Khoảng cách - GT & ĐS 11

15 228 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

THAO GIẢNG HUYỆN QUỲNH PHỤ- THÁI BÌNH- XUÂN 2010 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Hãy cho biết cách xác định Câu 1: + Nêu khái niệm đường thẳng và mặt phẳng song song? + Nêu khái niệm hai mặt phẳng song song? . M . A P a a. Hình chiếu của một điểm M lên đường thẳng a. b. Hình chiếu của một điểm A lên mặt phẳng (P) H H * Đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. * Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. Trả lời . . [...]... d(A,SB) là: A a B a 2 C a 2 D 0 B 2 b) d(A,(SBC)) là: A a B a 2 2 C a 2 D 0 c) d(CD,(SAB)) là: A a B a 2 2 C a 3 D a 2 H A D C TÓM TẮT BÀI HỌC Học sinh cần nắm được định nghĩa, cách tính khoảng cách, phân biệt được các loại khoảng cách: + Từ một điểm đến một đường thẳng + Từ một điểm đến mặt phẳng + Từ một đường thẳng song song đến mặt phẳng + Giữa hai mặt phẳng song song Hãy nhớ học bài ...S Ví dụ 3: Cho tứ diện đều S.ABC cạnh a Hãy tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) Hướng dẫn Gọi H là hình chiếu của S lên mp (ABC) Do tứ diện đều nên H là trực tâm, trọng tâm tam giác đều ABC a 3 Ta có AM = 2 a 2 a 3 2 Suy ra AH = AM = × = 3 3 2 3 Tam . BÀI 5: KHOẢNG CÁCH H M . + d(O,a)=0 ⇔O∈a H . O M . 2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng α Kí hiệu: d (O,(α)) + d(O,(α)) = 0 ⇔ O ∈ (α) Đn: Ta gọi khoảng cách giữa O và H là khoảng cách. alt="" I. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng 1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng . O a α Gọi H là hình chiếu của O lên a Đn: Ta gọi khoảng cách giữa. xét a B B’ A A’ II. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song 1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song α Định nghĩa: Cho a // (α), ta gọi khoảng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoảng cách - GT & ĐS 11, Khoảng cách - GT & ĐS 11, Khoảng cách - GT & ĐS 11