giao an lop 4 tuan 24

42 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

    !" #$%& '()*)+, /012345 67896:    !"!#$%&'()*+,-.! /012342356789: ;<=>()*+,-?88@A'= B5! !>+!CEm muốn sống an toànD! DDE'F='5GA'$H IG6  JKBL5GA'%8MF=N ;+;O>()*+,-A'= 667;< =/ >?@AB JO>;8NAH. BLC1 PQRNSD T6!G BL>LJUE 6667CA1>;,/ >?AB A%D / A%D& 7E%FG 7HI    V>  U  " ! =W8066##6D8X )#! !  )A/058BL 7HJK L7/KMNO -+BLY!Q"8N OCH!QV 2#"N3 "HMM!D 8 Z!COA 68"[8$ 8" W85!H![ O7DNO \] ^] \]  ^BL6_`!aW #!S! bW8 c!Q"6_`!a \de 7NM%& eN V.b6S1JO fQg6h"`8$ <BL i#!S!BLM8"<3[ i#!S!BLVW I S i#!S!bBL6N JO8T! 7PJQNO i+BL +%H!C6Mj +!CH%58 ,88!VQVF88P kMj  ;!    DE  '  !   Dj N\Nb[Mj i+BLS8Nl6m H!Mn"W8 A 'VH%H!j )=A/05GQZ ""32?88@% "W8j JO>D  ,85!o5 GF =No@6Mj \\] \^] dW8.SA81 pN\>;<S!:3k6G p N b>eqqqq'  :QV    p  N  ^>  D  "  :U# J pNd>+rS: pNe>+l6N RST>()*+,-234235678 9: UNST>()*+,-: bW8s bW8 \W8 4$W S8 ,88!VQV )F82f'l" NtW8 +rld"7[ eqqqq'%!<3$ 88HnDgH& ' u@QZGDE'% !D! -BL&6!A6_ `!a U'HIG6 J;n8v 586VnMW8Z GtW83/WN D_E^D_63D ;X8!Q$D$VP 9fDEs#Q" 8Q`!Q$"NQ@a!&w =[A'Hl "    N  8  l    5  G F=NQ"N n_ 45GH!8M8!V[Y! =  0  C    8 Q$  M  3V  \dx )= lA8E[ " PMj N!VH!Mj yJO>5!3 ) !k% Mj 7NM%&VWJXA V B7j y;  )nE=<=> )`        eq  qqq d "D$9 s#Q"Q`!Q$n _ BD T z8Nb  ;WPQR3&  JO8T!   #!S! BL6!G W D T 7YZ @)!W8DCW8QCC WHMj 47GS@ [\ )Kk% KIH6N!?m Q!>!H"" )A/0 \q] \] b] pJ`nDF8n TD_  p;[8$AFQV6G! =<=&AD_ $8 +nA'%"W8a CH!QVF =N [HQZDE'% !D!C W%H,88!VQV eW8 4!GW[8b ;.{W81 )A/0N bW8 ] '^?_`3a5 67896:  @;ZGD0`QV8QVZ#`QV 8`QVQVZ#  |}3~2ZG0`QV  +[f'" 667;< =/ >?@AB JO>J""LJU BL>LJUE 6667CA1>;,/ >?@AB \d• A%D / A%D& 7E%FG 7HI €!Vb•L68j JOA/058BL 7HJK L7/KMNO ;_"W8QC P68""6!GAH 0`QV O7DNO H;k.W8T!1 JO8T!6##! S!BL ^ `QV [ 8T!QV6\Q![ZGY! s"`QV JO>;An8T!QV %`QV'b0 6e?8^‚\e>eA^‚ e \e #[5: €!V8QVZ# 8`QV68j JO#!S!BL68"S l6N% JOA/068%BL# Q![58BL HN\LPbJ )#!kn3%0 "QVZ#j JO#!>•0"`QV v  [  k  n  3    ;k nDj+ 688QV"5A kn JO#!S!BLk "hn8S!