào cấu tạo (từ đơn, từ láy, từ ghép) b) Dựa vào từ loại (Danh từ, động từ, tính từ) Bài 3: (3 điểm) Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau: a. Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đờng bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. b. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét. c. ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm. Bài 4: (4 điểm) Trong bài Việt Nam thân yêu (Tiếng Việt 4 tập một), Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: "Việt Nam đất nớc ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn, Mây mờ che đỉnh Trờng sơn sớm chiều." Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận đợc những điều gì về đất nớc Việt Nam ? Bài 5: (6điểm) Hãy tả một ngời thân trong gia đình mà em luôn gần gũi và quý mến. đáp án Bài 1: (3điểm) (Mỗi nhóm cho 0,75 điểm) a. Tổ quốc, non sông, đất nớc, giang sơn, xứ sở, non nớc, quê hơng; b. thơng yêu, kính yêu, yêu thơng, yêu mến, quý mến; c. anh hùng, anh dũng, dũng cảm, gan dạ, can đảm; d. thanh bạch, thanh đạm, thanh cao; Bài 2: (3 điểm) Sắp xếp các từ trên thành các nhóm, theo 2 cách: a) Dựa vào cấu tạo (từ đơn, từ láy, từ ghép) + Từ đơn: vờn, ngọt, ăn; + Từ ghép: núi đồi, thành phố, đánh đập; + Từ láy: rực rỡ, chen chúc, dịu dàng. b) Dựa vào từ loại (Danh từ, động từ, tính từ) + Danh từ: núi đồi, thành phố, vờn; + Động từ: chen chúc, đánh đập, ăn; + Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, ngọt. Bài 3: (3 điểm) Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau: a.Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đ ờng bay của giặc ,/ mọc lên/ TN VN những bông hoa tím. CN b. Cái hình ảnh trong tôi về cô, /đến bây giờ, /vẫn còn rõ nét.(138) CN TN VN c. ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, /dì tôi /lại mua cho vài cái bánh rợm. TN1 TN2 CN VN Bài 4: (4điểm) * Học sinh nêu rõ những ý cảm nhận đợc qua đoạn thơ: - Đất nớc Việt Nam thật giàu đẹp và đáng yêu, thể hiện qua những hình ảnh: biển lúa rộng mênh mông (hứa hẹn sự ấm no), cánh cò bay lả rập rờn (gợi nét giản dị, đáng yêu). - Đất nớc Việt Nam thật đáng tự hào với cảnh hùng vĩ mà nên thơ, thể hiện qua hình ảnh đỉnh Trờng Sơn cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Bài 5: (6điểm) Học sinh viết đợc đúng thể loại bài văn miêu tả (kiểu bài tả ng- ời). nội dung rõ ràng, nêu đợc những ý cơ bản sau: - Đặc điểm nổi bật về hình dáng và tính tình của ngời thân trong gia đình (chú ý những nét gây ấn tợng sâu sắc đối với em, thể hiện mối quan hệ thân thiết đối với em ). - Bộc lộ đợc tình cảm gắn bó, yêu thơng và quý mến đối với ngời thân. - M b i: (1 im) - Thõn b i: (4 im). - Kt b i: (1 im). * Diễn đạt rõ ý, dùng từ đúng, đặt câu không sai ngữ pháp, viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ. (1 điểm) . ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG GIỮA KÌ II Môn: Toán - Lớp 5. Năm học: 2010 -2011 Bài 1 a) Tìm x, biết 104 ,5 × x - 14,1 × x + 9,6 × x = 25 X x(104 ,5 - 14,1 + 9,6) = 25 X x 100 = 25 X = 0, 25 . biết abc chia hết cho 5 và 9, a = b + 1. Vì abc chia hết cho 5 nên c = 0 hoặc 5. Nếu c = 0 thì: ab0 chia hết cho 9, Suy ra a + b = 9. Vậy số cần tìm là 450 . Nếu c = 5 thì ab5 chia hết cho 9, suy. BC tại I. So sánh CB và CI. ĐÁP ÁN Bài 1: (1đ)a)104 ,5 × x - 14,1 × x + 9,6 × x = 25 X x(104 ,5 - 14,1 + 9,6) = 25 X x 100 = 25 X = 0, 25 b) Tính nhanh 202020102011 200020102009 −× +× = T Mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HSG LỚP 5 GIỮA KÌ II, ĐỀ THI HSG LỚP 5 GIỮA KÌ II, ĐỀ THI HSG LỚP 5 GIỮA KÌ II