Bài KTchất lượng HSG lớp 8

3 230 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

PHỊNG GIÁO DỤC ĐƠNG SƠN Trường THCS Đơng Hồng. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 8 MƠN HỐ HỌC NĂM HỌC 20010 - 2011 BÀI SỐ 1: CÂU 1. Khối lượng mơn của kim loại Mg là 24. Tính khối lượng của 10 23 ngun tử Mg. Nếu cho lượng ngun tử đó phản ứng hết với dung dịch HCl thì thốt ra bao nhiêu mol khí hi đrơ? CÂU 2. Tổng hạt proton, nơtron, electron trong ngun tử là 28, trong đó số hạt khơng mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại. Vẽ sơ đồ cấu tạo ngun tử biết rằng nó có 2 lớp electron và lớp trong cùng có 2 electron.Cho biết đó là ngun tố nào ? Kí hiệu hóa học? CÂU 3. Hợp chất A có cơng thức dạng MX y trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim có 3 lớp e trong ngun tử. Hạt nhân M có n – p = 4. Hạt nhân X có n’= p’ ( n, p, n’, p’ là số nơtron và proton của ngun tử M và X ). Tổng số proton trong MX y là 58. Xác định các ngun tử M và X (§¸p sè : M có p = 26 ( Fe ), X có số proton = 16 ( S ) ) CÂU 4. Một hợp chất khí C x H y có tỷ số khối lượng m C : m X = 6 : 1 . Biết 1 lít khí nặng 1,25 g. Hãy xác định cơng thức hố học của nó? CÂU 5: §èt ch¸y hoµn toµn 13,6g hỵp chÊt A,th× thu ®ưỵc 25,6g SO 2 vµ 7,2g H 2 O. X¸c ®Þnh c«ng thøc cđa A CÂU 6: Hãy chọn CTHH và hệ số thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các PTPƯ sau để được PTPƯ đúng : a/ ?Na + ? 2Na 2 O b/ 2HgO t 0 ? Hg + ? c/ ? H 2 + ? t 0 2H 2 O d/ 2Al + 6HCl ?AlCl 3 + ? CÂU 7. Khi ®èt, than ch¸y theo s¬ ®å sau : Cac bon + oxi → khÝ cacbon ®ioxit a) ViÕt vµ c©n b»ng phư¬ng tr×nh ph¶n øng. b) Cho biÕt khèi lương cacbon dùng cho phản ứng b»ng 18 kg, khèi lượng oxi dùng cho phản ứng là 24 kg. H·y tÝnh khèi lưỵng khÝ cacbon ®ioxit t¹o thµnh. c) NÕu khèi lưỵng cacbon t¸c dơng b»ng 8 kg, khèi lượng khÝ cacbonic thu ®ưỵc b»ng 22 kg, h·y tÝnh khèi lưỵng cacbon còn dư và khối lượng oxi ®· ph¶n øng. CÂU 8. §èt ch¸y hồn tồn 29,6 gam hçn hỵp kim lo¹i Cu vµ Fe cÇn 6,72 lÝt khÝ oxi ë ®iỊu kiƯn tiªu chn.TÝnh khèi lưỵng chÊt r¾n thu ®ưỵc theo 2 c¸ch. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÔNG SƠN Trường THCS Đông Hoàng HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI KHẢO SÁT SỐ 1 Câu 1: (1,5 điểm) n Mg = 10 23 / 6.10 23 = 0,167 mol => m Mg = 0,167 . 24 = 4 g (0,5đ) Cho lượng Mg phản ứng với hi đrô Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 (0,5đ) Theo PT n hi đ ro = n Mg = 0,167 mol (0,5đ) Câu 2 : (2 điểm) N =28.35/100 =10 (0.5đ) Số p = số e =(28-10)/2 = 9 ( 0,5 ) Vẽ đúng sơ đồ (0,5đ) Là nguyên tố Flo, ký hiệu F (0,5đ) Câu 3 : (4 điểm) Nguyên tử M có : n – p = 4 ⇒ n = 4 + p ⇒ NTK = n + p = 4 + 2p Nguyên tử X có : n’ = p’ ⇒ NTK = 2p’ Trong MX y có 46,67% khối lượng là M nên ta có : 4 2 46,67 7 .2 ' 53,33 8 p y p + = ≈ (1) Mặt khác : p + y.p’ = 58 ⇒ yp’ = 58 – p ( 2) Thay ( 2) vào (1) ta có : 4 + 2p = 7 8 . 