Điều chế Oxi - Phản ứng phân hủy

14 281 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 09:00

  ! " # $%   & $'(   # $)$)  $)   " # * %   & * )  * +,- '(   # * )* )* ./0 -( )+ 12334 523334 ) #607897878 !: 0 2 2 ) t b O SOS + → 0 3 2 ) t c C CaCO CaO O  +→ 0 2 3 4 )3 2 t a F ee OO F + → 2 3 )d CaO CO CaC O + → §¸p ¸n: ph¶n øng hãa hîp lµ ph¶n øng ë ý49+49;4 )<=>? @A* TiÕt 41: Bµi 27: 3BCD<=0E= @A 6=@A* 4BCDF<(A GH I 2?=A4* 0 4 2 4 2 2 : 2 t PTHH KMnO K MnO MnO O → + + ↑ +4BCDF<0G) # * 0 2 3 2 : 2 2 3 t MnO PTHH KClO KCl O → + ↑ Cã 2 c¸ch: + §Èy kh«ng khÝ +§Èy níc #GDJ* (SGK – tr.93) Cã mÊy c¸ch thu khÝ Oxi vµo lä hoÆc èng nghiÖm, ®ã lµ nh÷ng c¸ch nµo? KMnO 4 TiÕt 41: Bµi 27: 3BCD<=0E= @A 0 4 2 4 2 2 : 2 t PTHH KMnO K MnO O OMn → + + ↑ 0 2 23 : 2 2 3 t MnO PTHH KClO KC Ol → + ↑ 33"7K<=0L@ "7K<=F<L<= "7K<=F.M 2 22 : 2 2 dp PTHH OH O H → + 33378N  * Hãa láng kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é thÊp vµ ¸p suÊt cao, sau ®ã cho kh«ng khÝ láng bay h¬i.  * §iÖn ph©n níc trong c¸c b×nh ®iÖn ph©n. Tiết 41: Bài 27: 33378N Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm . . . . 0 3 2 2 2 3 t KClO KCl O + 0 2 4 2 24 2 t K MnO MnOKMn OO + + 0 3 2 t CaO COCaCO + 1 1 1 2 3 2 CO0?0P8M78* Em có nhận xét gì về số chất phản ứng của các phản ứng hóa học này? TiÕt 41: Bµi 27: 3BCD<=0E= @A 0 4 2 4 2 2 : 2 t PTHH KMnO K MnO O OMn → + + ↑ 0 2 23 : 2 2 3 t MnO PTHH KClO KC Ol → + ↑ 33"7K<=0L@ "7K<=F<L<= "7K<=F.M 2 22 : 2 2 dp PTHH OH O H → + 33378N BQR* (SGK – tr.93) Ph¶n øng ph©n hñy lµ ph¶n øng hãa häc trong ®ã mét chÊt sinh ra hai hay nhiÒu chÊt míi. Theo em ph¶n øng ph©n hñy lµ g×? Tiết 41: Bài 27: 3BCD<=0E= @A 0 4 2 4 2 2 : 2 t PTHH KMnO K MnO O OMn + + 0 2 23 : 2 2 3 t MnO PTHH KClO KC Ol + 33"7K<=0L@ "7K<=F<L<= "7K<=F.M 2 22 : 2 2 dp PTHH OH O H + 33378N BQR* (SGK tr.93) Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Nêu sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Ph¶n øng hãa häc Sè chÊt ph¶n øng Sè chÊt s¶n phÈm Ph¶n øng hãa hîp Ph¶n øng ph©n hñy "S<T78!:78N* Hai hay nhiÒu chÊt Mét Mét Hai hay nhiÒu chÊt Bµi tËp: UVK;K;WXCD0E=@A H 2 O, CaO. H 2 O, KClO 3 KMnO 4 , KClO 3 KMnO 4 , H 2 O A. B. C. D. U78!+DYP 78! a/ Fe(OH) 3 Fe 2 O 3 + H 2 O b/ Na 2 O + H 2 O NaOH c/ KHCO 3 K 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 d/ CO + O 2 CO 2 2 3 2 2 2 2 78N 78!: 78N 78!: [...]... thiết để điều chế được: a) 48 g khí Oxi; b) 44,8 lít khí Oxi (ở đktc) Hướng dẫn: t0 PTHH: 2 KClO3 2 KCl + 3O2 48 =1, 5( mol ) 2 32 2 2 = nO2 = 1,5 = 1( mol ) 3 3 a) Số mol khí Oxi điều chế được là: nO = Theo PTHH có: n KClO 3 Khối lượng KClO3 cần thiết để điều chế được 48 g khí Oxi là: mKClO3 = 1.(39 + 35,5 + 3.16) = 122,5( g ) Bài 4 (SGK tr.94) Tính số mol và số gam clorat cần thiết để điều chế được:... được: a) 48 g khí Oxi; b) 44,8 lít khí Oxi (ở đktc) Hướng dẫn: t0 PTHH: 2 KClO3 2 KCl + 3O2 44,8 = 2( mol ) b) Số mol khí Oxi điều chế được là: nO = 22, 4 2 2 4 Theo PTHH có: n = n = 2 = (mol ) 2 KClO3 3 O2 3 3 Khối lượng KClO3 cần thiết để điều chế được 48 g khí Oxi là: 4 mKClO3 = (39 + 35,5 + 3.16) = 217,78( g ) 3 Hướng dẫn về nhà - Học bài và làm bài tập 2, 3, 5, 6 (SGK tr.94) - Xem trước bài . + 33378N BQR* (SGK tr.93) Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Nêu sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Ph¶n øng hãa. OO + + 0 3 2 t CaO COCaCO + 1 1 1 2 3 2 CO0?0P8M78* Em có nhận xét gì về số chất phản ứng của các phản ứng hóa học này? TiÕt 41: Bµi 27: 3BCD<=0E= @A 0 4. h¬i.  * §iÖn ph©n níc trong c¸c b×nh ®iÖn ph©n. Tiết 41: Bài 27: 33378N Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm . . . . 0 3 2 2 2 3 t KClO KCl O + 0 2 4 2 24 2 t K
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều chế Oxi - Phản ứng phân hủy, Điều chế Oxi - Phản ứng phân hủy, Điều chế Oxi - Phản ứng phân hủy

Từ khóa liên quan