Giáo án nghề tiết 9

2 289 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

GIẠO ẠN NGHÃƯ PHÄØ THÄNG TIN HC LÅÏP 8 CẠC TÁÛP TIN CONFIG.SYS v AUTOEXEC.BAT (Tiãút 25 - 27) Ngy soản: / /200 Ngy ging: / /200 A- MỦC ÂÊCH ÚU CÁƯU: 1- Kiãún thỉïc: - Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng cáúu tảo v cạch tảo hai tãûp cáúu hçnh mạy 2- K nàng: - Rn luûn k nàng quan sạt v phán têch, 3- Thại âäü: - Hc táûp tỉû giạc, phạt triãøn sỉû nàng âäüng v sạng tảo B- TRNG TÁM KIÃÚN THỈÏC: - Cụ phạp lãûnh, váûn dủng âãø thỉûc hiãûn mäüt säú lãûnh näüi v ngoải trụ thỉåìng dng C- CHØN BË CA THÁƯY V TR 1- Tháưy: mạy minh ha, tranh v, giạo ạn 2- Tr : våí, bụt ghi chẹp D- TIÃÚN TRÇNH CẠC BỈÅÏC LÃN LÅÏP: I- ÄØn âënh täø chỉïc: - Âiãøm danh hc sinh vàõng II- Kiãøm tra bi c: - Thãú no l lãûnh näüi trụ? Cụ phạp thỉûc hiãûn lãûnh? III- Bi måïi: Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v tr I/ Táûp tin lãûnh.BAT 1/ Khại niãûm: Khi mún DOS thỉûc hiãûn nhiãưu lãûnh cng mäüt lục thç ta tảo tãûp cọ pháưn måí räüng .BAT gäưm cạc lãûnh näüi , ngoải trụ v mäüt säú lãûnh ca tãûp Batch 2/ Cạch tảo: - Mäùi lãûnh nàòm riãng trãn mäüt dng - Dng cạc pháưn mãưm soản tho âãø tảo 3/ Mäüt säú lãûnh dnh riãng: - Lãûnh ECHO: Echo [chøi thäng bạo] Echo off Echo on - Lãûnh PATH: mä t cạc thỉ mủc m DOS s tçm kiãúm Giạo viãn thuút trçnh gii thêch chỉïc nàng tạc dủng ? Em hy cho biãút nhỉỵng cạch tảo tãûp â hc GIẠO VIÃN: NGUÙN NGC SÅN GIAẽO AẽN NGHệ PHỉ THNG TIN HOĩC LẽP 8 caùc tóỷp 4/ Tóỷp Autoexec.bat La tóỷp .Bat õỷc bióỷt õổồỹc lổu thổ muỷc gọỳc õộa khồới õọỹng, õổồỹc tổỷ õọỹng thi haỡnh khi khồới õọỹng maùy Vờ duỷ: Echo off Echo ******************* Echo Kờnh chaỡo caùc baỷn Echo ******************* MD A:\TM MD A:\TM\TM1 COPY C:\tho.txt A:\TM\TM1 CLS II/ Tóỷp Config.sys: 1/ Khaùi nióỷm: Laỡ tóỷp chổùa nhoùm lóỷnh õóứ caỡi õỷt caùc chổồng trỗnh õióửu khióứn caùc thióỳt bở ngoaỷi vi vaỡ chố ra vuỡng nhồù õeớ xổớ lyù thọng tin. - uồỹc lổu ồớ thổ muỷc gọỳc cuớa õộa khồới õọỹng - Cho thi haỡnh khi khồới õọỹng maùy 2/ Caùc lóỷnh thổồỡng duỡng trong tóỷp Config.sys - Buffers: Cỏỳp phaùt bọỹ nhồù duỡng laỡm vuỡng õóỷm cho thao taùc ghi vaỡ õoỹc - Files: n õởnh sọỳ tóỷp mồớ õọửng thồỡi khi DOS truy xuỏỳt - Device: Naỷp mọỹt chổồng trỗnh õióửu khióứn thióỳt bở vaỡo bọỹ nhồù 3/ ộa aớo: - Laỡ mọỹt vuỡng nhồù trong RAM - Caùch taỷo: Trón õộa khồới õọỹng phaới coù tóỷp Ramdrive.sys vaỡ taỷo trong tóỷp Config.Sys doỡng lóỷnh sau: Device = Himem.sys Device = Ramdrive.sys 720KB/e Giaùo vión laỡm mỏựu trón maùy vaỡ cho chổồng trỗnh chaỷy õóứ hoỹc sinh quan saùt Giaùo vión thuyóỳt trỗnh ? ióửu kióỷn õóứ thổỷc hióỷn õổồỹc tóỷp Giaùo vión giaới thờch cho hoỹc sinh bióỳt vaỡ laỡm mỏựu trón maùy IV- Cuớng cọỳ kióỳn thổùc: Nhừc laỷi khaùi nióỷm vaỡ chổùc nng cuớa 2 tỏỷp tin config.sys vaỡ autoexec.bat V- Dỷn doỡ Nhừc hoỹc sinh hoỹc laỷi baỡi õóứ họm sau thổỷc haỡnh. GIAẽO VIN: NGUYN NGOĩC SN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án nghề tiết 9, Giáo án nghề tiết 9, Giáo án nghề tiết 9