GIÁO ÁN KHOA HỌC 4

42 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 Tn 1 Thø ngµy th¸ng n¨m 20 KHOA HỌC Con ngêi cÇn g× ®Ĩ sèng I. Mơc tiªu: Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng: - Nªu ®ỵc nh÷ng u tè mµ con ngêi còng nh sinh vËt kh¸c cÇn ®Ĩ duy tr× sù sèng cđa m×nh. - KĨ ra mét sè ®iỊu kiƯn vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ chØ con ngêi míi cÇn trong cc sèng. II. §å dïng d¹y häc: - H×nh trong s¸ch gi¸o khoa - PhiÕu häc tËp III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng 1: §éng n·o - GV nªu: LiƯt kª tÊt c¶ nh÷ng g× mµ cã cho cc sèng cđa m×nh? Bíc 1: KĨ ra nh÷ng thø mµ c¸c em cÇn dïng hµng ngµy ®Ĩ duy tr× sù sèng cđa m×nh - Gi¸o viªn ghi c¸c ý kiÕn lªn b¶ng. Bíc 2: Gi¸o viªn tãm t¾t Nh÷ng ®iỊu kiƯn cÇn ®Ĩ con ngêi sèng vµ ph¸t triĨn lµ: - §iỊu kiƯn vËt chÊt nh: thøc ¨n, níc ng, qn ¸o, nhµ cưa - §iỊu kiƯn tinh thÇn, v¨n ho¸, x· héi nh: t×nh c¶m gia ®×nh, b¹n bÌ, lµng xãm Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc víi phiÕu häc tËp vµ sgk. Ph©n biƯt ®ỵc nh÷ng u tè mµ con ngêi còng nh sinh vËt kh¸c cÇn ®Ĩ duy tr× sù sèng cđa m×nh v¬Ý nh÷ng y tè mµ chØ con ngêi míi cÇn? Bíc 1: Lµm viƯc víi phiÕu häc tËp theo nhãm. - GV ph¸t phiÕu vµ híng dÉn häc sinh. Bíc 2: Ch÷a bµi tËp - Häc sinh lÇn lỵt kĨ ra. - C¸c nhãm th¶o ln vµ ®¸nh dÊu vµo c¸c cét t¬ng øng. - D¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, nhãm kh¸c bỉ sung. Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 Bíc 3: Th¶o ln c¶ líp GV yªu cÇu HS më sgk vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh mäi sinh vËt kh¸c, con ngêi cÇn g× ®Ĩ duy tr× sù sèng cđa m×nh? H¬n h¼n nh÷ng sinh vËt kh¸c, cc sèng cđa con ngêi cÇn nh÷ng g×? - Gi¸o viªn kÕt ln. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i cc hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c. Bíc 1: Tỉ chøc GV chia líp thµnh nhãm nhá, ph¸t cho mçi nhãm 20 tÊm phiÕu. Bíc 2: Híng dÉn c¸ch ch¬i vµ ch¬i - Yªu cÇu mçi nhãm chän ra 10 thø ®ỵc vÏ trong 20 phiÕu mµ c¸c em cÇn ph¶i mang theo khi ®Õn hµnh tinh kh¸c. - TiÕp theo cÇn chän 6 thø cÇn thiÕt h¬n. Bíc 3: Th¶o ln C¸c nhãm so s¸nh kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i lùa chän nh vËy. Cđng cè, dỈn dß: Häc sinh nh¾c l¹i kÕt ln ë b¶ng. NhËn xÐt tiÕt häc vµ dỈn chn bÞ bµitiÕt sau. - C¶ líp th¶o ln vµ tr¶ lêi. - C¸c nhãm nhËn phiÕu - C¸c nhãm th¶o ln vµ chän. - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy KHOA HỌC Trao ®ỉi chÊt ë ngêi I. mơc tiªu: Dau bµi häc häc sinh biÕt: - KĨ ra nh÷ng g× hµng ngµy c¬ thĨ ngêi lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. - Nªu ®ỵc thÕ nß lµ qu¸ tr×nh trao ®ỉi chÊt . - ViÕt hc vÏ s¬ ®å trao ®ỉi chÊt gi÷a c¬ thĨ ngêi víi m«i trêng. II. ®å dïng d¹y- häc: - H×nh trong SGK III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1) Bµi cò: Nªu nh÷ng u cÇn cho sù sèng cđa con ngêi, ®éng, thùc vËt? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. 2) Bµi míi: Giíi thiªu, ghi mơc bµi. - HS nªu. - HS kh¸c nhËn xÐt Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 2 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 Ho¹t ®éng 1: T×m hĨu vỊ ST§C ë ngêi. - KĨ ra ng÷ng g× hµng ngµy c¬ thĨ ngêi lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. - Nªu ®ỵc thÕ nµo lµ qu¸ tr×nh tao ®ỉi chÊt. - Gv giao nhiƯm vơ theo cỈp - Hái: Trao ®ỉi chÊt lµ g×? Nªu vai trß cđa ST§C ngêi, thùc vËt. - GV kÕt ln. