Chỉ tiêu KT-XH Việt Nam năm 2011

2 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

Các chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2011 1) Các chỉ tiêu kinh tế: - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7-7,5% so với năm 2010. - Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2010. Nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu. - Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 40% GDP. - Chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%. 2) Các chỉ tiêu xã hội: - Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 6,5%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 10%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 16,5%. - Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2ọ. - Tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài. - Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%. - 4% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới. - Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 17,3%. - Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 21 giường (không bao gồm giường bệnh của trạm y tế cấp xã). - Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người: 19m2. 3) Các chỉ tiêu môi trường: - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 86%. - Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 78%. - Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 69%. - Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 82%. - Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 55%. - Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 83% - Tỷ lệ che phủ rừng: 40%. Nguồn: Nghị quyết số 51/2010/QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, được Quốc hội khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 8-11-2010, 7 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 (InfoTV) - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô là nhóm giải pháp được đặt lên hàng đầu. Trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Việt Nam đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7-7,5%, chỉ số tăng giá tiêu dùng tăng không quá 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2010, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, bội chi ngân sách nhà nước được đặt mục tiêu kiềm chế ở mức khoảng 5,35% GDP, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 40% GDP Trong Nghị quyết số 02 do Thủ tướng ký ban hành ngày 9/1, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện triệt để 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhóm giải pháp được đặt lên hàng đầu. Để kiểm soát lạm phát, giữ ổn định thị trường, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng và đảm bảo lãi suất ở mức hợp lý. Pháp luật về quản lý giá cũng cần hoàn thiện, bổ sung. Thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp quản lý cụ thể để thực hiện đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết bằng đồng Việt Nam. Nhằm mục tiêu kiểm soát nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan xác định các sản phẩm, ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế cạnh tranh để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Khâu kiểm định chất lượng hàng xuất khẩu cũng được yêu cầu coi trọng. Ngay trong quý I, các bộ ngành liên quan phải xây dựng và trình Chính phủ chương trình hành động quốc gia về phát triển sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, đảm bảo chất lượng và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, cũng sẽ có cơ chế khuyến khích người Việt Nam sử dụng hàng sản xuất trong nước. Duy trì bảo đảm ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng cũng là một mục tiêu quan trọng. Ngoài nhiệm vụ cầu kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng ở mức hợp lý, Ngân hàng Nhà nước còn được yêu cầu có biện pháp điều tiết hợp lý nhằm giảm mặt bằng lãi suất kinh doanh, một mặt vừa đảm bảo ổn định vĩ mô, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Liên quan tới thị trường vàng, ngoại tệ, Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ trái pháp luật. Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng này, người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan và các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể của từng Bộ, cơ quan, địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội thông qua; đồng thời xây dựng khung theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Trong năm 2010, tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 6,78%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5%; nhập siêu giảm mạnh, bằng 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển tăng 17,1% so với năm 2009, bằng khoảng 41,9% GDP. 7 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 2011 Thứ nhất, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cụ thể là phải kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định thị trường; kiểm soát nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; duy trì bảo đảm ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; tăng cường kỷ luật tài chính, phấn đấu giảm bội chi ngân sách, bảo đảm dư nợ Chính phủ, nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, một số giải pháp cụ thể như phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng; đẩy mạnh cải cách nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Thứ ba, triển khai quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. Thứ tư, đảm bảo an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thứ năm, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng. Thứ bảy, tăng cường quốc phòng, an ninh , bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. . Các chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2011 1) Các chỉ tiêu kinh tế: - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7-7,5% so với năm 2010. - Tổng. - xã hội 10 năm 2011- 2020, Việt Nam đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7-7,5%, chỉ số tăng giá tiêu dùng tăng không quá 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2010, nhập. toán ngân sách nhà nước năm 2011, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô là nhóm giải pháp được đặt lên hàng đầu. Trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và Chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ tiêu KT-XH Việt Nam năm 2011, Chỉ tiêu KT-XH Việt Nam năm 2011, Chỉ tiêu KT-XH Việt Nam năm 2011

Từ khóa liên quan