#% B7QQ"j OA3ZG8&   `  QV    `  QV  '   68Dj JO36!A>[k6k \] ^] \] \q] \\] bBL BLW BL68  b\ ^d b\ db b\ \b b b\ \b 1 d b^ d bq d ^ e d ^ 1ƒ ^ \\ ^ b ^ „ ^ b ^ =+=+ =+=+=+=+ c b OQVZ#[8T!QV6\Q! [Y!ssMD_ ^BL6#68668 EA \BL#!BL6W 95 A/0>U8&QV QV'[5Q' n&%QV'QV'  1 { \ { b . { ^ { \ 1 { b { ^ . d ^ { x 1 { \ { b . { ^ ƒ d ^ { x { \ 1 { b { ^ . ++=++ ==++==++  U  Z  G    8  &   `QV`QV'^[ 5`QV'n& `QV'`QV' \d{ n 3    %  0  " `QV JO>,8[A/0MHk n3%0"QV Z#kn3% 0"`QVj H J\BLHD6 Q![#!S!BLZ68 TJc +H! > ^ b 8 +H!> \q ^ 8 )g!>j8 JOA/068%BL 7YZ €!V8QVZ# 8`QV68;)j 47GS@ [\ )#!kn3%0 `QVj  KI lBLH ! Y!$!?mQ! )A/0_ \\] \] b] ;kn3#%0" `QVvVDkn3 %0"QVZ# BL68EA HW )g!%M=A6>  ^q b„ \q ^ ^ b =+ .81 "QV> ^q b„ 8 \W8 \W8 deN# 'Af8-g!0hA1035 67896:  8Pk" P"\QVG28Q[!  "8QVG28Q[! 48D8QVG28Q[!  +[f'688QVG28Q[! 667;< =/ >?@AB  JO>s DLJU  BL!V S8&MDD ***7CA1>;,/ >?@AB A%D / A%D& 7E%FG 7dH> U;QZ!?m%BL 7HJK L7/KMNO )#!8Pk% \] ^] \] +"&""QZ!?m% & 8M )W \d„ O7DNO 7iKU BLY!Q"M\.LJU1 6_`!a …MW8DD !6jF P PMj   ;  M  \  D_    D D!F"j JO688T!"D 7jLU +BLY!Q"Mb.LJU1 ;6r`j ;r`F88PkMj ,8[A/0MH3 "QZ"5%` VEMbj 7Jk …MW8D_68a !F"j ;NQ Ga N $j 48aF PPMj 7)NlK%mnLNhL BLY!Q"M^B7#! PP!/n! ;WW8!/n![ " PMj O!nY!V`[" PMj yJOV J>LJ3 7YZ @)#!"28Q[!j 47GS@ [\ @)$6N)K OHZ68E  +L> )A/0_ b•] \] b] BD TBL  M85!8Pk ""3@!A28 Q[` - BLY!Q"6_`!a ;6_!†f Fl!<M[l QW c!Q"bW8686N"% JO c!Q" 4&6Na\QV`#6!V 583"=` l6NQDE"5 J`%"Q"n  D‡ +`EM ``S%0 pM`D%`"5 V BL6_ +a8!3 !VI S8/ J=`3m&z`" 58N  bW8 \eq 4;% '/6o/pCq/!pAq/,/3535 rs$/ H)8@8%DHD$# 6789;tA  @DMQG=M"M+" MD>#D_<`s'DA2D 3#D_V TDD_V T S!:6"M [6#Y!Z8D_n6D!QV%D_ ` )#!D8QVGS685G"Ms M3W=D_8=M"MU sM8I3[fD=M"M  ;kZ8G=M"M  ;!#!H58D_[f'G=M8k Z"MF=G6832% ` 667;< =/ >?@AB @JO>ˆ=3M G! BL>€`!!GHn8D=M"M ***7CA1>;,/ >?@AB DN/ H)8%isbuv$rs$wA; A%D / A%D& 7E%FG 7HI 5=M"M W8S68Mj )A/0"" 7HJK L7/KMNO B8QCb% ‰=M"M Š O7DNO A%D4#GZ JO6d[8 i#!S!BL""3Y!H!  NmDH  G  NG Q"M )A/0AH%BL ;&"f3%BL \] ^] \] „] @BLM )A/0""`!6_% N BL"" ;;  M   ;M N GN G " =M \ ) D_ ;5!   B!4  ;D_ mC? L  6N I 6! QN b ) ! J  m ?   "  N T8 +S6!  !# !H \e\ A%D ;l‰=3M G!Š JOD^=6_f G8P%BL"/W8= [6==Mj JO&6!A JO&'BL JOA/0BL \`  6  G  68  #  " D_  /    E  "    M ".[•= "1 b;"G8G=M" M!HV D.[{="1 ^+"    M      l D    6  M  %  n    8 D_.