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh viÕt hc vÏ s¬ ®å vỊ T§C gi÷a c¬ thĨ ngêi víi m«i trêng. - Cho HS tr×nh bµy mét c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vỊ sù trao ®ỉi chÊt gi÷a c¬ thĨ ng¬i víi m«i trêng. - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln. 3) Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt chung giê häc, - DỈn häc bµi vµ chn bÞ bµi sau. - Häc sinh quan s¸t vµ th¶o ln theo cỈp. - HS ®¹i diƯn lÇn lỵt tõng nhãm lªn tr×nh bµy. - HS ®äc mơc b¹n cÇn biÕt. Tr¶ lêi c©u hái. - HS tù lµm . - HS lµm viƯc c¸ nh©n. - Tõng c¸c nh©n tr×nh bµySP cđa m×nh. - HS kh¸c nghe cã thĨ hái hc nªu nhËn xÐt. - HS tù häc TUẦN 2 KHOA HỌC Trao ®ỉi chÊt ë ngêi (tiÕp theo) I. mơc tiªu: - Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết. - Biết được nếu 1 trong các cớ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết. II. ®å dïng d¹y- häc: - PhiÕu bµi tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1) Bµi cò: VÏ s¬ ®å sù T§C gi÷a c¬ thĨ ng- êi víi m«i trêng? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. 2) Bµi míi: Giíi thiƯu, ghi mơc bµi. Ho¹t ®éng 1: X¸ ®Þnh nh÷ng c¬ quan trùc tiÕp tham gia vµo QTT§C ë ngêi. - GV ph¸t phiÕu häc tËp. - GV ch÷a bµi. - Hái: H·y nªu lªn nh÷ng biĨu m«i trêng? - KĨ tªn c¸c c¬ quan thùc hiƯnqu¸ tr×nh ®ã? - 1HS lªn b¶ng vÏ. - C¶ líp vÏ vµo giÊy nh¸p. - Häc sinh th¶o ln theo nhãm. - HS ®¹i diƯn lÇn lỵt tõng nhãm lªn tr×nh bµy. - HS th¶o ln líp tr¶ lêi c©u hái. Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - Nªu vai trß cđa c¬ quan tn hoµn trong viƯc thùc hiƯn qu¸ tr×nh trao ®ỉi chÊt diƠn ra ë bªn trong c¬ thĨ? - GV kÕt ln. Ho¹t ®éng 2:T×m hiĨu mèi quan hƯ gi÷a c¸c c¬ quan trong viƯc thùc hiƯn ST§C ë ngêi. - GV yªu cÇu xem s¬ ®å T9,H5 t×m ra c¸c tõ cßn thiÕu cÇn bỉ sung vµo s¬ ®å, tr×nh bµy mèi quan hƯ gi÷a c¸c c¬ quan TH, HH, TH, BT trong qu¸ tr×nh trao ®ỉi chÊt. - GV kÕt ln : nhÊn m¹nh mơc B¹n cÇn biÕt 3) Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt chung giê häc, - DỈn häc bµi vµ chn bÞ bµi sau. - HS quan s¸t H5 SGK th¶o ln theo cỈp. - HS ®ỉi chÐo nhau ®Ĩ kiĨm tra. - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o ln - HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt. - HS tù häc KHOA HỌC C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n Vai trß cđa chÊt dinh dìng I. mơc tiªu: - Kể tên các chất dinh dưỡng có trong thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta- min, chất khoáng. - Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất bột đường: gạo, bánh mì, khoai, sắn, ngô,… - Nêu đước vai trò của chất bột đường đối với cơ thể: cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể. II. ®å dïng d¹y- häc: - H×nh trong SGK, phiÕu BT III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1) Bµi cò: Nh÷ng c¬ quan nµo trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®ỉi chÊt ë ngêi? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. 2) Bµi míi: Giíi thiªu, ghi mơc bµi. Ho¹t ®éng 1: TËp ph©n lo¹i thøc ¨n - GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o ln theo c©u hái trong SGK. - GV theo dâi , kÕt ln,ghi tãm t¾t ë b¶ng Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu vai trß cđa chÊt bét ®- êng. - GV cho HS lµm viƯc theo cỈp. - HS nªu tr¶ lêi. - HS kh¸c nhËn xÐt - Häc sinh më SGK th¶o ln tr¶ lêi c©u hái3. - HS th¶o ln nhãm ghi kÕt qu¶ . - HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - Tõng cỈp trao ®ỉi, ®äc SGK nªu tªn thøc ¨n chøa nhiỊu chÊt bét ®- Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 4 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - Nh÷ng thøc ¨n cã nhiỊu chÊt bét ®êng? - Thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng mµ em biÕt? - Nªu vai trß cđa nhãm chÊt bét ®êng? - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln. Ho¹t ®éng 3: X¸c ®Þnh ngn gèc cđa c¸c thøc ¨n chøa nhiỊu chÊt bét ®êng. - GV ph¸t phiÕu häc tËp yªu cÇu HS ®äc vµ th¶o ln ®Ĩ hoµn thµnh bµi tËp. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cđa nhãm 3) Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt chung giê häc, - DỈn häc bµi vµ chn bÞ bµi sau. êng cã trong hinh T11 SGK - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái. nhËn xÐt. - C¸c nhãm th¶o ln ®iỊn kÕt qu¶ vµo phiÕu - §¹i diƯn tr×nh bµy tríc líp. - HS tù häc TUẦN 3 KHOA HỌC Vai trß cđa chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo I. mơc tiªu: - Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm (thòt, cá, trứng, tôm, cua, ), chất béo (mỡ, dầu, bơ, ). - Nêu được vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể : + Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể. + Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A, D, E, K II. ®å dïng d¹y- häc: - PhiÕu bµi tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1) Bµi cò: Hái: Ngêi ta thêng cã mÊy c¸ch ®Ĩ ph©n lo¹i thøc ¨n? §ã lµ nh÷ng c¸ch nµo? Nhãm thøc ¨n nµo chøa nhiỊu chÊt bét ®êng? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. 2) Bµi míi: Giíi thiƯu, ghi mơc bµi. Ho¹t ®éng 1: Nh÷ng thøc ¨n nµo chøa nhiỊu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo? - Quan s¸t h×nh T12,13 tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng thøc ¨n nµo chøa nhiỊu chÊt ®¹m, nh÷ng thøc ¨n nµo chøa nhiỊu chÊt bÐo? - GV nhËn xÐt bỉ sung. Ho¹t ®éng 2: Vai trß cđa nhãm thøc ¨n cã chøa nhiỊu chÊt ®¹m, chÊt bÐo. - 1HS tr¶ - C¶ líp theo dâi. - Häc sinh th¶o ln theo cỈp ®«i. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - C¶ líp nhËn xÐt. Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - Hái: Khi ¨n c¬m víi thÞt, c¸, gµ c¶m thÊy thÕ nµo? Khi ¨n víi rau c¶m thÊy thÕ nµo? - GV kÕt ln : nhÊn m¹nh mơc B¹n cÇn biÕt Ho¹t ®éng 3: X¸c ®Þnh ngn gèc cđa c¸c lo¹i thøc ¨n chøa nhiỊu chÊt ®¹m , chÊt bÐo. - Gvph¸t phiÕu BT, yªu cÇu HS hoµn thµnh. - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln. 3) Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt chung giê häc, - DỈn häc thc mơc b¹n cÇn biÕt. - HS tr¶ lêi. - yªu cÇu HS ®äc mơc b¹n cÇn biÕt. - Th¶o ln nhãm 4, c¸c nhãm ®iỊn kÕt qu¶ vµo phiÕu BT. - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - HS tù häc KHOA HỌC VAI TRÒ CỦA VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ I-MỤC TIÊU: - Kể tên những thức ăn chứa nhiều vi-ta-min (cà rốt, lòng đỏ trứng, các loại rau, ), chất khoáng (thòt, cá, trứng, các loại rau có lá màu xanh thẫm, ). - Nêu được vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ đối với cơ thể : + vi-ta-min rất cần cho cơ thể, nếu thiếu cơ thể sẽ bò bệnh. + Chất khoáng tham gia xây dựng cơ thể, tạo men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống, nếu thiếu cơ thể sẽ bò bệnh. + Chất xơ không có giá trò dinh dưỡng nhưng rất cần để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá. III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A- ỔN ĐỊNH LỚP: 1’ B- KIỂM TRA BÀI CỦ: 5’ -Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra bài cũ. +Em hãy cho biết những loại thức ăn nào chứa nhiều chất đạm và vai trò của chúng. +Chất béo có vai trò gì? Kể tên một số loại thức ăn có chứa nhiều chất béo? +Thức ăn chứa chất đạm và chất béo có nguồn gốc từ đâu? -Nhận xét cho điểm HS. C- BÀI MỚI: 29’ a)Giới thiệu bài: +Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bò đồ dùng học tập mà giáo viên yêu cầu từ tiết trước. -GV đưa các loại rau, quả thật mà mình đã chuẩn bò cho HS quan sát và hỏi: Tên của các loại thức ăn này -3HS trả lời câu hỏi. +Các tổ trưởng báo cáo… -Quan sát các loại rau, quả mà GV đưa ra. Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 6 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 là gì? Khi ăn chúng em có cảm giác thế nào ? -GV giới thiệu: Đây là các loại thức ăn hằng ngày của chúng ta. Nhưng chúng thuộc nhóm thức ăn nào và có vai trò gì? Các em cùng học bài hôm nay để biết điều đó? -GV ghi tựa bài lên bảng. b)Tìm hiểu bài: HOẠT ĐỘNG 1 NHỮNG LOẠI THỨC ĂN CHỨA NHIỀU VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ +Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn quan sát các hình minh hoạ ở trang 14,15 SGK và nói cho nhau biết tên các thưc ăn có chứa nhiều chất khoáng và chất xơ. -Gợi ý HS có thể hỏi: Bạn thích ăn những món ăn nào chế biến từ thức ăn đó? +Yêu cầu HS đổi vai để cả hai cùng được hoạt động. +Gọi 2 đến 3 cặp HS thực hiện hỏi trước lớp. +Nhận xét, tuyên dương, những nhóm nói tốt. +Em hãy kể tên những thức ăn chứa nhiều vi-ta-min chất khoáng và chất xơ ? +GV ghi nhanh tên những loại thức ăn đó lên bảng. -GV giảng thêm: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường như: sắn, khoai lang, khoai tây…cũng chứa nhiều chất xơ. -GV chuyển hoạt động: Để biết được vai trò của mỗi +2 HS gọi tên thức ăn và nêu cảm giác của mình khi ăn loại thức ăn đó. -Lắng nghe. -HS đọc lại tựa bài. -2 HS cùng bàn thảo luận. -HS1: Hình minh hoạ này vẽ loại thức ăn gì? -HS2:Hình minh hoạ này vẽ quả chuối. HS1: Bạn thúch ăn những món nào chế biến từ chuối? Vì sao? HS2: Tớ thích ăn chuối chín, chuối nấu ốc, chuối xào…vì nó rất ngon và bổ. -HS đổi vai: HS 2 hỏi HS 1 trả lời. +2 đến 3 cặp HS thực hiện. -HS nối tiếp trả lời, mỗi HS chỉ kể 1 đến 2 loại thức ăn. -Các thức ăn có nhiều chất vi- ta-min và chất khoáng: Sữa, pho mát, giăm bông, trứng, xúc xích, chuối, cam, gạo, ngô, ốc, cua, cà chua, đu đủ, thòt gà, trứng, cà rốt, cá, tôm, chanh, dầu ăn, dưa hấu… -Các thức ăn có chứa nhiều chất xơ, là: Bắp cải, rau diếp, hành, cà rốt, súp lơ, đỗ quả, rau ngót, rau cải, mướp, đậu đũa, rau muống…… Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 7 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 loại thức ăn chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài ! HOẠT ĐỘNG 2 VAI TRÒ CỦA VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ +GV chia lớp thành 3 nhóm. Đặt tên cho các nhóm là nhóm Vi-ta-min, nhóm chất khoáng, nhóm chất xơ và nước, sau đó phát giấy cho HS. +Yêu cầu các nhóm đọc phần “Bạn cần biết” và trả lời các câu hỏi sau: Ví dụ về nhóm vitamin +Kể tên một số vi-ta-min mà em biết. +Nêu vai trò của các loại vi-ta-min đó. +Thức ăn chứa nhiều vi-ta-min có vai trò gì đối với cơ thể? +Nếu thiếu vi-ta-min cơ thể sẽ ra sao? VD về nhóm chất khoáng . +Kể tên một số chất khoáng mà em biết. +Nêu vai trò của các loại chất khoáng đó. +Nếu thiếu chất khoáng cơ thể em sẽ ra sao? VD về nhóm chất xơ và nước. +Những thức ăn nào có chứa chất xơ ? +Chất xơ có vai trò gì đối với cơ thể? +Nước đóng vai trò như thế nào đối với cơ thể ? +HS chia nhóm, nhận tên và thảo luận trong nhóm và ghi kết quả thảo luận ra giấy. -Nhóm Vitamin: +Tên một số loại vitamin là: A,B,C,D +Vitamin A giúp sáng mắt, Vitamin D giúp xương cứng và cơ thể phát triển, Vitamin C chống chảy máu chân răng, Vitamin B kích thích tiêu hoá,… +Thức ăn chứa nhiều Vitamin rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. +Nếu thiếu vitamin cơ thể sẽ bò bệnh. -Nhóm chất khoáng : +Chất khoáng can-xi, sắt, phốt- pho. +Can-xi chống bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn. Sắt tạo máu cho cơ thể. Phốt-pho tạo xương cho cơ thể. +Chất khoáng tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo men tiêu hoá, thúc đẩy hoạt động sống. +Nếu thiếu chất khoáng cơ thể sẽ bò bệnh. -Nhóm chất xơ và nước +Những thức ăn có chứa chất xơ là: Các loại rau, các loại đỗ, các loại khoai. +Chất xơ đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá. + Nước rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường các bộ máy tiêu hoá bằng việc tạo Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 8 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 -Sau 7 phút gọi 3 nhóm dán bài của mình lên bảng và 2 nhóm khác tên bổ sung để có phiếu chính xác. -GV kết luận và mở rộng: +Vi-ta-min là những chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, chúng rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min, cơ thể sẽ bò bệnh. Chẳng hạn: Thiếu vi-ta-min A sẽ mắc bệnh khô mắt, quáng gà. Thiếu vi- ta-min D sẽ bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn. Thiếu vi-ta-min C sẽ mắc bệnh chảy máu chân răng. Thiếu vitamin B1 sẽ bò phù +Một số khoáng chất như sắt, can xi…tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Ngoài ra, cơ thể còn cần một lượng nhỏ một số chất khoáng khác để tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống. Nếu thiếu các chất khoáng, cơ thể sẽ bò bệnh. VD: Thiếu sắt sẽ gây chảy máu. Thiếu can xi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ tim, khả năng tạo huyết và đông máu, gây bệnh còi xương ở trẻ em và loãng xưởng người lớn. Thiếu iốt sẽ sinh ra bướu cổ. +Chất xơ không có giá trò dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường các bộ máy tiêu hoá bằng việc tạo thành phần, giúp cơ thể thải được các chất cặn bã ra ngoài. +Nước chiếm hai phần ba trọng lượng cơ thể. Nước còn giúp cho việc thải các chất thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể hằng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước. HOẠT ĐỘNG 3: NGUỒN GỐC CỦA NHÓM THỨC ĂN CHỨA NHIỀU VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ +Chia lớp thành nhóm, mỗi nhóm có 4 HS, phát phiếu học tập cho từng nhóm. +Các em hãy thảo luận để hoàn thành phiếu học tập. +Sau 5 phút gọi HS dán phiếu học tập lên bảng và đọc. Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. -Các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ có nguồn gốc từ đâu? +Tuyên dương nhóm làm nhanh và đúng. thành phầàn, giúp cơ thể thải được các chất cặn bã ra ngoài. +HS đọc phiếu và bổ sung cho nhóm bạn. -Lắng nghe, ghi nhớ. -HS chia nhóm và nhận phiếu học tập. -Tiến hành thảo luận theo nội dung phiếu học tập. -Đại diện của hai nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Các thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ có nguồn gốc từ động vật và Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 D- CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 5’ -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết. -Dặn HS về nhà xem trước bài 7. thực vật KHOA HỌC T¹i sao cÇn ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n? I. mơc tiªu: - Biết phân loại thứac 8n theo nhóm chất dinh dưỡng. - Biết được để có sức khoẻ tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món. - Chỉ vào bảng tháp dinh dưỡng cân đối và nói: cần ăn đủ nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhóm chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng; ăn vừa phải nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm; ăn có mức độ nhóm chứa nhiều chất béo; ăn ít đưu\ờng và ăn hạn chế muối. II. ®å dïng d¹y- häc: - PhiÕu bµi tËp, b¶ng phơ. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1) Bµi cò: Hái: H·y cho biÕt vai trß cđa vi -ta- min vµ kĨ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n chøa nhiỊu vi-ta-min? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm. 2) Bµi míi: Giíi thiƯu, ghi mơc bµi. H§ 1: V× sao cÇn ph¶i ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn ph¶i thay ®ỉi mãn? Hái: NÕu chóng ta chØ ¨n 1lo¹i thøc ¨n, 1lo¹i rau ¶nh hëng g× ®Õn ho¹t ®éng sèng? -§Ĩ cã søc khỴo chóng ta cÇn ¨n nh thÕ nµo -V× sao cÇn phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n? - GV nhËn xÐt,kÕt ln, ghi. H§2: Nhãm thøc ¨n cã trong mét b÷a ¨n c©n ®èi. Cho HS quan s¸t tranh, chän c¸c lo¹i thøc ¨n cho mét b÷a. Yªu cÇu ph¶i cã ®đ chÊt vµ hỵp lÝ. - GV kÕt ln H§ 3: Trß ch¬i "§i chỵ". - Gvgiíi thiƯu trß ch¬i. H·y lªn thùc ®¬n - 1HS tr¶ , HS kh¸c nhËn xÐt - Th¶o ln nhãm 4 vµ lµm vµo phiÕu bµi tËp. - §¹i diƯn nhãm lªn tr¶ lêi. - 2HS ®äc mơc b¹n cÇn biÕt trang 17 SGK, c¶ líp ®äc thÇm. - Th¶o ln nhãm 6, c¸c nhãm quan s¸t tranh chän c¸c lo¹i thøc ¨n ®đ chÊt vµ hỵp lÝ. - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - C¸c nhãm nhËn phiÕu thùc ®¬n vµ Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 10 [...]... nh×n thÊy ë h×nh vÏ sè1,2? Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh Ho¹t ®éng cđa häc sinh - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt -HS quan s¸t vµ th¶o ln nhãm - §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi, nhãm 24 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 +H×nh vÏ sè1,2 cho em thÊy níc ë thĨ nµo? +H·y lÊy mét sè vÝ dơ vỊ níc ë thĨ láng? - GV tỉ chøc cho HS lµm thÝ nghiƯm - GV nhËn xÐt kÕt ln H§2: Níc chun tõ thĨ láng sang thĨ r¾n vµ ntgỵc... ln nhãm vµ tr¶ lêi - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - HS ®äc - Mçi tỉ cư 2 b¹n tham gia ch¬i - C¸c b¹n cßn l¹i theo dâi 14 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - NhËn xÐt, c«ng bè c¸c nhãm ®o¹t gi¶i 3) Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc - VỊ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt KHOA HỌC Phßng bƯnh bÐo ph× I mơc tiªu: Nªu c¸ch phßng bƯnh bÐo ph×: - ¨n ng hỵp lÝ , ®iỊu ®é, ¨n chËm, nhai kÜ - N¨ng vËn ®éng... minh ho¹ trong SGK trang 54, 55 III Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1) Bµi cò: -ThÕ nµo lµ níc s¹ch ? ThÕ nµo lµ níc Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 29 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 bÞ « nhiƠm ? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm 2) Bµi míi: Giíi thiªu, ghi mơc bµi H§1: Nh÷ng nguyªn nh©n lµm « nhiƠm níc Cho HS quan s¸t h×nh minh ho¹ 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, Hái: H·y m«... giê häc - DỈn vỊ nhµ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt KHOA HỌC Giáo án lớp 4 bµy trong nhãm HS quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4, 5, 6 - HS th¶o ln c©u hái - §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi, nhãm kh¸c theo dâi bỉ sung - HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt - HS quan s¸t tranh , th¶o ln vµ tr¶ lêi c©u hái - HS l¾ng nghe HS suy nghÜ vµ tù do ph¸t biĨu ý kiÕn cđa m×nh HS vÏ theo nhãm vµo giÊy A4 - HS l¾ng nghe.- VỊ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt... nhãm tiÕn hµnh th¶o ln , ®¹i diƯn tr×nh bµy - HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt 13 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - GV yªu cÇu HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt ë SGK 3) Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt chung giê häc, - DỈn häc thc mơc B¹n cÇn biÕt vµ t×m hiĨu xem gia ®×nh lµm c¸ch nµo ®Ĩ b¶o qu¶n thùc phÈm - HS tù t×m hiĨu KHOA HỌC Mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n I mơc tiªu: - KĨ tªn mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n:...Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 cho mét ngµy ¨n hỵp lÝ vµ gi¶i thÝch t¹i sao em l¹i chän c¸c thøc ¨n nµy? - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln 3) Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt chung giê häc, lªn thùc ®¬n - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy -HS vỊ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt KHOA HỌC T¹i sao cÇn ¨n phèi hỵp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt? I mơc tiªu: - Biết... nhãm kh¸c theo dâi bỉ sung - HS l¾ng nghe, ghi nhí - HS th¶o ln theo nhãm - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy, bỉ sung - HS l¾ng nghe, ghi nhí - VỊ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt 15 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 KHOA HỌC PHßNG MéT Sè BƯNH L¢Y QUA §¦êNG TI£U HO¸ I Mơc tiªu - KĨ tªn mét sè bƯnh l©y qua ®êng tiªu ho¸: tiªu ch¶y, t¶, lÞ,… - Nªu nguyªn nh©n g©y ra mét sè bƯnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ : ng... chn bÞ níc ch¸o mi khi b¶n th©n hc ngêi th©n bÞ tiªu ch¶y II ®å dïng d¹y- häc: - H×nh trong SGK, phiÕu BT III Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh Ho¹t ®éng cđa häc sinh 19 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 1) Bµi cò: Hái:Nh÷ng dÊu hiƯu nµo cho biÕt khi c¬ thĨ kh m¹nh hc lóc bÞ èm? - Khi bÞ bƯnh cÇn ph¶i lµm g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm 2) Bµi míi: Giíi thiªu,... phiÕu yªu cÇu c¸c nhãm th¶o ln ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái: NÕu m×nh ë trong t×nh hng ®ã em sÏ lµm g×? - GV nhËn xÐt, kÕt ln 3) Cđng cè, dỈn dß: - GVnhËn xÐt giê häc - DỈn vỊ nhµ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt KHOA HỌC Giáo án lớp 4 - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt -HS quan s¸t vµ th¶o lnh nhãm - §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi, nhãm kh¸c theo dâi bỉ sung - HS l¾ng nghe, ghi nhí - HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt - HS quan s¸t tranh , th¶o... tiªu ho¸ - Dinh dìng hỵp lÝ - Phßng tr¸nh ®i níc II ®å dïng d¹y- häc: - PhiÕu BT, « ch÷ ®Ĩ HS ch¬i trß ch¬i III Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh Ho¹t ®éng cđa häc sinh 21 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 1) Bµi cò: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tiªu chn vỊ mét b÷a ¨n c©n ®èi - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm 2) Bµi míi: Giíi thiªu, ghi mơc bµi H§1: Th¶o ln vỊ chđ ®Ị: Con ngêi . có nguồn gốc từ động vật và Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 D- CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 5’ -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết. -Dặn. hái. HS kh¸c bỉ sung. Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 12 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - GV kÕt ln. 3) Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc. - HS l¾ng nghe. KHOA HỌC ¡n nhiỊu rau vµ qu¶. dâi. Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh 14 Trướng Tiểu học Long Sơn A Giáo án lớp 4 - NhËn xÐt, c«ng bè c¸c nhãm ®o¹t gi¶i. 3) Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc. - VỊ häc thc mơc B¹n cÇn biÕt KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN KHOA HỌC 4, GIÁO ÁN KHOA HỌC 4, GIÁO ÁN KHOA HỌC 4