Tiết 53: Công thức nghiệm phương trình bậc 2

17 360 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

Chúc mừng NĂM MỚI ! D GI I S L P 9Ự Ờ ĐẠ Ố Ớ Giaới phổồng trỗnh: 0165 2 =+ xx 5 1 5 6 2 = xx 5 1 5 3 5 3 5 3 2 22 2 = + xx 5 1 ;1 5 2 5 3 ; 5 2 5 3 5 2 5 3 ; 5 2 5 3 25 4 5 3 5 1 25 9 5 3 21 2 2 == =+= == = = xx xx xx x x Vỏỷypt 2coù nghióỷmlaỡ: x 1 =1 hoỷc x 2 = 5 1 Kiểm tra bài cũ I . Cäng thæïc nghiãûm : )0( 0 2 ≠=++ acbxax 2 b c x x a a ⇔ + = − 2 ax bx c ⇔ + = − 2 2 2 2 2 2 2 b b b c x x a a a a     ⇔ + + = −  ÷  ÷     2 4b ac ∆ = − 2 2 2 4 ( ) 2 4 b b ac x a a − ⇔ + = ( 2) ( 1) 2 2 b x a a + = Ta xeùt caùc trổồỡng hồỹp sau : Phổồng trỗnh (1) vọ nghióỷm Phổồng trỗnh (1) coù nghióỷm keùp a b xx 2 21 == a b x a b x 2 ; 2 21 = + = *Nóỳu < 0 : *Nóỳu = 0 thỗ tổỡ phổồng trỗnh (2) *Nóỳu > 0 thỗ tổỡ phổồng trỗnh (2) Do õoù phổồng trỗnh (1) coù hai nghióỷm phỏn bióỷt 0 2 b x a + = 2 2 2 4 ( ) 2 4 b b ac x a a + = 2 4b ac = ( 2) 2 2 42 aa b x = + :0 * < Phổồng trỗnh vọ nghióỷm :0 * = Phổồng trỗnh coù nghióỷm keùp a b xx 2 21 == :0 * > Phổồng trỗnh coù 2nghióỷm phỏn bióỷt : a b x a b x 2 ; 2 21 = + = I . Cọng thổùc nghióỷm : )0( 0 2 =++ acbxax acb 4 2 = Phổồng trỗnh Vỏỷy phổồng trỗnh vọ nghióỷm 011 <= II.Aùp duỷng : 095a/ 2 =+ xx acb 4 2 = a = 1 b = -5 c = 9 = 25 - 36 Aùp duỷng cọng thổùc nghióỷm giaới pt: :0 * < Pt vọ nghióỷm :0 * = Pt coù nghióỷm keùp a b xx 2 21 == :0 * > Pt coù 2nghi m phỏn bióỷt : I . Cọng thổùc nghióỷm : 2 2,1 a b x = Vỏỷy phổồng trỗnh coù nghióỷm keùp = 144 - 144 = 0 09124 / 2 =+ xxb a = 4 b = -12 c = 9 acb 4 2 = 2 3 8 12 21 === xx Giaới pt :0 * < Pt vọ nghióỷm :0 * = Pt coù nghióỷm keùp a b xx 2 21 == :0 * > Pt coù 2ng phỏn bióỷt : I . Cọng thổùc nghióỷm : II.Aẽpduỷng 2 2,1 a b x = 7 = 4 75 + 049 >= Vỏỷy phổồng trỗnh coù 2 nghióỷm phỏn bióỷt : = + = 2 1 a b x 0352x 352 22 =+= xxx acb 4 2 = a = 2 b = -5 c = -3 = 25 + 24 2 1 = = = 2 2 a b x 4 75 = 3 Vờ duỷ 2:Giaới pt :0 * < Pt vọ nghióỷm :0 * = Pt coù nghióỷm keùp a b xx 2 21 == :0 * > Pt coù 2ng phỏn bióỷt : I . Cọng thổùc nghióỷm : 2 2,1 a b x = 352 2 += xx II.Aùp duỷng : :0 * < Pt vọ nghióỷm :0 * = Pt coù nghióỷm keùp a b xx 2 21 == :0 * > Pt coù 2 nghióỷm phỏn bióỷt : 2 2,1 a b x = I . Cọng thổùc nghióỷm : ?2Chổùng minh rũng khi a vaỡ c traùi dỏỳu thỗ phổồng trỗnh bỏỷc hai ax 2 + bx + c = 0 ( a 0) luọn luọn coù hai nghióỷm phỏn bióỷt . Nóỳu phổồng trỗnh bỏỷc hai ax 2 + bx + c = 0 ( a 0) coù a vaỡ c traùi dỏỳu ,tổùc laỡ ac < 0 thỗ = b 2 - 4ac > 0. Khi õoù , phổồng trỗnh coù hai nghióỷm phỏn bióỷt . Chuù yù [...]... + 5 = 0 3 x x 5 = 0 2 2 a/ Coù vọ sọỳ nghióỷm b/ Vọ nghióỷm c/ Coù hai nghióỷm phỏn bióỷt c/ d/ Coù mọỹt nghióỷm duy nhỏỳt 2/ Phổồng trỗnh 4 x 2 4 x + 1 = 0 Coù nghióỷm laỡ: 1 a/ x = 2 b/ x =2 1 c/ x =2 1 d/ x = 4 ồùi giaù trở cuớa m thỗ phổồng trỗnh sau vọ nghióỷm : 4 x 2 + mx + m 2 = 0 Phổồng trỗnh trón vọ nghióỷm khi : < 0, (a = 4 0) = b 2 4ac = m 2 16m 2 = 15m 2 < 0 Vỏỷy khi m 0 thỗ... 2 = 15m 2 < 0 Vỏỷy khi m 0 thỗ phổồng trỗnh trón vọ nghióỷm Vồùi giaù trở naỡo cuớa k thỗ phổồng trỗnh kx 6 x + 1 = 0 2 coù hai nghióỷm phỏn bióỷt: 2 Phổồng trỗnh kx 6 x + 1 = 0 coù hai nghióỷm phỏn bióỷt khi k 0, > 0 = b 4ac 9 k > 0 k < 9 k 0, k < 9 thỗ phổồng trỗnh 2 Vỏỷy trón coù hai nghióỷm phỏn bióỷt *Hoỹc thuọỹc cọng thổùc nghióỷm phổồng trỗnh bỏỷc hai *Soaỷn baỡi tỏỷp sọỳ 15(a , . 0165 2 =+ xx 5 1 5 6 2 = xx 5 1 5 3 5 3 5 3 2 22 2 = + xx 5 1 ;1 5 2 5 3 ; 5 2 5 3 5 2 5 3 ; 5 2 5 3 25 4 5 3 5 1 25 9 5 3 21 2 2 == =+= == = = xx xx xx x x Vỏỷypt 2coù. 2 2,1 a b x = 7 = 4 75 + 049 >= Vỏỷy phổồng trỗnh coù 2 nghióỷm phỏn bióỷt : = + = 2 1 a b x 0352x 3 52 22 =+= xxx acb 4 2 = a = 2 b = -5 c = -3 = 25 + 24 2 1 = = = 2 2 a b x 4 75 =. hoỷc x 2 = 5 1 Kiểm tra bài cũ I . Cäng thæïc nghiãûm : )0( 0 2 ≠=++ acbxax 2 b c x x a a ⇔ + = − 2 ax bx c ⇔ + = − 2 2 2 2 2 2 2 b b b c x x a a a a     ⇔ + + = −  ÷  ÷     2 4b
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 53: Công thức nghiệm phương trình bậc 2, Tiết 53: Công thức nghiệm phương trình bậc 2, Tiết 53: Công thức nghiệm phương trình bậc 2