[\\="1 A%D U5!G"n8D i#!S!BL35H"n8D 8?!!G[HG=M G"M )A/0H35%BL U  6!A> 5  [  "   M QNX7[nH! D_&/D8"!EA 8hD_  l [ "G8G#= M"M[ 7YZ JBLS   ;D_    G  G  S! W[    6    M   3j,8QC=MD j 47GS@ [\ )$6N)K )A/0_ !?mQ! „] „] \] b] `6# 5  8 : BL35 OK> p;n8D"Q~$ D3t8$Q$S!W p+"NBL8! " #D_ BLA/0 b^BL BL#! \eb 8 1 6  / x y 6  0 6 - 0   A   / d A f   :  4 ] '(Az!{A| 3}5 67896:  <`QV[8T!QV  |}"ZG0<`QV8T!QV  [f'A 667;< =/ >?@AB JO>!?mb2nM=A3kD\ 8/x 8 BL>!?mb2nM=A3kDd8/\b8U0 6667CA1>;,/ >?@AB A%D / A%D& 7E%FG 7dQJnLOI JOBL6##!S!"W868 AD T6!GA#8% \\• JOA/058BL 7HJK L7/KMNOJK +"W87"ZG0 "`QV8QC" W8"ZG<"`QV O7DNO ~AiK•%DXK%u€n• ‚NL JO#!nH>;<  x e  2n8! 6n  x ^  5$=Bal6N#! S%2nj JO>€!Vl6N#!S %2nN JOD TBLN2 n pJO#!S!BLA/0Hb2n 7!?m pJO#!S!BL D 2n7!?m8h2n xSF! pJO#!S!BL$6n x e %8 2n \] ^] \] •] bBL6#ZG#! S!BL6  W  95 A/068%N )WJOG! BLW#!6NnH BL WD T pB2nD! p  BL  $  6n  e  S  F !%\2n \e^ pJOa>+[  x e  2n6n #!5$=j pJO#!S!BL$6n x ^ 2n pJO#!S!BLISl6NQ!3 7$ x ^ 2n pJOa>  x e  2n$  x ^  2 nMl6N#!S%2 nj pOA x e  x ^ ‚j ~  AiK  •  •  M  $v$  nR  L $UZ€J•NZ JO#!6NnHESbbQ![a BL>5l6N#!S% 2n680kMj ;W3Y!N2nM x e  x ^ ‚j ;WW84;)5[ x e  x ^ ‚ x b JOA/0"f3BLDQ![ #!>B`QV x e  x ^ 6`QV[ 8T!QV€!VZG0< `QV68DQ!> x e  x ^ ‚ x ^e − ‚ x b  JO>KZ"ZG0< x e  x ^ N[5#!"<`QV [8T!QVj JO#!S!BL3"$6N"< `QV[8T!QVj 7NM#$@• H JO#!S!BLZ68 •] x] p4n x ^ 2n p  BL  $  6n  ^  S  F ! pBL" p  x e  2 n$  x ^ 2nMl6N x b 2 n pBL6_> x e  x ^ ‚ x b 680k<> x e  x ^  BL#!> x e  x ^ ‚ x b  BL6!ADf 3>4ne^‚bDgQV %  G!  8T!  QV  T  = !# BLZGWJO   €!V  <    `  QV  [ 8T!QV<gQV% `QV'ngQV% `QV'=!# 8T!QV \ed . A%D& 7E%FG 7dQJnLOI U5#""?86% _A!6#j QZ3G6mQg#!5!<28 „^{ @)A/058 7HJK L7/KMNOJKn•$ O7DNO7 7]L%bF•X• SM%S•‘)7 +"N6mQg<„^{ 3••O +"H!NO)<„^{3• •O +"QZ3G#!5!<!& S!6A_BA! 4#  JV6N ] ^] ] d] @bW8ZGi+ B6!A#!"N6mQg <„^{3••O „^{qqx>!&S!6A qqxbx>)DNOG_6f bxdqq>)DNOG_;S 3••O)DNG!&S!_ A! 4#  „x{„{q)NsOGB 4D „{qqq„>)H 4# N+sOG B4D qq„be>)4fNG;2 4  bxdqq>);SNOG;2 4  dqqdqx>. ;`  db{eb•>  )  BA!  4#   N  OG ;2 4  „x{> 4@  X  6NQ' Y!` „{>+!U•+VY!`;V/`8 6D6S qq>)4f _26 q•eq••>. PI`!a pN8nD368 G[j pOG68%N.I%8 D_1[f@Dj pc!`!!GN8!V[ 8D_H!Mj F• 'q`3 4 5 6789;tA  @V3#=QZ3G6mQg#!5!%6mQgD<!& S!6A_BA! 4# .3r•O1.#QZ3G_/QZ3G1 VN>!&S!6ADNOG_6fDNG_ SDNG_A!6# 
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 4 tuan 24, giao an lop 4 tuan 24, giao an lop 4 tuan 24