2 (58 – p ) giải ra p = 26 và yp’ = 32 M có p = 26 ( Fe ) X thõa mãn hàm số : p’ = 32 y ( 1≤ y ≤ 3 ) y 1 2 3 P’ 32(loại) 16 10,6 ( loại) Vậy X có số proton = 16 ( S ) Câu 4 : (2 điểm) Khối lượng mol của chất khí: M = 22,4 . 1,25 = 28 g. Phân tử khối bằng : C x H y = 28 rút ra: 12x + y = 28 (1) Ta có tỷ số khối lượng của các nguyên tố: m C : m H = 12x : Y = 6: 1 Rút ra tỷ lệ: x : y = 6/12 : 1/1 = 0,5 : 1 = 1 : 2 => y = 2x. Thay vào (1) giải ra ta được x = 2 và y = 4. Vậy công thức của chất khí là C 2 H 4 Câu 5 : (2 điểm) Xác định công thức hoá học. n SO2 = 25,6/64 = 0,4 mol. Ta có n s = n SO2 = 0,4 mol => m s = 0,4 . 32 = 12,8 g n H2O = 7,2/18 = 0,4 mol. Ta có n H =2n H2O = 0,8 mol =>m H = 0,8 . 1 = 0,8g  m 0 = 13,6 – (12,8 +0,8) = 0 => CT có dạng H x S y . Ta có: n H : n s = 0,8 : 0,4 = 2 : 1 => CT là H 2 S Cõu 6 : ( 2 im) Lp phng trỡnh a/ 4Na + O 2 2Na 2 O b/ 2HgO t 0 2 Hg + O 2 c/ 2 H 2 + O 2 t 0 2H 2 O d/ 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 Cõu 7: (3,5 im) a. - PTHH: C + O 2 t 0 CO 2 (0,5) b. S mol C: n C = 18.000 : 12 = 1500 mol. - S mol O 2 : n O2 = 24.000 : 32 = 750 mol. (0,5) Theo PTHH, ta cú t s: 1 nC = 1 1500 = 1500 > 1 2nO = 1 750 = 750. => O 2 p ht, C d. (0,5) - Theo pthh: n CO2 = n O2 = 750 mol. - Vy khi lng CO 2 to thnh: m CO2 = 750. 44 = 33.000gam = 33kg. (0,5) c. S mol CO 2 : n CO2 = 22.000 : 44 = 500 mol. - Theo PTHH: n C = n O2 = n CO2 = 500 mol. - Khi lng C ó tham gia p: m C = 500. 12 = 6.000g = 6kg. => Khi lng C cũn d: 8 6 = 2kg. (1) - Khi lng O 2 ó tham gia p: m O2 = 500 . 32 = 16000g = 16kg. (0,5) Cõu 8: (3 im) n oxi = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol m oxi = 0,3 x 32 = 9,6 gam PTPƯ : 2Cu + O 2 -> 2CuO (1) x (mol) : x/2 : x 3 Fe + 2O 2 -> Fe 3 O 4 (2) (1) y (mol) 2y/3 y/3 Cách 1: áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1) và (2) ta có : m săt + m đồng + m oxi = m oxu = 29,6 + 9,6 = 39,2 gam (1) Cách 2 : Gọi x,y là số mol của Cu và Fe trong hỗn hợp ban đầu (x,y nguyên dơng) Theo bài ra ta có : 64x + 56y = 29,6 x/2 + 2y/3 = 0,3 x = 0,2 ; y = 0,3 Khối lng oxit thu đợc là : 80x + (232y:3 ) = 80 . 0,2 + 232 . 0,1 = 39,2g (1) . 0,4 . 32 = 12 ,8 g n H2O = 7,2/ 18 = 0,4 mol. Ta có n H =2n H2O = 0 ,8 mol =>m H = 0 ,8 . 1 = 0,8g  m 0 = 13,6 – (12 ,8 +0 ,8) = 0 => CT có dạng H x S y . Ta có: n H : n s = 0 ,8 : 0,4 = 2. Hồng. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 8 MƠN HỐ HỌC NĂM HỌC 20010 - 2011 BÀI SỐ 1: CÂU 1. Khối lượng mơn của kim loại Mg là 24. Tính khối lượng của 10 23 ngun tử Mg. Nếu cho lượng ngun tử đó. có 46,67% khối lượng là M nên ta có : 4 2 46,67 7 .2 ' 53,33 8 p y p + = ≈ (1) Mặt khác : p + y.p’ = 58 ⇒ yp’ = 58 – p ( 2) Thay ( 2) vào (1) ta có : 4 + 2p = 7 8 . 2 ( 58 – p ) giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài KTchất lượng HSG lớp 8, Bài KTchất lượng HSG lớp 8, Bài KTchất lượng HSG lớp 8