Phương trình Lôgarít - GT 12

14 163 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

GV: NGUYỄN VĂN QUÝ [...]...BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I Phương trình mũ II .Phương trình Lôgarit 1 Phương trình Lôgarit cơ bản 2 Cách giải một số phương trình Lôgarit đơn giản a Phương pháp đưa về cùng cơ số b Phương pháp đặt ẩn phụ c Phương pháp mũ hóa B1: Tìm điều kiện B2: Mũ hóa 2 vế đưa PT lôgarit về PT mũ B3: Giải phương trình mũ tìm x B4: Kết luận các gía trị của x thỏa mãn đk Ví dụ: Giải phương trình. .. 2 x = 2 1 Phươngx pháp: Đưa về cùng = 13 Đặt log2x =pháp: Đặt 2 – phụ 2 = 2 log 2 + 2 log 2 x + log 2 x cơ Phương t ta được: t ẩn t – Suy ra t= -1 hoặc t = 2 3 số 0 ⇔ log x = 3 ⇔ x = 8 2 ( thoả mãn điều kiện x > 0 ) Từ đó ta có x= ½ hoặc x=4 (thoả mãn điều kiện x > 0 ) TÓM TẮT BÀI HỌC HỌC SINH CẦN NẮM CHẮC + Định nghĩa phương trình Lôgarit , phương trình Lôgarit cơ bản + Cách giải phương trình Lôgarit... log a b ⇔ 5 − 2 x = 22+ x ⇔ 5 − 2 x = 4.2 x ⇔ 2x = 1 ⇔ x = 0 (Tm) Vậy phương trình có nghiệm x = 0 =b a log 2 x − 3log 2 x + 2 = 0 b.log 3 (3x + 2) = 1 − x 2 ĐK x > 0 Đặt log2x = t Ta được 2 – 3t =0 Phương tpháp:+ 2 Đặt ẩn phụ  t = 1 hoặc t = 2 Thay vào ta được x=2 , x= 4 ( thỏa mãn điều kiện x > 0 ) c.log 2 ⇔ 3x + 2 = 31− x 3 Phương pháp:3x Mũ hoá ⇔ 3x + 2 = Đặt 3 = t ( đk t > 0) ta được: 3 t + 2... hoặc x=4 (thoả mãn điều kiện x > 0 ) TÓM TẮT BÀI HỌC HỌC SINH CẦN NẮM CHẮC + Định nghĩa phương trình Lôgarit , phương trình Lôgarit cơ bản + Cách giải phương trình Lôgarit cơ bản và một số phương pháp giải phương trình Lôgarit cơ bản . = BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I. Phương trình mũ I. Phương trình mũ II .Phương trình Lôgarit II .Phương trình Lôgarit 1. Phương trình. x =  ⇔  > >  hoặc BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I. Phương trình mũ I. Phương trình mũ II .Phương trình Lôgarit II .Phương trình. mãn BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I. Phương trình mũ I. Phương trình mũ II .Phương trình Lôgarit II .Phương trình Lôgarit 1. Phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình Lôgarít - GT 12, Phương trình Lôgarít - GT 12, Phương trình Lôgarít - GT 12, BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I. Phương trình mũ